N°. 75 Donderdag 26 September 1878. IS Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. m BINNENLAND. mu, ..miui.M, Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. 11 Zij, die zich op dit blad voor het volgend kwartaal abonneer en, ontvangen de nog voor dat tijdstip verschij nende nummers gratis. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door liet geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel 6' ers s Bij het comité voor den tocht naar de IJszee is dezer dagen van den kommandant De Bruyn uit Hammerfest (Noorwegen) het telegra fisch bericht ontvangen, dat de „Willem Bareiuls" daar was aangekomen. De bemanning genoot een goeden welstand. Van 1 tot 10 Augustus waren voor de ijsvaart belangrijke waarnemingen gedaan. Voorts bericht de kommandantdat Matoeschkin was aangedaan. Verder dan Troost- kaap is men niet geweestde hoogste breedte, die bereikt is, was 78 graden 18 minuten, en wel op 7 September. Tot regeling van.de vrachtprijzen voor het vervoer van krijgsvolk en oorlogstuigovereen komstig art. 45 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad No 67) zijn door het Rijk overeen komsten aangegaan lo met de Nederlandsche Rhijnspoorwcg-maat- schappij 2o met de Hollandscho IJzeren spoorweg maatschappij gezamenlijk met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Neder landsche Centralspoorwegmaatschappij én de N.- Brabantsch Duitsche spoorwegmaatschappij. De werkzaamheden aan den spoorweg Arn hemNijmegen naderen met rassche schreden haar einde. De prachtige brug, die 6 Aug. 11. reeds werd beproefd en toen zoo uitmuntend vol deed, is thans, behoudens eene kleine verandering, die de ijzeren vloerplaten nog moeten ondergaan, geheel afgewerkt en levert een trotschen aanblik op. Dagelijks wordt zij reeds door tallooze treinen bereden die zand moeten aanvoerentot vol tooiing van den dijk van het landhoofd te Lent tot aan het dorp Ressen. Van Ressen tot Eist ligt nog maar een hulpbaan, doch van Eist tot Arnhem is de aarden baan reeds geheel gereed. Tót voltooiing van den dijk (LentRessen) en de aarden baan (RessenEist) worden eerstdaags een aantal mineurs uit Utrecht verwachtmet deze versterking van werkkrachten kan men ge rust verwachten, dat de werken nog dezen winter gereed zullen komen. Aan de Nijmeegsche zijde i3 alles gereed, zoo wel het keurige landhoofd, dat veel grooter en fraaier is dan dat aan de Lentsche zijde, als de viaduct aan het einde der Hezelstraat, de spoor dijk en het ruime stations-emplacement; kortom, er ontbreekt slechts een fraai groot station, om het geheel te volmaken en om iemand te doen denken dat Nijmegen reeds in het bezit is van de zoo verlangde lijn naar Arnhem, die thans, al het bovenstaande in aanmerking genomen zeker wel op den daarvoor be,paalden tijd (Mei 1879) tot groot gerief van het reizend publiek zal worden geopend. (N. v. d. D.) De militaire verslaggever van de Nordd. all ff. Ztg. voegt bij zijn verslag van de op 15 Sept. te Vincennes gehouden revue de volgende beschouwingen «Deze met zorg georganiseerde revue heeft op de ingewijde toeschouwers een zeer gunstigen indruk gemaaktdoor de flinkheid van de pas en de regelmatigheid waarmede alle bewegingen werden uitgevoerd. Het defileeren der artillerie heeft ook het bewijs geleverd hoeveel zorg men in de laatste jaren aan dat wapen besteed heeft. „Allen die sedert eenige jaren het Fransche leger niet hadden zien manceuvreerenwaren verbaasd over de verbetering in de houding en in de uitvoering van de bewegingen, zoowel bij officieren als bij manschappen. „Daar de cavallerie op een te beperkt terrein manoeuvreerdekon de hoedanigheid van ruiters en paarden niet voldoende beoordeeld worden. „Sedert 1874 hebben in Duitschland en Frank rijk jaarlijksche manoeuvres plaats gehad. Steeds gaven deze aanleiding tot openbare kritiek op de gebreken in kommandementonderwijs uit rusting en administratie. „Ook dit jaar is weder de aandacht daarop gevestigd bij gelegenheid van de groote manoeu vres die bijzonder belangrijk waren omdat nu een reglementair samengesteld legerkorps op een beperkt terrein ageerde. „In deze poging om op rationeele wijze de militaire kwestiën te onderzoeken en op te lossen, herkent men een elementdat grooten in vloed op de volmaking van de militaire instellingen zal uitoefenen." De heer Sarcey verhaalt het volgende in le XIXme Siècle „Een aanzienlijk burger is door een onheil getroffenen hij verhaalt mij wat hem overkomen isterwijl hij mij vergun ning geeft zijn naam te vermelden deze stout moedigheid is zoo groot dat ik er de aandacht op vestig. De heer Desouche dan was in het begin van September met zijn familie te Beuzeval, in Normandic. Een zijner vrienden, een geducht jager, schreef hem uit het departement Nièvre, dat hij hem een groote mand met wild zond daar hij wist hoeveel hij van hazen en patrijzen houdt. Dc- heer Desouche ging naar het station te Trouville om zijn wild af te halen, maar het was niet aangekomen en noch den volgenden, noch den daaropvolgenden dag kwam het wild aan alleen waren er vele lieden die ook vruch teloos op hun wild-bezendingen wachtten. „Ten laatste werd de reden bekend. Al het wild was te Parijswaarlangs het per spoor vervoerd moest worden, aangehouden, omdat in de omstreken, van Parijs de jacht nog niet ge opend was. Het is al dwaas genoegdat men te Parijs geen wild zou mogen etendat in Seine-et-Marne met volkomen inachtneming van de wet geschoten i3doch het gaat alle grenzen te buiten wanneer men in Normandic, waar de jacht geopend is geen wild mag eten uit een departementwaar dit ook het geval isenkel omdat het vervoerd moet worden lang3 Parijs. Het is te dwaas dat men om het middenpunt der Fransche spoorwegen een Chineeschen muur bouwt en het vervoer van levensmiddelen uit het eene naar het andere departement belet. Doch bovendien wat geschiedt er met de be- zendingen wild, die verbeurd worden verklaard vraagt de heer Sarcey. „Que diable a pu deve- venir la bourriche de M. Desouche Men zal toch wel niet zoo mal zijn geweest om dat wild te laten bederven Maar wie heeft het dan opgegeten De prefect van de Seine P o 1 neen, o neen. De directie van den spoorweg van Lyon De directie van den Westerspoorweg De beambten Niemand geeft een antwoord op deze vragen." Het grappigste van het geval is, dat dezelfde klachten jaarlijks herhaald wordenmaar dat het Bestuur nog geen verandering in de wet, welke de beambten toepassen, heeft gebracht. Liedendie in Nederland over alles en allen klagen kunnen hieruit leeren, dat zelfs in de hoofdstad der wereld, in het electrische licht van 't heelal gelijk een groot dichter Parijs noemde ambtenaren dwaze verordeningen hebben toe te passen en hervórmingen moeilijk zijn in te voeren. De Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maat- schappij heeft besloten, eerlang den authomati- schen luchtdrukrem van Westinghouse in te voeren, waardoor de snelst rijdende trein binnen den afstand van hoogstens 200 meter tot staan kan worden gebracht. Reeds met de a. s. win- terdienst zal op een trein van Utrecht naar Emme rik die toestel in werking worden gesteld. De vei ligheid zal daardoor zeer worden verhoogd en tevens de snelheid vermeerderddaar de van dit remtoestel voorziene treinen, die op alle tus- schenstations ophoudenden geheelen afstand toch in denzelfden tijd zullen kunnen afleggen welke voor een onder weg niet overal stoppenden trein noodig is. Voor de tusschenstationsdie op deze wijze ook in het voorrecht zouden kunnen deelen dat daar meer sneltreinen dan thans het geval is kunnen ophoudenis dit blijkbaar van groot belang. Men meldt uit Amsterdam Een der eigenaardigheden van onze stad zal weldra verdwijnen. Het Grand Salon op de Schans bij de Weteringpoortsinds eene halve eeuw bijna onze eenige Yolksschounburg, waarde ouderen hun lange pijp rookten en de jongeren tusschen de bedrijven door een dansje maakten, wordt voor afbraak verkocht. Het was steeds eene zeer bloeiende onderneming totdat, nu een jaar geleden, de laatst overgeblevene van de ge broeders Grader zich terugtrok. Hij speelde de komische rollen en was de lieveling van zijn publiek. Donderdag avond, circa 6 uur, is in de teerstokerijverbonden aan de gasfabriek te Hamburgeen ketel gesprongen en dientenge volge de stokerij geheel afgebrand. Door de tijdige hulp der brandweer werd de brand tot dit gebouw beperkt. De ontploffing heeft echter drie menschen het leven gekost. De werklieden Simon, Cohrs en Meiners waren tijdens de ont ploffing in 't gebouw; de eerste, die waarschijn lijk door den luchtdruk met het dak in de lucht geslingerd was werd op eenigen afstand bewusteloos en met verbrande kleeren gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, doch men vreest voor zijn leven. Een lijk werd ge vonden, doch zoo verkoold dat 't niet herkend kon worden. Het derde slachtoffer vermoedt men dat met het grootste gedeelte van den ketel in de Elbe geslingerd is. Uit Kampen wordt aan de Zw. Ct. ge meld Voor eenige dagen vermiste het gezin van L. van Schellen op het Kempereiland een driejarig kind. Alle nasporingen bleven vruch teloos totdat men opmerkzaam werd op het vreemde gedrag van den honddie gewoonlijk de trouwe speelgenoot van het kind was. Het dier liep herhaaldelijk naar de nabijzijnde sloot en dan weder naar de zoekenden en trachtte op allerlei wijzen deze naar de sloot te lokken. Toen men eindelijk de bedoeling er van inzag en hem volgde, vond men het vermiste kind in het water, haalde het op het droge en wist het, hoewel het geen teekenen van bewustzijn meer gaf, in het leven te roepen. Bij het rangeeren van een trein is jl. Za terdag de wisselwachter T., aan den Hollandschen spoorweg te 's-Gravenhage werkzaam, onder een wagon geraakt. Zijn beide beenen werden ge kwetst. Te Löiden zal in het aanstaande voorjaar eene boter en kaasfabriek. worden opgericht, die geheel volgens de nieuwe methode zal ingericht worden. In een arbeidersgezin te Nieuw-Beerta zijn den 17n dezer geboren drie welgeschapen kinde ren, zijnde twee meisjes en een jongen. Moeder en drielingen bevinden zich zeer wel. In navolging van grootere gemeenten wor den ook te Hilversum pogingen aangewend om eene inrichting tot stand te brengen waar on- vervalschte melk te verkrijgen is. Te Terapelkanaal is bij nacht brand ont staan in de woning van A. de Haan. Alles lag in diepe rust. De vrouw was uitlogeeren. Toen de man door de kinderen gewekt werd, viel er reeds een stuk vuur op zijn bed, zoodat men zich met levensgevaar redde. In het Paleis van Justitie komt eene tref fende historie voor van drie nachtwachts, die een dief niet aandurfden en bij het getuigen verhoor openhartig voor hun gebrek aan moed uitkwamen. Zij hoorden en zagen hem aan de andere zijde van eene schuttingmaar de een kreeg onmiddellijk behoefte zich te verwijderen; de ander ging de, politie halen en de derde wachtte tot „Heintje Lawaai," gelijk de dief heette, over de schutting klom en wegliep. Deze is toch later gevat, zoodat de gelegenheid aan de nachtwachts gegeven werd om in het open baar nog eens hun heldengedrag te verhalen. De oudste inwoner van Elburg, B. Leusink, is overleden. Hij bereikte den leeftijd van 9 5y8 jaren. Tot weinige dagen voor zijn verscheiden was hij in het volle genot van al zijne zintuigen, hij las zonder bril en had geen enkel grijs hoofdhaar. In Noord- en Midden-Schotland ia de temperatuur aanmerkelijk gedaald. Een reeks van bergen is met sneeuw bedekt. Zondagmiddag wilde te Rotterdam een jongen zijn zucht tot dierenplagerij botvieren door twee ossen met een stokje onbarmhartig te slaan. Een der geplaagde dieren schopte achteruit met het gevolg, dat de kwajongen bloedende en be dwelmd ter aarde stortte. Men heeft hem in een nabijzijnd huis de eerste hulp verleend. Een van de beschuldigden in zake den moord op generaal Prim, die reeds meermalen had aangeboden belangrijke onthullingen te doen, als men hem genoegzame zekerheid gaf tegen eiken aanslag op zijn leven, is in zijn gevangenis het slachtoffer geworden van een poging tot moord. Een van zijn makkers, die met hem de gevangenschap deelt, bracht hem twee mes steken toe in den linkerarm, waarschijnlijk uit wraak wegens zijn verraad. Uit Breda wordt het volgende gemeld omtrent het vieren van het 50jarig bestaan der Militaire Academie Maandag morgen ten 7 ure dreunden de ka nonschoten waarmede de feestdag den volke werd aangekondigd. Maar in de stad zelve heerschte reeds het feestgewoel. Eene talrijke menigte bewoog zich langs de versierde straten, gelokt door de muziekale tonen waarmede de vereenigde muziekkorpsen van de schutterij en het regiment infanterie aan de koninklijke Militaire Academie een reveil militair brachten. Onderwijl begonnen de klokken te luiden en mengde vervolgens ook het carillon zijne klanken in het gedruisch van muziek en volksgejuich. Toen de galm begon te verzwakken, liet de koninklijke Harmonie „Gaecilia", uit Prinsenhago, zich van den trans van den toren hooren. Nauwelijks waren de laatste tonen weggestor ven of daar volgde de Brcdasche Harmonie „Cmcilia" met een omgang door de stad waarbij verschillende ovaties werden gebracht. Terwijl inmiddels de feestcommissie zich naar het raadhuis begaf om vervolgens de reünisten aan het spoorweg station op te wachten, was tegen half tien het stationsplein rondom door da garnizoenstroepen bezet. Uit het station komende zag men ze deels rechts voor het front van het gebouwdeels ter rechter en linkerzijde met de muziekkorpsen opgesteld. Verscheidene reünisten waren reeds daags tevoren aangekomen anderen kwamen nog met de spoortreinenen weldra zag men ze daar allen bijeen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1