"buitenland. If; Belgie. Frankrijk. Rusland. Italië. Duitschland. Oostenrijk. Turkije. I Uit naam der feestcommissie der Academie werden de aangekomenen door den majoor A. Pompe verwelkomd met eene korte toespraak vervolgens werd de stoet voor den plechtstatigen optocht georganiseerd en weldra verkondigde het kanongebulder dat de verwachte feestgenooten in aantocht waren. De stoet trok door de Willemstraat, Singel straat, Boschstraat, Veemarkt, Veeraarkstraat en Groote markt naar het Kasteelplein, overal te midden eener dicht opeengedrongen menigte die evenals de bewoners dier buurten uit de open ramen deden, juichende en met hoeden en zakdoeken wuivende de ondubbelzinnigste blijken van hartelijke begroeting aan den dag legde. Eindelijk was de stoet het Academie-gebouw genaderd. In de groote bovenzaal aldaar prijkten overal in 't rond guirlandes en kransen terwijl aan den eenen wand vóór eene met tapijt be- kleede estrade, een hooge krijgstropee was aan gebracht van vaandelswapenen helmen en andere attributen, allen omsloten door een paar veldstukken. Te midden van dien tooi zag men daar reeds eene talrijke menigte officieren met de ter ontvangst achtergebleven leden der mili taire en civiele feestcommissicn bijeen, terwijl op het binnenplein de cadets stonden opgesteld. Eensklaps schetterden in de zaal de fanfares, de militaire muziek liet de tonen van het volks lied hooren en daar kwam de stoet de zaal binnen. En weder stonden ze daar, die ouden en jongeren van dagen bijeen allen op rijen over de geheele lengte der zaal, voor het front der groote tropee, vanwaar hun door den Gou verneur der Academie het welkom werd toege roepen. Nadat ook nog de Burgemeester van Breda eene toespraak had gehouden, werd Z. K. H. Prins Frederik, die daags te voren was aange komen, onder de toonen van het „Wilhelmus" in den feestkring ontvangen en werd door den Gouverneur der Militaire Academie welkom ge- heeten. De Prins begaf zich nu, gevolgd door alle aanwezigen, naar beneden. De cadetten van de verschillende studiejaren waren op het voorplein opgesteld. De Prins passeerde hen in revue. Het trok ieders aandacht hoe vlug en ferm de hoogbejaarde man voor en achter het front der cadetten zich voortbewoog. Na het uitvoeren van eenige evolutien werden de cadetten in een driehoek opgesteld. De reünisten en genoodigden vormden met Z. K. H. aan de spits een carré. Alsnu trad de gepensioneerde luitenant-gen. Verspijck voorhij voerde het woord namens de oud-cadetten van het Indische leger, die zich yereenigd hadden om der Academie ter gelegen heid van haar halve eeuwfeest een souvenir aan te bieden. Door omstandigheden van den wil der schenkers onafhankelijk kon het niet in tijds gereed zijn. Hij deelde thans mede dat het be staat uit een zilveren kolom met den Indischen leeuw en een schild met het opschrift„Groet uit het Oosten". Spreker uitte de hoop dat dit blijk van erkentelijkheid en deze groet van uit het verre Oosten welgevallig zal zijn. Het geschenk werd bij voorbaat aanvaard namens de Academie door haren gouverneur, die een hartelijk woord wijdde aan den luister van het Indische leger, aan wederzijdsche ver broedering en aan de groote verdiensten van Verspijck. Zijne Koninklijke Hoogheid trad nu in het midden van het carré en sprak de cadetten aan. Met genoegen verklaarde hij het feest bij te wonen en te zien dat het aantal cadetten aan de Academie zoo talrijk is. Hij hoopt dat zij het voorbeeld hunner voorgangers zullen volgen, dié zich in het Europeesche leger en de Over- zeesche bezittingen hebben onderscheiden. „Zie, zoo sprak de grijze prins, zie hoe hunne borsten zijn versierd. Ik houd mij overtuigd dat ieder uwer er naar zal streven om een bewijs van moed, beleid en trouw te verdienen. Ik hoop dat het u allen wel moge gaan, en besluit met een lebe hoch ter eere van Zijne Majesteit den Koning." Met geestdrift werd hiermede ingestemd. Alle aanwezigen bi achten vervolgens een be zoek aan de academiegebouwen. Bijna onmiddellijk hierna vereenigde men zich in de Groote kerk, die ten 1 ure met een even talrijk als meerendeels hoogst aanzienlijk audito rium was gevuld. De Prins verscheen met ge volg ten l3/4 uur. Bij zijne verschijning deed het orgel zich hooren terwijl de aanwezigen, in spijt van de plaats waar zij zich bevonden, Z. K. H. met luide toejuichingen begroetten. Zonder verder dralen werd alsnu een aanvang gemaakt met het uitvoeren van eene feestcantate voor gemengd koor en orkest. (250 executanten en orgel.) Deze cantate werd gecomponeerd door den heer A. E. Von Brucken Eock, naar een gedicht van den heer A. R. Vermeulen van Breda. Toen het voorspel en het eerste gedeelte van de cantate waren afgeloopen hield de heer dr. J. J. de Hollander de feestrede, waarna het feest in de kerk besloten werd met de uitvoering van het laatste gedeelte der feestcantate. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik is in de namiddag naar de residentie teruggekeerd. Vau des namiddags van 3 tot 5 ure hadden in de kiosk op de markt muziekuitvoeringen plaats door het korps van het tweede regiment husaren en de koninklijke muziekvereeniging „Vlijt en Volharding". Een diner van de rénnis- ten besloot dit eerste gedeelte van den eersten feestdag. De algemeene illuminatie, door goed weder begunstigd, is op uitnemende wijze geslaagd. De voornaamste straten waren afwisselend met lampions en a giorno verlicht, hetgeen op vele punten een uitmuntend effect maakte. Sommige winkels waren van binnen verlicht en gedeco reerd, terwijl alle koffiehuizen en sociëteiten met groote gasilluminatiën prijkten. Het Markt plein spande ook nu weder de kroon. De eere- bogen en eerepoorten waren met lampions ver licht en aan elkander langs de uitgestrekte markt door middel van flonkerende guirlandes verbon den. Vooral de kiosk straalde van licht. Zij was op waarlijk schitterende wijze met gas en lampions geillumineerd. Het geheel maakte een prachtig effect, hetgeen door het afsteken van bengaalsch vuur nu en dan nog werd verhoogd. Heel de bevolking was op de been. Vooral op de Markt zag het zwart van de menschen, in het bijzonder dan wanneer de muziekvereeni ging „Cecilia" van Breda er zich deed hooren, hetgeen van 67 en van 89 ure plaats had. In den laten avond had een optocht plaats door de stafinuziek van het 2e regiment huzaren, gevolgd door een aantal rijtuigen met feestvie renden. Huzaren te paard omgaven dezen stoet als lampiondragers. Onder de groote heeren die op dit oo- genblik te Parijs de tentoonstelling opluisteren behoOri ook de Maharaja van Lahore die ge- ruimen tijd te Londen heeft vertoefd. Donderdag had te Aarlanderveen het vol gende zonderlinge voorval plaatsten raadhuize verschenen een bruidegom zijne bruid en we derzijdsche familiën, ten einde de trouwplechtig heid te doen plaats hebben. Doch de trap be klimmende die naar de voor die plechtigheid bepaalde kamer leidtweigert de bruidegom voort te gaankeert zich omneemt zijne familie medeen rijdt naar huis zijne bruid en haar familie achterlatende. Uit Vreeswijk wordt gemeld: Zondag och tend omstreeks 10 heeft de kapt. V. van de Dordsclie stoomboot no. 2 het ongeluk gehad omstreeks 30 meter boven de sluis, een schuit, geladen met zand te overvaren. De schuit is terstond gezonken en zit met het voorste gedeelte in den grond; het achterste is even zichtbaar. De schipper en zijn knecht begaven zich ijlings in den mast; deze sloeg om en beiden vielen in het water. Door spoedig aangebrachte hulp zijn zij met groote moeite gered. In verband met de ontmanteling van 's-Bosch en de bevaarbaarmaking van de rivier de Dommel is door den Raad dier gemeente in zijne jongste vergadering besloten een adres te richten tot den Koningmet het verzoekdat van rijkswege het water, loopende tusschen deze stad en den Staatsspoorweg van een puntten zuiden van dex Vughterpoort tot de Buiten Dieze, worde be vaarbaar gemaakt en dat ten aanzien van de uitvoering van het werk met de gemeente worde in overleg getreden. Waalwijk. Als eene bijdrage tot de oorzaak van den hoogen boterprijs aan de botermijn al hier wordt ons het volgende verhaald Zekereuit eene naburige gemeente voorziet eenige huizen alhier geregeld van boter; de prijsdie hem er voor betaald wordtis ee nige centen lager dan de hoogste markt. Wat doet onze leverancier nu? Hij gaat met zijn voorraad boter vroegtijdig naar de mijn om het eerst of een der eersten aan de beurt te zijnwordt zijne boter nu te koop aangeboden dan mijnt hij ze zelf tegen den prijsdien hij goedvindt dien dag er voor te laten betalen op deze wijze is voor dien dag de hoogste markt gemaakt, naar welke niet al leen zijne klanten, maar bijna de geheele ge meente en omliggende plaatsen de boter betalen. Wij betwijfelen zeer of tegen deze handelwijze rechtens iets te doen ishet best echter zou het onzes inziens zijn dat de ingezetenen er vóór bedankten zich op deze wijze beet te laten ne men en dien boer zijne boter lieten houden. Wij hebben gemeend in het algemeen belang te handelen met deze zaak publiek te maken; iedereen is nu gewaarschuwd. Moergestel. Het Gemeentebestuur heeft zich tot de Postadministratie gewend om te verkrijgen dot de postbode-loop tweemaal daags geschiede, om iedereen in de gelegenheid te stellen zijne ontvangen brieven nog denzelfden dag te beant woorden. Thans worden hier 4C0 brieven aan de Post verhandeld buiten die, welke met alle mogelijke andere gelegenheden verzonden worden. Ieder ingezetene is ten zeerste ingenomen met dezen stap van ons Gemeentebestuuren vooral de talrijke leerlooiers en schoenmakeraalsook de landbouw-club zien met verlangen eene gun stige beslissing te gemoet. Vele kleinere gemeen ten tochmet minder handel en minder cor respondentie hebben een dubbelen postbode-loop, waarom zouden ook wij dat voorrecht niet mo gen hebben Der Belgiesche wetenschappelijke expeditie naar Afrika zou een verschrikkelijk ongeluk overkomen zijn. In een plaats gekomen waar een inland- sclie stam woont, zouden de reizigers, naar lands gebruik een levende geit hebben ten geschenke gekregen die zij met dankbaarheid aannamen en, natuurlijk nadat het beest behoorlijk geslacht en gebraden waszich wel lieten smaken. Maar het landsgebruik vorderde een contra-beleefdheid, nl. de uitnoodiging aan het hoofd van den stam om aan het maal deel te nemen. In onwetend heid is dat gebruik niet gevolgd en toen nu de reizigers den volgenden dag de streek wilden verlatenvonden zij de wilden onderjde wapenen en ontstond er een bloedig gevechtwaarin de inlanders overwinnaars bleven. liet geheele verhaal schijnt echter zeer apocriefomdat er noch bij het Gouvernement, noch bij de familiën van de betrokken personen noch bij de dagbla den tot dusver iets van bekend is geworden. Aan den staat van de opbrengst der in- en uitgaande rechten en indirecte belastingen over de eerste acht maanden van 1S78 verge leken met hetzelfde tijdvak van 1877, blijkt, dat de dienst der douanen aanwees een totaal van 198,815,000 francs, tegen 190,054,000 in het vorig jaardat de invoerrechten zijn toege nomen, de uitvoerrechten daarentegen belangrijk verminderdendat aan de scheepvaartrechten ongeveer 400,000 francs meer gelieven werd dat de indir. belastingen opbrachten 652,095,000 Ir., tegen 627,084,000 fr. in 1877, waarvan de tabaksbelasting (218,574000) een vooruitgang aanwijst van circa 21/g millioen. Het algemeen totaal van de ontvangsten is 860,911,000 fr., tegen 817,138.000 gedurende de eerste maanden van 1877. Le Temps deelt mededat de politie op nieuw een poging tot het houden van een soci alistisch congres heeft belet't welk zou gehou den worden ten huize van zekere Ballatde daar gehouden huiszoeking is echter vruchteloos gebleven. Niemand is in hechtenis genomen. In een telegram uit Krakau, door the Daily News medegedeeld, wordt gemeld, dat te Odessa en Kharkof vele personen in hechtenis zijn ge nomen wegéns het ontdekken van het plan om de staatsgevangenissen open te breken en al de Nihilisten, die er zich in bevinden, te bevrijden. De snelle uitbreiding van de partij der Nihi listen in Rusland wekt zeer de aandacht en ver slagenheid heerscht in het geheele land. Tot dusver worden drie Nihilistische dagbladen, onder den titelVrijdom voor het volk te St. Peters burg, Odessa en Kiew uitgegeven. Aanplakbil jetten waarin oproer wordt geprediktzijn op verscheiden plaatsen van Nicolajeff gevonden. De geruchtmakende zaak van WeraSassu- litch te St. Petersburg is thans te Moskou ge trouw gecopieerd. Den 12n dezer maand stond aldaar voor het hof van gezworenen terecht Alex andra Paulorvna Wenetzkadochter van een Russischen staatsraadbeschuldigd van poging tot moord. Zij wilde den gevreesden procureur- generaal Przewalski vermoorden doch daar zij dezen niet kende schoot zij [op het parket zijnde op den substituut Prozorowskidien zij ernstig verwondde. De jury heeft haar echter vrijge sproken en onder het talrijke publiek ontbrak 't niet aan luiden bijval voor haar en haren verdediger. Of zij na deze uitspraak inderdaad op vrije voeten gesteld is, wordt door de bladen niet gemeld. De volgende bijzonderheden over den moord op den consul Perrod zijn uit Serajewo ontvangen en worden door the Daily News medegedeeld „Uit het onderzoek is gebleken dat op 2 Aug. twee personen volgens de beschrijving de heer Perrod en zijn medgezel (laatsgenoemde was naar men meentLichner genaamd en van beroep houtkooper); de Bosna te Maglaj overstaken en zich over Zepce naar Wranduk op weg begaven. Bij den molen van Oraerbeg werden zij door *'ijf Turken aangevallenhet gelukte een hunner te ontkomen door de Bosna over te zwemmen de ander werd doodgeschoten. De persoon die het ontkomen was bracht den nacht te Kooane Cselo door en vertrok van daar den volgenden dag naar Zepce. Op weg derwaarts werd hij weder door vijf Turken aangevallen waarschijn lijk dezelfde mannen en na gebonden te zijn door hen onthoofd. De lijken werdeu'in de Bosna geworpen maar wegens het wassen der rivier is het nog onmo- ge.ijk geweest ze te vinden. De pogingen om eenige der goederen op te sporen welke aan de vermoorden hebben toebehoordbleven insge lijks vruchteloos. De schuld van drie der moor denaars is bewezen twee Turken die verdacht worden bevinden zich in den kerker. Eenige andere Turken insgelijks verdacht in den moord betrokken te zijn bevinden zich onder de op standelingen. Een Turksch koetsierdie waar schijnlijk aan de moordenaars heeft medegedeeld, dat een der vermoorden een aanzienlijke som gelds bij zich had is even zeer gevangen ge nomen. Het onderzoek wordt voortgezet.', Berlijn, 23 September. De Nordd. Alg. Ztg. zegt „Bij de Commissie tot onderzoek van de socialistenwet zijn reeds eenige besluiten geno men, die de Bondsregeeringen, naar het zich laat aanzien, onaannemelijk zullen achten. Naar het schijnt, bestaat er gevaar dat de wet niet zal worden aangenomen. In alle geval is de kans op aanneming verminderd, tenzij bij de verdere debatten in den Rijksdag, namelijk bij de derde lezing, het gevoelen van die leden, wier streven inderdaad ten doel heeft eene overeenstemming met de Regeering op den grondslag der practi- sche behoeften, de overhand mocht behouden. Wcenen, 23 September. Den 13n brak de lste infanterie-divisie uit Serajewo op om de in de linie Senkovic-Bandin Ogiak geconcentreerde opstandelingen uiteen tc jagen. Zij veroverde verscheidene verschanste hoogten na een harden strijd. Onze verliezen bedragen omstreeks 400 dooden en gewondendie der opstandelingen bleken veel grooier te zijn. Gisteren ten 2 ure rukte generaal Budich Bjelina binnen. Hij heeft de ontwapening be gonnen. De bezetting wordt versterkt. Van de Servisch-Bosnische grenzen wordt gemeld, dat in het district Novi-Bazar de op stand geleid wordt door het opperhoofd, den beg Achmed Tchurits, een dweeper, die zich van alle gezag heeft meester gemaakt en dat gezag uitoefent met een despotisme, waarvan alleen de jaarboeken van de|Oostersche"Staten voor beelden aanbieden. Op dit oogenblik telt men i voor Novi-Bazar zes retranchementen en twee redoutes, die daar pas onlangs zijn opgeworpen en waarvan de vorm en de proportiën werkelijk groote technische bekwaamheden verraden. Met de bewapening van deze werken is men nog niet ver gevorderd. De opstandelingen verwach ten eerstdaags 12 stukken geschut, die hun toegezonden zouden worden door de Albaneesche ligue uit Pritzrend. Ismaël Vahomits is naar het centraal-comité afgevaardigd met de bood schap om met het zenden van wapenen en ammunitie wat haast te maken. Behalve aan de verdedigingswerken te dezer plaatse, is men ook ijverig in de weer om ver sterkingen te maken in de bergen en in de bergpassen. Een tweede zorg vau Achmed is het wapenen van de bevolking. In het district Novi-Bazar telt men nu reeds 15 a 18 duizend man, die behoorlijk gewapend zijn. Deze troe penmacht is verdeeld in 24 tabors of regimenten, die gestationeerd zijn op de belangrijkste punten van het grondgebied. Het gros is samengetrok ken in de passen. Te Sienitza en te Visegrad staan 3000 man. Het aantal christenen onder al deze manschappen is slechts 2000. Uit Prisrsnd hebben ongeveer 12 000 Mohamedanen zich tot versterking van de Bos nische opstandelingen op weg begeven. Te Joca richten de opstandelingen een versterkt leger kamp op. Hadji Loja heeft zijn geheele macht bijeen getrokken tusschen Bjelina en Zwornikwaar vermoedelijk een beslissend gevecht zal plaats hebben. Servië heeft troepen langs de;Crina opgesteld, om de Turken het overschrijden van de grens te beletten. Verscheiden Bosnische~huisgezinnen nemen bij vootduring de wijk naar Servië. De stellingen van de oqstandelingen te Tuzla en Groot-Zwornik zijn naar de regelen der krijg- kunst versterktnaar de wijzeljvan Plewna, elk met een garnizoen"van 12 000 tot 13 000 man en gereed om een langdurig~beleg door te staan. Ook te Kozan duurt het~verzet van de op standelingen voort. Uit Candia bericht Mukhtar-pachadat hij hoopt het eiland spoedig tot rust^te zullen brengen. De Russen hebben Erzerum volkomen ontruimd.- Ook is de ontruiming van de Rus sische stellingen in de nabijheid van Constan- tinopeljbegonnen. De divisie van generaal Sko- beleff vertrok naar Tschataldja. Het Russisch hoofdkwartier zal 23 of 24 dezer San Stefano verlaten. Het beheer der politie aldaar is reeds aau do Turken overgegeven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2