Huis, Looierij, Erven en Tuin El HUIS De tórissen en BOSSLRS te Loonopzand, Bekendmaking. Gevraagd jjiimiu mm WASPIK. A. J. BANT, HAKHOUT. ISÈ IWARE BOOiEN ISO Burgerlijke Stand. Handelsberichten ADVKltTEXTlEN. L e e r v o o r r a a d. ALLERLEI. l297ste ST A ATS-LOTERIJ r tegen 1 November of eerder eene It5V rii NOTARIS te WAALWIJK, Eene belangrijke partij bestaande ineiken-, beuken-, essen-, lariks-, berken-, elzen-, iepen- linden-, populieren- en andere boomen. Benevens: 12 Koopen Burgemeester en Wethouders der gemeente Baardwijk HEBBEN GOEDGEVONDEN Het voorschreven plan ter kennis van belang- ZEGT HET VOORT van ANTOON TIELEN, bestaat voor iemand, die genegen is eenige uren daag» de Sneïpers te draaien, gelegenheid om geld te verdienen. Prijzen ran f 100 en daarboven. EERSTE KLASSE. EERSTE TREKKING. No 19474 f5000; Ino 16804 f2000; nos. 8139 en 13909 ieder If 1500 nos 13793, 14959, 17497 en 20058 jieder f400; no 12147 f 200 nos 3602 en 7698 ieder f 100. TWEEDE TREKKING. No 543S f'20000; I No 15207 en 19155 ieder f 1000 No 4581, 19601, 11595 en 17114 ieder flOO. Van den 14 tot en met den 20 Sept. 1878. TILBURG. Gehrnvd: Arnoldus van Amelsfoort, wed., met SfgMechelina Goossens, wed. Peter de Kok, wed., (a met Antonetta Hammen. Bevallen: Sophia van Bragt, geb. Otten, i. Anna Maria Wifhelmina Melis, geb. Sprangers, z. Maria Elisabeth van Oudheusden, geb. Smits, d. Maria Elisabeth Jansen, geb. Hendriks, d. Maria Catharina Engel, geb. de Kok, d. Maria Anna Catharina Cecilia Dujardin, geb. Pieters, z. K,;iPetronella Brekelmans, geb. Staps, d. Anna Maria Helena Marijnen, geb. Smulders, z.Maria Anna Peters, geb. Spijkers, d. Maria Anna Horvers, geb. Maas, z. Adriana Verhoeven, geb. "■Van Gestel, z. Cornelia Stads, geb.Pijnenburg, z. Petronella Eulings, geb. Van Nuenen, z. Adriana Engelina Pistorius, geb. de Roij, z. Theresia Maria Aldegonda Franken, geb. Wouters, d. Elisabeth Kooien, geb. Schuurmans d. iMaria Doods, geb. Jansie, d.Petronella van j- Kuik, geb. van den Aker, z. Arnoldina van de A Wouw, geb. Smulders, z. Cornelia Bogaers, geb. Verberne, z. Wilhelmina Laurijssen, geb. Kafoe, d. Maria de Leuw, geb. Van de Vee, z. Maria Anna Gertruda Wouters, geb. Swagema- kers d. Overleden Peter Vingerhoets, echtg. van Anna Maria van Beek, 47 j. Arnoldus Schenkers, U, 1 m. Johanna Gertruda Hobbelen, J6 m. T Wilhelmina Maria Mutsaers, 12 m. Lambertus var. Blerk, echtg. van Maria Anna de Kock, 50 j. Petrus Ludovicus Franciscus Vrijdag, 52 j. Wilhelmus Cornelius Hubertus Voets, 7 m.— Lambertus Wilhelmus Josephus van Vegchel, 17 m. Johanna Wilhelmina Mommers, 18 m. Joannes Cornelis Smulders, 7 m. Cornelis Brok- ken, 5 m. Elisabeth Couwenburghs, huisvrouw van Cornelis van Domburg, 59 j. Adriana Cor nelia de Bont, 13 m. WAALWIJK. Bevallen: Maria Cornelia Pulles, geb. Stokwiel- der, d. Johanna Martina Wilmont, geb. Mahieu, d. Adriana Maria Zijlmans, geb. v. d. Heijden, d. Adriana Johanna Croot, geb. Van Helvoirt, d. Maria de Kort, geb. Mutsaerts, z. Theodo ra Wilhelmina Korthout, geb. Kelder, d. Overleden Adrianus Hendrikus van der Heijden, 3 m. Antonetta Maria Ilomberuen, 8 m. Cornelis Sekel, 72 j., wonende te Waspik. LOONOPZAND. Ondertrouwd: Wilhelmus Christianus Kuijten met Adriana van Wanrooij. Bevallen: Helena Catharina Brands, geb. Ver schuren, z. Johanna de Jong, geb. De Kloe, z. Clasina Lauros, geb. Broekmans, z. Maria Catharina van Rooij, geb. Beunis, z. Overleden: Elisabeth Mathilda Cuppens, echtg. van Christiaan Vilé, oud 42 j. Marcelis Zijlmans, wed. van Gerdina Wagemakers, 63 j. Johanna van Dal, wed. van Willem Brent, 8-4 j. Corne lis Vrienten, echtg. van Antonia de Benis, 68 j. Een levenloos aangegeven kind. Lijnzaad iets minder genoteerd. Hennepzaad f9.a 10. Kanariezaad goed te verkoopen en 10 cents hoogerhet beste f 9.a 9.50goed en minder f 6.50 a 8.75. Ter Aardappelenmarkt waren de prijzen als volgt Zeeuwsclie jammen f3.60, 4.Geldersehe ronde wolkammers 1 3.a 3.50, dito kralen f-.stoele- ïnalters f-.Zeeuwsche blauwe f.Pruissische f Redelijken aanvoer. Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 4000 heet., prijs f 1.35 per heet. Zeeuwsche eieren f4.50 a 4.80 en Overmaassclie dito f4.50 a 4.80 de 100 stuks. Sehepkaas per 50 kilo f 10.— a 12.—de aanvoer was redelijk. 24 September. Beestenmarkt. Aangevoerd 0 paard, 1313 runderen, 216'vette graskalveren, 5 nuchtere kalveren, 1575 schapen ol lammeren, 331 varkens, 251 biggen, 6 bokken of geiten. De besteedde prijzen liepen als volgt: Runderen le kw. 88 a 84 ct., 2de kw. 80 a ct., 3e kw. 75 a ct. Kalverenle kw. 105 ct., 2de kw. 95 a 90 ct., 3de kw. 85 a ct. Schapenle kw. 80 b, ct., 2c kw. 75 ct., 3de kw. 70 a ct. Lammeren le kw. 85 a 80 ct., 2e kw. a ct., 3de kw. a ct. Varkensle kw. 64 a ct., 2e kw. 62 a 60 ct., 3e kw. 60 a 50 ct. Groote aanvoer van runderen met vluggen han del de goede qualiteiten deden flinke prijzen. Botermarktaangevoerd 131/8, 86/16 tonnen en 4370 stukken b '/a kilo, dito prijzen f 58, 62, 56 Rogge per 2100 kg.117/18 pd. Galatz f parti) contant Schiedam. Mais per 100 kg.Donau f v. a. b., dito Amerik. f -.v. a. b. Zeker doorschranderaardig lieer zou eenige dames op het observatorium te Berlijn brengen, alwaar men een zon-eklipsonder aanwijzing van den beroemden hoogleeraar Eulerzou waarnemen. De kaptafel liad deze dames een weinig te lang bezig gehouden, zoodat, toen zij met haar geleider aan de deur van het obser vatorium kwamen, de eklips reeds voorbij was. Men zeide dit haar, doch haar geleider bemoe digde haar met te zeggen O, dat is niets dat is niets, damesklim maar op; de heer Euler is een zeer goede vriend van mij hij zal, mij ten gevalle, wel weer van voren af aan beginnen. Zeker iemand had een glazen kastje. Boer: Wat moet dat beteekenen? Dit is een nieuw uitgevonden oniubreekbaar kastje Boer: Zoo, een glazenkastje? Zeker. Dat is zeer practischnu ziet de dief dadelijk dat er niets in is. De hertog van Norfolk was zeer aan den drank verslaafd en derhalve bijna dagelijks dronken. Hij vroeg eens aan den beroemden tooneelspeler Foote „Wat dunkt u moet ik op het mas~ karadebal aandoen om niet herkend te worden „Ga er maar nuchter heen," was 't antwoord. .mii-rmr-TtT-r— -«i-»~■- .v mik- ---. - -265 - 245 -240 -140 -125 - 20 Besoijen, 24 Sept. Aangevoerd 172,5 kilo. De prijzen waren van fl.27 tot 1.17. Meer aanvoer dan de vorige week waardoor de prijzen verminderden. Rotterdam, 23 Sept. Tarwe. Jarige Inlandsche witte wordt langzamerhand minder gevraagd, en was moeilijk te verkoopen. Voor Nieuwe bestond tot lagere prijzen goede kooplust en werd tot 10 cents minder afgegeven al wat bij koers was ruimde daartoe op. Jarige 'Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassclie de beste f 9.50 a 10.50dito min dere f7.50 a 9.25. Nieuwe dito de beste f9.50 ii 10.50; dito dito mindere f7-a 9.25. Buitenland- sche goed prijshoudend, in sommige gevallen wat hooger betaaid. Rogge. De beste nieuwe Inlandsche soorten als voren, afwijkende gemakkelijker te noteeren. Vlaamsche en Zeeuwsche f.6.ii 7.Overm. en mindere soorten t'5.50 a 6.75. Partijtjes voor den zaai niets genoteerd. Gerst. Van nieuwe Zeeuwsche Winter en Zomer, waarvan de toevoer niet groot en de kwaliteit niet verbetert, de beste 10 cents hooger. De geringere soorten vonden zeer weinig aftrek. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassclie Winter de beste f7.a 7.30, dito mindere f5.50 a 6.80, dito Zomer f4.50 a 6.60. Haver als voren verkochtenkele partijtjes nieuwe vonden van f2.00 tot 4.50 koopers. Jarige korte naar qual. f 4.80 a f 5.80lange dito f2.75 a 5. Boekweit. Noordbrabantsche f 195; Overijsselsche veen niet ter markt. Paarden- én Duivenboonenalsmede Bruine en Witte Boonen bijna zonder toevoer. Blauwe Erwten 25 cents lager te plaatsen. Er was ruimen aanvoer. Puike Zeeuwsche f 9.75 10.25Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassclie f9.a 9.50; geringe f7.b 3.75. Van nieuwe Schokkers waren eenige partijtjes aan de markt, uiteenloopend en niet mooi van qualiteit, de beste partijtjes zijn van f 10.25 tot 11 en de mindere soorten van f7 tot 10 verkocht. Van Koolzaad was zeer weinig ter markt, waar van Noordbrabansche gedaan voor 60 p. Yl. Gorinchem 23 Sept. Aanvoer van Granen redelijk, handel lusteloos. Het aangevoerde ruimde tegen vorige prijzen moeilijk op. Men besteedde voor: Ristarwe f 11.a 11.50, roode dito f9.50 a 10.—, witte dito f9.—a 10.50. Inlandsche Rogge f 6.50 a 7.buitenlandsche dito f6.a 6.50. Gerst f4.50 a 5.50. Haver f4.a 5. Blauwe kookerwtcn f 9.a 10.dito mesting f7.a 8.dito geele f7.a 8. Paardenboonen f-.-.Duivenboonen f8.25 a 8.75. alles naar qual. en per heet. Op de Veemarkt was heden meer aanvoer dan de vorige week, er lieerschte vluggen handel, lste soort kalfkoeien f 270 a f 820 2de soort H - 225 Kalfvaarzen-160 Melkkoeien-150 Hokkeling Ossen-100 dito Stieren- 95 Nuchtere Kalveren- 7 Vette Varkens 22 a 24 cents per 5 ons. Kaas 20 a 22 cents per halve kilo. Boter f0,75 a f0,85. Eieren f 1,25 a 1.30 Schiedam, 24 Sept. Moutwijn f 11.25; Jenever f 16.75; Amsterd. proef f 18.per Ned. vat en zonder fust of belasting, Spoeling per ketel f 0.30. Amsterdam23 Sept. Tarwe zonder noteering; op levering per November f277. Rogge flauw; N. Galatz f170; Taganrog f165, Jarige Petersburger f151, 153, nieuwe dito f 148 149 a comptant zonder korting per 2100 kilo op levering per Oct. f145, 144, Maart f156, 155. Koolzaad willig; per April f387, Oct. f373. Raapolie per 100 kilogram, comptant zonder korting: comptant fS6*/4, per Mei f3774, per Sept./Dec. f36, 363/8. Lijnolie: compt. f327s» 3274, Maart/Mei f30./8, per Sept./Dec. foD/a. 301/-. Patentolie met fust: comptant f4074, Mei f41 en najaar f40. Raapkoeken per 1000 kilo 94 a 98. Lijnkoeken per 100 KG. fioya a 127s- Antwerpen, 23 Sept. Wol. Verkocht 164 b. vette La Plata. Huiden. Verkocht 157 gez. Montevideo tot geheimen prijs; 160 gez. Uruguay van fr. 82 90 gez. Rosario fr. 56 en 223 dr. dito fr. 115 per 50 kiloalsmede 325 dr. Buenos-Ayres Paarden vellen fr. 7s/4 per stuk. OPENBARE VERKOOPING van een goed kunnende kooken en met de wasch omgaan. Hoog loon en veel verval. Zich te adresseeren bij den Uitgever van dit Blad. te is voornemens om voor zijn Principaal PUBLIEK te VERKOOPEN en ERF, LOOIERIJ en ERE met TUIN te Waspik-Benedenkerk, in sectie F Nos 133, 546 en 547, te zamen groot 7 aren 54 centiaren, toebelioorende aan MARI- NUS FREI.JSSEN te Waspik. Deze Verkooping zal gehouden worden te WASPIK Provisioneel ter herberge van W. THEU- NEN, op Maandag 7 October 1878, Finaal ter herberge van C. GIJSMANS, aan den Hoek, op Maandag 21 October 1878. Telkens des avonds ten 7 ure. ZEGT HET VOORT. PUBLIEKE VERKOOPING van EINDHOVEN. 140 gez. B. A. 35/36 p., eene partij dito 31 p., dito dito 24 p., 60 dito 30/34 p., 50 dito zwaar, 60 dito 28 p., dr. gez. Caap 18 p., dito Fernamb. 16 p., eene partij ar. B. A. 35 p., dito dito 24 p., 50 dito 37 p., 60 dito 30/36 p., 30 dito zwaar, 40 inl. zoolleers 26 p., 20 Caap dito 26 p., 40 China IS p., 50 dito 20 p., 50 Java 24 p., 300 Calcutta ronden nerf en streep 7 p.300 dito 5/10 p.70 zwarte Daccas 6 p., 24 dito ronden nerf 5 p., 50 dito keper 4 p.eene partij gr. inl. zuigers en kalfsvellen, inl. overl. gr. getouwd en in 't smeer, 100 gr. Calcuttas 4/6 p., 40 dito 4 p., 100 gr.Sin- gaporen 4 p., 40 gr. Daccas 4 p., eene partij dito 4/5 p., 150 Daccas in 't smeer 4 p.50 Javas dito 10 p., 200 overl. in 't smeer en 150 Javas 4/6 p. Verschillende partijen paardenleer, inlandsch en wild getouwd en in 'tsmeer, binnen- en licht zoolleer. Looier sbeurs den eersten Dinsdag van elke maandbij den heer P. v. d. Venop de markt te Eindhoven, alwaar ook steeds een register aan wezig isinhoudende de voorraad der verschil lende Looiers. Inlichtingen geeft B. Verhagen, Secretaris der vereeniging. Gij zijt op reis geweest, mejuffrouw, zoo als ik gehoord heb. Hoe is u dat bevallen Ontzettend mijnheer Drie uren ben ik in eene diligence gesmoord en daarna twee ureu op den spoorweg gebraden. Waarlijk mejuffrouw, dan zijt ge een recht smakelijke beet geworden. zijn voornemens om ten verzoeke van Me vrouw de Wed. C. H. VAN DAM te Baardwijk, PUBLIEK TE VERKOOPEN Gezien het door Gedeputeerde Staten dezer provincie bij hun besluit van 12 Sep tember jl., G. No. 15 goedgekeurde besluit van den Raad dezer gemeente, d.d. 3 Sep tember 1878, waarbij wordt vastgesteld het PLAN eener GELDLEENING groot 10000.— hébbenden te brengen en wijders te bepalen als volgt a. Dat die Geldleening, ten bedrage van ƒ10.000.—, bij openbare inschrijving aan de meestbiedenden wordt opengesteld, tegen eene rente van 4 ten honderd jaarlijks; b. de Inschrijvingen geschieden voor een of meer Aandeelen groot f 500. e. voor zooverre de aanbiedingen aan Burgemeester en Wethouders aannemelijk voorkomenzal de hoogste bieder de Aan deelen erlangen, waarvoor hij heeft inge schreven, daarop volgt degene, die na hem het hoogste bod heeft gedaan en zoo ver volgens d. indien door twee of meer der hoogst biedenden, voor gelijken prijs, meer is inge schreven dan benoodigd is, zal het lot be- s issen e. de biljetten van inschrijving zullen vóór of uiterlijk op den 15 October e. k., des voormidaags ten 10 ure bij het Colbge van Burgemeester en Wet houders van Baardwijk moeten zijn ingeko men. Op den omslag zal, behalve het adres aan Burgemeester en Wethouders van Baard wijk moeten worden gesteld Inschrijving voor de Geldleening der Gemeente Baardwijk de opening daarvan zal ten gemelden ure, in het openbaar plaats hebben g. binnen vijf dagen na de opening der jiljetten zal aan de belanghebbenden worden Tennis gegeven of hunne inschrijvingen al of niet zijn aangenomen h. de inschrijvers zijn gehouden het be drag hunner inschrijvingen, voor zooverre die zijn aangenomen, vóór of uiterlijk op den 1 November 1878 over te storten ten kantore van den Ontvanger der Gemeente Baardwijk i. het plan der Geldleening zal van af den 20 September tot 15 October 1878, van des voormiddags 9—12 ure, ter inzage liggen ter Secretarie der Gemeente Baardwijk; j. de obligatiën worden in blanco of op naam uitgegeven, volgens verklaring der In schrijvers bij de deelneming te doen. De rente zal ingaan 1 November 1878 k. aan Bankiers, Makelaars en Commis sionairs in effecten wordt voor het bedrag der aangenomen inschrijvingen door hen be- zorgd V,% toegekend. Baardwijk, 16 September 1878. Burgem. en Weth. voorn., J)e Burgemeester en Secretaris, H. LOEFF. JDe Wethouder, A. VAN HULTEN. meestal eiken schaarhout, staande in den zoogenaamden Doolhof, achter de pastorie der Hervormde Gemeente van BAARD WIJK alwaar de Verkooping zal geschieden op Woensdag Jen 9 October 1878, des voormiddags om 10 uren precies.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3