H. H. HOOKERS. i n. w hm. lil-l STIKMACHINES als: GRAAN- k mwm E SCHORS 11 ;r„. sa u» a 9 ss ao Snelpersdrukkerij. antödnThëlen Weiland. Heesbeen. -A-JMBUnTEC, De Ondergeteekenden ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING, De ofigineele MACKAY- en GOODYAR-Machines S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. WEILAND, Slijm- en Maagpillen. HET FRANSCHE AGENTUUR (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. S. WAALWIJKSCHE Middelen van vervoer. Notaris te WAALWIJK, ONDER HEESBEEN. (Gemeente EETHEN). Ingezet met f16000. Mac Mahon 8 a 10 cent. La Nation Olandesa 6 a 10 cent. Progresso 5 a 10 cent. Insulinde 5 a 10 cent. Vyllar y Vyllar 4 a 10 cent. Planteurs 2 a 10 cent. Prins Hendrik 5 a 10 cent. WAALWIJK. C. H. DE GREEFF, Leye- rancicr van Klecdingstuk- kcn. RTÏRTUtfNR Rr Pr» MBENS-KIET1TSin RUBBENS& Co.<Jyer Schoenniakers. fournituren. BERNARD DENDRIES, Mecanicien. dat hij eene Stoommachine in wer king heeft gesteld tot drijving van zijn VAN GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Opgericht in 1848. Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten. Commissarissende hh. Jan ter Meulen, Mr. J. C. de Vries en E. Voute. Directeuren: P. Ludwig en W. A. Tobias. VERZEKERING VAN KAPITALEN bij Overlijden, zoomede bij Overleving of Overlijden, tijdelijke verzekering van Kapitalen op een Lijf; verzekering van Ka pitalen op den langstlevende van twee Personenbenevens Overlevings-Renten of Weduwen-pensioenen en Lijfrenten, zoo dadelijk ingaande als op een vooruit bepaalden leeftijd. VERZENDTvrij van Rechten ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzenzijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACH1NES, j ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINES die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz. recommandeert zich tot het leveren van alle DRUKWERKEN aan concurreerende prijzen. Vertrek der Spoortreinen ZOMERDIENST. Stoom booten. Wagendiensten. Notaris te DRTJNEN, en zullen voor de Erfgenamen van wijlen den WelEenvaarden Heer W. FLORISop Zaterdag 28 September 1878, des avonds zes uur bij JACOBUS VAN WOENSEL te BAARDWIJK, in het OPENBAAR Einaal VERKOOPEN Een perceel uitmuntend ter plaatse genaamd De Vlierd, kadastraal bekend in sectie E onder nummers 279, 2S0, 281 en 282 groot te samen 5 hectaren 50 aren 80 centiaren. Informatien bekomt men op franco aan vrage ten kantoren van voornoemde Nota rissen. De ondergeteekende bericht de ontvangst van de navolgende gemerkt als Zooeven ook ontvangen het gunstig bekende merk: hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas Co.Elias Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe Germania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goeclkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. De Ondergeteekende heeft de eer bij deze te berichten Daar hij nu in de gelegenheid is iedereen altijd en binnen den kortst mogelijken tijd te bedienen, beveelt hij zich beleefdelijk in de gunst van Heeren Bakkers en Leerlooiers, terwijl hij alles zal aanwenden om steeds ieders tevredenheid weg te dragen. STEEDS VOORRADIG: Onder minzame aanbeveling hoogachtend O O UEd. Dienaar, H. VAN DEN BERGH Molenaar, Besojen. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de SLIJM en als MAAGVESTERKEND gebruikt worden, door hare zachte werking de spijs verteering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen GAL en zeer ZACHT LAXEEREND zijnzijn tegen 321/s Cent het verzegelde doosje verkrijgbaar bij J. P. Verlinden. A. J. Janssen Gz. M. J. van Piere. Th. Sweegers. De Erven Veerman. P. J. Aerssen. J. H. van Gils. Bergen opzoom. Breda. Eindhoven. Geldrop. Heusden. Oosterhout. Tilburg. Waarschuwing. Elk doosje is verze geld met een gebruiksaanwijzing waarop de Handteekenig voorkomt van den vervaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. Men wachte zich dus voor namaaksels. StatutenTarieven en verdere Informatien gratis verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij, aan den SINGEL BIJ DE PALEISSTRAAT, F 265, zoomede bij heeren Correspondenten buiten Amsterdam. Genera al -A gent de Heer P. SCHLEIJER, Lcidschcgracht, No 28. Gewone TAFELWIJN h 35 Cent de flesch, per dozijn. f 4.20 Supéror u h 50 Cent de flesch, per dozijn. f 6. MEDOC a 60 Cent; St. JULIEN a 70 Cent per flesch. COGNAC ordinaire f 1.COGNAC vieux f 1.50 per flesch. CHAMPAGNE DU MARQUIS DU ROSEZ f 1.per flesch, per dozijn f 12.—— CHAMPAGNE AY-GRAND MOUSSEUX f 1.50 per flesch, per dozijn f18.— VERKRIJGBAAR aan het Depot, 65 Oppert, Rotterdam. Verzendingen door geheel Holland, proeven op bestellingen van een dozijn AGENTEN worden in alle steden gevraagd tegen ruime provisie. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,32 10,06* 10,25 12,11* 12,57 3; 4,54 6,21 10,13. Boxtel-'s-Boscli 6,24 7,45 8,7 11* 11,20 1,29 4 j 5,40* 6,52 10,45. 's-Bosch-Utrecht 6,44 8,34 11,19* 1,49 5,59* 7,1?. Utrecht-'s Bosch 5,45 9,4* 11,43 1,41 3,48* s-Bosch-Boxtel 6,5 7,12 8,15 10,8* 12 1,1 3,44 sl 6,20 8,35 10,17. Boxtel-Tilburg 6,32 8,43 10,26* 11,7 12.30 lil 5,32* 6,47 9,12. Oisterwijk-Tilburg 6,45 8,56 10,37* 11,21 12d 6,59' 9,24. Boxtel-Eindhoven 6,32 8,1 10,28* 11,10 M'f I,30 4,25 5,25 9,10 10,42. Eindhoven-Venlo 8,31 10,51* 11,45 12,56* 5,5 5 5" Venlo-Maastricht 5,45 10 2,10 7,27. Maastricht-Venlo 7,15 1,15 5,5 8,40. Venlo-Eindhoven 9,15 12* 1,50 4,4* 7,22. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,10 10,26 11,40 12,5'^ 4,20 5,4* 6,10 8,40 10,5. Eindhoven-Luik 8,36 10,58* 6,5. Luik-Eindhoven 6,2 9,50 1,40* 5,15 8,14. Tilburg-Breda 6,59 9,11 10,50* 11,38 1,5 lkl 5,53* 7,14 9,38. Breda-Rotterdam 6,15 7,34 10,20 12,17 2,ll| 6,24* 8,25 10,14. Rotterdam-Breda 5,45 7,35 8,35* 10,5* 10,S: II,47 12,55 3 5.10 6,30* 6,40 8 10,8 11, Breda-Tilburg 7,5 9,43* 9,55 11,48* 12,25 4 25 5 47 9 43. Rosendaal-Vlissingén 9,5 11,55 3,10 7,8* 7,52* 8,lil Vlissingen-Roscna. 6 7,30* 8,35* 12,45 3 5,40 8.4: Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7,2 1,10 6,30. Turnhout-Tilburg 5,10 9,5 3,20. Breda-Roosendaal 8 11,20* 2,16 6,30* 7,55. ltoosendaal-Antwerpen 7,34 8,59 11,53* 12,46 3,ii 7,50* 8,43. Antwerpen-Roosendaal 7,23 9,5* 10,25 2,85 8,41] 5,45 6,42. Roosendaal-Breda 6,20 9 10,15* 11,48 3,20 5,! 8,40. Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Goch 6,35 8,55 1,45 5,40. Goch-Boxtel 6,6 8,58 2,30 7,24. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden). Vertrek van: Rotterdam Maandags en Dinsdags 1.30 ure nam overige dagen benalve Zondags 1 uur namidi' Dordrecht Maandags en Dinsdags ca. 2,45 ui namidd.overige dagen behalve Zondags c» 2.15 ure namiddags. Gorincliem Maandag en Dinsdags 4.30 ure namidd. overige dagen behalve Zonaags 4 ure namidd Kaatsheuvel Maandags 1 ure smorgens, Dinsdag* 2 uur smorgens, overige dagen behalve Zondag: 3.30 ure smorgens. Waalwijk 1 uur later. Heusden 3 uren later. Gorinchera Maandags en Dinsdags 7 ure smorgens overige dagen benalve Zondags 8.30 ure smorg. Aankomst te: Dordrecht Maandags en Dinsdags 8.25 ure smorg J overige dagen behalve Zondags 9.50 uro smorg Rotterdam 1.20 ure later. Amsterdam- Waalwijk. Vertrek van: Amsterdam Dinsdags en Vrijdags 12 uur namidd Waalwijk Dinsdags en Vrijdags 's avonds. Inl. te Amsterdam bij J. van Hilst, Kloveniers burgwal bij de Raamgr. Tilburg-Loonopzand-Kaatsheuvel-Sprang-Besoijcr Waalwijk. Diligence Van Gend Loos. Van Tilburg des morgens ten 7,35 ure en des ns-' middags ten 6,20 ure, na aankomst der treinen Van Waalwijk des morgens 6,45 ure en des ns-JÊ middags 2,30 ure. 's- Bosch- Vlijmen- Waalwijk. Van Waalwijk des morgens 4,30 ure in coriei ponden tie op den trein van 6,44 ure naar Utrecht- Amsterdam; des morgens 7,30 ure in corresp. op den trein van 10,8 ure naar Eindhoven-Luik- Maastricht-Rotterdam-Antwerpen-Bruasel des namiddags 3,45 ure in corresp. op den trein vac 5,59 naar Utrecht, Rotterdam en Amsterdam e". 6,20 ure naar Breda, Antwerpen en Rotterdam. Van 's-Bosch des morgens ca. 10 ure en des nam ca. 3,40 en 6,15 ure, na aankomst der treinei van Utrecht, Maastricht, Luik, Eindhoven, Rot terdam en Brussel. Van Raamsdonksveer over Waalwijk naar VBosch des morgens 5,30 ure. Van 's-Bosch over Waalwijk naar Raamsdonksveei des namiddags ca. 3,40 ure van het station n» aankomst van den trein van Utreaht. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Van Kaatsheuvel des Maandags en Dingsdags dei morgens 1,15 urede overige dagenbehalve Zondag, 2,30 ure des morgens, van Waalwijk 1,15 ure later. Van Geertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam; Maandag en Dinsdag 1 uur dei namiddagsde overige werkdagen tot 12,30 ure des namiddags. Iieusden-Kaatsheuvel Langs Elshout, Drunen, Waalwijk, Besoijen, Sprang, Van Kaatsheuvel des Maandags 2 ure des morgens; overige dagen, behalve Zondags, 3,30 des morg. Van Heusden na aankomst der stoomboot uit Rotterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4