76. Zondag 29 September 1878, If, Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TXELEN te Waalwijk. Tilburg Waalw ij k. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter {ilaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht, leclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel u VIL Wij zien dusdat in den laatsten tijd de aandacht der technische wereld gevestigd is op liet punt der beweegkracht door stoom op de tramways. Dagelijks hoort men van ge- nomene pioeven met nieuwe machines, allen min of meer aan het gestelde doel beant woordende. Op vele trainwaylijnen zijn stoom- rijtuigen reeds in gebruik; over het algemeen schijnen zij beter aan de verlangde eischen te voldoendan afzonderlijke locomotieven als trekkrachthoewel deze laatste toch altijd bij de exploitatie van tramways hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen een rol zullen blijven vervullen. Immers, met deze zal het mogelijk zijn, een eiscli te vervullen waaraan de tramways der toekomst zullen moeten voldoen namelijk de wagonsal zijn het dan ook slechts wegens de lichtere construc tie van den weg der tramwys, de 5-tons-wagons der groote spoorwegen te vervoeren tot aan de plaats hunner bestemming, om zoodoende eene altijd bezwarende omlading te vermijden. Zoo zoude men deze wagons tot aan de fa brieken en magazijnen kunnen brengen, om ze daar af te haken en te lossen. Dit systeem dat in Frankrijk reeds veelvuldig in zwang isverdient zeker alle aanbevelingen geeft den tramway een groot voordeel en gemak op den gewonen spoorweg. Van daar ook het groote nutdat voor den tramway de normaalspoorwijdte bijbehouden worde. Op na te noemen verbindingen zijn stoom- tramways in exploitatieen wel in Frankrijk op verschillende routen o. a. van Rueil naar Marly-le-Roivan des Andelys naar Etre- pagnyzij voldoen daar voor grootere indus- triëele verbindingen zeer goedin Parijs zelve kan men ze in exploitatie zien, evenals te Brussel op de zijtakken van het Quartier Leopold. In Weenen LissabonCassel en vele andere plaatsen zijn de stoomtramways aan de orde van den dag. Te Luik hebben wij zelve uitstekend geslaagde proeven met de ,/Machine-tracteur" Vaessen bijgewoond; en de weinige bezwaren, die zich hier nog voordedenmet het oog op de constructie schijnen door het stoomrijtuig Enschedë-Buret reeds uit den weg geruimd te zijn. Reeds in 1875 bracht eene commissie te Weenen, en ernstig rapport uit omtrent de invoering van straatlocomotieven in die stad na genomen proeven met den Tracteur Granthameene machinethans sinds lang opgegevenen verklaarde, dat het bezwaar van het schrikken der paardenniet van dien omvang isals in 't algemeen zal gedacht worden. De paarden worden er aan gewoon even gelijk zij zich gewennen aan de locomotieven en treinen der spoorwegen. En zij zullen er zich meer aan gewennen wanneer het stoomrijtuig zonder rook of stoom, zonder geweld of geraas zich voortbeweegt met eene snelheid, niet van die groottedat zij hetzelve slechts als een scha duw zien voorbijsnellen, zonder eigenlijk iets duidelijks te zien. Want de schrik der paarden is meestal het gevolg daarvandat ze slechts ten halve zienzet men ze dwars voor het voorwerp, dat hen schrikken doet, meestal zal men dan ondervindendat de schrik van 't eerste oogenblik weldra bedaart. Uit deze voorgaande beschouwingen mogen onze denkbeelden omtrent aanleg en exploitatie van stoomtramways eenigzins blijkenwij willen thans een begin maken met de om schrijving en nadere beschouwing van het project TilburgWaalwijk, de aansluiting, met het station Tilburg en met eenige indus- trieele hoofdpunten in Tilburg zelve. Wij zullen hiertoe beginnen met het be schouwen der af te leggen afstandender methode van aanlegder noodige gebouwen en aan te schaffen exploitatiemiddelende raming der kostenvermoedelijke opbrengst en rentabiliteit. Er zal bij dit alles in het oog gehouden moeten wordendat, zooals wij reeds gezegd hebbende kosten van aan leg en exploitatie zoo gering mogelijk worden; om daardoor de rentabiliteit der lijn tot de grootst mogelijke hoogte op te voerenwij zullen trachtendie cijfers en schattingen te verkrijgenhet meest met de werkelijkheid overeenstemmende, en geen ideale toestanden scheppen, die later met verlies van geld van zelf ontnuchterd worden. Geen valsche voor spiegeling van onmogelijke winsten, dereden van den ondergang van zoovele ondernemingen, die bij goed overleg en zuinige huishouding zeer rentabel hadden kunnen zijn zal ons hierbij leidenwij zullen die opgaven volgen, die ons verschaft zijn of verschaft worden door inwoners der streek, zelve belanghebbend bij het tot stand komen eener verbinding die slechts zal moeten strekken tot het belang van de streek zelveen die daarom slechts met den steun van industriëelen en belang hebbenden bij een minimum vooral van exploitatiekosteneene nuttige en heilzaam werkende onderneming kan worden. De Staats-commissie voor het geneeskundig examen heeft Woensdag tot arts bevorderd den lieer L. W. van der Sluijs, van Besoijen. Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië bevat de navolgende tijdingen omtrent Atjeh Habieb Abdul Rachman heeft medegedeeld, 13 October met volgelingen te Olehleli te willen embarqueeren naar Arabic. Toekoe Bait begun stigt zijn vertrek en zegt bezig te zijn de andere hoofden over te halen tot de gemeenschappelijke onderwerping der geheele XXII Moekim. Som mige hoofden geven intusschen de neiging te kennen, om zich afzonderlijk te onderwerpen. Een hunner Toekoe Imam Sibreh, heeft zich reeds persoonlijk aangemeld. De gezondheids toestand' der ageerende troepen is zeer voldoende. Door het tweede kantongerecht, te Rotter dam zijn in de zitting van 11. Dinsdag 2d Sept. drie Rotterdamsche vleeschhouwers wegens het in hunne winkels voorhanden hebben van be dorven vleesch, en een Rotterdamsche vleesch- houwer, drie kooplieden uit Brielle, en een vleeschhouwer uit Overschie wegens vervoeren van bedorven vleesch binnen de gemeente Rot terdam veroordeeld, ieder tot eene boete van tien gulden of gevangenisstraf van twee dagen. De hoeveelheid van het in beslag genomen en verbeurdverklaarde bedorven vleesijh bedroeg bijna 1000 kilogram. De Internationale Jury van de Parijsche tentoonstelling heeft aan den heer P. J. H. Cuypers, architect te Amsterdam, een eerste gouden medaille met de hoogste onderscheiding toegekend, o. a. voor de door hem tentoonge stelde teekeningen van het Museum in de hoofd stad. Dat in dezen slechten tijd in de industrie (ook buiten het maken van kanonnen en gewe ren) nog wel wat te verdienen is, kan blijken uit het bericht van de Berlijnsche jBö'rsen-courier, dat de regeling der erfenis van den onlangs overleden fabrikant Borsig nu zoo ver is gevor derd, dat men zijn nagelaten vermogen eenigszins kon nagaan het bedraagt in staatspapieren en comptanten (in ronde som) drie-en-dertig mil- lioen mark, waarvan 18 millioen aan de weduwe en 15 millioen aan de kinderen toekomen. Daar bij zijn niet gerekend de groote fabrieken der firma tc Berlijn en in Opper-Silezie. Op het eiland Rottum is aangespoeld een flesch, waarin vier papiertjes, geschreven in het Hollandsch, Franscli, Duitsch en Engelsch, van den volgenden inhoudwDen 31sten Juli van het jaar 1S78 is het schip „Elise", onder kapt. Roelols, dat den 27 Juli uit Delfzijl op avontuur vertrokken is, op een ruwe kust gestooten. Help ons, wij zijn in groot gevaar. Dit papier is in zee geworpen den ln Augustus in 't gezicht van Denemarken." Omtrent de Tentoonstelling te Boxtel wordt ons nog het volgende gemeld Schier op alle nommerswaarop door de commissie prijzen waren uitgeloofd zijn inzen dingen gedaan. Nochtans kan men niet zeggen dat de tentoonstelling uitmuntte door veel; wel zou men verschillende inzendingen, vooral op 't gebied van tuin- en akkerbouwzeldzaam in hun soort mogen noemen. De collectie Granen was goed aangevuld. Zeer trok de aandacht eenige halmen Tarwe met gevulde aren, zes-rijig, ingezonden door C. Jansenvan Moergestel. Ook de inzendingen uit Helenaveen trokken vele toeschouwersen geven een zeer gunstig denkbeeld van den akkerbouw in die streek. Over de aardappelen trok vooral de aandacht de Amerikaansche Roséingezonden door den heer C. J. Vorsterman van Oijenuit Moer gestel eene soortdie zich tweemaal in 't jaar laat telen en bij doelmatige behandeling zeer rijke winsten afwerpt. In 't oog vallend rijk was de collectie suikerbieten en mangelwortels, producten die in deze streken nog altijd te weinig geteeld worden. Men vond exemplaren van 7 kilo en meer. Ooft was er. nog al inge zonden. Vrij compleet was de verzameling in gezonden door Karei van Stolbergtuinman op 't Kasteel te Ilelvoirt, vooral zijne Frankenthaler- druiven verdienen vermelding. Zeer boeiden ook de aandacht de appelen bekend onder den naam van Keizer Alexander, ingezonden door den heer II. Verschuren van Haps. Door den heer Van Lieshout, van Boxtelwaren peren ingezonden, le Gratiole, die den toegekenden lsten prijs o'verwaardig waren. De schoonste en belangrijkste verzameling van potbloemcn was ingekomen van 'W. A. II. de Werd, van Boxteleene collectie die aller aan dacht en bewondering trok. De hem toegekende gouden medaille is glansrijk verdiend en werd door niemand betwist. Wij wenschen den jeug digen dienaar van de aanminnige Flora van harte geluk met zijne bekroning en hopen dat ze zal dienen om hem aan te moedigen op den ingeslagen weg voort te gaan. Ook het mozaik- perk van bontbladerige gewassen van J. C. Riet veld van Helmondwas prachtig en net aan gelegd. Door den heer JH. van Hoogerwouvan Boxtelwerd de gouden medaille behaald voor het schoonste en langste eenjarig schot van de Pinus Silvester (gewonen den). Het langste schot had eene lengte van 1.19 M.wel een bewijs dat deze boomsoort hier welig tiert en dat de cultuur bij de tegenwoordige duurte van alle houtsoorten, rijke winsten kan afwerpen. De meest volledige verzameling van werktui gen, bruikbaar voor deze streken, was ingekomen van den heer G. Siout, van Tiel, die dan hier voor ook de gouden medaille verwierf. Vooral zijne stroosnijders en haver- en boonenbrekers trokken de aandacht der landbouwers. Een ka- tarakt-karnmachine ingezonden door den heer Louis Nagel, van Arnhem en deel uitmakende van eene collectie werktuigen voor de zuivelbe reiding, droeg de goedkeuring van 't publiek en van de Jury weg en werd dan ook met den eersten prijs beloond. Eén gebrek kleeft naar onze zienswijze aan de machinenamelijk dat ze te duur is (f95). Het beste dorschmacliine was ingezonden door H. II. Verhoeven en II. Verhagen, van Gemert; de machine wordt door twee paarden in bewe ging gebracht en geeft het stroo goed gedorschen in gaven toestand terug. Maandag had de tentoonstelling plaats van paarden en vee. De aanvoer voldeed niet aan de verwachting, terwijl men verschillende dieren aanwees, die op eene tentoonstelling onmogelijk een goed figuur konden maken. Vooral de aan voer van wolvee was onbeduidend. De gouden medailleuitgeloofd door Z. M. den Koning voor den schoonsten dekhengst werd behaald door A. den Ouden, van Zevenbergen met een bruine hengst van 5 jaarOldenburgsch ras hebbende een hoogte van 1.64 M. l)c 4-jarige hengst van Jnn Dekkersvan Beek en Donk, kwam den bekroonden zeer nabij. Aan W. v. d. Avendonkvan Moergestelis de gouden medaille toegekend voor het aanvoeren van den schoonsten stier van inlandsch ras, terwijl V. E. P. M. Scholten van Aschat, van St. Agatha, een gouden medaille verwierf voor het exposeeren van de schoonste verzameling van ongehoornd rundvee. Zijn kolossale roodbontedriejarige, ongehoornde stier trok zeer de aandacht van deskundigen. 't ïs onmogelijk van al het merkwaardige dat, werd aangevoerd, eene gedetailleerde beschrijving te geven, 'tls dan ook volstrekt ons doel niet. Wellicht hebben we veel stilzwijgend voorbijge gaan dat naar 't oordeel van dezen of genen eene loffelijke vermelding overwaardig is. De beperkte ruimte, die ons beschikbaar staat, ver oorlooft ons niet, uitvoeriger te zijn. Dinsdag werd er groot festival gegeven, waar aan een 14-tal muziekvereerigingen deelnamen, terwijl de feesten gesloten werden door prachtig en goed' geslaagd vuurwerk. Hel getal vreem delingen, vooral op Dinsdag was enorm, en we gelooven niet, dat er Boxtel ooit zooveel vereenigd zag. Het getal bezoekers der tentoonstelling mag veilig op 8 «a 9000 geschat worden. De ten toonstelling werd begunstigd door prachtig we der slechts een enkele maal scheen de hemel ontrouw te worden. De orde en rust werd flink gehandhaafd en geen enkele maal ernstig gestoord. Dank daarvoor op de eerste plaat3 den Voor zitter der 7 de Afdeeling den ijvervollen burge meester van Boxtel. Bezadigdbeleidvol en voorzichtig vond men hem steeds daar, waar de handhaving der orde een krachtige hand eischte. Een ieder bewonderde dan ook zijn toewijding en opoffering voor de zaak. Eere ook aan de overige leden der regelings-commissie en aan de commissarissen van orde ieder was steeds op zijn post en heeft er het zijne toe bijgedragen om de tentoonstelling naar wensch te doen slagen. Dank brengen wij bij deze aan allen die op welke wijze ookhunne sympathie betuigden voor de tentoonstelling en ze zijn velen. De eerste proef is wel gelukt en Boxtel mag

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1