Nummer 79. Donderdag October 1878. J aargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. e Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. I)it blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het gehccle rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz.Jranco te zenden aan den Uitgever. iUlverlentién 1 J regels /'U,OU, daarboven i> cent per regel, groote lettere naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gobraclit. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel De Koninklijke boodschap, die het wetsont werp betrekkelijk het voorgenomen huwelijk van Z. M. den Koning met H. D. H. Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont vergezelt, luidt als volgt: „Mijne Heeren „Aangenaam is liet Ons, u mededeeling te kunnen doen van Ons voorgenomen huwelijk met Hare Doorluchtige Hoogheid (JMevrouw de Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Wnldeck-Pvrmont. „Vertrouwende dat de Staten-Generaal met M dit voornemen zullen zijn ingenomen, zoo bieden Wij u hiernevens een ontwerp van wet aan, E houdende goedkeuring van de door Ons ge- wenschte echtverbindtcnis. „De toelichtende memoriedie liet wetsont werp vergezeltbevat de gronden waarop het ruBt. „En hiermedeMijne Heeren bevelen wij u in Godes Heilige bescherming. „Arolsen, 6 October 1S78. „Willf.m" Z. M. de Koning heeft naar het HU. verneemt het voornemen, om ter gelegenheid van de voltrekking van Zijn huwelijk, dat waar schijnlijk nog voor Februari zal plaats hebben, te Amsterdam feesten te geven. Men meldt ons uit Arolsen dd. 7 Oct. „Eergister kwam hier aan Z. K. H. de Kroon prins van Zweden en Noorwegenteil einde uit naam van Zijn Koninklijken YaderZ. m! den Koning der Nederlanden, Prinses Emma en de Doorluchtige Ouders der. Bruid geluk te wenschen met de verloving. „Gister-ochtend heeft de gansche Vorstelijke Familievergezeld van Z. M. den Koning en van den Kroonprins van Zweden, de godsdienst oefening bijgewoond in de kerk dezer stad." Millioenen loten van een franc worden op de Parijsche wereldtentoonstelling verkocht, en stal van schoone zaken als diamanten stellen kostbare meubelen goud- en zilverwerk wordt aangekocht voor de verloting dier tentoonstelling. Den 20sten November zal de trekking plaats hebben en vóór dien tijd wordt nog eene afzon derlijke tentoonstelling gehouden van de aange kochte voorwerpen. De wijze waarop deze verloting geschied»,» zal, is zeer eigenaardig. In elke serie zijn 999,999 nommers. Dit zijn dus zes cijfers. Nu worden voor de trekkiug 7 bussen geplaatst en in elk eene zekere hoeveelheid cijfers van nul tot negen gestort, echter niet meer dan 66n cijfer tegelijk op elk papiertje. Zes bussen worden vervolgens op e°n rij geplaatst en de 6 nummers die dan tegelijk worden getrokken uit elk dezer bussen, vormen samengevoegd een getrokken cijfer, ter wijl het nommer uit de 7de bus getrokken de serie aanwijst, waarin het lot een prijs wint. De prijzen zijn daarenboven allen genommerd, zoodat liet eerstuitgetrokken prijsnommer ook No 1 krijgt van de prijzen enz. Op deze wijze is de kans voor de houders van loten precies dezelfde, alsof zij elk een op volgend nommer hadden gekregen en oneindig veel zuiverder dan wanneer die millioenen nom mers elk een voor een werden getrokken. Terwijl het Engelsche steenkolenvervoer in het eerste semester eene aanzienlijke vermin dering onderging, zoo is echter het vervoer te Londen over de spoorwegen en kanalen onver anderd gebleven. De koleninvoer bedroeg na melijk gedurende het eerste semester dezes jaars 3,099,970 ton, tegen 2,937,221 ton in het vorig jaar, alzoo eene vermeerdering van 102,749 ton. Gedurende de jaren 1870 tot en met 1876 hadden in Pruisen plaats 172 stoomketel ontploffingen. Met zekerheid weet men, dat 36 ketels sprongen door onvoldoenden toestand der vuurgangen 9 door onvoldoenden toestand van bodem of bovenplaten 1 door 't breken van steunbouten11 doordat de platen boven het vuur zich begaven en 3S door onvoldoende sterkte van andere platen. Verder sprongen waarschijnlijk door te lagen waterstand 2L; door te hoog opgevoerde span ning 7 door slecht materiaal 7 door verkeerde constructie van vuurgangen en vlampijpen 15 door afslijting der platen 21 door ketelsteen 2 terwijl de oorzaak bij 32 gevallen niet was na te gaan. Deze ontploffingen kostten aan 135 menschen het leven. Volgens een te Breda verschijnend week blad heeft de jury voor de landbouw-tentoon- stelling te Boxtel aan de ingezonden meststof fen de prijzen bij loting toegekend. Terecht zegt de landb. Courant hiervan: „hoe langer hoe gekker." Maar zij vergeet welk practiscli nut dit antecedent kan hebben. Bij de klachten over de jury's, vooral van de zijde van hen die niet bekroond werden, zou men die collegies van beoordeelaars geheel ter zijde kunnen stellen en door een loterij vervangen. In die tombola zou ieder een lot krijgen, die iets heeft ingezonden en de groote gouden medailles als eerste prijzen, de kleine gouden medailles als tweede prijzen, enz. kunnen worden toegekend. Niemand had dan reden van kla gen over de partijdigheid en onkunde van jury leden het blinde lot zou beslissen. Dat de waarde der medailles voor hen die ze ontvangen nu juist niet grooter zou worden laten we daar. (Arnh. Ct.) Voor eenige dagen kwam een landbouwer aan een der aardappelmeelfabrieken in het Noor den van ons land om zijn geld te halen voor geleverde aardappelen. De fabriekant, die op zijn kantoor zat, vraagt hem of hij in papier dan wel in specie wil worden uitbetaald. Hij geefl de voorkeur aan papier. De boekhouder, met de uitbetaling belast, vroeg den patroon welke soort van banknoten hij moest geven, waarop deze leuk antwoordde „van de nieuwste maar, die ge van nacht gemaakt hebt." De boer keek zeer verwonderd' op, toen hem werkelijk 10 splinternieuwe bankjes, ieder groot f60.werden voorgelegd. Na ze van alle kanten bekeken te hebben, gaf hij te kennen dat andere hem toch aangenamer zouden zijn hij zou deze, hoewel niet twijfelende dat ze echt waren, toch liever niet ontvangen. Op de vernieuwde vraag van den boekhouder aan zijn patroon, welke soort hij nu moest ge ven, antwoordde deze„Welnu geef dan maar van die welke gij gisterennacht gemaakt hebt", 'tgeen bij onzen boer zoo'n wantrouwen wekte, dat hij nu specie vroeg en zijne guldens haastig opstreekin papierengeld stelt hij sedert een onbepaald wantrouwen. In het binnengasthuis te Amsterdam is Zaterdag een 14-jarig meisje tengevolge van vreeselijke brandwonden bezweken. Zij had, om het vuur waarop zij iets bakken wilde spoedig te doer, branden, daarin petroleum gegoten. De gevaarlijke brandstof ontwikkelde onverwachts een groote vlam, jde petroleum die nog in de kan was ontvlamde tegelijkertijd, stortte over hare kleederen en in een oogwenk stond het kind in brand. Hare kleederen brand den zoo hevig, dat de wollen deken, waarin zij gewikkeld werd om de vlammen te blussshen ook in brand geraakte. Te Rhijnsburg worden voor de tweede maal in het jiar aardbeziën geplukt. Zaterdag-avond, bij het wegruimen van de stellage onder de ijzeren spoorwegbrug bij Bug- genum (Liraburg), vielen drie werklieden naar beneden twee zijn er nogal goed afgekomen, de derde echter gaf weinige oogenbiikken na zijn val den geest. Een landgenoot, die nogal met zijn eigen taalkennis ingenomen was, reisde dezen zomer naar Duitschland en was tot woordvoerder van zijn gezelschap bevorderd. Al dadelijk gaf hij een^ schitterend blijk van zijn meerderheid, door in net eerste logement, dat men betrekken zon, den Zimmerkellner te verzoeken „zwei Herren- zimmer und zwei Frauenzimmer" voor hem te reserveeren. Op de Theems zijn weer twee stoombooten tegen elkander gevaren. Beide schepen bekwa men zware averij. De Grieksche bark „Antipi", kapitein Callio- salis, van Duinkerk naar Newport, is met averij aan den voorsteven en verlies van de boegspriet West Cowes binnengeloopenom den kapitein ën de equipage aan land te zetten van de En gelsche driemaster schoener „Seaman", van Huil naar Gibraltarmet welk schip de bark twaalf mijlen van Portland in botsing kwam. De schoe ner zonk onmiddellijk. Te Luloti viel mejuffrouw Eliza Jordan een algemeen geachte dame in een toestand van somnambulisme uit het venster van haar slaap kamer op de derde verdieping op straat. Drie uren later overleed zij aan de hevige kneuzingen en breuken. Op de Fransche lijn van Chagnv, die 's nachts 2 ure Nevers verlaat, derailleerde de trein bij het station Decize. Zes personen-wa gons werden beschadigd en de reizigers, die geen letsel bekomen hadden konden met een anderen treindie gearrangeerd werdeenige uren later naar hun bestemming vertrekken. Toen begon men de wagens van den gederail- lecrden trein te lichten en op te ruimen. Op eenmaal verschijnt een mannenhoofd uit het portier van een der wagens en een pieperig stemmetje informeerde heel leuk, of hier nu het station Autum was. Men kan begrijpen hoe algemeen de hilariteit was. De man had sla pende naar de andere wereld kunnen vertrekken. De werkman, die voor eenige dagen in de fabriek van den lieer Prévinaire, te Haarlem, door eene machine ernstig werd gewond, is aan de gevolgen overleden. Het treurig feit heeft zicli deze week we der te Amsterdam voorgedaan, dat verschillende personen diefstallen pleegden onder de oogen der politieom in de gevangenis en dus aan den kost en een dak te komen. Den 6 September jl. werd het gouddel verskamp Cariboute Idaho door een roover- bende te paard overvallen. Zij ontroofden aan 23 del vers op verschillende plaatsen werkzaam, 10,000 dollars, waarna zij de bruikbare paar den medenamen cn de slechte doodschoten, ten einde alle vervolging onmogelijk te maken. Uit Schiedam wordt gemeld Vrijdag morgen had een 10-jarigen jongen de baldadigheid een schaapin een stuk land aan de Warande grazende, te gooien en te plagen. Het getergde dier kwam over den sloot en viel den jongen aan; het stootte hem zoodanig, dat, zoo niet tijdige hulp was komen opdagen zijn leven gevaar zou geloopen hebben. Slechts met groote moeite konden een paar mannen het schaap meester worden om het in het land teru<* te brengen. Opmerkelijk is dat toen dezelfde knaap den volgenden morgen weer langs (1e Warande kwam, het schaap hem herkennende, onmiddelijk zonder eenige nadere aanleiding weder op hem aanviel en hem hevig tegen ccn der hekken aandrukte, zoodat de jongen gehavend en bebloed naar huis kwam, nadat hij opnieuw door hulp van anderen was bevrijd. Op de kermis te Weert heeft zekere P.K. schoenmaker te Leuken, in een twist zijne tegen partij een tsnede in den buik toegebracht. De dader, die aanvankelijk was gevlucht, werd door de marechaussee opgespoord, aangehouden en gevankelijk naar Roermond overgebracht. Te Grongen is Maandag een polderwerker u\ hechtenis genomen onder verdenkingdat hij in den vorigen nacht een meisje van 20 jaar vermoord zou hebben. De rustende landbouwer te Kamperland (gemeente Wissenkerke). die onder verdenking van poging tot moord op zijne vrouw, gevank. naar Middelburg is gevoerd had zich zelf in handen van de politie gesteld. Iti den nacht van 5 op 6 dezer ontstond er brand in de koffiebranderij van den heer J. G. A. Schuyt te Enkhuizen. Tengevolge van de hulp verleend door de spoedig toesnellende brandweerbepaalde de brand zich tot het ge noemde perceeldat geheel is uitgebrand. Men meldt ons uit Goirle het volgende: Zaterdag j.l. had alhier de gerechtelijke lijk schouwing plaats, van zekeren II. v. d. V. het volgende gaf daartoe aanleiding. Naar men zegt is bedoelde persoonreeds eenigen tijd geleden door eenige jongelui mis handeld, doch de politie had aanvankelijk hier omtrent geen inlichting ontvangen. Verscheidene dagen daarna werd de man ziek en stierf. Of de man tengevolge dezer mishandeling ongesteld is geworden, late men aan de beoor- deeling van deskundigen over. De politie echtei, die immer ooren heeft, had intusschen iets van de zaak vernomen, en nam reeds daags na het overlijden eenige personen in verhoor. Het resultaat der lijkschouwing schijnt niet ten nadeele der beschuldigden te zijn. Te St. Cyr-les-Colons is een vreeselijko moord gepleegd op een hoogbejaard echtpaar, dat er „nog al warm inzat". Hebzucht is dan ook de drijfveer van den moord geweest. Dinsdag morgen bleef alles gesloten en de burenzeer over dat ongewoon verschijnsel verwonderd, waar schuwden de politie. Nadat deze het huis had doen openbreken vond men in de beneden-voor kamer de vreeselijk verminkte lijken van de 80- jarifre oudjes. Door het gerucht gewaarschuwd, schijnen zij hun bed verlaten te hebben om naar de oorzaak te onderzoeken, toen de misdadigers hen plotseling overvielen. Alles wat waarde had was verdwenen, behalve een met bloed bevlekt biljet van 1000 frs., dat wijsselijk was achtergelaten. De voorzorgen van de dieven schijnen echter vergeefsch geweest to zijn want een is te Parijs gevat en men is den anderen misdadiger op het spoor. Te Santa Cruz (Sainte Croix), een aan Denemarken behoorend eiland in den West-In- dischen Archipel, is een ernstige opstand uit gebarsten. Het eiland heeft eene bevolking van ongeveer 2000 blanken en bijna tienmaal zooveel neger9, deels op het land wonende, deels in de beide steden Christianstad en Fredrikstad. Gelijk reeds gezegd werd is de opstand van ernstige» aard. Van de 54 groote plantages zijn er 40 door de negers vernield en Frede- rikstad moet voor de helft in den asch zijn gelegd. Ook zijn onderscheidene planters ver moord. Oogenblikkelijk zijn maatregelen genomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1