i: Nummer 81. Donderdag 17 October 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANT00N HELEN te Waalwijk. ire nam., namidd, 2,45 ure ndags ca, namidd., namidd, Dinsdags i Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs par 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukaen, gelden, enz.Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,GO, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel In een vorig nummer maakten wij kortelijk gewag van de nieuwe uitvinding van Edison, het middel namelijk om een electrische licht bron te verdeelen over een willekeurig aantal lichtvlammen. Het bloote bericht was reeds voldoende om te Londen een daling van 6 tot 8 pd. st. in de aandeelcn van de gasverlichting maatschappijen te veroorzakendat de schrik den betrokken aandeelhouders ook nu nog in de beenen zit, is te begrijpen. Dit belangrijke nieuwtje van den dag bewijst weêrdat men zich bij Edisonden uitvinder van de 19e eeuw, moet voorbereiden op alles, niet slechts op liet mogelijkemaar ook op datgenewat tot dusver voor onmogelijk werd gehouden. Ofschoon hij nog nauwelijks 30 jaar oud is, heeft hij met zijn verbeteringen van de telephoon, met zijn aërephoon, megapkoon, pho- nograaf, microtasimeter enz. enz. aan het bureau voor de patenten in Amerika reeds meer të doen gegeven dan een dozijn van de beroemdste uitvinders in den laatsten tijd te samen. Binnen 10 jaren heeft hij niet minder dan 157 uitvindings-patenten genomen. Amerikaan- scke bladen beschrijven Edison als onophoudelijk bezig met uitvinden slapend en wakend. Zoo vond bij reeds onmiddellijk na zijn geboorte een zuigflesch uit en bracht in zijn kinderspelen uit eigen brein onophoudelijk vnriatie, tot groot gerief en geraak van zijn ouders. Wel hebben al zijn uitvindingen geen prae- tische toepassing gevonden maar dat doet in 't minst geen afbreuk aan zyn welverdiende repu tatie. Wanneer het hem nu werkelijk gelukt is, den electri3chen stroom te verdeelen in een willekeurig, aantal lichtvlammen dan mag men binnen korten tijd een geheelen omkeer ver wachten niet slechts in onze openbare straat verlichting, maar ook in de verlichting van het inwendige der woningen. Tot heden hebben de geleerden te vergeefs gezocht naar een doelmatige splitsing van het electrisch licht. Men slaagde er slechts in, dank zij het Loutin'sche apparaat, de electrische licht bron te verdeelen in hoogstens twintig vlammen. Het aldus verkregen licht is echter voor de meeste doeleinden nog veel te sterk en te kost baar. Edison verklaart nu bet middel gevonden te hebben, om één kunstmatig gevoeden elcctri- schen lichtstroom te verdeelen over duizenden straatlantaarns en kamer-lampen. De inrichting moet zoo eenvoudig mogelijk zijn. In plaats van onze tegenwoordige gaspijpen zouden electrische geleiddraden gelegd worden en een lichte druk moet voldoende zijn om de lamp aan te steken zoodat ook de bescheiden lucifer voortaan gemist zou kunnen worden. Ja nog meerde electrische stoomleiding in de woning behoeft niet Uitsluitend tot verlichting te dienen zij kaneven als het gas gebruikt worden voor koken en bradenen wie niet koken of braden wil kan de stroom gebruiken als beweegkracht, om een naaimachine te drijven, water naar hoogere verdiepingen te brengen, of iets anders. Dit alles verzekert ten minste de uitvinder en bij voegt er op den koop toe nog bijdat zijn electrische verlichting zesmaal minder zal kosten dan onze gewone gasverlichting. De naaste toekomst zal leeren of dit alles werkelijk waar is, of dat de Amerikaansche bla den zich weer eens vermeid hebbenons een fabeltje op te disscben. Qui vivra, verrei. in het Engelsche blad, the Globe, worden door een deskundige, den natuurkundige Ste ward, de voordeelen opgesomd van het electrisch licht boven het gaslicht. Hij bespreekt niet de reeds beschreven voordeelen van goedkoope en grootere lichtsterkte, maar staat meer in 't bij zonder stil bij de goede eigenschappen van liet nieuwe licht met bet oog op de gezondheids belangen. Iedereen doet dagelijks de ondervin ding op, dat gewoon steenkolen-lichtgas aller onaangenaamst riekt, vooral bij 't een of ander accident aan de pijpen. Maar ook de voortdu- reude inademing van bet verbrandingsproduct is zeer schadelijk voor de gezondheid. Een veel kleinere hoeveelheid koolzuur wordt door liet electrisch licht gevormd. Na herhaalde proeven i3 liet geblekendat liet electrisch licht één kub. voet koolzuur voortbrengt tegen 600 kub. voetendie liet product zijn van een zelfde hoeveelheid steen kolen-lichtgas. Vervolgens zullen er geen gas ontploffingen meer plaats hebbende electrische draden zijn uit den aard van de lichtbron aan dat euvel niet onderhevig. Wel bekend is de onaangename hitte van het kolengas. Het elec trisch licht geeft ongeveer 40-maal minder liitte dan gewoon gas. Wellicht zal het der wetenschap ook wel ge lukken, om de waterstof, die de warmtebron is van het gewone gas, van de koolwaterstof te scheiden wij zouden dan, voor het voortbrengen van warmte in het steenkolen-gas een uitste kende grondstof bezittendaar het product van de verbranding van waterstof, water, volkomen onschadelijk is maar zoolang dat middel nog niet is gevonden mag steenkolen-gas uit een gezondheids-oogpunt evenmin voor verlichtings als voor verwarmings-doeleinden aaubevolen worden. Een ander voordeel van het electrisch licht is, dat het de meeste, zoo niet alle kleuren be zit. In de magazijnen en winkels zullen de koopers dus eindelijk eens de kleuren van de goederen kunnen zien en in de avond-bijeen komsten op bals enz. zal de ware kleur van het co3tuum onderscheiden kunnen worden. Al deze eigenschappen pleiten zeker voor het nieuwe licht. De schrijver in the Globe bespreekt vervolgens de helderheid en den liefelijk zachten glans van het licht, dat het best vergeleken kan worden met bet volle maanlicht. De Commissie loor de in 1879 te Arnhem te houden tentoonstelling heeft in een circulaire haar doel omschreven en ook nog nadere bij zonderheden omtrent de tentoonstelling medege deeld. Over het doel zegt zij zeer terecht het volgende i „In den grooten internationalen wedstrijd op de wereldtentoonstelling te Parijs in dit jaar, is de Nederlandsche industrie wederom met die van andere landen in het strijdperk getreden. Eene beoordeeling hoe onze industrie zich in dat strijdperk voordoet achten wij hier niet ter plaatsewel de opmerking dat eP in het alge meen veel, maar in het bijzonder voor onze in dustrie zeer veel op die Wereldtentoonstelling te leeren valt. Van het geleerde aldaar moet hoe eerder hoe beter partij getrokken worden, om ons voor een volgenden wedstrijd voor te bereiden. De gelegenheid om dien vooruitgang te toonen moet op vaderlandschen bodem gege ven worden, teneinde gemakkelijker onze indus trie meer volledig bijeen te kunnen brengen daar menig industrieel, afgeschrikt door de on dervinding op buitenlendsche tentoonstellingen opgedaan, ten opzichte van onkosten en geleden verliezen, in den laatsten wedstrijd niet heeft medegedongenook veelalomdat hij zelf te weinig invloed kon uitoefenen om zijn product op de Yoordeeligste wijze te doen uitkomen. „Die nationale tentoonstelling kan gepaard gaan met een internationalen wedstrijd van som mige fabrikaten en werktuigen. Er zijn Neder landsche fabrikaten die verbetering behoeven, en ?oo ook ontbreken nog verbeterde werktui gen voor verwerking onzer grondstoffen. Op die wijze kan aan de nationale tentoonstelling op kleine schaal, maar op nuttige en practische wijze eene internationale tentoonstelling verbon den zijn, waarmede de Nederlandsche industrie dubbel kan worden gebaat en de zucht tot deel neming door bet buitenland wordt opgewekt want aan dien wedstrijd zullen geldelijke preiniën voor ieder artikel verbonden worden. De Commissie wijst er op dat Arnhem, gele gen in het schoonste gedeelte van Nederland, aan den waterweg en het spoorwegnet, in de zomermaanden een gemakkelijke en aangename gelegenheid tot inzenden en bezoeken der ten toonstelling biedt. Voor de ontvangst, behande ling en terugzending der goederen wordt de meest mogelijke zorg toegezegd, terwijl men in middels van de Directiën der bestaande vervoer middelen gunstige bepalingen voor de in te zenden goederen tracht te bedingen. Zij hoopt daarbij de gelegenheid te kunnen openstellen Qm voorwerpen, die thans te Parijs op de ten toonstelling zich bevinden, van daar direct naar Arnhem te doen Vervoeren en in bewaringte nemen. Van onze industrie zelve zal het daarom afhan gen om aan de natie en aan den vreemdeling te toonen, dat Nederland zijn ouden naam op industrieel gebied weet te handhaven. Aan de Nederlandsche werklieden zal daarbij tevens eene geschikte en weinig kostbare gele genheid worden aangeboden (in het buitenland slechts met groote opofferingen voor enkelen gezocht), om door het bezoek der tentoonstelling en den wedstrijd zich te bekwamen en zich op de hoogte van hun vak te stellen. De Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid aanvaardde met belangstelling het aan geboden eerevoorzitterschap van ons Bestuur. De commissie, die de uitvoering van dit om vangrijk plan ondernam, bestaat uit de heeren G. T. Coers, Voorzitter; Dr. A. J. Bergsma, Eerste Penningmeester; C. Nortier Azn., Tweede PenningmeesterP. M. Cachius^ A. E. Cohen, A. J. van Delden, H. W. Fromberg, H. J. Heuvelink Jr., P. Noppen, A. Pitlo, H. H. Reijers, P. W. van der Sleijden, A. G. Terwindt, B. Veth, H. A. E. de Vogel, Mr. J. Everts Bllz., Secre taris, en voorts een 40tal eereleden, gekozen onder staatslieden en erkende bevorderaars van handel en nijverheid. Omstreekshalf negen uren viel Zaterdag avond de Willem Barents bij heerlijk weder en maneschijn de haven van IJmuiden binnen, waaruit zij op den 6n Mei, een vriendelijke lentemorgen vertrok, gevolgd door de heihven- schen van geheel het Nederlandsche volk, dat, hoe flegmatiek ook, met trots die 14 wakkere mannen in een 80 tons scheepje den stouten tocht naar de IJszee zag ondernemen. Reeds in den avond en vroeg in den morgen van Zondag werden de officieren verwelkomd door vrienden en betrekkingen, en werden van alle kanten gelukwenschen ontvangen wegens de behouden reis. Om 9 uren was Zondag-morgen het scheepje door de sluizen en werd het nageoogd door gansch IJmuiden, door een stoomboot opgesleept naar Amsterdam. Kort vóór het vertrek was bericht ontvangen, dat het Hoofdcomité te Velsen aan boord zou komen. Daar werd dus eenigen tijd vertoefd om op de aankomst van den trein te wachten. Hier kwamen de heeren kolonel Janssen en mr. De Jonge aan boord, waarna de reis werd voort gezet. Verder het kanaal op kwam men pas sagiersbooten tegen vol met belangstellenden in de Noordpoolvaarders, en luide weerklonk dan een vroolijk hoezee het scheepje tegen. Weldra kwam het état-major van het wachtschip het scheepje in stoombarkassen te gemoet en trad onder vreugdegejuich aan boordde Kanaal maatschappij vaardigde haar secretaris, mr. de Monchy af om de schepelingen te verwelkomen. Al naar mate men dc stad naderde, kwamen vlugge gieken en zeiljachten het schip te gemoet en schoten het langs onder vroolijk gejuich en saluut met de vlaggen. Op de groote steigers aan het Westerdok stond eene menigte dicht opgepakt bijeen, en overal waar er plaats was aan den zoom van liet IJ voor de stad verdrong zich eene belangstellende menigte. En intusschen scheen de warme najaarszon zoo warm, en was de lucht zoo hoog en zoo blauw, alsof de natuur zelve het feest mee vierde van den terugkeer der mannen, wier reis gewijd was aan de eer van de Nederlandsche vlag, wier banen zoo fier van den steng van liet scheepje wapperden. Aan de Marine-werf stond de Scliout-bij-Nacht Van Gogli de Barents op te wachten, de kwee- kelingen van liet opleidingsschip in het Ooster dok paradeerden in het want, de matrozen van het wachtschip hieven een luid hoezee aan en door vele vrienden en verwanten verwelkomd, liet alzoo de Barents liaar anker te 2 uren aan de Marine-Werf vallen. Dc vermoedelijke dader van den moord gepleegd te Hintham, nabij 's Hertogenbosch, is op bevel van de Raadkamer van het Gerechts hof weder op vrije voeten gesteld. Het Gerechtshof te Leeuwarden beeft een getrouwde vrouw, wegens kindermoord tot vijf jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Te Heerenveen is eene dienstmeid uit liet Oranjewoud gevankelijk binnengebracht. Zij wordt verdacht van kindermoord, doch het kind moet nog niet gevonden zijn. Zaterdagnacht omsreeks 3 uren barstte door een onbekende oorzaak een hevige brand uit in de boerenwoning van A. de Bruin te Woubrugge. Spoedig was de brandweer met 2 spuiten op het terrein. De woningberg en schuur, zijn totaal verbranddoch door snelle en afdoende maatregelen [heeft de brand zicli niet uitgebreid. De woning en inboedel enz. is bij verschillende maatschappijen verzekerd. Uit Sneek wordt gemeld Voor een paar weken moet dicht bij deze gemeente eene brutale aanranding hebben plaats gehad die eerst sedert weinige dagen is uitge lekt. Eeri boer nl. die in eene herberg alhier meer gebruikt had dan wenschelijk was en toen, naar het schijntduidelijk had laten merken dat hij nog al aardig geld bij zich had werd na het sluiten van de herberg door een vijftal jongelieden achtervolgd en op den Lemster straatweg van zijn geld beroofd. De beroofde zelf wilde naar men beweertde zaak geheim houdenmaar zij moet uitgelekt zijn door een schipperwiens knecht onder de aanranders behoorde en de geheele geschiedenis aan zijnen baas heeft verteld. De laatste moet daarop de politie hebben kennis gegeven van hetgeen er gebeurd is. Te Amsterdam is onlangs aan een persoon die in benevelden toestand verkeerde door een paar vrouwen van slechten levenswandel eene portefeuille ontstolenwaarinbehalve andere waarden 1000 aan bankpapier was. Hij deed toen hij ontnuchterd was aangifte bij de politie, die een onderzoek instelde bij de verdachte vrou* wen doch vruchteloos. Evenwel werden deze personen door de politie in liet oog gehoudenen deze week gelukte het eindelijk een der geheime agenten het bewijs in banden te krijgen dat de verdachten den diefstal toch hadden bedreven. Toen kort daar na de politie eensklaps in bare gemeenschappelijke woning verscheen, en een onderzoek instelde,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1