Nummer 82. Zondag 20 October 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANT00N TIELUN te Waalwijk.; Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz.Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel Ten vervolge van een vroeger bericht deelen wij mede, dat de heer W. J. Wisse, onderdir. van de Rijkstelegraaf en der posterijen te 's-Gra- venhage zijn aanvragen om concessie tot invoe ring van elcctrische verlichting, ter vervanging van het gaslicht, gericht heeft tot de besturen van de gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Haarlem, Den Helder, Leiden, Schiedam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Franeker, Nijmegen, Deventer, Zwol le, KampenZutphen, 's-Bosch, Middelburg, Vlissingen en Maastricht. De concessie wordt aangevraagd voor een tijd vak van twintig achtereenvolgende jaren. De adressant verklaart dat hij reeds van verschillende zijden is aangezocht om tot de in voering van bedoelde verlichting over te gaan. „Getroffen, gelijk zoo talloos velen, door de schitterende uitkomsten der electrische verlich- ting in Parijs, heeft hij door persoonlijk onder zoek en studie de overtuiging verkregen, dat deze verlichting ook in Nederland zal zijn in te voeren en daér, evenals in het buitenland, binnen weinig tijds het koolgaslicht zal ver vangen." Naar het meest algemeen gevoelen hier te lande, zouden de middelen tot dagelijksche ver schaffing van electrische verlichting in openbare en bijzondere gebouwen nog niet zijn gevonden; doch dit gevoelen berust, zegt de heer Wisse, op dwaling, blijkens een onlangs door deskun digen aan de Fransche Regeering en aan den Parijschen Gemeenteraad uitgebracht advies, vol gens hetwelk de openbare gemeenteverlichting, - naar het door adressant bedoeld procédé, in Parijs gedeeltelijk geschiedt en aldaar, zoo voor particuliere als publieke gebouwen, voorbereid of reeds ingevoerd is. Dit is mede het geval in de overige groote gemeenten van Frankrijk, in Groot-Brittanie en in de Yereenigde Staten. De electrische ver lichting zegt de heer Wisse wordt met uitnemend gevolg aangewend door de Fransche en Engelsche admiraliteiten voor haar oorlogs bodems en voor kuslverlichting. De aanleg en exploitatie van dit nieuw verlichtingstelsel zullen wel is waar minder moeielijkheden opleveren en minder kapitaal vereischen voor elke gemeente op zich zelve, dan de thans gebruikelijke ver lichting, vervolgt adressant maar niette min zullen die aanleg en exploitatie voor den particulieren ondernemer alleen mogelijk zijn, indien hem een concessie voor een bepaald tijd vak verleend, en een voldoende deelneming door gemeentebesturen en particulieren verzekerd wordt. Die concessie zal voor de gemeenten voor- deelig blijken te zijn zegt de heer Wisse daar adressant geen ondersteuning uit de ge meentekassen vraagt. Evenmin zal de aanleg der electrische verlichting een beduidend bezwaar voor de gemeenten medebrengen, voor zoover daarvoor tijdelijk over gemeentegronden zou moeten worden beschikt. Als een bewijs voor den bijval, welken het electrisch licht meer en meer vindt, wordt thans gewezen op het feit, dat de Maatschappij, welke het Crystallen-paleis exploiteert, aanbie dingen vraagt voor het aanbrengen van bedoeld licht in haar zalen. Te Sheffield werd een lokaal met uitstekend gevolg electrisch verlicht, waarin 17000 personen te zamen waren. Steeds meer schijnt men er op bedacht te worden, om het electrisch licht in de gewone huizen te kunnen ontsteken en de kosten der inrichting te ver minderen. Men schrijft uit Utrecht van 16 October: De nieuwe remtoentel van Westinghouse, die gisteren op trein 15 van Amsterdam naar Em merik op den Rijnspoorweg voor het eerst hier te lande in gebruik gekomen is, voldoet uit stekend, voor zoo ver men na het kortstondig gebruik er van daarover mag oordeelen. Zoowel gisteren als heden waren op het perron van het station te Utrecht tal van belangstellenden aan wezig, om van de aankomst van den met dezen reratoestel voorzienen trein getuige te zijn, en het was inderdaad zeer belangwekkend te zien, hoe de trein, die in volle vaart het station bin nen reed, op het eerste signaal als het ware plotseling stopte. Dat de reizigers daarbij een kleinen schok gevoelden, is natuurlijk onvermij delijk, maar dit kleine ongerief, dat trouwens alleen voorkomt bij een al te plotseling remmen van den trein, wordt ruimschoots vergoed door het bewustzijn van eene veiligheid, die ook bij de meeste opmerkzaamheid der beambten op andere wijze niet te verkrijgen is. De Neder- landsche Rijnspoorwegmaatschappij verdient allen lof voor de spoedige toepassing van dezen alge meen als hoogst doelmatig erkenden, doch zelfs in andere landen nog weinig gebruikten rem- toestel. Men klaagt wel eens en niet ten onrechte, over de leemte in onze schutterij-wet. In België, waar de officieren hun eigen commandant kiezen, is het blijkens het onderstaande nog veel erger gesteld. Een geneesheer te Waver, die de wet goed kent, en den dienst der burgerwacht vervelend vond, stelde eenige zijner vrienden voor, hem tot majoor te benoemen, en beloofde dat zij er tevreden over zouden zijn. Zoo gezegd zoo ge daan de doctor werd aangesteld tot commandant der burgerwacht van Waver. Weken en maanden liepen voorbij en de ge meenteraad bemerkte eindelijk, dat sedert acht maanden de burgerwacht niet bijeengeroepen was. Het collegie schrijft aan den majoor om zijn aandacht op dit punt te vestigen. De ma joor antwoordt niet. Het budget der stad wordt aan den Raad voorgelegd, en (leze ziet met ver wondering dat de majoor geene toelaag heeft gevraagd, noch een budget heeft voorgesteld voor de burgerwacht. Men schrijft opnieuw. De majoor antwoordt niet. Door dit zwijgen verbitterd, dient de burgemeester eene klacht in bij den arrondissement3-commissaris, die aan den majoor schrijft. De majoor antwoordt niet. De arrondissements-commissaris richt zich tot het gouvernementde minister schrijft een ver ontwaardigden brief aan den majoor, die niet antwoordt. Nieuwe brief van den Minister, die aan den Majoor schrijft dat de beleefdheid ten minste eischt, dat men de ontvangst meldt van een ontvangen brief. De majoor antwoordt„Ik heb de eer u te melden, dat ik de brieven heb ontvangen, die gij mij gezonden hebt." De zaak is daarbij gebleven het gouvernement kon niet handelen tegen den majoor, die bij elke verkiezing met geestdrift door' de officieren her kozen wordt. De Nihilisten in Rusland doen voortdu rend van zich hooren, en hoewel niet alle be richten dienaangaande betrouwbaar zijn, omdat het van lieverlede gewoonte wordt, alles wat Rusland betreft in een nadeelig daglicht te plaatsen, zeker is het, dat dit geheim genoot schap der Russische Regeering ernstige moeie lijkheden bereidt niet alleen, maar ook voor de meer beschaafde en bezittende klasse ernstige gevaren oplevert. Zoo wordt nu gemeld, dat te Charkoff op den openbaren weg een gendarme door een revolverschot werd gedood. De misdadiger nam niet eens de moeite te vluchten hij liet zich gevangen nemen en zeide aan de politieagenten, dat hij hun, zoomin als de rechtbank vreesde, daar hij spoedig weder in vrijheid zou zijn, en werkelijk, na tien dagen verdween hij met 11 zijner makkers uit de gevangenis. Bij onderzoek bleek, dat de Nihilisten een onderaardschen gang, ter diepte van 15 meters hadden gegraven. Deze gang kwam op de binnenplaats van de gevangenis uit en langs dezen weg zijn de ge- vangeueu ontsnapt. Hoe de Nihilisten er in geslaagd zijn dit moeielijk werk uit te voeren, en waar zij het uitgegraven zand hebben gelaten, is der politie nog een raadsel. Omdat zich op de weekmarkt te Heeren veen een boterkooper vertoonde, niet welgevallig in de oogen der anderen wilde geen vau hen nadat deze persoon had gekocht op den pu- blieken verkoop van botermeer koopen. Een groot tumult was het gevolg. Een 12tal boter- verkoopers hebben thans aan het bestuur der Boter-Vereeniging te Heerenveen en aan land bouwers, die hunne boter bij deze Vereeniging plaatsen, openlijk bekend gemaakt, dat zij geen boter bij haar koopen, zoolang de bedoelde per soon bij die Vereeniging als kooper wordt toe gelaten. De groote massa hooi, die elk jaar in de omstreken van Kampen verhandeld wordt, schijnt dit jaar niet veel aftrek te vinden. Er heerscht tot dusverre weinig handel. Men schrijft dit toe aan de ruime hoeveelheid die ook elders gewonnen werd. De prijzen bleven sedert eeni- gen tijd bijna onveranderd. Voor puik hooi wordt f24 a f26 de 1000 kilo betaald. De heer Hensen, kapitein der Poststoom- boot Pommeraniavan de Hamburg-Amerikaan- sche Packetvaartmaatschappij. heeft in het begin dezer week zijne 125ste reis heen en terug over den Oceaan volbracht. Bij deze gelegenheid heeft de Directie hem nan boord van genoemd schip een feestmaal aangeboden, De Voorzitter der Maatschappij bracht op hem een feestdronk uitonder herinnering dat hij op die reizen meer dan 900,000 zeemijlen had afgelegd zonder ooit eenig ongeluk te hebben gehad. Evenals in dien toost ontbrak het ook overigens niet aan wclmeenende gelukwenschen, voor welke de wakkere gezagvoerder getroffen zijn dank be tuigde. Het bekende vooral na de Parijssche harddraverijen gerenommeerdepaard „Prinses" van den heer P. Smitte Slikkerveeris niet altijd zoo hoog in aanzien geweest. Er zijn onder zijn vakgenooten, die zich nog herinneren dat hij voor de diligence liep en „Mie" heette, 't Was dan ook alleen door een toeval dat de gaven van „Mie" aan 't licht kwamen en het dier na eerst voor f 300 te zijn verkocht, voor een som van f 1000 in handen van den heer Smit kwam, die „Mie" tot „Prinses" ver hief. Na de Parijsche overwinningen bood Rothschild 20,000 francs voor den ex-diligence knol de heer Smit eischte echter 30,000 fr. en, die som niet kunnende krijgen, nam hij zijn „Prinses" naar Slikkerveer mee terug. Te Petersburg is het plan opgevat om den waterweg van genoemde stad naar Kroon stad door middel van gas te verlichten zoodat het verkeer ook des nachts ongehinderd kan voortgezet worden. Er zullen boeien worden geplaatst op vaste afstanden deze boeien zullen worden gevuld met gas èn op elk dier boeien zal een stander met een lantaarn, bij wijze van lantaarnpaalzich verheffen en op die manier zal de gansche waterweg worden verlicht. De boeien zijn zoodanig ingerichtdat zij slechts om de 14 dagen gevuld behoeven te worden. De genomen proeven hebben volkomen aan de verwachting voldaan. Van de 20,018 vrouwen en meisjes, die in 1877 door de politie of de jury te Londen veroordeeld zijn, konden 4206 of omstreeks 20 pet. volstrekt niet lezen of schrijven; 13,665 of bijna 70 pet. konden alleen lezen of slechts ge brekkig lezen en schrijven 141dus nog niet 1 pet.konden goed lezen en schrijventerwijl slechts 6 op het geheele getal vronwen meer uitgebreid onderwijs hadden genoten. Maandag den 30n September bracht een trein uit Beloxi een groot aantal inwoners van New-Orleans daar aan die van de badplaatsen terugkeerden. Aan het station Rigolets bemerkte men, dat de gele koorts onder de reizigers was ontstaan. In de weinige uren die de reis duurde had de ziekte vrccsselijke verwoestingen aange richt. Niet minder dan 103 zieken waren in den trein opeengehooptvrouwen kinderen mannen, ouden jongen. Sommigen lagen mach teloos uitgestrekt in een hoekbibberend van de koortsanderen rolden zich stuiptrekkend op den grondenkelen, die gespaard waren ge bleven hadden in onbeschrijfelijken angst een wijkplaats op de wagens gezocht. De stand van den thermometer op 2 October en de aankomst van al die zieken deden een nieuwe uitbreiding van de epidemie vreezen. De „Chilian Times" maakt melding van eene onderneming om naar eene som van zes millioen dollars te zoeken welke vele jaren geleden op de kust van Venezuela met het Spaansche schip „San Pedro de Alcantara" gezonken is. Kapt. Tollingsby van New-Yorkde ontwerper der expeditie, heeft met het Gouvernement van Ve nezuela eene overeenkomst getroffen waardoor aan hem voor zes jaren met uitsluiting van alle anderen het recht is gegeven om naar het wrak te zoeken. Daarentegen ontvangt het Gouver nement van Venezuela vijf percent van het te vinden geld. Een schoener, groot honderd ton, genaamd „Peter Mitchell", is aangekocht en wordt tc New-York voor deze onderneming uitgerust. Het Hongaarsche comité van het „Inter nationale genootschap tot onderzoek van Afrika" heeft in de „Pester Lloyd" de eerste twee be richten van de expeditie derwaarts bekend ge maakt. Het eene bericht is van den aanvoerder der expeditieCambieren gedagteckend uit Zanzibar, 5 April 1878, het andere (van den- zelfde) is gedateerd uit Kwa Mehorapa, 20 Juli 1878. De expeditie, bestaande uit 2 Europe anen (Cambier en Marno) en 48 negers, verliet Zanzibar op 16 Januari 1878, Zij trok onder zeer groote moeilijkheden door het gebied van Usigua en Ukaguru, moest vele groote stroomen en onder water staande vlakten over- en door trekken, en ontmoette later vele roofdieren (ook den hippopotamus). Toen de expeditie te Kwa Kiora vernam, dat haar medelid kapitein Crespel te Zanzibar gestorven was, keerde zij derwaarts terug. Zij kwam daar den 5den Maart weder aan. Op 27 Juni maakte zij zich andermaal op weg, en wel in twee afdeelingen. Deze veree- nigden zich later in het Vamedal, trokken over den Sukiodo-stroom en kwamen te Kwa Meho rapa. Aan den rechteroever van de Vame troffen de reizigers een stam van menscheneters aan. Vooral prachtige tabak werd aan den linker oever van die rivier gevonden. Iu het nummer van 11 Augustus jl. deel den wij mede, dat tegen J. v. L. te Waalwijk, proces-verbaal was opgemaakt wegens verregaande mishandelingendie hij zijn kind zoude hebben aangedaan. De rechtbank heeft genoemden v, L. vrijgesproken, Te Braeska in Hongarije was een jong advocaat met een der aanzienlijkste burgerdoch ters verloofd en den 22n September «ouden zij rouwen. De jonkman werd echter vóór dien

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1