Nummer 83. Donderdag 24 October 1878. If Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enzJrcinco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegevenworden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel De heer L. W. van der Sluis arts en mili- - iair studentheeft voldaan aan de vereischten van liet aanvullings-examen voor de betrekking van officier van gezondheid bij den geneeskun- digen dienst hier te lande. De heer II. T. J. van der Ven, te 's Her togenbosch heeft onlangs ontslag gevraagd als ..lid van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. ■Hij heeft den leeftijd van 86 jaren bereikt; ruim 50 jaren bekleedde hij met den meesten ijver de betrekking van Gedeputeerde. Nader wordt bevestigd dat het huwelijk van Z. M. den Koning in het laatst van Janu ari zal voltrokken worden. Naar men verzekertzou Mr. C. Th. baron van Lynden van Sandenburgoud-Minister van Justitie, van Z. M. den Koning de vereerende opdracht hebben bekomen om het huwelijks contract op te stellen. De meeningen zijn zeer verdeeld over de nieuwste groote uitvinding van Edisonde ver deeling van het electrisch licht. Zijn adsistent schrijftdat er geen twijfel is of Edison heeft de uitvinding gedaan en wacht slechts op het verkrijgen van octrooien om de uitvinding be kend ie maken. In dit geval zou het electrisch licht algemeen in het huishouden gebruikt kunnen worden en de vrees daarvoor heeft in Engeland reeds dc aandeelen in gas-raaatschappijen aun- merkelijk doen dalen. Tegenover die gunstige meening staat thans echter het volgende bericht in het financieelp blad Paris-Bourse. De Parijsche gas-maatschappijverlangende te weten wat er waar is van de verdeeling van hot electrische licht, die de heer Edison beweert ontdekt te hebben, heeft naar Philadelphia ge- telegrapheerd en van een correspondeerend lid der Academie van Wetenschappen te Parijs het volgend antwoord ontvangen „De proefnemin gen, door Edison gedaan ter zake van het elec trische licht, leveren niets nieuws op en bewijzen niets, wat betreft de yerdeeling tot in het on eindige van het electrische licht." Dit laatste bericht schijnt echter onjuist en wordt in Parijs zelf tegengesproken. De heer E. A. Anderson (Agent van Edison) schrijft namelijk van daar„De proeven door E. in tegenwoordigheid van president Haves en veertig genoodigden genomen waartoe ik ook behoorde, grenzen aan 't ongelooflijke. De gan gen kamerscorridors van het Royal Court Palace waren als door de zon verlichthet overtrof de stoutste verbeelding. Te Amsterdam zal de proef met toepas sing van het electrisch licht eerstdaags van wege de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij geschieden op het spoorweg-terrein langs de Nieuwe Vaart. Ook bestaat bij die gemeente het voornemen den Dam te verlichten met electrisch lichtin dien deze proefneming van den Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij slaagt. Ook op schepen heeft men proeven genomen, onder anderen op den avond van 17 October jl. op de sleepboot Deutschland, tijdens de vaart van die boot van Rör.nebeck naar Bremen. Over het geheel slaagden de proeven naar wensch en men mag er uit opmaken datna verbetering van eenige leemten die nog in de toestellen bestaan, het electrische licht alleszins geschikt is, om ook 's nachts de scheepvaart op rivieren enz. gemakkelijk en zeker te maken. De Justitie, Vrijdag naar Vollenhove ver trokken tot het instellen van een onderzoek in i de zaak van den aldaar gepleegden dubbelen moordis des avonds niet teruggekeerdhet onderzoek werd nog voortgezet. Een der drie in hechtenis genomen personen, Klaas Nieuwenliuys heeft bekentenissen gedaan. Hij was wegens gebrek aan ruimte in de gevan genis onder goed toezicht ter bewaking gesteld in eene kamer van het Raadhuis en geraakte daar aan het praten. Volgens hem zouden zijn broeder Gerrit en A. Jongman de moorden vol bracht hebben, hoewel hij het hun ten sterkste had afgeraden. Men had hem met den dood bedreigd indien hij hen verried. Alle drie zijn onder behoorlijk geleide ieder afzonderlijk per wagen naar Zwolle gebracht en daar in het huis van /erzekeriug opgenomen. Een koopman in aardappelendie de le verantie heeft voor het garnizoen te Amsterdam, was niet tevreden met zijn winst op den ver koop, maar stal bovendien bij de aflevering in de maat. Om dit te doen had hij het slim overlegdhij had in de maat op den bodem een dikke laag klei gelegd, waardoor de inhoud van de maat aanmerkelijk werd verkleind. Een sergeantdie bij de aflevering aanwezig was en moest toezien dat de volle maat werd toege wezen, ontdekte echter het bedrog en deed zijn plicht door er aangifte van te doen. Een bezoeker van een Amsterdamsche tapperij, waar een blinde man op een harmonica speelde, had de beleefdheid, voor den speelman met het bakje rond te gaan. Een der aanwe zigen wiens onderscheidingsvermogen door te veel gebruik van sterken drank niet bijzonder groot was, wierp een goud tientje in het bakje, in de meening dat het een cent was. De ge dienstige inzamelaar bespeurde ditzeide niets nam het goudstukje aan en daarop er uit, wis selde hettracteerdc een goede kennis en ver trok. De politie beschouwt die gedienstigheid als diefstal. Te Vlaardingen is een bejaard inwoner, een gewezen landbouwerdie van zijne rente leeft, op eigenaardige wijze tot de ontdekking gekomen dat hij bestolen is. Zondag-morgen ontving hij namelijk door middel ran de op Schiedam rijdende diligence onderneming een doosinhoudende effecten en eigendomsbewijzen die hem toebehoorden. Hoogst verwonderd opende hij daarop de kastwaarin hij zijne bezittingen bewaarde, en vond de trom mel waarin deze papieren benevens een paar duizend gulden aan bankbiljetten cn goudgeld waren geborgen, ledig. In de hem toegezonden doos lag een briefje, waarin hem kennis gegeven werd, dat men door dringenden geldnood ge dwongen was langs dezen weg eene leening met hem aan te gaan voor het bedrag van de ver dwenen comptanten. De leener had echter verzuimd deze kennis geving te onderteekenen. Uit het onmiddellijk door de Justitie ingesteld onderzoek is geblekendat het uit Schiedam verzonden pakket effecten ter bezorging was gegeven door den kastelein van het Stations koffiehuis. Een hem onbekend bezoeker van zijn koffie huis had het pakket afgegeven, met verzoek het af te geven aan den Ylaardingschen wagen, die daar voorbijrijdt. Uit Zwartsluis wordt van 20 October gemeld Toen gisteren avond ten ongeveer half zes ure de persoon van Jan Iluber, knecht bij den schipper R. Veldman van Hoogeveen, op de voorplecht van het vaartuig van geraelden schip per, liggende in de Buitenhaven der Staphor- stersluis alhier, bezig was het anker aldaar vast te maken, had hij het ongeluk over boord te vallen, met het noodlottig gevolg dat het anker hem achterna viel en op zijn hoofd terecht kwam. Door de spoedige hulp van Tiemen de Jonge cn Jan Schurink, die zich in de nabijheid bevonden, werd de drenkeling, welke een zware wonde aan het achterhoofd had bekomen, in bewusteloozen toestand uit het water gehaald en aan boord gebracht. Ofschoon hij zwaar verwond is, bestaat er hoop op herstel. Dezer dagen heeft in de raacliinengalerij ter tentoonstelling te Parijs een afgrijselijk on geluk plaats gehad. Een bediende, die eene machine in werking moest breugen, wilde daar toe een drijfriem aanleggen, waartoe hij de hulp van een zijner kameraden inriep. Deze, die in eene chocolade-uitstalling bezig was, schoot toe en vergat zijn voorschoot af te doen. Dc ma chine zette zich in beweging. Plotseling weer galmde een hartverscheurende kreet en eenige oogenblikken daarna vielen een arm, een hand, een been den ontzetten toeschouwers voor de voeten. De arme knaap, nauwelijks twintig jaren oud, was medegesleurd en letterlijk aan stukken gemalen. Te Jauer in Silezië is een bakker in hechtenis genomen, die verdacht wordt, een pak met verschillende zakjes zout, suiker, enz., alles met ratte,nkruid vermengd, op de toonbank in den winkel van een zijner concurrenten gelegd te hebben, om dezen in zijne nering te bena- deelen. De toeleg is gelukt, want hij, die het pakje vond, gebruikte werkelijk, toen zich geen eigenaar opdeed, het gevondene in zijne bakkerij en een aantal arsenicumvergiftigingen onder zijne klanten was er het gevolg vaD. Te Lynchburg, Vereenigde Staten, zijn door een paniek in eene kerk 10 negerinnen gedood en zeer veel anderen gewond. Een stuk van het plafond dat losliet was oorzaak der ont steltenis. Een bediende van een koopman, den heer Calon te Parijs, nam met 80.000 fr. aan zijn meester behoorende, de vlucht. Na korten tijd berouwde hem zijn daad en hij stuurde een bedrog van 77,000 fr. terug met de bede om vergiffenis. Deze werd hem grootmoedig geschon ken en de bediende werd weder in genade aan genomen. Patroon en bediende hadden echter buiten de justitie gerekend, de zaak was in hare handen gesteld en nu moest het recht zijn loop hebben. Onder aanneming van verzachtende omstandig heden werd den berouwvollen dief een gevan genisstraf van een jaar opgelegd. De trein van Parijs naar Versailles stond op het punt van te vertrekken. Een heer stapte haastig, met een brandende sigaar in den mond, in een coupé le klasse, maar de eenige passa gier in de coupé, eene dame, voegde hem toe „Mijnheer, is het u onbekend dat het niet ver oorloofd is te rooken in een coupé waarin zich een dame bevindt De heer buigt en zegt „Ik zal u niet lastig vallen," en verliet de coupé en nam plaats in een coupé 3de klasse, ten einde hij ongestoord zijn sigaar verder kon roo ken. Hij kreeg een plaats naast een sterk naar uien en knuflook riekend individu, en op eens kwam een ondeugende gedachte bij hem op, Hij vroeg zijn buurman „Hebt gij wel eens in de 1ste klasse gereisd „Neen Zoudt gij willen, ik heb een biljet en wij zullen ruilen, maar spoedig dan, ik zal u den weg wijzen." Hij bracht daarop den verheugden man in de coupé, die hij juist verlaten had, sloeg het por tier dicht en had nog juist tijd zijn plaats te hernemen, toen de trein zich in beweging stelde, en genoot het zoete der wraak. Dezer dagen raakte te Amsterdam een koopman in aardappelen zijn jas kwijt, die hij even over zijn kar had gespreid, terwijl hij op een naburig bovenhuis de bestelde aardappelen aanreikte. Het was hem nl. wel eens voorge komen, dat in een ommezien een „maaltje" van zijn kar verdwenen was, als hij zich een oogen- blik had verwijderd. Thans bleek het dat men zijn koopwaar onaangeroerd had gelaten, doch het kleedingstuk, dat hij er op had gelegd om haar te beveiligen, was verdwenen. Een gewezen koetsier te Amsterdam stal onlangs bij zijn vroegeren meester uit het koets huis eenige jassen. Toen hij wegens dit feit gevat werd, trachtte hij zijn onschuld te betoo- gen door aan te voeren, dat hij een weinig be neveld was geweest en toen in de meening ver keerde dat hij nog thuis hoorde in de stal houderij. Een persoon die te Haarlem een kar stal en deze in Amsterdam trachtte van de hand te zetten, werd al lovende en biedende gearresteerd. Hoe snel de kar ook uit Haarlem naar Amster dam was gebracht, de telegraaf was den dief te snel geweest. Eenige weken geleden vernam men te Gorredijk met algemeene verontwaardiging, dat aan een paard van den heer J. Postuma, een fraai dier, dat nog onlangs bij een keuring van paarden te Boetsterzwaag den prijs behaald had, des nachts de manen waren afgesneden. Alle nasporingen van de politie, om den bedrijver dezer daad te ontdekken, bleven vruchteloos. Thans is men hem of liever haar op het spoor. Dezer dagen namelijk vond men een roodbonto koe, die met het paard in de weide liep, zich vergastende aan den staart van het arme dier, die geheel door de koe was afgeknaagd. Te Vlissingen is een ambtenaar van het havenstation in hechtenis genomen onder ver denking van verduistering van toevertrouwde gelden en van knevelarij tegenover de werklieden gepleegd, door hen onder bedreiging vau ont slag te laten teekenen voor hun volle weekloo- nen, ofschoon zij inderdaad minder van hem ontvingen. Deze zaak heeft veel sensatie ge maakt, omdat de verdachte zeer gezien was en onbeperkt vertrouwen genoot. Een persoon, die den Zondag voor zyn genoegen in Amsterdam doorbracht, doch dat genoegen voor een deel ook in sterken drank gezocht had, deed des avonds een rit met den tram naar het Frederiksplein. Voordat het rij tuig stilhield wilde hij uitstappen, doch deed het zoo onhandig, dat hij viel en met belang rijke wonden aan het hoofd naar het gasthuis vervoerd moest worden. Een man uit Eek en Wiel, die Zondag aan zijn familie een bezoek had gebracht, werd te Opheusden *3 avonds door een drietal perso nen aangegrepeneen hunner sneed hem een oor af. Een der daders viel aanstonds in handen der politie, zoodat er kans bestaat dat ook do medeplichtigen hun straf niet ontgaan zullen. Zaterdag-namiddag heeft zich een meisje, de dochter van een horlogiemaker in de Zadel straat te Utrecht, bij het verrichten van eenige bezigheden op de kamer van een inwonenden, doch op dat oogenblik afwezigen student, met een revolver, dien zij niet vermoedde dat geladen was doodelijk aan het hoofd gewond. Vrijdag-avond, ten ongeveer 8 ure, werden de magazijnen van den Ned. Rijnspoorweg to Utrecht door een groot gevaar bedreigd. Door een tot nog toe onbekende oorzaak was in een kelder de daar geborgen houtskool in brand ge raakt. Slechts door een planken vloer van zoo vele licht brandbare stoffen gescheiden, zou de brand een tegenhanger van dien dor Willems kazerne geworden zijn, die juist een jaar geleden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1