BUITENLAND^ Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Italië. plaats had, indien hij niet tijdig door den magazijnmeester ware ontdekt, die door doel treffende maatregelen den verderen voortgang in korten tijd wist te stuiten. In de „Landb. Ct." deelt de heer G. I. Hengeveld van Utrecht de uitkomsten mede van liet voederen van paarden en runderen met maïs in verschillenden vormop de Hctskamp van den baron Van Yisschoer nabij Haarlem. De volle maïsvoedering is doelmatig alleen bij paar den die hard moeten werken en veel zweeten. Half maïs en half haver is aan te raden bij paardendie minder hard werken en minder zweeten. Bij paarden die weinig gebruikt worden, is het voederen van haver beter. Nu heeft onlangs de pachter van een land goed bij Jülicli rijstvoedermeel te Bonn laten onderzoeken. De uitkomst was dat 80 kilogr. daarvan dezelfde voederwaarde hebben als 100 kilo maïs. De pachter nam toen proeven op het vee zelf, om de zaak te constateeren. Hij nam 3 afdeelingen elk van 6 ossen en voederde die geheel op gelijk wijze. De eene afdeeling kreeg per hoofd en dag 3 kilo maïsmeel ter waarde van 54 penningende tweede 3 kilo havermeel ter waarde van 45 penningende derde 3 kilo rijstmeel ter waarde van 42 pen ningen. De verhouding der voedingstoffen (eiwit tot vet en koolhydraten) was bij de eerste afd. 1 65 bij de beide anderen 1:66. Na 30 dagen werden de ossen weer gewogen. Afd. I was op 500 kilo levend gewicht te zamen per. 1,7 k., afd. n 1,2 k. en afd. III 1,8 k. toege nomen. De productiekosten van 1 KG. bijge groeid vleesch (wat het voeder betreft) bedroegen bij afd. I 76, bij afd II 102 en bij afd. III 64 penningen. Ook bij een andere proef bleek het rijstmeel het werkzaamste voeder. Maar de kwaliteit er van moet goed zijn. In een logement nabij het station van den Staatsspoorweg te Antwerpen is een stoute dief stal gepleegd. Aan een Nederlandsch koopman ia diamanten die sedert eenige dagen in dat hotel logeerde, is een som van fr. 11.000 in goud ontstolen. Dat geld. lag in een 'koffer die niet te best ?sloot. Toen de handelaar gister eenige goudstukken uit dien koffer wilde nemen om betalingen te doenontdekte hij den dief stal. Zware vermoedens rusten op iemand, die plotseling uit het hotel verdwenen is. Naar hetgeen uit Ecaussines wordt gemeld, heerscht aldaar reeds sedert Vrijdag eene niet geringe agitatie doordien al de steenden arduin kappers steenzagers mechaniekwerkers en dag- looners boven en beneden in de steengroeven het werk hebben gestaakt. Naar berekening kan men het aantal personendie aan deze grève deelnemen, op minstens 6000 schatten. De oorzaak der beweging ligt hierin dat de pa troons het loon voor allen zonder onderscheid met 10 percent hadden verminderdhetgeen volgens het plan reeds den 15en dezer had moeten ingaan. Daartegen hebben de werklieden geprotesteerd, Daarop bij het werk gekomen heb ben zij met de opzichters onderhandelingen gehad, die geen resultaat opleverden. Zonder zich toen langer op te houden zijn zij naar hunne wo ningen teruggekeerd, na vooraf in eenige. groe ven de ophaalmachines onbruikbaar te' hebben gemaakt. Voornamelijk wegens dit laatste wer den er onmiddelijk uit Bergen en Braine-le- Comte gendarmes ontbodenmet het gevolg dat er r.aar de bedreigde punten eene brigade werd afgezonden die ter voorkoming van ern stige ongeregeldheden onder de werklieden on middelijk met nog 40 man werd versterktter wijl inmiddels de garnizoenstroepen te Bergen geconsigneerd werden. Ofschoon volgens de laatste berichten de beweging in omvang toenam, liet zich echter alles nog betrekkelijk kalm aan zien. Intusschen was er onder anderen pro cesverbaal opgemaakt tegen eenige werklieden die naar de steengroeven der firma Leo Cousin waren gegaanom een machinist en anderen die aan den arbeid wilden blijven met geweld te noodzaken aan de werkstaking deel te nemen. Te Parijs hebben in de laatste dagen weder onderscheidene inhechtenisnemingen plaats gehad van lieden, verdacht van deelgenootschap aan de Commune. Onder hen bevindt zich o. a. een rijk fabrikant uit Orleans. Deze late wraakoe fening maakt algemeen een slechten indruk. Parijs, 21 October. Heden heeft de plechtige uitreiking der prijzen aan de bekroonden dei- tentoonstelling plaats gehad. Mac Mahon heeft in zijne rede de vreemde prinsen en vertegen woordigers zijn dank betuigd voor de door hen verleende medewerking en hunne tegenwoordig heid. Voorts gaf hij aan de organisateurs der tentoonstelling zijn dank te kennen, Ondanks de smartelijke beproevingen, die Frankrijk door staan heeft, sprak hij verder, heeft de tentoon* stelling van 1878 die van 1867 geëvenaard, zoo al niet overtroffenin aanziendegelijkheid en rijkdom van voorwerpen. Wij zijn zorgzamer en werkzamer geworden. De herinnering aan onze ongelukken zal onder den geest van eendracht van strikten eerbied voor de instellingen en wetten de warme en onbaatzuchtige liefde voor het va derland ontwikkelen. Eene ontzaggelijk groote menigte was op de been. Des avonds ging het op de Boulevards echt feestelijk toe. Er heerschte een ongewone drukteinzonderheid ten gevolge der talrijke schitterende illuminatien. Onder de gedecoreerden telt men den heer Erlangerden bevorderaar van het aanleggen van onderzeesche kabels ter verbinding van Frank rijk met de Vereenigde Staten Algerië en het Oosten. De Directeuren der „City of Glasgowbank" zijn onder verdenking van vervalsching van de wekelijksche staten dier instellingin hechtenis genomen. Blijkens een rapport der hecren Mac Gregor en Anderson belast met een voorloopig onderzoek omtrent den staat der Bank, kon niet slechts gelijk reeds is gemeld het verlies op minstens 6 millioen worden begrootmaar bestond er ook vrees dat geen vierde van het aantal aandeelhouders in staat zou zijn om aan de eerste opeisching van gelden te voldoen. Inmiddels heeft de openbare autoriteit gemeend, snel te moeten doortasten. Vandaar dat er reeds binnen 24 uren na ontvangst van bovengenoemd rapport bevel tot inhechtenisneming tegen al de directeuren en den secretaris werd uitgevaardigd. Tot dien spoed werd voornamelijk besloten om dat er reden bestond tot het vermoeden dat een paar der voornaamste schuldigen op het punt stonden van zich uit de voeten te maken. In alle geval, Zaterdag namiddag ten 5 ure waren de ambtenaren der justitie op weg om de vol gende personen in arrest te nemen John Stewart, Robert Salmond, Lewis Potter, John Innes Wright, William Taylor, Henry Inglisallen direteurenbenevens den hoofd directeur It. S. Stronach en den secretaris S. Leresche. Twee hunner, de heeren Stewart en Inglis woonden niet te Glosgow maar te Edinburg. Beideu werden aldaar in hunne woning gearres teerd. De heer Potter was gelogeerd bij zijn zoon te Bothwell en werd aldaar ziek te bed gevonden. Met inachtneming van de noodige voorzorg omtrent zijn toestandwerd hij echter, evenals de beide anderen naar Glasgow over gebracht. Ook al de overige aangewezen werden te huis gevonden zoodat allen zich des avonds ten 10 ure in verzekerde bewaring bevonden. Zij werden ieder afzonderlijk opgesloten, ofschoon niet in de gewone gevangeniscellen maar in de officieele en particuliere vertrekken van den „chief constable". Ieder wordt voortdurend be'waakt door een politie-agent. Taylorlid eener groote firma in granenis vroeger lid geweest van den stedelijken Raad te Glasgow en was nog lid der Schoolcommissie. Inglis is een voornaam grondeigenaar. Potter was nog onlangs lid eener groote reederij. Wright is handelaar op Oost-Indie. Stewart is koopman te Edinburgh. Salmond wordt alleen gemeld dat hij directeur in een handelszaak is geweest. Zaterdag namiddag ten ongeveer half 5 ure is te Pontypridd, in Zuid-Wales, een trein tegen een anderen trein ingeloopen. Het ongeluk ge beurde op ongeveer 800 yards van het station, alwaar de eene treinna passagiers te hebben uitgelaten, achteruit stoomde en toen, door welke oorzaak dan ookop een ander spoor overliep juist terwijl daar een trein in vollen gang aan kwam. Het gevolg hiervan was, dat de4eerst- genoemde trein tegen den middelsten wagen van den anderen aanbonste. Het spreekt van zelf, dat verscheidene rijtuigen onderst boven raakten en verbrijzeld werden. Tot overmaat van ramp zaten juist in dien middelsten wagen (een van de 3de klasse) een aantal passagiers. In het ge heel zijn er bij den schok dadelijk twaalf gedood, terwijl er overigens een 40 a 50 zwaar gekwetst werden. Deze zijn allen in verschillende huizen opgenomen. Slechts enkele personen zijn er met eene lichte verwonding of kneuzing afgekomen. Het ongeluk heeft zooveel te meer sensatie ver wekt, omdat juist die lijn en vooral op dat punt algemeen bekend was wegens het voortdurend streng toezicht, j Aan the Standard wordt uit Allahabad geseind Een deputatie van de Lapura-Momunds vertok gister naar Peschawur om zich met de Brit- sche autoriteiten te verstaan. Dit is te meer van belang, omdat de Momunds de aanzien lijkste Khijber-stam zijn en hun bondgenootschap ons den weg opent naar Djellalabad. Een detachement, ter verkenning van Ali Musjid afgezonden heeft gerapporteerddat die plaats minder sterk toegerust is dan men vermoedde. Het uitstellen van den aanval op Ali Musjid heeft de troepen nog al teleurge steld. Men meent echter verstandiger te han delen door zoo lang te wachten tot men zeker is van een spoedig succes. Londen. Reuters-Office meldt van den 19ed uit Konstantinopeldat sir A. H. Layard den Sultan dringend aanried de conventiee met de bevolking van Creta te bekrachtigen. Het ant woord der Porte op het voorstel betreffende de hervormingen in Klein-Azië is vertraagd ten gevolge van het besluit des Sultanshet ont werp om eenige nadere inlichtingen aan den ministerraad te renvooieeren. De Porte heeft in do toelating van Chrietic als Servisch gezant te Konstantinopel toegestemd. De door de Russen te Adrianopel genomen maatregelen verraden het voornemen om aldaar te blijven. Seres is evenals eenige dorpen in Macedonië, door de Bulgaren in brand gestoken. Aan den Times wordt uit Darjeling ge schreven dat het ongedeerd terugkeeren van den Britschen boodschapper uit Kaboel schijnt te wijzen op de gezindheid van den Emir om zoo niet zich geheel aan de eischen der Engel- schen te onderwerpen dan toch te transigeerfh ten einde een dadelijken oorlog te vermijden. De Indische Regeering heeft het plan op een winter-veldtocht geheel opgegeven. Berlijn, 19 October. Heden-middag ten half drie ure is de zitting van den Rijksdag her opend. De socialistenwet is bij hoofdelijke om vraag met 221 tegen 149 stemmen aangenomen. Voor steraden, zonder uitzondering, al de aan wezige leden der beide conservatieve fractiën en van de nationaal-liberale partij, benevens de groep Löwe en eenige liberalen, die zich nog bij geen partij hebben aangesloten. Daarop heeft Prins Bismarck een keizerlijke boodschap voorgelezen, waarin hij werd gemach tigd, de zitting van den Rijksdag te sluiten. Hij gaf zijne tevredenheid te kennen over de aanne ming der genoemde wet en verklaarde, dat de Bondsregeeringen vast besloten zijn, van de haar in die wet toegestane middelen gebruik te maken tot het aanwenden van welmeenende pogingen om de op maatschappelijk gebied keerschende ziekte te doen verdwijnen. Dit zal wel niet binnen de 2l/2 jaar gelukken maar de bonds regeeringen hopen, na het tot nu toe verhandelde te mogen rekenen op eene verdere tegemoet koming. Na deze verklaring is de Vergadering, onder een driewerf „hoeh" ter eere des Keizers uit eengegaan. 21 October. De Bondsraad heeft de socia listenwet bekrachtigd. Men ziet hare afkondiging spoedig te gemoet. Pest. In de troonrede, waarmede de Rijks dag plechtig geopend werd, vestigt de Regeering de aandacht van het Parlement op twee onder werpen welke tenminste voorloopig binnen den kortst mogelijken tijd moeten geregeld zijn, na melijk op eene beslissing omtrent de levende strijdkrachten des Rijks en omtrent de met Croatië en Slavonie te treffen financieele regeling, daar de beide 'daarop betrekking hebbende wet ten slechts tot het einde van dit jaar van kracht zijn. Omtrent de buitenlandsche politiek zegt de troonrede Het door 't Congres te Berlijn ons opgedragen Europeesch mandaat tot het bezetten en besturen van Bosnië en de Herzegowina hebben wij aangenomen. Wij moeten er ons leedwezen over betuigen dat de uitvoering van dit mandaat niet op vreedzame wijze kon plants hebben. Aan de verdienstelijke houding der troepen, die daarvoor op dankbare erkenning aanspraak kunnen maken, is 't te danken dal het eerste deel der taak als volbracht beschouwd kan worden. Het strekt mij tot voldoening nu reeds, in afwachting dat de Minister van Binnen- landsche Zaken volledige ophelderingen aan de delegaties zal kunnen geven, te kunnen mede- deelen dat onze goede verstandhouding met alle Mogendheden de verwachting rechtvaardigt, dat het nog te verrichten deel der taak zal kunnen volvoerd worden met inachtneming der grootst mogelijke behartiging der belangen van de volke ren der Monarchie. Wcencn. Er is een brief openbaar gemaakt van den Keizer aan Prins Auersperg, waarin Z. M. zijne bijzondere tevredenheid te kennen geeft over den spoed en de nauwkeurigheid, waarmede de gedeeltelijke mobilisatie heeft plaats gehad, die de eerste was, waarbij manschappen uit alle rangen en standen bij algemeene dienst plicht onder de wapens werden geroepen. De Keizer ziet daarin een nieuw bewijs van bereid willige medewerking der opgeroepenen en acti viteit der gemeentebesturen. Z. M. draagt den Minister-President op, daarvoor aan de bevolking er. die autoriteiten, alsook aan de daarbij be- organen, zijn dank te betuigen. De heer Egidio Sarconi, vice-kanselier het Ministerie van Justitie, verliet Rome in dj maand Augustusom eenige dagen door e brengen te Corleto Perticaraeen gehucht i- Basilicataomstreeks een halven dag reizeii van Potenza, de hoofdplaats der provincie. Zijni familie was hem derwaarts vooruitgereisd en it' zijn begeerte om spoedig te midden der zijnet te komen, huurde hij het eerste bet beste rijtuieI dat hij te Potenza vond. Toen hij zes mijl,? van die plaats verwijderd was, werd hij plotse- ling in zijne overpcinzing^gestoord door de r.mJ stem van twee mannendie den koetsier halt geboden. Onmiddellijk daarna verschijnen tw,- onheilspellende gezichten voor het portier vaii het rijtuig; Sarconi kreeg bevel uit te stapper, en om aan dat bevel kracht bij te zetten, wer' den hem twee buksen voorgehouden. Daar Sar coni ongewapend was en de koetsier waarschijn- lijd de medeplichtige was der roovers, bleef hem niets anders over dan te gehoorzamen. De roo- vers bonden hem nu aan handen.en voelen voerden hem met zich naar een heuvel, trokken verder naar een bosch en legden hem daar op den grond. Zij beroofden hem van al wat hij Dij zich had en gaven hem vervolgens te kennen,; dat hij ter dood gebracht zou wordenindien er geen losgeld van 5000 scudi kwam. Sarconi verklaarde plechtigdat hij arm was en dat zijne familie die som niet bezat. De roover- wareil onverbiddelijk en noodzaakten hem onder de felste bedreigingen aan zijne familie te schrij ven ter verkrijging der geëischte som. Midde lerwijl was het donker geworden en Sarconi, aan handen en voeten zoo strak gebondendut de touwen in het vleesch drongen moest ziel uitstrekken op den vochtigen grondwaar de roovers naast hem zich te slapen legden. Op die plaats en in dezelfde houding bracht hij den geheelen nacht en een gedeelte van den volgenden dag door, zonder iets meer dan eene beete voedsel en zonder een druppel drank ge kregen te hebben. Nu werd hem bevel gegeven verder te marcheeren. Zijne voeten 'hadden juist zooveel vrijheid van beweging, dat hij met groote moeite over de hoogten en diepten van den hobbeligen weg voort kon strompelenen als de pijn zijner gezwollen beenen en armen hem onwillekeurig een kreet deed slaken, dreven de roovers hem voor zich uit door duwen met den loop van de buksen waardoor hij voort durend in vrees verkeerde van dood geschoten te worden door het afgaan der wapens. Vier dagen en vier nachten bracht hij onder die zedelijke en. lichamelijke marteling door. Den vijfden dag daagde er een kans voor hem op om te ontkomen. De roovers die hem steeds strak gebonden hieldenwaren dien dag naar de vlakte afgedaald en teruggekeerd met brood en kaas en een weinig water. Nadat zij hiervan gebruikt hadden zooveel hun lustte gaven zij het overschot aan Sarconi en legden zij zich, even als deze, in de schaduw van eenige hoornen te slapen. De zon was reeds ondergegaan, toen zij ontwaakten en hunnen weg voortzetten. Sar- coni's beenen hadden iets meer vrijheid van beweging gekregen. Zij waren met hun drieën niet ver gegaan roen Sarconizijne gevangen bewaarders steeds een weinig vooruit zijnde, iets door de boomen zag flikkeren. Het waren vijf karabiniers, die in den omtrek patrouilleer den. Zoodra hij de uniform zag, schoot hij, hoewel hij nog op een geweerschot afstaiuls van hen wasop hen toe. De roovers hadden nu ook de karabiniers in 't gezicht gekregenen zonder zich verder om hun gevangene te be kommeren maakten zij rechtsomkeert en kozen het hazepad. Sarconi was nu spoedig van zijne banden bevrijd en werd, onder geleide van twee karabiniers naar zijne familie te Corleto Perti cara gebracht, terwijl de drie andere, karabiniers de roovers nazetten. Maar ze zijn op ditoogen blik nog niet in handen van het gerecht, en hun slachtoffer, ondanks al de aan hem bestede zorgen, is nog niet hersteld van de ontbeeringen en martelingen, die hij gedurende zijne vijfdaag- sche gevangenschap heeft doorstaan. Nog geen jaar geleden zegt de Romeinsche correspondent van de „Daily News", waaraan j het bovenstaande verhaal is ontleend, verzekerde 1 de Minister van Binnenlandsche zaken Nicotera en zijne organen zeiden het hem na „dat de laatste bandiet" opgebracht was. Maar wat er gedaan is, beteekent zoo weinig, dat de roo vers na zich eenige maanden stil te hebben gehouden, het hoofd stouter dan ooit weer op- j gestoken hebben. Hier hebben wij er een voor- beeld van, niet op Sicilië, maar op het Napelsclie vasteland. Op den heirweg wordt een aanzienlijk i ambtenaar der Regeering gegrepen, en hij heeft na vijf dagen gevangenschap zijne redding veeleer 1 te danken aan het toeval, dan aan wel overlegde j maatregelen. Men heeft wel eens gezegd dat men, na een spoorweg-ongelukden spoorweg- directeur moest ophangen als zijnde het beste I middel om voortaan onheilen van dien aard te voorkomen. Heeft men wellicht in Italië eerst een einde aan de bandieterij te wachten, als ei een Minister van Justitie opgelicht zal zijn?

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2