Lmmer 84. Zondag 27 October 1878 1? Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. cl, en BINNENLAND. X (Ma- der» Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. p °P .tsen. ;azijn I teeds .aclii. J Cö.'s [j Arm. omas [owe, 1 ker, ilson, De De I De I door zijn Int, lint, tarn Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, tranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz.jranco te zenden aan den Uitgever. Den bekenden Afrika-reiziger Gerard Rohlfs Doper dkier ®r'n§ 1' door de Duitsche Maatschappij tot bevorde- k ten jng van ontdekkingsreizen in Midden-Afrika pgedragen een gevaarlijken toclit door Afrika voor t°doen. De koene reiziger zal zich naar Wadoi iegeven en van daar gedeeltelijk den loop der iner Scliari volgen, om vervolgens naar den iJongo te reizen. Deze tocht evenaart die van gsluk- Jameron en Stanley in stoutheid. Het aantal der tegenwoordig jaarlijks over i in Ie1' geheele aarde verzonden brieven bedraagt akers- millioen. De Duitsche post alleen ver roert jaarlijks 300 millioen particuliere brieven. Iren- Het door den Duitschen postmeester-generaal 1IKS, opgerichte post-museum geeft een overzicht van gjl de ontwikkeling der correspondentiemiddelcn bij de verschillende volken, dat met de hooge oud- heid begint. Een proefblad uit Orissa in Oost- Indië representeert de oorspronkelijke verschij ning van schrijfmaterialen. Dan volgen was tafels, waarran men het eerst in 't 6e boek der {niade vermeld vindt. 'De Egyptische papyros was langen tijd zeer duur. Ten tijde van Perikles kostte een blad van middelbare grootte f2.50, In de derde eéuw vóór Christus verscheen het perkament, in 1314 n. Christus in Italië het lompenpapier. De eerste Duitsche papierfabriek werd in Mainz opgericht. In de 14e eeuw begonnen de. brieven den tegenwoordigeu vorm aan te nemen. De brieven-couverts werden in 1820 uitgevonden. Dr. Stephan vond in 1866 de briefkaarten uit, van welke er nu alleen in Europa reeds 400 millioen per jaar verzonden worden. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel Edison een bezoek bracht, vond hij hem bij zijn licht gezeten, in diep nadenken verzonken. Het licht was al wat men wenschen kon, en stelde de bij afwisseling brandende gasvlam totaal in de schaduw. Het gaslicht was geel en mathet elcctrisch licht was als zonlicht men kon er alle kleuren bij onderscheiden. „Wan- vroeg de reporter, //denkt gij met uwe I nijne met i eb ik ii vel j eveel I TIJK. In den Neio-York Ilerald leest men het volgende De ontsteltenis onder de Engelsche Gas-maat- scliappijen is niet zonder grond. Araerika's groote uitvinder heeft in waarheid het raadsel der verdeeling van het electrisch licht opgelost. Zijne wonderbare uitvinding verschaft een zacht en toch schitterend licht, aangenaam voor het oog, helder, vast, kleurloos, zonder hitte en bovendien driemaal goedkooper dan het gaslicht, veel geriefelijker bij het gebruik, en volkomen gevaarloos. Zij die het gezien hebben, roepen er wonder over. Er heeft zich reeds eene maat schappij van kapitalisten gevormd tot exploitatie, en de heeren van de wet nemen de noodige stappen tot het verzekeren van octrooien aan den uitvinder. In Amerika zelf zijn die octrooien reeds verleend zoodra zij ook in het buitenland zijn geregistreerd, zal Edison zijne uitvinding openbaar maken. Vroeger, terwijl Edison aan zijne andere groote uitvindingen arbeidde, was zijne werkplaats toegankelijk voor iedereen de telephoon, de phonograaf, de tasimete'r, de me- gaphoon, het quadruplex en vele andere nieuwe zaken werden door honderden gezien voor er octrooi voor verkregen was. Thans is het niet alzoo. Ervaring heeft den professor voorzich tigheid geleerd. Het licht is te zien doch in het geheim der uitvinding zijn slechts enkele vertrouwden ingewijd. Wanneer dan het oogenblik tot openbaarma king zal aangebroken zijn, zal men onverwijld aan het werk tijgen tot het algemeen verkrijgbaar stellen van het nieuwe licht. Draden, tot ge leiding van den lichtgevenden stroom, zullen kunnen gelegd worden in de thans bestaande gaspijpen ook de pitten en luchters, thans voor gas in gebruik, zullen dienst kunnen blijven doen. Men raakt een veer aan en men heeft lichteven gemakkelijk dooft men het licht weder uit. De hoeveelheid licht kan ge regeld en gemeten worden evenals bij gas. Toen de verslaggever van den Herald aan neer x-c uitvinding geheel gereed te zijn //In hoofd zaak is zij kant en klaar", luidde het antwoord, „maar ik moet nog een volmaakten meter uit denken, en nog eenige kleine verbeteringen aan brengen, zoodat er aan mijne verlichting niets haperen zal." „Hebt gij met de zaak veel moeite gehad vroeg de andere ween «In 't geheel niet", riep Edison, „en dit is juist wat mij hindert! 't Is al te gemakkelijk gegaan, naar mijn zin. Met de telephoon en het qua druplex heb ik volle twee jaren getobd, vóór ik over al de moeielijkheden heen was". In dien trant werd het gesprek nog wat voort gezet. Heel het verhaal klinkt echt Amerikaanse^, doch daarmede is volstrekt niet gezegd dat Edison geen waarheid sprak. Interessant zijn de bijzonderheden, die te onzer kennis komen omtrent "het feest, dat Dinsdagavond in het paleis en in het park te Versailles door President Mac-Mahon is gegeven aan de buitenlandsche Prinsen en aan de expo santen. Het ongunstige weder heeft aan de schitterende illuminatie geen afbreuk gedaan. De electrische- lichttoestellen, de lantaarns, de gas-slingers en de ballons hadden den avond in den dag ver anderd. De salons en de beroemde spiegel- galerij waren prachtig gedecoreerd. Al de por tieres waren met Gobelins-tapijten behangen en overal zag men bloemen. De geheele galerij was als een van licht stralende reusachtige dia mant. De lustres waren onderling door bloem guirlandes verbonden, zoodat men de schakels niet zag. Aan beide zijden waren orchesten, een aan den kant van de vrede-, een aan de zijde van de oorlogzaal. De drie vensters in het midden van de galerij waren behangen met groote rood-fluweelen en irmt goud geborduurde gordijnen, die de afschei dingen vormden van de balcons, van waar de Maarschalk en zijn Vorstelijke gasten het groote vuurwerk in het park aanschouwden; de balus trades van de balcons waren evenzeer met rood fluweel behangen. De toevloed van gasten was zoo groot, dat den geheelen avond en vooral aan 't einde van het feest een onbeschrijfelijke verwarring heersclite bij de toegangen en in de vestiaire onder hen, die hun overkleëren wilden hebben, zoodat men ten slotte een reusacbtigen keten moest vormen, waarlangs de een den ander zijn overjas over handigde. Desniettemin bleven zooveel jassen achter van personen, die een goed heenkomen zochten en in baltoilet regen en wind trotseerden om weg te komen, dat in de bladen pen op roeping is verschenen, waarbij de afhaling van wat in den steek werd gelaten geregeld wordt. De Nationale Bank te Genua is bestolen, voor de som van twee millioen vier honderd duizend lire. Zoover men weetheeft de zaak zich op de volgende wijze toegedragen. Zater dag-avond vertrokken drie personen van Ancona, geëmployeerden bij de bank aldaaren droegen een waarde van zeven en een half millioen met zich verdeeld in drie valiezen alle goed ver zegeld en voorzien. Zondag 's morgens kwamen zij te Genua aan en begaven zich terstond naar de Nationale Bank om het geld te deponeeren, maar daar het een feestdag was werd er ver zuimd de waarde terstond na te zien. Toen men later tot het onderzoek overging bleek een der zakken, die twee en een half millioen moest bevatten, slechts gevuld met stukjes hout. Men vermoedt dat dit bedrog reeds in Ancona was overlegd en niet aan de Genuëesche beambten te wijten is, maar er is nog niets bewezen. De politie doet ijverig onderzoek. Bij het station Kamenskaja in Rusland zouden in den nacht van 5 October jl. twee treinen kruisen, een goederentrein uit Woronesh, en een militaire trein uit Rostow. Juist tegen middernacht arriveerden beide treinen. Na eenige minuten werd de goederentrein naar Tuschkask verder gedirigeerd terwijl de militaire trein nog staan bleef. Een balt' uur later werd een vrees- selijk gekraak en gekerm gehoord. De nacht was zoo duisterdat men nauwelijks op twee schreden afstand zien kon. De spoorwegbeamb ten snelden naar buiten en namen nuna licht te hebben ontstoken een ontzettend tooneel van verwoesting en ellende waar. Toen de goederen trein bij het eerstvolgend hulpstation gekomen was, geraakten 24 wagens van den trein los, hetgeen door den conducteur eerst na eenige minuten bemerkt werd. De machinist stoomde terstond achteruithaalde de 24 wagens in doch kon ze niet weder aanhaken. De wagens ontvingen in tegendeel zulk een harden stoot dat zij met groote snelheid op de afwaarts loo- pende baan naar het station Kamenskaja terug rolden. In den tijd van 10 minuten, hadden zij TO kilometers afgelegd en stootten toen met vreesselijk geweld op den militairen trein. De drie voorste wagens van den trein door solda ten bezet, werden letterlijk vernield. In het geheel telde men 35 dooden en gewonden. Tegen 6 ure des morgens geraakte een voorraad spiritus in de vernielde wagens van den goederentrein in brand doch kon spoedig gebluscht worden. Onder de gemeente Bedum is Maandag avond het volgend ongeluk voorgevallen. Twee personenH. Kooi van Noordwolde en K. Koo- ma van Zuidwolde, reden met het 10-jarig zoontje van eerstgenoemde op eene chais van de Winsummermarkt huiswaarts. Omstreeks half tien uur geraakte tusschen Bedum en Zuidwolde het paard van den weg en stortte met de chais in het Boterdiep. Het zoontje van Kooi wist zich uit het water te redden en liep ijlings naar de ouderlijke woning om den ramp mede te deelen maar aangezien de woning op 20 minu ten afstand lag van de plaats des onheils, kwam de redding te laat. Beide mannen hebben hun dood in het water gevonden. Kooi laat eene vrouw met 6 kinderen naen Kooima eene vrouw mei 3 kinderen. Uit Noordwijk aan Zee wordt gemeld Dinsdag iseen half uur benoorden dit dorp, aan den duinvoetbij de plaats waar gewoonlijk de scbijf staat voor de oefeningen der artillerie, i een kist gevonden gevuld met zeer gevaarlijke! projectielen en voorzien van liet opschrift„Een ieder wordt gewaarschuwd deze zeer gevaarlijke kist niet aan te raken of te openen." Daar de kist maar een halve voet onder het zand begraven was werd zij door de helm- planters ontdekt, die, bezig zijnde met planten, er met hun graaf op staken. Dadelijk is er door den Burgemeester een wacht bij geplaatst, om tegen mogelijke ongelukken te waken en heden middag is door een onderofficier der ar tillerie bijgestaan door eenige manschappen de kist met haren inhoud op dezelfde plaats doch eenigszins dieper, weer in den grond gestopt. Het vreeselijk ongelukdat verleden jaar onder Wassenaer met een kogel heeft plaats ge had en waarbij vier kinderen het leven lieten ligt hier nog versch in het geheugen. Men hoopt daarom datzoo er weer zeer gevaarlijke pro jectielen in den grond gestopt moeten worden dit dan zal geschieden op plaatsen welke niet zoo licht blootstuiven of afvloeien. Omtrent het ongeluk het stoomschip Stad Vlissingen overkomen bericht men uit Ylissin- gen de volgende nadere bijzonderheden Het stoomschip werd des nachts ten 2 ure in volle zeeop de hoogte van Noord-Voorland door eene Engelsche barge aangevaren. De barge werd wrak hare bemanning is door de Stad Vlissingen gered. Wat dit stoomschip zelf betreft bet werd gelieel ontredderd het wiel werd gebroken en een gat in het schip geslagen. In dien toestand was het genoodzaakt te an keren. De Prinses Mariedie passeerde werd de noodseinen gewaar en nam de Stad Vlissingen op sleeptouw naar Queenboro, Onderweg brak de sleeptros en sloeg een der passagiers op de Stad Vlissingen dood. Des namiddags ten 1 ure kwam het stoomschip te Queenboro. Te Ouwerkerk in Duiveland is een knaapje van luim 4 jaar met de andere kinderen alleen in huis zijnde terwijl de ouders aan den veld arbeid waren door het vuur van de kachel in brand geraakt en dermate gewond dat het aan de gevolgen is overleden. Te Hoogeveen is een meisje van ruim 10 jaarwaarschijnlijk door de duisternis mis leid van een vonder gevallen en verdronken. Zij zou voor hare moeder melk halen en moest daartoe het kanaal over. Tijdens deze droe vige gebeurtenis kwam de vader schipper J. Booi na afwezigheid van een paar weken van de reis thuis. Te Buiksloot is door de -politie eene ver volging ingesteld tegen een zoogenaamden won derdokter bijgenaamd het houten been w (den man die vroeger matroos wasmoet ten gevolge van een val uit don mast een been zijn afgezet.) Donderdag namiddag heeft een werkman op de voetbrug over de Maas een door den wind omvergewaaide ladder op het hoofd gekregen waardoor hij ter plaatse vrij belangrijk werd verwond. Hij is onder politietoezicht naar het ziekenhuis overgebracht. Een paar Utrechtschc studenten hebben «risteren in het Dirque corty aldaar proeven van hunne rijkunst afgelegd. Ze hadden met den directeur een wedstrijd aangegaan om even goed als al zijne rijders alle hindernissen in de Hongaarsche parforcejacht te overwinnen. Het U. D. zegt dat zij er goed in slaagden met de bekwaamste artisten gelijken tred te houden vooral een der studenten behoefde voor niemand hunner onder te doen. De strijd had een talrijk publiek gelokt. Woensdag omstreeks 5 ure is in den Tijpol der nabij Zaandam de bliksem in een boerenwo ning geslagen. Bij den daardoor ontstanen brand en den sterken wind werd de woning spoedig geheel in de nsch gelegd. - Uit Zwolle bericht men dat de drie per sonen, wegens den dubbelen moord te Vollen- hove in hechtenis genomen, cergisteren-middag in de gevangenis eene volledige bekentenis heb ben afgelegd. Te Maastricht zijn in den nacht van Woensdag op Donderdag, nabij het stationsge bouw, drie graanmijten een prooi der vlammen geworden. De brand wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. In eene boerderij onder Alkemade is eergisteren de bliksem ingeslagen. Er werd veel schade aangericht. Ook aan het Barndegat onder Oostzaan is de bliksem in een watermolen geslagen, die geheel is afgebrand.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1