FRANS EN C0RNEL1S DE CORTIE Marchands-Tailleurs ■WAALWIJ K, 'El PIANO- HAR10NIÜI-IAGAZUN LOUIS D'HELFT, TILBURG. 8, Iffl, C. II. DE GREEFF, WAALWIJK. 18,120, EXPOSITIE S[®I Stoffen vooi Mantels, Robes en Costumes, Anneessens-Meunier a Grammant, Boutevilin k Co,, a Pans, tl DE GREEFF, WAALWIJK. \m Snelpersdrukkerij A. H. G. van der Heijden. WAALWIJK, tegenove, liet Hotel „De Twee Kolommen". 1AA1I1AME f260. f 260. Samuelson's Tweepaards Gras-Maaimachine voor f260! ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING, W. GOEBEL te Stnttgart, L i van De beste, sterkste en goedkoopste ANTOON TIELEN mum HET FRANSCHE AGENTUUR FRANSCHE EN ENGELSCHE STOFFEN WAALWIJKSCHE HAARDEN, KACHELS en KOOLBAKKEN in alle soorten; BASCULES, BALANSEN, MATEN en GE- WICHTEN, voldoende aan de wet, die m looü in werking treedt; TWEEPAARDS TWEEPAARDS PaardenharTcen en Hooisclindders. YETH& Co. - DORDRECHT. VAN GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Opgericht in 1848. Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten. Commissarissende hh. Jan ter Meulen, Mr. J. C. de Vkies en E. Voute. Directeuren: P. Ludwig en W. A. Tobias. VERZEKERING VAN KAPITALEN bij Overlijden, zoomede bij Overleving Of Overlijden, tijdelijke verzekering van Kapitalen op cén Lijf; verzekering van Ka pitalen op den langstlevende van twee Personen benevens Overlevings-Reilten ot Weduwen-pensioenen en Lijfrenten, zoo dadelijk ingaande als op een vooruit bepaalden leeftijd. T. Statuten Tarieven en verdere Informatiën gratis verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij, 'aan den SINGEL BIJ DE PALEISSTRAAT, P 265, zoomede bij heeren Correspondenten buiten Amsterdam. Genera al-Agent de Heer P. SCHLEIJER, Leidscliegraeht, No 23. berichten de ontvangst van eene groote sorteering der BJIj ill voor het Winterseizoen. fc C. DE CORTIE is verhuisd naar het huis vroeger be- VERZENDTvrij van Rechten Gewone TAEELWIJN a 35 Cent de flesch per dozijn. f 4.20 Superior 50 Cent de flesch, per dozijn. 1 o. MEDOC 5. 60 Cent; St. JULIEN A 70 Cent per flesch. r, COGNAC ordinaire f 1.— COGNAC vieux f150 per flesch. CHAMP AGE DU MARQUIS DU ROSEZ, v x f 1.per flesch, per dozijn f 12.— CHAMPAGNE AY GRAND-MOUSSEUX f 1.50 per flesch, per dozijn f 18. VERKRIJGBAAR aan het Depot, 65 Oppert, Rotterdam. Verzendingen door geheel Holland, proeven op bestellingen van een dozijn. AGENTEN worden in alle steden gevraagd tegen ruime provisie. VAN ONTVANGENPianinos Q cordes eroisées) en Orgels van de beroemdste huizen onder anderen van het wereldberoemde huis VAN EENE GROOTE SORTEERING Zoo ook van de beroemdste Fransche, Duitsche en Belgische huizen. Al deze instrumenten worden aan de meest concurreerende prijzen verkocht en voor ïunne soliditeit wordt gegarandeerd. Muziekkastjes, Metronomes, Pianolusters Pianostoelen. Elk begunstigerdeskundige of liefhebber wordt beleefdelijk uitgenoodigd het Magazijn met een bezoek te vereerenin de vaste overtuiging dat lnj dit met onvoldaan zal verlaten. f Daar de ondervinding mij dagelijks leert, dat vele DAMES eigen gemaakte Mantels boven 1--=J Modelmantels prefereerenomdat de eerste solieder blijken te zijn en netter kleeden, heb ik ten haren gerieve mijne zaak zoodanig ingerichtdat zij in mijn Magazijn hare keuze kunnen doen van de Stoffen waarvan en tevens van de Modellen, naar welke zij hare mantels verlangen gemaakt te hebben. TEVENS ONTVANGEN De Nieuwste en Elegantste voor HEERENKLEEDINGSTUKKEN voor het wintersaisoen. (Alle soorten van Kachels worden op bestelling binnen 8 dagen geleverd.) Verlakte BlikwerkenPetroleum-Kooktoestellen, fijne Tafel- en Hang- lampen en Schoenmakers-gereedschappen, IJzeren en Koperen Stiften, gegoten en geslagen zwarte blauwe en witte geëmailleerde Pannen en verder KeU- kengeriefalle soorten van PorcelemKristalGlas en Aardewerk. MSk Beparatien worden binnen den kortst mogelijken tijd en ZOO goed- koop mogelijk uit0evoci PI men verzekerd zijn. a recommandeert zich tot het leveren van alle DRUKWERKEN aan concurreerende prijzen. Wij leveren thans de beroemde onder garantie en op proef, zoo noodig met begeleiding van een Men vrage geïUustreerde Prijs-Couranten met Attesten van LreDruiicer» onzer Maaimachines. Tevens GROOTE VOORRAAD van Onze Machines zijn tot dezelfde prijzen verkrijgbaar bij onze Agenten. Spoedige bestelling is raadzaam. EN *AUUU>'>

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4