BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Spanje. Duitschland. Oostenrijk. Turkije. De justitie van Roermond heeft zich Vrij dag naar Grathem begeven waar met een troepje kermisgasten een persoon was aangekomendie onderweg zwaar mishandeld was. Zonder m staat te zijn verklaringen af te leggen, is de mishandelde tijdens het getuigenverhoor overleden. De vermoedelijke dader, een kermisreiziger is voortvluchtig. Aan een inwoner van Amsterdam zijn ƒ800 ontstolen door personen die twist met hem zochtenen hembij de daardoor ver oorzaakte vechtpartij waarschijnlijk zijn por tefeuille hebben ontfutseld waarin dit geld ge borgen was. Later werd de portefeuille ledig teruggevonden. Dit is een eelite zakkenrollers- streek waarvoor men wel op zijn hoede moet zijn. Een' 51 jarige knecht, die 23 jaren lang werk zaam was geweest bij denzelfden meestereen fabrikant van verduurzaamde levensmiddelen is door de politie betrapt op het stelen en ver- koopen van fabriekswaar zijns meesters. Dezer dagen is door de politie de hand gelegd op een schippersknecht, die aan het 'illemsplein te Rotterdam een zak met koffie- boonen vervoerdedoor hemna braak te hebben gepleegdontvreemd uit het schip waarop hij als knecht dienst deed. De afzending van groenten o. a. van witte kooluit Rijnland naar Duitschland is dit jaar verbazend groot. In de laatste 14 da gen bedroeg het meer dan 500,000 stuks. Bij een koopman in manufacturen in Kiel werd voor eenige dagen een partij roode kamizolen of onderhemden in beslag genomen omdat gebleken wasdat een kooper van zulk een kleedingstuk zich een hevige huidziekte had op den hals gehaald door het dragen (laarvan. Die kleedingstukken zullen vermoedelijk met dezelfde stof zijn geverfd waarmede de scha delijke roode kousen enz. zijn geverfd namelijk het coralline. Volgens bericht uitSheerness van 25 Oct. is op liet stoomschip Stad Vlissingen beslag gelegd te Quensborough ten behoeve van de reeders van het door aanvaring met bovenge meld stoomschip gezonkeue vaartuig Champion. De postconducteur P., op de lijn Vlis singen Roosendaal, is te Rosendaal gearresteerd, verdacht van verduistering van aangeteekende brieven. Onder de brievendie door hem moesten worden overgebrachtwas er een met een tienguldenstukwaarop een merk was aangebracht. Bij aankomst te Roosendaal bleek het dat het cachet van den brief zeer netjes was opgelichthet stuk geld er uit verdwenen en in de portemonnaie van den conducteur was terechtgekomen. Daaruit blijktdat hij reeds onder verdenking lag. Te Zwolle hid het volgend ongeluk plaats. De schildersknecht J. Bosch een oppassend werkman moest in het vallicht der vestibule van het postkantoor op een hoogte van onge veer 18 a 20 voeteen glasruit zetten en had het ongeluk naar beneden te storten. Ondanks spoedig aangebrachte geneeskundige hulp is hij weinige oogenblikken later overleden. De on gelukkige laat eene vrouw en vier nog jeugdige kinderen achter. Vegliel, 26 October. Tengevolge van het maken van den ijzeren onderbouw voor de brug over de Zuid-Willemsvaartgenaamd de Erp- sclie brugzal het water op het kanaalpand van sluis 4 tot 5 van den 2Ssten October tot den 5den November e. k. van 's morgens 7 tot 's avonds 5 ure zooveel noodig worden afgelaten tot 60 centimeter benedenpeil. Na laatstgenoemd uur zal het water weder worden bijgezetdoch des morgens ten 5 ure weder worden afgelaten. Antwerpen, 26 October. Gisteravond om trent 11 ure ontstond er brand in de suiker fabriek der heeren de Raedt en Goemans, in de Spuistraat. De vlammen door een harden zuid westen wind aangewakkerd, breidden zich op schrikwekkende wijze uit. De fabriek, die een oppervlakte van ongeveer 400 vierkante meters beslaat, grensde aan al de huizen, die het vier kant uitmaken tusschcn de Veemarkt, de Noze- straat, de Kleine Kraaiwijk en de Spuistraat. Eenige van die huizen werden door 10 a 12 gezinnen bewoond deze mensclien waren reeds te bed toen de brand uitbrak en sommigen moesten half naakt de vlucht nemen. Ongeluk kig was er in den beginne gebrek aan water; het tij was af en de vlieten waren droog slechts de pomp van de Veemarkt kon feenig water leveren. Eerst omstreeks middernacht rukten de pompiers en twee stoomspuiten aan. Ongeveer ten 3 ure was men den brand meester. De fabriek is totaal vernield en de aangrenzende huizen hebben minder of meerdere schade gele den. Eenige spuitgasten bekwamen wonden en kneuzingeneen hunner is zwaar gekwetst naar het gasthuis vervoerdhij was tusschen de stoomspuit en een muur beklemd geraakt. De schade is zeer aanzienlijk. De koopman schappen en het materieel waren voor 124.525 fr. bij twee Engelsche maatschappijen verzekerd, en de gebouwen voor 30,000 fr. De arme lieden, die de verbrande huizen bewoonden, hebben het meest geleden al hun mobilair en beddegoed is beschadigd en niets daarvan was geassureerd. Als gewoonlijk is de oorzaak van den brand onbekend. Waalwijk30 Oct. In de gisteren avond gehouden Vergadering van den gemeenteraad, is besloten I. Te renvoyeeren aan B. en W. lo. Schrijven van het R. K. Kerkbestuur verzoekende uitvoering van een vroeger raadsbe sluit omtrent eene acte van rectificatie in zake het transport van het kerkhof. 2o. Adres van de Scherpschuttersvereeniging alhier verzoekende een subsidie als vorige jaren. II. Ter visie van de leden te leggen lo. De adressen van de lleeren W. C. van. Heusden c. s. en J. van den Elzen omtrent de concessie voor een stoomtramway Tilburg Waalwijk. 2o. Den legger der wegen en voetpaden. III. Goed te keuren de wijziging van art. 6 der overeenkomst met het R. K. Kerkbestuur omtrent het bouwen van een lokaal voor lijders aan besmettelijke ziekten. IV. Te besluiten dat de lengte van den keiweg in de Kloosterstraat zal worden geredu ceerd op 900 Meters mits de Gemeenteraad zich kunne verstaan met den Binnenpolder. V. Te benoemen tot leden der commissie toegevoegd aan B. en W. om maatregelen te beramen met het oog op het eindigen van het contract met dc gasfabriek de heeren Jud. Tim mermans en Jac. van Riel. Sprang, 26 Oct. Heden avond omstreeks acht uur geraakte door den hevigen wind^ de olie in de lantaren No 17 aan het Oosteinde in brandzoodat de lamp en de glazen van den lantaren stuk sprongen. De brandende olie vloog overal heen op de straat. Gelukkig dat de lantarenpaal geheel van ijzer was en dat er in de nabijheid geen huis stond met een rieten dak, anders zou het zeker in brand ge vlogen zijn. Parijs, 28 October. Het politieke leven zal weder een aanvang nemen. Te twee ure van middag zullen dc Kamers hare zittingen her vatten. Gisteren was het voor Frankrijk een zeer be langrijke dag. Niet minder dan 15.000 ge meenteraden toch hebben hunne gedelegeerden moeten benoemen voor de kies-colleges, die in 't begin van Januari zullen moeten stemmen tot hernieuwing van een derde gedeelte van den Senaat. Deze gemeenteraads-gedelegeerden heb ben in genoemde collegiën de meerderheid dus 't behoeft niet gezegd te worden met hoeveel belangstelling de uitslag dezer verkiezingen wordt tegemoet gezien. De republikeinen vleien zich met de hoop op de overwinning, eene over winning, die hun 20 a 25 nieuwe zetels- in dit lichaam zal verzekeren. Te Parijs is Zaterdag overleden Georges Cavalier, meer bekend onder zijn bijnaam Pipe- en-bois. Hij was een der. onschuldigste en meest amusante leden van wijlen het bestuur van de Parijsche Commune en werd deswege ook slechts tot eenvoudige verbanning veroordeeld. In den laatsten tijd leed hij aan een zware ziekte en de Regeering was humaan genoeg geweest hem te vergunnen naar Parijs terug te keeren, ten einde zich door zijne moeder te laten verplegen. Uithoofde van de ernstige wending, welke de zaken in het Oosten tusschen Engeland en .Rusland genomen hebben is een buitengewone Ministerraad gehouden. De diplomatieke wereld is in rep en roer. De toestand is uiterst ge spannen. Men verkeert in buitengewone onge rustheid. Er is besloten dat het paleis van hei Trocadero niet, maar het tentoonstellingsgebouw zal worden afgebroken. De noodige maatregelen zijn genomen om het Champ de Mars nog voor het einde van dit jaar weder ter beschikking van den Minister van Oorlog te stellen. Een telegram uit St.-Petershurg meldt, dat de Russische pers eenstemmig aandringt op het verleenen van indirecte hulp aan Afghanistan. De St.-Petersburg Gazette wil dat Rusland den Emir helpe met geld, wapens en officieren, om de bergpassen te versterken, die voor Rusland's stelling in Midden-Azie van zoo groot belang zijn. Shere Ali moet tot generaal Kauffmann een schrijven gericht hebben, waarin hij ver klaart dat zijn eenige hoop op Rusland is. Van des Emir's antwoord aan Lord Lytton verneemt de wereld verder niets. Er wordt een voudig gezegd dat het „onbevredigend" is wel hoffelijk gesteld, maar volhardend bij de weigering om eene Britsche missie te ontvangen, of iets met de Britsch-Indische Regeering te doen te hebben. Ook hier dus van hoon of beleediging of uit tarting geen sprake. De Emir doet niets dan wat hij als onafhankelijk vorst bevoegd is te doen. Hij zegt tot Engeland ik verlang uwe missie niet in mijn hoofdstad laat mij met rust. Maar omdat hij niet hetzelfde tot Rusland zegt, is hij in Engelands oog ten hoogste strafbaar. Het moet er dus op los. Men brengt eene legermacht van 35.000 man bijeen en 't is slechts de gebrekkige toestand van commissari aat en vervoermiddelen, die deze armee terug houdt van een onverwijlden inval in Afghanistan. Dit alles geschiedt (gelijk door den schrijver van een ingezonden artikel in den Times werd opgemerkt) zonder dat de Emir eigenlijk gehoord is. Het geschiedt ondanks de herhaalde waar schuwingen van een man als Lord Lauwrence, die reeds zijn derden epistel openbaar maakte, om te betoogen dat deze oorlog onrechtvaardig ondernomen wordt, en dat hij voor Engeland hoe hij ook afloope wrange vruchten afwer pen 'moet. De opstand in Rumelie schijnt aanmerke lijk in kracht te winnen. Niet minder dan 20.000 man moeten onder de wapenen staan en zelfs van geschut zouden zij voorzien zijn. Het doel van den opstand dus luidt het in de berichten uit Constantinopel is Rumelie, Thrasië en Macedonië met'Bulgarije te vereeni gen, met andere woordeneen onafhankelijk Bulgarije in 't leven te roepen, gelijk dit oor spronkelijk in het verdrag van San Stefano werd voorgesteld. Plet centraal comité van den opstand zou te Kustendsche zijn zetel hebben. Door de Slavi sche comité's in Rusland zouden wapenen en geld zijn verschaft. Nog onomwondener wordt Rusland van deel genootschap aan den opstand beschuldigd in een nieuwe door de Porte tot hare vertegenwoordi gers gerichte circulaire, waarin geklaagd wordt over de mishandelingen waaraan de Mahomedanen in de bezette streken blootstaan, en waarin Rus land voor den nieuwen opstand verantwoordelijk wordt gesteld. The Times is het in deze geheel met de Porte eens. Rusland, ze.gt dit blad, toont duidelijk, dat het in deze het Berlijnsch verdrag niet denkt ten uitvoer te leggen, maar terug wil keeren tot dat van San Stefano. Terwijl wij met Afghanistan, Duitschland met de socialisten en Oostenrijk met Bosnië bezig zijn, wil Rusland zijn slag slaan. Maar dit zal niet gebeuren. De Mogendheden moeten zicli verbinden om Rusland te beletten de besluiten van Europa voor niets te rekenen. Inderdaad zouden dan ook reeds, volgens den Observeronderhandelingen zijn geopend tusschen Engeland, Frankrijk en Oostenrijk, ten doel hebbende Rusland te dwingen zich aan het trac- taat van Berlijn te houden. Reeds zou zelfs tot de Russische Regeering een vraag om ophel dering zijn gericht, waarop door de Regeering van den Czaar zou zijn geantwoord, dat men er niet aan dacht het Berlijnsch verdrag niet na te komen. Men moet anders zeggen dat, wat ook officieel moge beweerd worden, officieus in Rumelie en elders veel geschiedt, wat het wantrouwen der Porte en van de Engelschen wettigt. En opmer kelijk is het, dat onderscheidene Russische bladen gaafweg toegeven wat the Times tegen Rusland inbrengt. Wij zullen, zoo spreken deze bladen, in werkelijkheid het verdrag van San Stefano weer op het tapijt brengen wij zullen Rumelie niet verlaten. Europa bestaat voor ons niet meer. Geheel in denzelfden geest, en dit is erger, liet zich onlangs Vorst Dondukoff uit, de tegen woordige Russische gouverneur van Bulgarije. De Russen, zeide hij, konden de Christenen in Rumelie en elders niet aan de woede der Turken overlaten en waren dit dan ook niet van plan. De Sultan wordt door deze gebeurtenissen steeds vreesachtiger. Hij heeft den heer Drevse uit Parijs ontboden en aan Baker-pacha last gegeven Constantinopel binnen twee maanden in staat van verdediging te brengen. - The Times of India beweert than3 dat het antwoord van den Emir van den Afghanistan „uitdagend' en onbeschaamd" is geweest, en haar Londensche naamgenoot meent dan ookdat de gemotiveerde oorlogsverklaring spoedig zal ver schijnen. De Engelschen hebben eene verkenning gedaan naai Alimusjid en bevonden dat de versterkingen weinig te beteekenen hebben en er slechts 15 kanonnen zijn. Voorts^ is men te weten gekomen dat gemiddeld dertig soldaten van den Emir per dag sterven. Hiertoe bepaalt zich dan ook het nieuws. De /Sfowiiftw^-correspondent te Glasgow be vestigt dat de Regeering een officieel onderzoek naar het beheer der City-Bank heeft bevolen en dat dit onderzoek zal loopen van het jaar 1857 lot op dit oogenblik. Reeds is gemelddat de handels-firma Mat thew Buchanan en Co., te Glasgow haar beta lingen heeft gestaaktmet een bedrag van 1,250,000 pd. st. aan schulden. De heer Mat thew zwager van den mede dezer dagen gefail- leerden J. Morton is aan de City-bank 23,715 pd. st. schuldig en bezit actiën van die Bank voor een bedrag van 1000 pd. st. Madrid26 Oct. Gister avond heeft een persoon uit een zakpistool een schot op den Koning gelost. De Koning bleef ongedeerd, de dader is in hechtenis genomen. Volgens telegrafische berichten stond de dader Jean Olivar Moncati (oud 23 jaar), op het oo genblik van den aanslag in de nabijheid der troepen die aldaar waren opgesteld en is hij ook door de soldaten gegrepen. Het- schijnt hun moeite te hebben gekost om hem weg te bren gen daar velen waaronder een aantal vrou wen hem woedend te lijf wilden en hem naar het liet aanzien zouden hebben vermoord ah de soldaten het niet hadden belet. Het feit heeft plaats gehad des namiddags omstreeks 5 ure. Onmiddelijk bij het bericht zijn de ministers in het koninklijk paleis bijeen gekomen waarheen zich vervolgens ook de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden begavenom dén Koning met den afloop geluk te wenschen. Tevens werd nog denzelfden avond bekend gemaaktdat den volgenden ochtend in alle kerken een Te Deum zou worden gezongen. De nieuwe socialisten-wet wordt in Duitsch land bij voortduring met groote gestrengheid ten uitvoer gelegd. Zoo zijn bijv. te Dresden weer een viertal min of meer socialistisch getinte arbeiders-vereenigingen ontbonden. Z. M. de Keizer moet in den laatsten tijd weer onderscheidene anonyme brieven hebben ontvangen, waarin hij met den dood wordt be dreigd wanneer hij naar Berlijn terugkeert. Ook de Groothertog van Baden ontving dergelijks brieven omdat hij aan Z. M. den Keizer in zijne Staten gastvrijheid heeft verleend. Er is ernstig sprake van het aftreden van den Pruisischen Minister Yan Financiën, den gewezen Berlijnschen burgemeester Hobrecht. Oneenigheden met den Rijkskanselier zouden hiertoe aanleiding hebben gegeven. Veldmaarschalk Graaf Vou Moltke vierde Zaterdag zijn 78n verjaardag. Weencn28 Oct. De Abendpost zegt, dat de laatste berichten omtrent de ontwikkeling van den opstand in Macedonië van zorgwekken- den aard zijn. De beweging breidt zich snel uit. Het schijnt gelukt te zijn aan de eerste pogingen tot eene geweldige onderdrukking der beweging tegenstand te bieden. De opstande lingen beginnen op te rukken naar Siros. Wel zijn enkele Bulgaarsche benden geslagen, maar allerwege komen de Mahomedanen op. Daar er intusschen uit Salonika strijdkrachten naar het gebied der opstandelingen worden gevoerd, is het lot van den opstand nog twijfelachtig Deze heeft onmiskenbaar ten doel, de uitbreiding van Bulgarije tot aar. de Aegeïsche zee te ver zekeren voor zoover het niet in de bedoeling mocht liggen aan de beweging eene grootere beteekenis dan die eener plaatselijke crisis te geven en haar het karakter eener Europeesche aangelegenheid te doen verkrijgen. De Porte heeft een circulaire gericht aan haar vertegenwoordigers in het buitenlandwaarin zij mededeelt, dat de opstand, die in Rumelie en Macedonië uitbarstte, door uit Zuid-Bulgaren bestaande comité's werd aangestookt. Die co mité's worden door Slavische comité's onder steund, om de Osmanisclie autoriteit te vernie tigen en de Muzelmannen uit te roeien. De Porte stelt ten slotte een energieke onderdruk king van dén opstand in het verschiet. De Porte heeft nog een nota gericht aan prins Labanoff, welke tot onderwerp heeft d( uitbarsting en de oogmerken van de revolutio naire beweging in Rumelie en Macedonië, welkf georganiseerd is onder de oogen van de Russi sche autoriteiten in Bulgarije. Terwijl deze nota eenerzijds een formele aanklacht tegen Ruslam bevat, verlangt zij anderzijds Rusland's hulp tol onderdrukking van den opstand. De ambassade te Constantinopel zijn in groote spanning be treffende de eventueele maatregelen van priui Labanoff tegen deze officieele aanklacht. De Porte ontving bericht, dat acht groot- Mohammedaansche plaatsen in Macedonië doo de opstandelingen in de ascli zijn gelegd. He brandpunt van den opstand is Kostendil. Tegen over deze omstandigheden heeft de Porte haa bezwaren tegen een algemeene wapening van d

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2