Nummer 86. Zondag 3 November 1878. 1® Jaargang. 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. brieven, ingezonden stukken, gelden enz.Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1—7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel l)e Minister van Waterstaat, Handel en Nij verheid heeft naar aanleiding van een nader schrijven van Gedepnteerde Staten aan dat col lege te kennen gegevendat hij geen termen vindt om aan de Staten-Generaal het voorstel te doenom het kanaal van Eindhoven over Tilburg naar het Hollandscli I)iep van Rijks wege aan te leggen. Alhoewel de Minister toe stemt dat het verkrijgen van een voldoenden scheepvaartweg tusschen de Noordbrabantsche fabriekplaatsen en de koopsteden aan de Maas, een nationaal belang is mag dat volgens hem geen reden zijn, om ten aanzien van dit kanaal een anderen weg te volgendan ten aanzien van de lhede in het wetsontwerp opgenomen kanalen in het Noordoosten des Rijks die als internationale gemeenschapswegen iusgelijks van algemeen belang zijn en evenwel niet van Staats wege worden uitgevoerd. Om daarbij aange voerde redenen acht de Minister de uitvoering van het werk door de provincie aangewezen. Wegens het groot aantal leerlingen, die 's avonds aan den cursus der weefschool te Tilburg deelnemen, kunnen gedurende dit school jaar geene nieuwe leerlingen voor de avondschool meer worden aangenomen terwijl er voor den éursus der dagschool nog slechts enkele leerlingen 'kunnen worden toegelaten. De directeur heeft zich bereid verklaard om tusschen de gewone •schooluren de nieuwe leerlingen zoover te be kwamen dat zij met. de overigen alsnog de lessen zullen kunnen volgen. Iii de jongst gehouden vergadering van den Raad der gemeeute- 's Hertogenbosch is be- sloten de ontwerp-verordening voor het gymna- silira aldaarwelk ontwerp in twee vorige zittingen een punt van behandeling had uitge maakt en waarvan reeds.'eenige artikels waren vastgesteld terug te zenden aan Burgemeester en Wethouders en verder aan het College van Curatoren, teneinde die verordening te wijzigen. Tot dit besluit gaf aanleiding de mededeeling van den Voorzitter, dat uit een onderhoud met den inspecteur der gymnasia is gebleken dat althans in den eersten tijd geen leeraren zullen te vinden zijn, bevoegd tot het onderwijzen van twee of meer vakken. In aanmerking nemende dat de verordening hierop is gegrondvest, zal deze noodzakelijk omwerking behoeven en in dien geest behooren te worden gewijzigddat leeraren aan de Hoogere Burgerschool ook aan het gymnasium zullen kunnen les geven. De intocht van Prins en Prinses Hendrik in het Groothertogdom Luxemburg heeft volgens het programma plaats gehad. Wat op het pro gramma niet voorkwam maar wel bij de ont vangst op te merken vielwas de ware onge veinsde geestdrift, waarvan de Luxemburgers ook hu weder jegens hun beminden stedehouder blijk gaven. De „Edison Electric Light Company, die zich met een kapitaal van 300,000 dollars gevormd heeft, om 1 i c h t, warmte en kracht uit electriciteit te produceeren, heeft op 17 October "te New-York hare statuten ter registratie aan geboden. Betreffende dearrestatie van den spoor wegbeambte R..., beschuldigd van knevelarij enz. enz., tijdens hij dienst deed aan het havenstation te Vlissingen meldt men ons dat uit de in structie zou gebleken zijndat de beschuldigde de som voor uitbetaalde werkloonen wel iets hooger opgaf, dan werkelijk door hem aan de arbeiders betaald werd, maar dat dit overschot moest strekken tot het aankoopen van kleine benoodigdheden voor het kantoor én hét laten verrichten van eenige kleine herstellingen een gebruik dat reeds vroeger en ook nu ,,als ver eenvoudigingsmiddel" werd in practijk gebracht en door de chefs zelfs moet zijn aanbevolen. Bij onderzoek is bovendien gebleken dat de door hem opgegeven uitgaven werkelijk hebben plaats gehad terwijl niet aangetoond kon wor den dat die op eenige andere wijze aan de ad ministratie zijn in rekening gebracht. Overigens moet er niets ten zijnen laste zijn aan het licht gekomen. Hblad Woensdag is door vlctterlieden op stroom drijvende gevonden en te Nieuwcdiep aangebracht het in staat van ontbinding verkeerende lijk van een zwaar gebouwd zeeman, schijnbaar ruim 50 jaar oud, gekleed in rood baaien hemd en on derbroek waarover flanellen hemd met grijze strepenblauw gestreepte boezeroen blauwe kousen en gewast lederen laarzen. Het goed was niet gemerkt. Het lijk is, op last van het gemeentebestuur, aldaar ter aarde besteld. Woensdag-nam. had in de werkplaatsen der firma Roeloffzen en Hübner te Amsterdam een droevig ongeluk plaats. Een timmermans knechtbezig met bet doen van herstellingen, is in aanraking gekomen met een drijfas der stoommachine en terstond verpletterd. Bij zijn voorschoot gegrepen werd de ongelukkige met de as rondgedraaid. Deze week is te Amsterdam van wege de Iloli. IJzeren Spoorwegmaatschappij voor het eerst het electrisch licht ontstokennaar het stelsel van Jablochkoff. In de reusachtige goe derenloods waren drie lampen aangebrachtdie de geheele ruimte uitmuntend verlichtten. Tus schen die loods en de Dageraadsbrug stonden er tweeen bij de douaneloods één. Onveran derlijk van kleur is het licht nog nietmaar zelfs bij zijne geringste sterkte, wanneer het een ietwat roodachtigen tint aanneemtovertreft het in helderheid het gas nog zeer ver. Het 7-jarigdochtertje van een in 't gehucht Napels, gem. Scheemda, wonenden arbeider zou jl. Zaturdag-namiddag voor hare moeder eenig zand gaan halen uit een in de nabijheid aan wezigen kuil. Nauwelijks was de kleine daarin, of een klomp aarde raakt aan den rand van den kuil los en stort naar benedenhet kind als 't ware levend begravende. Eenige oogen- blikken later werd het kind opgedolven maar helaas reeds overleden. Te Jutfaas werd Woensdag een 18-jarige jongelingterwijl hij op de stelling van een wind molen stonddoor de wieken getroffenhetgeen zoo hevig aankwam dat het hekwerk der roede voor een gedeelte brak en hij tegen de balie werd geslingerd met het noodlottig gevolg, dat hij eenige oogenblikken daarna overleed, tenge volge van hersenuitstortingdoor den hevigen schok ontstaan. Donderdag-morgen is een schoorsteen brand ontstaan in eene water- en vuurnering in de Wilhelminastraat te Rotterdam. Hij werd met den ramoneur gebluscht. Te Kerkwerve is in den nacht van Dins dag op Woensdag een voor een viertal jaren nieuw gebouwde woning afgebrand. Men zegt dat de brand door den bliksem veroorzaakt is. Alles was geassureerd. Eenigen tijd 'geleden deelden wij mede, dat zekere Perrot uit Parijs naar St.. Cyr-des- Colons vertrok en daar zijne grootoudersde echtelieden Moreauvermoordde. Perrot had daarbij een medeplichtigedie men geruimen tijd vergeefs zocht. Gister-ochtend werd deze echter door de politie in een hötel-gami ontdekt, waar lrij zich onder een valschen naam had aangemeld. Plotseling bij zijn waren naam aan geroepen door een inspecteur, keerde hij zich onwillekeurig om en vergemakkelijkte daardoor het bewijs van zijn iiulentiteit. Hij heet Barre en is 17 jaren oud doch helaas reeds e*n ver hard misdadiger. Barre heeft zijn schuld bekend en met ongeloofelijke koelbloedigheid de afschu welijke bijzonderheden van den moord verhaald. Van de geele kooitsdie zoo hevig te New-Orleans Memphis en Vicksburg^ woedde en thans gelukkig aan 't afnemen is zijn reeds meer dan 100 doctoren de slachtoffers geworden. Terwijl de burgers van alle rangen en standen de steden ontvluchtten moet het ter eere van de geneeskundige faculteit gezegd worden dat geen van haar leden zijn post en zijn plicht verliet en dat velen van naburige plaatsenwaai de ziekte niet woeddehun diensten geheel uit vrije beweging kwamen verleenen. Te Oosterbeek is Donderdag-nacht door het omvallen eener brandende petroleumlamp een hevige branduitgebroken in de woning eens daglooners. Zoowel het huis als de inboedel zijn verbrand. Twee verpleegden uit het gesticht Meeren- bergwelke daaruit waren ontsnaptzijn door de politie te Arasterdam ontdekt en weder naar hunne verblijfplaats teruggebracht. Twee voerlieden kregen op den Eldensohen dijk twist. Weldra ging men tot handtastelijk heden over, waarbij de een zijn tegenpartij on der den zwaar beladen vrachtwagen wierp een der raderen ging den ongelukkige over de rech terhanddie gegeel verbijzeld werd en zal moe ten worden geamputeerd. - Naar men verneemt is de Maandag 11. afgebrande meelfabriek van den heer J. Wackers, te Roermondverzekerd bij de Maagdenburgsche brandwaarborgmaatschappij met den voorraad granen meel enz. tot een gezamenlijk bedrag van f95,000. - De conducteur der brievenmalen op de Zecuwsche spoorweglijn onder verdenking van gelden uit brieven te hebben verduisterdin hechtenis genomenis voorloopig weder in vrij heid gesteld. Gisteren is een timmerman uit Amsterdam, werkzaam aan het station te LoenenVreeland, door een trein aangereden met het gevolg dat hem een arm en been gebroken werden. Hij is naar het gasthuis in de hoofdstad overgebracht. Het meisje te Utrecht dat zich eenige dagen geleden met een revolver aan het hoofd wondde is na een zeer smartelijk lijden Donderdag mor gen overleden. Dezer dagen werd er ergens in ons vader land eene publieke verkooping gehouden van roerende goederen zoogenaamd erfhuis. Alles ging geregeld en wel totdat men aan den verkoop vaif het vee begon. Daar het bieden naar den notaris niet vlug genoeg ging en de kooplust niet groot genoeg waswerd met het verkoopen eenige oogenblikken gedraald, in welken tijd door den notaris en zijn klerk, volle flesschen metbitter werden uitgedeeld. Nadat er in een oogwenk omstreeks 15 a 20 geledigd waren, oino- de verkooping onder verder schenken door met het gevolg dat het vee veel opbracht en zeker verscheidene koopers een duur borreltje zullen gedronken hebben. Donderdag-avond zijn te Kralingen twee emmerverwisselaars van de gemeentelijke kool- closetfabriek op treurige wijze om het leven ge komen. Zij waren met hunne praam met em mers op de Noordpias bij de Lange Kadeop de hoogte van den molen van den heer Ercni toen men aldaar hevig kindergeroep en geschrei hoorde. Onmiddellijk spoedde men zich naar de praam en vond beide personen verdronken terwijl een paar kinderen van een hunner op de praam aanwezig waren. Vermoedelijk is de een door het blijven vastzitten van den vaarboom in den bagger uit de praam geslagen, en de ander om hem te redden hem nagesprongen. Beiden stonden zeer gunstig bekend, waren ge huwd en een hunner laat kinderen na. Te de Wijk bij Meppel, heeft ter gele genheid der jaarmarkt een brutale oplichterij plaats gehad. Eeu veekooper had eene koe gekocht voor f 120 en gaf daartoe een bankbil jet van f100 en een van f40 in betaling. Daar hij dit laatste niet kon wisselen zou de meid van den kastelein Steenbergen te wiens huize de afrekening plaats had daarvoor zorgen; toen zij echter de f 40 aan zilver op de toonbank neertelde streek een bezoeker ze opzeggende dat hij ze wel aan zijn kameraad zou ter hand stellen, en toen daarop de kooper, het wachten moede, de meid kwam vragen of ze niet haast kwamkreeg hij ten antwoord „uw kameraad heeft het al lang;" nu kwam hij tot de ontdek king dat hij was opgelicht. De dader is spoe dig daarop in arrest genomenhij is een arbei der uit Havelte en had nog p. m. f 36 in zijn zak. Te Arnhem is Donderdag een verversknecht terwijl hij, op eene ladder staande, bezig was de 3e verdieping eener woning te verven, daar van afgegleden. Een voorbijganger vond zijn ineengezakt lijk. De ongelukkige laat eene vrouw en vier jeugdige kinderen achter. De Engelsche regeering laat met het elec trisch licht proeven nemen in de groote Rijks werkplaatsen. De eerste proef van dien aard in het arsenaal van Woolwich is uitstekend geslaagd. In een der grootste werkplaatsen werd een electrisch licht geplaatst in 't midden van het zeer hooge plafond. De uitslag wasdat het licht ziju stralen schoot tot op een afstand van 50 voet met een helderheid gelijkstaande aan de lichtsterkte van 40 a 50 gaspitten. Het licht kostte 40 et. per uur. Een enkel bezwaar moet nog overwonnen worden. Het licht was namelijk niet even con stant daar de drukking door den toestel uitge oefend aan veranderingen onderhevig was. Dezelfde proef werd met gelijke uitslag genomen in de granaat fabriek van het arsenaal. De werklieden zijn zeer op dit licht gesteld. Berlijn dat nu een millioen inwoners telt, heeft niet minder dan 7200 herbergen en cafés, 1 voor iedere 139 inwoners. Vele der nieuwere bierhuizen zijn reusachtige gebouwen om 500 tot 1000 gasten te ontvangen. De laatst overgeblevene van den veldtocht in Egypte onder NapoleonDarrey genaamd is in bijna honderdjarigen ouderdom in het Hotel der Invaliden overleden. Darrey vertelde dikwijls een voorval uit zijn leven gedurende dien veldtochtwelken hij als vrijwilliger had meegemaakt. Hij stond op schildwacht ter plaatse, waar Soleyman, de Muzelmansche moor denaar van generaal Kleber, den 14n Juni 1800 ter dood gebracht zou worden. Den moorde naar werd eerst de handwaarmede hij den dolk in het lichaam van Kleber had gestooten afgebrand. Vervolgens werd hij boven een pot met vuur geplaatst. In dien toestand bleef hij vier uren lang staan voordat hij stierf. Hij werd gekweld door een brandenden dorst er. smeekte herhaaldelijk om wat water. Niemand wilde het hem geven. Darrey, begaan met het verschrikkelijk lijdén van den manreikte hem ten laatste een glas water toe. Solevman dronk het in een teug leeg eu stierf dadelijk er na Darrey was bijna vijftig jaren lang in het Hote der invaliden opgenomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1