Nummer 88. Donderdag 7 November 1878 1!. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden j 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht .Reclames beneaen de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Bij Z. Ms. besluit is op verzoek eervol ont slag verleend aan Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiier tot Poelvvijk, als ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het arrondissement 's-Hertogenbosch, voor de kantons 's-IIertogenboachOssHeusden en Waalwijk, ter standplaats 's-Hertogenbosch. Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot notaris binnen bet arrondissement Breda, ter standplaats Prinsenhage, G. W. Bossers, candidaat-notaris, thans burgemeester en Secretaris der gemeente Klunderttot ambtenaar van bet Openbaar Ministerie bij (le Kantongerechten in bet arr. 's-Hertogenbosch, voor (le kantons 's-Iiertogen- boscb, Oss, Heusden en Waalwijk, ter standplaats 's-Hertogenbosch, Mr. P. J. Swaving, advocaat te 's-Hertogenbosch Door den heer C. G. van der Meulen te Amsterdam is concessie gevraagd voor den aan leg van 18 locaalspoorwegen onder deze komt er ook een voor van Tilburg naar Waalwijk, aansluitende aan de lijn den Bosch-Zwaluwe. Blijkens achterstaande annonce zal de heer F. Basch aanstaanden Donderdag in het locaal van den heer Watrin te Waalwijk eene voor stelling geven. Wij kunnen onze., gemeentenaren, die gaarne iets waarlijk schoons zien, gerust aanraden deze voorstelling bij te wonen, daar de heer F. Basch overal waar hij optreedt, den rceesten bijval ondervindt en als het ware eenig in zijn genre is. Een commissionnair in leder te Veendam, die met alle lederhandelaren in Friesland en Groningen bekend is en zaken doet, schrijft ons, dat hij steeds meer aanvraag dan aanbiedingen heeft, vooral op het oogenblik in zwaar zooi leder daarbij meldt hij ons dat hij gedurende de twaalf jaren, dat hij in zijne betrekking werkzaam is, nog geen vijf cent bankroet gele den heeft. Wij hebben gemeend dit ter kennis van onze lezers te moeten brengen, omdat dit wellicht voor sommigen een nieuw débouché zou kunnen zijn. Des gevraagd geven wij gaarne inlichtingen. Omtrent het ontwerp der heeren Crans c. 8. te 's-Gravenliage voor den aanleg eener zeehaven te Scheveningen is het verslag der af- deelingen van den Ilaagschen gemeenteraad ver schenen. Er waren leden, bij wie het ontwerp geen bijval vond, doch de meerderheid was niet ongezind de gevraagde stedelijke subsidie van 2 millioen te verleenen. Zij wenschte daaraan echter eenige voorwaarden verbonden te zien. Door de Amsterdamsche omnibus-maat schappij zal dezen winter een zeer vindingrijk werktuig worden gebezigd als sneeuwploeg voor de lijnen van het paardenspoor. Deze ploeg wordt bespannen met twee paarden en bij sneeuw jacht of als het ijzelt op de lijnen gebracht. Voor de wielen zijn sneeuwscheppers en kegel vormige ijzeren borstels van ijzerdraad aange bracht, die de rails schoonvegen als het voer tuig wordt voortgetrokken, terwijl verder door twee buizen, aan beide zijden achter de wielen uitkomende, langs de rails een straal pekel wordt uitgeworpen om he,t bevriezen en samenpakken van de sneeuw te beletten. Deze buizen loopen uit een vergaderbak, die in den wagen is aan gebracht, waarin het zout en het water wordt gestort voor de pekelvorming. Omirent de uitbarsting van den Vesuvius wordt uit Napels dd. 2 Nov. gemeld, dat de werking van den krater thans haar volle kracht heeft bereikt en bijna onafgebroken voortduurt. De lava, die, na uitgebraakt te zijn, onmiddellijk stolt, stroomt in het ravijn, dat in 1872 werd gevormd. De sysmografen wijzen geen toene ming van de uitbarsting. Te Peusu nabij Mo3COU is een speelhuis ontdekt, dat onder leiding van vnlsche spelers stond, die hun laag bedrijf uitoefenden door de hulp van'comperes, die boven de zaal, door de zoldering waarin stervormige openingen waren gemaakt en met behulp van langs het plafond gespannen draden, de noodige telegrafische tee kenen gaven aan de bedriegers. Te Barnsley, in Engeland, zijn twee per sonen overleden door het eten van een pudding, die op de gewone manier was vervaardigd. De verschijnselen der ziekte duidden vergiftiging aan, maar noch scheikundig, noch miscrosopiscb kon iets worden gevonden noch in het restant van den pudding, noch in de lijken, ook niet sporen van ergotine, zooals sommigen vermoed den. Prof. Allen bewerkstelligde het onderzoek. Een nieuw geval van het uitbreken van typhoïde koorts tengevolge van het gebruiken van verontreinigde melk, wordt uit Perth (Enge land) medegedeeld. Alle familiën, die door de ziekte zijn aangetast, hebben de melk bekomen van dezelfde boerderij. Een manie van oneerlijkheid heerscht te Amsterdam onder de bakkersknechts. Elke week verhaalt het Politic-Nieuws daarvan gevallen en telkens blijkt opnieuw, dat zich weer gevallen van dien aard voordeden. Een broodbakker, die al zoo vaak door een van zijn knechts 'be stolen was, vergezelde deze week een nieuwen knecht om hem*- de klanten aan te wijzen en meteen eens na te gaan aan welk soort van mensch hij zijn waar toevertrouwde. Om te beoordeelen of hij wel nauwlettend in de geld zaken was, liet hij hem opzettelijk den geldzak houden. Toen er nu ongeveer een vijftiental guldens ontvangen was en de bakker bij het afgeven van brood bij een van zijn klanten een praatje had gemaakt, bleek dat ook deze knecht niet te vertrouwen was geweest, want hij was verdwenen en de geldbundel met hem. Een ander bakkersknecht werd daarentegen het slachtoffer van diefstal. Men stal zijn broodkar, toen bij zich slechts een ommezientje verwijderd had, en toen de kar later werd teruggevonden, was het brood deels gestolen deels oudbakken. Bij de in aanbouw zijnde stoom-diamant- slijperij aan bet Zuidelijk Zaagmolenpad te Am sterdam is een droevig ongeluk voorgevallen. Drie metselaars nl. die bezig waren met het optrekken van den hoogen schoorsteen, zijn met den steiger, die blijkbaar niet. goed bevestigd was, naar beneden gestort, met het gevolg dat een hunner onmiddellijk op de plaats dood bleef, terwijl de twee anderen met ernstige wonden en kneuzingen, de een per raderbaar, de andere door vier mannen gedragen, naar het gasthuis zijn gebracht. Na aldaar onderzocht te zijn, is gelukkig gebleken dat hun toestand niet hope loos is. De dienaren van politie te Amsterdam die 's-nachts de stad bewaken dragen tegen woordig allen een ^dreg aan een riem over den schouder om in gevallen van nood, dadelijk hulp te kunnen bieden. In een onbewoond perceel op de Haring pakkerij te Amsterdam brak Zondag-morgen een brand uit, die door middel van een stoomspuit en drie handspuiten geblusclit werd. Aangezien het huis vertimmerd werd, wordt vermoed, dat die brand door onvoorzichtigheid van de werk lieden is ontstaan. Dienzelfden dagomstreeks 4 ure 's namid dags brak een hevige brand uit in de pakkis tenmakerij van den heer Zimmerop de Baan gracht aldaar. Toen de brand bemerkt werd braken de vlammen tegelijk voor en achter uit het pandzoodat (1e brandweer met groote bluschkrachten aanruktewaarna zij het vuur in een uur tijds bluschte. De schade is vrij aanzienlijk. Zondag middag omstreeks 3 uur hebben eenige knapen, in liet Broek bij Arnhem, twee zand» agens van een zandtrein losgemaakt, waar mede zij aan het rijden gingen met het onge- gelukkig gevolgdat een hunner van den wagen viel ijen op de rails terecht kwam. Een der wagen* reed hem over de beide beenen en zwaar gewond werd hij naar huis gedragen. De oudste bewoonster van Harderwijk mej. de wed. K. Zegers, viert heden (Woensdag) haar lOlsten verjaardag. Maandag-morgen viel te Barendrecht een driejarig kind van F. G. in het water en ofschoon het zeer spoedig er uit werd gehaald en er ge neeskundige hulp verleend werd, mocht men er niet in slagen de levensgeesten weder op te wekken. Een pasgehuwd burgerman werd Zondag avond te Breda in beschonken toestand naar 't politie-burcau gebracht. Maandag-morgen werd hij daar dood gevonden. Hij leed aan vallende ziekte en maakte in den regel geen misbruik van sterken drank. Te Drachten is Zondag-namiddag een moord gepleegd naar men zegt ten gevolge van een twist tusschen vader en zoon. De justitie heeft zich onmiddelijk naar die plaats begeven. Na dere bijzonderheden zijn nog onbekend Te Beemster heeft een ongehuwde vrouw, die nu en dan hoewel in geringe mateaan vlagen van krankzinnigheid leed, zich laten dood hongeren. In 21 dagen had zij geen voedsel meer willen gebruiken. Vroeger had zij meer malen een einde aan haar leven willen maken wat haar echter door de waakzaamheid van hare amilie telkens was mislukt. Zaterdag is de behuizing van den vleesch- houwer M. H. Bult te Wagenberge totaal afge brand een gedeelte van den inboedel is gered. Oorzaak onbekend. Alles was tegen brandschade verzekerd. Laatstleden Vrijdag werd te Berlijn een twintigjarig jonkman wegens bedelarij voor den politie-commissaris gebracht. Nauwelijks was deze begonnen met de gewone vragenof hij kreeg van den arrestant kortaf ten antwoord „Gij zijt een even groote schurk als de agent die mij heeft aangehouden wacht maarals ik kom schiet ik u en hem dood!" Wegens deze woorden wordt hijna acht dagen politië-straf wegens bedelarijaan de justitie uitgeleverd. Uit eene menagerie te. Nordhausen is een beer ontsnapt en deftig (1e stad doorgewandeld. Een voorbijganger wilde hem tegenhouden, maar bruintje ging dadelijk op de achterste pooten staan en begon met de voorste zijn aanrander zoo raar te streelendat deze het raadzaam oordeelde uit den weg te gaan. Daarop stapte bruin zonder zich aan het geschreeuw der bu ren te storen heel bedaard voort en doet nu eene wandeling door het gebergtealwaar thans jacht op hem wordt gemaakt. Zondag nacht werden eenige bewoners van het Lage Zand te 's llagc verschrikt door het geroep van moord. Ook waren twee nachtwakers op de herhaalde kreten naar de straat gesneld en vonden toen een manwiens bebloede handen de sporen droegen van messneden. Volgens de opgave van den gekwetste zou hem de verwon ding door eenige manspersonen zijn toegebracht, die zich daarna verwijderd hadden. De onmid dellijke ontdekking van de daders werd hierdoor verijdeld. De wed. v. D. te Gorinchemvoorloopig aangehouden als verdacht van kindermoord, is uit de gevangenis ontslagen en zal worden to- rechtgesteld ter zake van het onwettig begraven van het lijk van haar kind. Zaterdagavond omstreeks 5 ure, ontwik kelde zich te Amsterdam een zware mist, waar door het verkeer door de stad groote stremming onderging. Op het Rokin nabij het Sophiaplein had tusschen eene vigelante en een tram eena hevige botsing plaats, waardoor het wiel en de as der vigelante werden verbrijzeld, terwijl het rijtuig van het paardenspoor in hoogst bescha digden toestand naar de werkplaats nabij de Achtergracht moest worden gebracht. Een paar uur later had op dezelfde lijn een tweede botsing plaats, waardoor de re.mstaven van het tramrijtuig braken. Zaterdag namiddag werd te IJzendoorn bij het passeeren van een huwelijkapartijdoor een persoon een zoogenaamd vreugdeschot gelost, waardoor de vader der bruid aan het hoofd gewond werd en in een bewusteloozen toestand in een nabijzijnde woning moest gedragen wor den. De trouwpartij kon dientengevolge geen voortgang hebben. De laatste personentrein van Zutfen naar Amsterdam stiet Zaterdagavond bij Zseburg op een goederentrein. Van laatstgenoemden ont spoorden vier wagensdie belangrijke schade bekwamen. De personentrein bleef in het spoor. De machinist van den goederentrein benevens eenige reizigers hebben min of meer ernstige kwetsuren bekomen. Ook zijn onderscheidene wagons van den personentrein beschadigd. In den avond van Zaterdag, eren voor 10 ureis ter hoogte van het Funen de passagiers- trein, van Weesp komende, tegen een goederen trein gereden. De passagierstrein vloog in volle snelheid tegen den stilstaanden goederentrein en bekwam geen belangrijke schade, terwijl van da passagiers slechts sommigen eenige lichte kneu zingen bekwamendaarentegen bekwam de machinist verwondingen van ernstigen aard. De uitwerking van den schok was noodlottig voor den goederentrein. De locomotief, tender en drie wagens werden over elkander geworpen en letterlijk vernield. Eene groote menigte wande laars overtuigde zich Zondag van de vreeselijkt krachten, die daar hadden uitgewerkt. Te Berlijn heeft een proces gediend, dat zeer zeker tot de groote zeldzaamheden behoort. Eene „dame", mevrouw Dreyer, werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, omdat zij hare meid had bestolenDe dame verscheen in groot toilet ter terechtzitting. De arme meid had 100 mark gedurende vele jaren overgespaard en die in een portemonnaie geborgen. Toen zij uit den dienst vertrok had mevrouw haar het geld afhandig gemaakt. Een jongmensch uit Leiden, die Zaterdag namiddag aan het scliaatsenrijders-Termaak in den Skatingrink te 's-IIage deel nam, is ten gevolge van woest rijden gevallen, met het ongelukkig gevolg, dat hij een been brak en in beklagenswaardigen toestand moest verroerd worden. Een gelddrager van de Fransclie Bank werd 11. Maandag te Parijs brutaal op straat aangevallen door een dief, die den riem lossneed en het daarna met den zak op een loopen zette na den bediende een flinke vuistslag te hebben toegediend. De schelm, die in een richting op de vlucht was gegaan werd achterhaald^

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1