Nummer 89. Zondag 10 November 1878 1®. Jaargang. B Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. <1 Bekendmaking. BINNENLAND. O O O rf <1 ets: Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgeeeven, worden tweemaal in rekening gebracht Reclames beneaen de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Aangifte voor het Bevolkingsregister. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk herinneren de ingezetenen aan hunne verplichtin gen tot het doen van aangifte voor het bevolkings register en noodigen aldegenen uit, die zich alhier gevestigd hebben en nog niet ingeschreven zijn, zich binnen acht dagen ter Secretarie aan te mel den, zullende de nalatigen ingevolge de wet worden gestraft. Burgemeester en Wethouders voorn. VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 8 November 1878. Onder de veletelkens elkander weder sprekende berichten omtrent het huwelijk des Konings treffen wij in bet Anut. Ilandehb. het volgende aan „Wij kunnen thans met zekerheid mededeelen dat Z. M. de Koning 15 of 16 Januari c. k. te Arolsen zoowel burgerlijk als kerkelijk met H. K. H. prinses Emma in den echt zal wor den vereenigd. Het hooge echtpaar vertrekt dan naar het Loo en zal tusschen 20 en 25 Januari te Arasterdam zijn feeatelijken intocht doen. Naar de Zwohche Courant verneemt, heeft Klaas Nieuwenhuis, een der medeverdachten van den dubbelen moord, die onlangs te Vollen- hove heeft plaats gehad, eergisteren volledig be kend daaraan schuldig te zijn, zoodat thans de verdachte Gerrit Nieuwenhuis nog de eenige is die zijn schuld niet bekend heeft. Lijnrecht tegenover deze gebeurtenis staat het feit, dat te Heerlen de veldwachter gevangen genomen is wegens het zonder reden treffen van een strooper. Het schot was van achteren toe gebracht, terwijl de strooper niet gewapend was. In den nacht van Zaterdag op Zondag 2 en 3 November heeft er in Oostenrijk, hoofd zakelijk te en rondom Wcenen, een zoo hevige sneeuwstorm geheerscht, dat die zelfs in den winter reeds een zeldzaamheid zou wezen, maar ln dezen tijd van het jaar nagenoeg zonder voor beeld is. De sneeuw lag Zondag-ochtend in de straten voeten hoog en daar de storm den ganschen dag bleef voortwoeden moesten de omnibussen, tramways en alle andere voertuigen weldra alle pogingen opgeven om het verkeer binnen de Stad gaande te houden. Niet slechts het spoorwegverkeer naar buiten was nagenoeg volkomen afgebroken, maar zelfs geen enkele telegrafische verbinding boven den grond was ongestoord gebleven. De sneeuw viel bij zulke massa's neer, dat de telegraafdraden onder den last bezweken en zelfs zware ijzeren palen werden omvergetrokken. Behalve door de sneeuw wer den ook door de vree3elijke stormvlagen onbe schrijfelijke verwoestingen aangericht. In de Ringstrasse-Allee lag letterlijk boom aan boom; het schoone Stadtpark geleek een knekelhuis, en de heerlijkste exemplaren van het eeuwen oude geboomte op den Prater verloren Zondag hunne kronen. De wind was soms zoo hevig, dat niet minder dan 8 geladen meubelwagens op de Franz-Joseplisbrug omvergeworpen werden en zelfs één met zulk eene kracht, dat hij tegen den ijzeren leuning geslingerd werd en deze totaal vernielde. Zondag-avond hield het sneeu wen op en werd de temperatuur zachter, maar daardoor werd de toestand bijna nog treuriger; met buitengewone snelheid smolt de sneeuw en werden daardoor de straten in glibberige mod derpoelen herschapen, waardoor men tot over de enkels moest waden, op gevaar af van in een onzichtbaren goot of kuil te stappen en in den modder neer te plassen. Maandag was het spoorwegverkeer eerst weder ten deele hersteld, terwijl men voor het herstel der telegrafische verbinding minstens een tijdverloop van 36 uren noodzakelijk achtte. Voor zoover Maandag be kend was, had de storm slechts één menschen- leven geeischteen 33-jarig kantoorbediende werd door een om vallenden ijzeren paal aan 't hoofd getroffen en was onmiddellijk een lijk. Bull-lane is de naam van een in het elegantste deel van Dublin gelegen steeg, die met hare zijsteegjes en binnenplaatsen een ge regeld misdadigerskwartier vormt. Hier woont slechts verdiertelijkt gespuis. Vrouwen, niet slechts vervreemd van eer en schaamte, maar trouwe helpsters in allerlei misdaden. Met uit zondering van nog te jonge kinderen, behoort nagenoeg deze geheele kolonie tot de kostgangers van het tuchthuis. De lucht is er verpestend door allerlei vuil dat een voet hoog op de straat en in de huizen ligt, deuren eri vensters ont breken veelal aan deze laatsten. In den laatsten tijd volgden de misdaden er zich dagelijks op. Een van zijn pensioen levenden invalide werd door een vrouw vermoord kort daarop ontstond een strijd tusschen twee wijven, waarbij de eene het kleine kind van de andere bij den voet op nam cn het hoofd tegen een muur verpletterde; dienzelfden dag greep een nog niet volwassen knaap zijn moeder bij de keel, om haar te wurgen, in de worsteling wierp hij haar op den vuurhaard, sleepte haar daarna naar het venster en wierp haar naar beneden. Deze opsomming zou nog met een aantal dergelijke voorvallen vermeerderd kunnen worden. Het is dan nu ook der Regeering te erg ge worden en er is besloten met die buurt te han delen als indertijd met den beruchten Seven Dials in Londen. Er zullen rechte en betrekke lijk breede straten gemaakt worden en de krotten door bewoonbare huizen vervangen worden. Daar tegen is dit gespuis niet bestand. Die er dan blijven worden tegen wil en dank menschen. Dit leerde ook de ondervinding in Londen. Men meldt uit Peize In den loop van dit jaar brandde het huis, bewoond door den daglooner H. B. alhier, tot den grond toe af, waarbij weinig van het meubilair werd gered on ook eene koe en een varken verbrandden. De oorzaak van den brand was niet te ontdek ken. Nauwelijks weder opgebouwd, ontdekten de bewoners in den vroegen morgen van den ln dezer met schrik opnieuw een begin van brand in hetzelfde perceel, zoodat men nu be paald aan moedwil begon te denken. Maar wie kon de schuldige zijn Een der huisgenooten Dit werd onmogelijk geacht, totdat heden het hoofd de3 gezin8 aan vrouw en kinderen, toen men weder zich verdiepte in gissingen wie toch in staat zou kunnen zijn hen opnieuw ongelukkig te maken, bekende (lat hij, en hij alleen de schuldige was, zonder dat hij reden wilde geven; wat hem daartoe had gedreven. De man leidde een onbesproken levensgedrag, was zeer werkzaam, zuinig en oppassend en had zich daardoor eene zekere mate van welstand verworven. Het heeft allen schijn, dat hier eene soort manie in h(t spel was. De zaak is in handen van de justitie. Te Venlo werd 11. Dinsdag door den chef van den dienst der ambtenaren te Reuver aan gehouden een kar met paard, waarop 739 liter spiritus geladen was. De voerman is onbekend en voortvluchtig. Kar en paard zijn aan den meestbiedende ver kocht. Woensdag-ochtend bij het derailleeren van een goederentrein te Horst (Limburg) werd de spoorwegbeambte Gubbels van Venlo mede daar heen ontboden om te helpen. Hij had het ongeluk tusschen de buffers te geraken, en dit was van dat gevolg dat hij op de plaats dood bleef. Hij laat eene weduwe m«t 3 kinderen na. Een zeldzaam geval van brutale oplichterij heeft zich dezer dagen te Utrecht voorgedaan Voor eenige maanden meldde zich bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen aldaar een zeker heer aan, zich noemende Von Diirselendie voorzien was van uitmuntende aanbevelingsbrieven van baron 1). en H. te 's-Gravenhage. O. a. ook ten gevolge van deze aanbeveling, werd hij bij genoemde Maatschappij aangesteld en wist hij zich tevens van deze aan stelling te bedienen om niet alleen bij eenige personen krediet te bekomen, maar ook om van een wijnhandelaar te 's-Hage, met wien hij zich als agent verbonden hadeen vrij aanzienlijk voorschot te verkrijgen. Den lsten dezer vond hij het echter goed, om de Maatschappijzijne krediteuren en den wijnhandelaar den rug toe te keeren en zooals men het noemtmet de noorderzon te vertrekken. Zou men het gelooven, dat deze heer, zooals is geblekentot de aanzienlijkste kringen in Berlijn behoordeen wel een zoon van den welbekenden graaf von Alvensleben en gewezen ulanen-officier bij (lc Pruisische garde is Te Nieuwreen bij Alphen werd Woensdag avond omstreeks 8 ure brand ontdekt, die bleek ontstaan te zijn in eene slaapkamer, waarin vier kinderen ter ruste lagen. Toen de moeder, om de kinderen te reddende kamei binnenkwam bleekdat de kleinen van welke het oudste ruim 4 jaren en het jongste dertien maanden oud was reeds alle gestikt waren. Verschrik kelijk oogenblik voor de arme moeder, wier man afwezig was. Door spoedige hulp van de brandweer werd de brand tot bedoelde kamer beperkt. Uit Zeddam meldt men van 6 November Van de Maandag 11. te Doetinchem gehouden jaarmarkt huiswaarts keerende bezocht een iu de buurtschap Azewijn wonende kleermaker een herberg alhier, waar hij, om uit te rusten, zich naar eene voor hooi, stroo enz. bestemde berg plaats begaf, die, boven den stal gelegen, daar van slechts door van elkander liggende balken was gescheiden. Kort daarop is hij tusschen de balken door naar beneden gevallen en op het ijzeren gedeelte van een stroosnijder neer gekomen. Hij werd aan het hoofd dermate gewond, dat, ondanks spoedig verleende genees kundige hulp, eeu doodelijke afloop waarschijn lijk is te achten. De man die dezer dagen te IJzendoorn bij het lossen van een vreugdeschot ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking werd gekwetst, is aan de gevolgen overleden. Een Scheveninger bomschuit heeft te Vlaardingen een zeer onrustbarend bericht ge bracht namelijkdat een der Vlaardingsche loggerschepen op de visscherij in volle zee door den bliksem zou getroffen zijn en onmiddellijk uit elkander geslagen in de diepte wegzonk waarbij al de opvarenden het leven zouden verloren hebben. Wordt dit treurige bericht be waarheid dan zouden wederom 15 menschen hun dood in de golven gevonden hebben. Een ander loggerschip moet, volgens dit be richt het ongeluk gezien hebbendoch geen hulp hebben kunnen toebrengen. Met ongeduld wordt dan ook de binnenkomst van dit laatste schip tegemoet gezien. De spanning tusschen het bestuur der botervereeniging te Heerenveen en de botervcr- koopers duurt voort. Beide partijen blijven bij hun besluit volharden. Op den handel heeft echter deze stand van zaken tot heden voor- deelig gewerkt, omdat nog nimmer zulke hooge prijzen door de landbouwers zijn bedongen. Tusschen Wouterswoude en Driesum ge raakte een jongeling van 18 jaren met een driespan op hol. De moedige voerman wendde alles aan alle drie paarden te houden. Twee geraakten los, de derde een 3-jarige, liep echter tegen een wagen den kop te barsten en was spoedig daarna dood. De jongeling bekwam geen beletsel. De Belgische maatschappij van staathuis houdkunde zal binnen korten tijd te Brussel vergaderen teneindeonder andere belangrijke quaestiën, de oorzaken te onderzoeken der nij verheids- en handelscrisiswelke sedert meer dan twee jaren, zoowel in Europa als in Ame rika heerscht. Op de Yeendammer kermis heeft een jongeling in eene vechtpartij zulke gevaarlijke wonden bekomen, dat men voor 't behoud van zijn leven vreest. Zondag stond bij hel middagappèl het bataljon mineurs en sappeurs te Utrecht aange treden. Twee der manschappen bleken in be schonken toestand te zijn de kommandeerer.de officier gelastte hen zich naar bet achterste gelid te begevenin plaats van aan dat bevel te ge hoorzamen springen beiden de Kruisvaart in dreigende ieder die hen naderen wilde te zullen verdrinken zoodat men ten slotte genoodzaakt was met roeibooten hen uit het water te halen on naar een veiliger plaats te brengen. Uit Delft wordt gemeld Donderdag-voormiddag werd door een land bouwer bij de politie aangifte gedaan dat hem in eene tapperij aan de Paardenmarkt alhier een bankbiljet van f 40 was ontvreemd. De tapperij werd door de politic in het oog gehouden en toen de tapper de woning verlietwerd hij aangehouden. Aan het bureau van politie gebracht bleek bij onderzoekdat hij het bankbiljet tus schen de voering van zijn pet had verborgen, of schoon hij eerst ontkend had iets van de zaak te weten. - In den laatsten tijd is bij herhaling mel ding gemaakt van de benoeming van landgenooten tot leden van zekere buitenlandsche vereenigin- geno. a. te Yoltri. Een inwoner van Kampen, wien de „eer" ook te beurt was gevallen heeft eerst inlichtingen ingewonnen en gisteren van zeer bevoegde zijde uit Italië het volgend schrijven ontvangen: „In antwoord op uwe letteren van den 30 Octoberdienedat u de gezegde circulaire gerust zonder antwoord kunt latenaangezien het alleen eene speculatie is, om lichtgeloovigen bij den neus te krijgendoor onverwachte en ongevraagde benoemingen tot leden van weten schappelijke gezelschappen of tot medewerking van tijdschriften waarvan de zetels alleen in de kamer van den afzender zijn. Het doel van dergelijke speculanten is een voudig om zich vooruithet bedrag van het abonnement, of de waarde van de medaille (zoo mogelijk de dubbele waarde) te doen toezenden Er bestaan niet alleen in Italië, maar overal, dergelijke industrieelendie namen in adresboe ken opzoekenen hunne benoemingen aan per sonen toezendenvan wie zij nauwelijks het bestaan kennen. Het beste wat gij derhalve doen kunt, is den brief, on gefrankeerd, onder enveloppe terug te zenden maar zonder er iets bij te schrijven, anders loopt gij nog gevaar vernieuwde benoe mingen te ontvangen,"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1