BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Spanje. Rusland. Turkije. Bekendmakingen, Een onbemiddeld ingezetene der gemeente KamperveenE. v. D., van de stad huiswaarts keerende bemerkte tot zijn spijtdat hij een vreemde duit voor een cent had ontvangen. Men begrijpt de verbazing van den mantoen de meester hem tot de ontdekking brachtdat het vreemde geldstuk een 10-markstuk was, ter waarde van f 6. Een vesting-artilleristte Utrecht werd in de afgeloopen week door een veldartillerist met diens sporen zoo ernstig op het toofd gewond, dat zijne opneming in 's Rijks hospitaal noodig wasen de man in bedenkelijken toestand ver keert. In de Dinsdag gehouden zitting hebben de Provinciale Staten van Noordbrabant gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten jhr. mr. Jos. de: la Coürtter vervanging van den heer H. van der Ven. Dé Staten besloten ook Z. M. met HDs. aanstaand huwelijk geluk te wenschen. In diezelfde zitting zijn benoemd tot leden van de bijzondere Commissie vóór het onderzoeken der verschillende stukken betreffende het aan te leggen scheepvaartkanaal van Eindhoven over Tilburg naar den Amer de. Heeren mr. J. W. van der Biesen II. M. Smits J. A. H. Diepen, mr. A. J-. H. van Baar en M. G. van Kemenade. Voorts werden vastgesteld lo. bijzondere re glementen voor de waterschappen het Eenden nest, de Binnenpolder van 's-G revelduin-Capelle en het stoomgemaal onder Dieden üeursen en Megenen 2o de wijziging der bijzondere regle menten voor de waterschappende Binnenpolder van Waalwijk en de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland. De bijzondere Commissie belast met het on derzoek, der adressen om bijdrage in de kosten der verbetering en bevuarmaking der rivier de Zoom, verklaarde, in verband met de nog steeds inkomende bezwaarschriftenmet haar verslag niet gereed zijn. Zij verzocht derhalve diligent te worden verklaard tot de aanstaande voorjaars zitting. Verder is door Gedeputeerde Staten ter vast stelling' aangeboden een pntwerp-besluit tot wij ziging van het besluit van 25 Juli 1872, waarbij het getalde jaarweddehet pensioenenz. van de opzichters van den provincialen water staat zijn geregeld. Volgens het ontwerp zal o. a. de bezoldiging van een provinciaal opzichter niet minder dan f1000 en niet meer dan f1500 in het jaar bedragen. volgens hetwelk de leerlooierijen hier en in de omstreken bijna totaal zouden stilstaan en het met den leerhandel en de scuoenmakerij al even slecht gesteld zou zijn. Wij haasten ons dit bericht bepaald tegen te spreken. Wel deelt onze industrie in de algemeene malaise maar zoo erg als de berichtgever van de N. R. Ct. het afschildertis het gelukkig nietvooral op het oo- genblik. De leerlooierijen toch werken geregeld en de laatste dagen werd er veel, vooral zwaar zoolleer, tegen flinke prijzen verkocht. De vraag naar dit laatste artikel is grooter dan de voor raad. Wat de schoenmakers betreft, ook deze heb ben in het algemeenhet seizoen in aanmerking genomen, geen reden tot klagen. Dat deze tak van onze industrie niet kwijnt, blijkt ook uit het feit,:dat er hier en te Kaatsheuvel weder twee nieuwe machinale schoenenfabrieken zijn opgericht, terwijl de in deze streken reeds be staande met succès werkzaam zijn. De ambtenaren ter provinciale griffie alhier hebben aan de Staten in dit gewest een adres gezonden, waarbij zij, onder dankbetuiging voor de eenparige erkenning, dat het bedrag hunner jaarwedden te gering is in vergelijking met dat van de jaarweddender ambtenaren en bedienden in andere provinciën en voor de pogingen tot verhooging hunner jaarwedden bij de Regeering aangewend aan die vergadering overleggen de hodr hen aan de Minister van binnenlandsche zaken en de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerichte adressen. Zij verzoeken van den inhoud dier adressen te willen kennisnemen in het vertrouwen dat de Staten aanleiding mogen vinden om hunne belangen in deze verder te bevorderen. Dinsdag namiddag had op den Grutters- dijk buiten de Weerd te Utrecht het volgend ongeluk plaats. Van een in beweging zijnden rolwagen, waarop balen wol geladen waren, viel een dier balen op een paar voorbijgaande vier jarige knapen, tengevolge waarvan zij ieder een hunner beenen braken en kneuzingen aan de borst bekwamen. Velen kennen de juiste waarde en de juiste plaats der leesteekens niet. Waartoe on kunde of vergissing in dit opzicht kunnen leiden bewees dezer dagen de Zutph. Ct., toen zij ver zekerde dat Judels een stoffelijk bewijs van erkentelijkheid verdient „voor de genoegens, die hij zoovelenduizenden jaren langheeft ver schaft." Tilburg, 8 Nov. Gisteren middag viel het aanvallig en circa 3 jarig zoontje van den bak- •ker J. H. B. alhier in een ketel met kokend water waardoor het vele brandwonden bekwam. Waalwijk, 8 Nov. De kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft in hare jongste ver gadering besloten den Gemeenteraad te verzoe ken, adhaesie eu ondersteuning te verleen en aan de verschillende concessie-aanvragen en plannen tot het daarstellen van een stoom-tramweg Waal- wijk-Tilburg. Tevens is na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen een voorstel van den heer Fanostrekkende om een adres aan de Hooge Regeering te richten om hare aandacht te ves tigen op den toestand van onzen wisselhandel en te wijzen op de wenschelijkheid dat alle wissels gezegeld moesten zijnzooals dit in naburige landen het geval is. Nov. In de N. R. Ct. van Donder dag jl. komt een bericht voor uit Waalwijk, door verschillende andere bladen overgenomen, De Parijsche verslaggever van the Times meldt aan genoemd blad, dat de Fransche afdeeling op de Wereldtentoonstelling, ten gevolge van de geheel ongemotiveerde gronden, waarop sommige bekrooningen werden toegekend, in rep en roer is geraakt. Verscheiden niet bekroonde inzenders, die meer reeht daarop vermeenden te hebben, bepalen er zich niet alleen toe, dit opeidijk te verklaren, maar stellen, door het aanplakken van biljetten, van de aangekondigde bekrooning voorzien, achter welke onderscheiding evenwel met reusachtige letters het woord „geweigerd" benevens de lijst van de leden der jury prijkt, als door het onderstboven plakken 'van de bekrooningslijst, de jury niet weinig ten toon. De commissaris van politie heeft, o.m aan deze demonstratie, welke een dreigend aanzien begon te verkrijgen, in tijds een einde te maken, aan de betrokken inzenders verzocht, die plakkaten weg-te nemen, aan welk verzoek door de mees ten is voldaan. Enkele weerspannigen hebben die, om niet geheel toe te geven, slechts over- plakt. Naar aanleiding, van een menigte verha len, o. a. dat een champagne-fabrikant, die niet eens inzond, werd bekroond en een ander in datzelfde vak een bronzen medaille verkreeg,, terwijl een opkooper van zijn artikel, die het mede ten toon stelde, met het gouden eeremetaal ging strijken, vermeent de berichtgever, dat, hoe overdreven sommige dier verhalen ook mogen zijn, de meeste leden der jury toch niet vóór hun taak berekend waren en voor ongeoorloofde invloeden gezwicht moeten zijnzoodat vele inzenders alles hebben moeten aanwenden om hun rechten te doen gelden. lijnen te voltooien. Deze lijnen zijn 152 in getal en hebben een lengte van 9000 kilometers. Voegt men hierbij de vroeger geeoncession.ecrde, maar nog niet uitgevoerde lijnen, dan klimt de lengte van de in aanleg zijnde spoorweglijner. tot 47000 kilometers, welker aanleg ongeveer 3 milliards 200 raillioen zal kosten. Het tweede ontwerp is een aanvulling van het eerste en betreft de spoorwegen in Algerië. Het derde omvat de verschillende aan de zeehavens uit te voeren werken, die 400 raillioen zullen kosten. Het laatste betreft de kanalen" en bevaarbare waterwegen, waarvoor 800 millioen benoodigd zal zijn. De Kamer heeft drie commissiën, elk van 22 leden, benoemd om deze ontwerpen te onderzoe ken. De eerste twee ontwerpen zijn aan een commissie opgedragen. De republikeinsche senator Jacotin, die voor geruimen tijd te Vicliy betrapt was op valscli spel, maar die tot dusver geweigerd had zijn mandaat als senator neer" te leggen, is thans eindelijk hiertoe overgegaan op aandrang van dert Minister van Justitie. Jacotin was ook rechter lijk ambtenaar, maar hij heeft het geraden ge vonden als zoodanig reeds vroeger zijn ontslag te vragen. „Het valt niet te loochenen dat dit lan°- te voren beraamd bedrog, gevolgd door den eer- loozen val van het eene huis na het andere over Schotland eene schande heeft gebracht, die in jaren niet zal uitgewischt zijn. Schotland verkreeg in vroegere tijden zijne hooge positie in de wereld door verstandige omzichtigheid en volhardende vlijt. Wij wareh spreekwoordelijk zuinig, naarstig en bedachtzaam. Indien dit anders geworden is indien er een commercieele dobbel-geest in ons volk gevaren is indien het waar is dat deze haast om rijk te worden en deze weelderigheid van levenswijze allengs het nationaal karakter hebben verbasterd dan zullen de rampen die ons troffen wellicht heil zaam werken, door ons terug te voeren tot de eenvoudige zeden onzer brave voorouders." De tentoonstellingsloteii worden reeds verkocht voor l1/.* frank. Deze opdrijving is kunstmatig en belachelijk. Wanneer men later bij de trekking al de nieten voor den dag zal zien komen en al de prullen, die men voor prijzen laat gelden, dan zal het voor iedereen helder zijn, dat men met de loterij veel te ver gegaan is, en het doel om werklieden naar Parijs te laten komen, verre voorbij heeft geloopen. Het is een bubble geworden, die later "niet wei nigen teleur zal stellen, en die aan den Minister Teisserenc de Boret, zoo ik vrees, meer verdriet bezorgen zal, dan al de zelfvoldoening, die hij rechtmatig hebben mag over het groot succes der tentoonstelling. Er is eene statistiek opgemaakt van de vreemdelingen, die de tentoonstelling .-bezocht hebben. Het aantal bedraagt 203.157. De Engelschen maken het grootste cijfer uit, nainel. 58,916; hierop volgen de Belgen, die ten getale van 2S.830 een bezoek aan de tentoonstelling gebracht hebben. Voor de Nederlanders vindt men het cijfer van 6682. De vastgelegde luchtballon is den 3 dezer voor de laatste maal voor het publiek te Parijs opgestegeu. Den volgenden dag steeg hij nog tweemaal op, den eersten keer om den majoor Pcrier van den generalen staf de gelegenheid te geven zijn reeks van vergelijkende waarnemingen, die hij met de beste barometers van dc tentoon-, stelling gedaan heeft, te eindigen en den tweeden keer om Gambetta, Spuller en eenige hunner vrienden in staat te stellen een blik a vol d'oiseau pver Parijs te werpen. Het was de eerste maal dat Gambetta zich weer in een luchtballon begaf, sedert hij den 7n October 1870 met Spuller in het belegerde Parijs opsteeg om in de provinciën nieuwe legers te vormen tot voortzetting van den oorlog. De wolven, die elk jaar zulke verwoestin gen in ons Departement aanrichten zegt de Gazette de Metz vertoonen zich dit jaar zeer vroeg. Nabij het dorpje Batilly heeft zich een bende van 10 wolven vertoond, waarvan er 2 gedood werden. Dezer dagen heeft men te Grigy," 3 mijlen van Metz, ook een troep be merkt. Ofschoon men jaarlijks een 50-tal wolven doodt, vermindert het aantal niet. De dichtkeid van de bosschen maakt eene algemeene klopjacht onmogelijk. Om dezelfde reden blijft het aantal wilde zwijnen zóó aanzienlijk, dat zij dikwijls geheele wijnbergen omhalen. Te Melun waren sedert geruimen tijd valsche 5-francsstukken in omloop, met het borst beeld van Napoleon I, welke zeer ruw bewerkt waren. Na veel vergeefsche onderzoekingen heeft men door een toeval ontdekt, dat twee personen in de gsvangenis van die stad deze stukken goten uit tin, dat zij in hun werkplaatsen ontvreemden. Hoe dit werk aan de strenge surveillance is ont snapt en wie de stukken buiten de gevangenis bracht, is nog een raadsel. De Minister de Freycinet heeft de vier groote ontwerpen, welke te zamer. zijn stelsel van openbare werken vormen, aan de Kamer in gediend. Deze ontwerpen betreffenlo. de spoorwegen in Frankrijk2o. die in Algerië 2o. de zeehavens en 4o. de kanalen. In het eerste ontwerp worden alle spoorweglijnen op gesomd, die noodig zijn om het net der hoofd- Uit Simla wordt officieel gemelddat de krijgsmacht in de vallei van Peschawer bestaan zal uit twee division waarvan de eene onder Samuel Browne te Peschaweren de andere onder generaal Maadete Hassan-Abdul. Bij laatstgenoemde brigade zal nog een contingent Sikhs worden gevoegd. De troepen-afdeëling van Madras en Bombay zal aan den Beneden- Indus worden geconcentreerd om als reserve te dienen voor het leger van generaal Stewart. Deze afdeeling is samengesteld uit eene batterij rij dende artillerie een veldbatterij een regiment Briische en een regiment Indische ruiterij een regiment Britsche en twee regimenten Inlandsche infanterie en twee compagniën sappeurs. Uit Bombay zullen nog daarbij komen een regiment ruiterij van Seinde, een regiment Engelsche en twee regimenten Inlandsche infanterie en eene compagnie sappeurs. De staf zal worden geno men uit de twee presidentschappen. Generaal Primrose zal liet opperbevel voeren. Voor de geneeskundige verpleging en de administratieve aangelegenheden zal van uit Madras en Bom bay worden gezorgd. - Volgens den Pionneer komen bij het Af- ghaansche leger in den Khyber-pas reeds talrijke deserties voor, een gevolg van ziekte en gebrek aan voedsel. Het blad zegt te hopen of dit met grond is voegt het er niet bij dat de Emir zich volkomen en onvoorwaardelijk aan Engeland's eischen zal onderwerper.. Ook elders moet onder de troepen van den Emir groote sterfte heerschen. Te Jellalabad zou de sterfte 30 a 40 man per dag bedragen. Te Alimushid zijn de troepen verzwakt door de koorts en de officieren moeten den Emir ver zocht hebben om óf onmiddellijk te laten han delen óf den terugkeer te gelasten. De Gazette of Lahore meldtdat men in den Khyber-pas een heftig geweervuur heeft gehoord. De Manchester Guardian verzekertdat de gevolmachtigden van Oostenrijk en van En gelandvóór zij Berlijn verlieten, een tractaat onderteekenden waarbij zij zich verbonden op een geschikt oogenblik aan te dringen op het terugtrekken der Russische troepen van Turkije's grondgebieden zoo noodig in de lente een klein legerkorps te zenden omin plaats van de Russische troepen, Rumelie te bezetten. In eene vergadering, Dinsdag te Glasgow ten behoeve der geruïneerden door het bankroet der City-bank gehoudensprak de predikant Donald Macleod o. a. de volgende woorden woorden wier algemeene strekking ook buiten Schotland ernstige behartiging verdient: Madrid, 6 Nov. Een gewezen militair-heeft twee revolverschoten gelost op generaal Bregna indertijd Minister van Oorlog in het Kabinet- Castelar. Niemand werd gekwetst. De dader is -aangehouden. Le Journal de St. Petersbourg schrijft „De volmaakste orde heeft in het door de Russen bezet gedeelte van Rumelië geheerscht. „De autoriteiten hebben nooit de vorming van oproerige benden of comiles aangemoedigd" „Nergens zijn de officieren geneigd aan de oproerige beweging deel te nemen. „Geen enkele Rus bevindt zich onder de opstandelingen in Macedonië. De Russen heb ben er zich aan geen enkele afpersing schuldig 1 O gemaakt. „De opperbevelhebber heeft op nieuw aan de autoriteiten aan de grenzen order gegeven om het samenkomen van opstandelingen te beletten en heeft den gouverneurs aanbevolenop de woelingen der comités 't oog te houdendie echter nergens bijzonder gevaarlijk zijn." Be afgevaardigden der Bulgaren uit Macedo nië hebben jl. Zondag aan de ambassadeurs te Constantinopel het bekende adres overhandigd. Zij werden door al de gezanten ontvangen uitgenomen door die van Engeland en Frankrijk, welke zich zeer naauw aaneensluiten. Aan de gedelegeerden uit Philippopeldie een Bulgaarsch memorandum kwamen over brengengelukte het, bij den Engelschen am bassadeur toegelaten te worden doch zij ont vingen een ernstige strafpredikatie Yan hem. „Ik heb zoo sprak de gezant hen toe uw memorandum ontvangen en aan mijn Rege ring doen toekomen. Gij hebt mij persoonlijk willen ontmoeten maar ik verklaar udat alleswat gij mij zoudt willen zeggendoor mij als van volstrekt geen waarde wordt be schouwd. Ik wil zelfs niet aanhoorerihet is mij onmogelijk voor uw natie eenige sympathie te gevoelen. De Bulgaren hebben in vier maan den meer moorden gepleegd dan de Turken in vier eeuwen." Toen de Bulgaren opstonden om te vertrekken voegde de heer Layard hun nog toe „Ik weetdat gij ook een poging hebt gedaan om den heer Fournier (den Franschen ambassadeur) te sprekendoch gij kunt daar wel van afzienwant hij zou u precies het zelfde te kennen geven als hetgeen ik onder uw aandacht bracht." De Arabische stammen tusschen Bagdad en Bassorah zijn in vollen opstand, en hebben de verbinding tusschen Bagdad en Majul afge sneden. De Regeringsambtenaren zijn op de vlucht gegaan. Men vreest, dat de Montefik stam zich bij den opstand zal aansluiten. BRANDSCHOUW. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk Gelet op art. 59 der algemeene plaatselijke politie-verordening dier gemeente Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de algemeene brandschouw in deze gemeente zal worden gevoerd in den loop dezer maand, telken dage aanvangende 's morgens 9 uur. De Burgemeester voornoemd, VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 9 November 1878. KOEPOKINENTING. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk Gelet op art. 18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no 134), tot voorziening tegen besmet telijke ziekten Brengen ter kennis van de ingezetenen, om het even of zij al dan niet onvermogend zijn, dat zij zieh zeiven, hunne kinderen of huisgenooten, door den Gemeente-Heelkundige de Koepokinenting kosteloos kunnen laten toedienen, en dat deze daartoe zal werkzaam zijn on Maandag den 11 November 1878, van des nainiadags tot 3 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2