Nummer 90. Donderdag 14 November 1878. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIJELEN te Waalwijk. Tramway Tilburg—Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden yi,00, franco per post door het gclieelc rijk f 1,15. Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Ingezonden Ouder het opschrift Stoom-tramwav-project Tilburg-Waalwijk en station Tilburg-Konings hoeven verscheen dezer dagen eene brochure van den heer J. van den Elzen civiel ingenieur te Waalwijk. Hadden wij met genoegen de artikelen gevolgd, die door hem over deze aangelegenheid waren ge schreven, thans namen wij met groote belangstel ling kennis van zijne brochure. Het zoogenaam de „een woord vooraf" toont reeds de zakelijk heid van den verderen inhoud. De woorden indachtig van den grooten Engel- schen wijsgeerdie hij in zijne geschiedenis der beschaving aanhaalt„De locomotief heeft meer „gedaan, om de mcnschcn te vcreenigen dan „alle wijsgeeren, dichters en profeten vóór haar „sinds het begin der wereld", begint de schrijver met eene geschiedenis der verschillende transport middelen en toont aan hoe de beschaving en de betere middelen van vervoer hand aan hand uur kan afleggenzeer dienstig zijn. De heer Van den Elzen geeft eene beschrijving van dat rijtuig en haalt daarbij aande verschillende proeven in den vreemde daarmede genomen. Dit stoomrijtuig beweegt zich voortzonder rook of stoomzonder geweld of geraas en met eene snelheid niet van die grootte dat de paarden hetzelve slechts als een schaduw zien voorbijsnellen, zonder eigenlijk iets duidelijks te zien, want de schrik der paarden is meestal het gevolg daar van dat ze slechts ten halve zien zet men ze dwars voor het voorwerp dat hen schrikken doet, meestal zal men dan ondervinden, dat de schrik van 't eerste oogenblik weldra bedaart. Wordt vervolgd.) gingen. Vervolgens zet hij uiteen aan welke wissel valligheden het afhangt of de lijn Zwaluwe-'s Bosch de zuidelijke richting langs de dorpen der Lang straat zal nemen, en al wordt daartoe besloten, welk tijdsverloop noodig zal zijn alvorens die lijn zal zijn daargesteld. Zonder een kort en goedkoop middel van ver voer tusschen het centrum van de Langstraat, Waalwijk en de hoofdverkeersader van Zuid- Nederlandde lijn Venlo-Rotterdamwaarvan Tilburg het dichtstbijzijnde en belangrijkste sta tion in onze provincie isblijft het verkeer steeds gebrekkig. Even als Waalwijk naar eene spoorwegverbin ding uitzietevenzeer ziet Tilburg eene kanaal- verbinding tegemoet en alhoewel alle mogelijke richtingen voor dat kanaal zijn aangewezen blijft de voltooiing nog tot de wenschen behooren. In de brochure wordt vervolgens gewezen op de bevolking der verschillende dorpen, die geheel of gedeeltelijk belang kunnen hebben in eene goede verbinding van Tilburg-Waalwijk en op het goederenvervoer tusschen en met die plaat sen en de haren te Waalwijk. Als beste middel van vervoerdat voldoet aan de hoofdvereischten, nl. waarbij aanleg en exploitatie-kapitaal tot een minimum gereduceerd kunnen worden .ten einde rente te kunnen trek ken van het aangewend kapitaalbeschouwt schrijver de Tramway als het geschiktste. Hij geeft vervolgens een korte geschiedenis van de tramway. Aan welke bepalingen die in den vreemde zijn gebonden en welke beschermende rechten aan de oprichters aldaar worden verleend. Bij ons te lande worden de tramway's be- heerscht door de wet van 9 Augustus 1878, Stbl. No 124; daarbij is bepaald dat de conces sionarissen de autorisatie verkrijgen hun weg te leggen op de terreinen van den Staatmaar zij moeten zich verstaan met de eigenaars van al de andere in te nemen terreinen, enz. De weg zou de richting nemen van de Waal- wijksche haven door de Wagenstraat over den gemeenteweg en provincialenwegtot aan de Besoijensche steegvan daar langs Sprang Kaatsheuvel en Loonopzand naar Tilburg,^ ver volgens over den gemeenteweg van af het Goirke naar het station zich met dit aansluitenom dan den parrallelweg en Heuvel volgende we derom langs den provincialen weg naar Moer gestel, op de Koningshoeven bij de fabriek van den heer van Spaendonk te eindigen. In plaats van paarden zooals op de meeste plaatsen van ons llijk voor tramways gebezigd worden, zou voor deze lijn het stoomrijtuig En- schede-Buretdat een snelheid van 50 KM. per De Londensche correspondent van den „Li verpool Post" meent het geheim van Edison's uitvinding grootendeels te kunnen verklappen. Edison zou namelijk zijn electrise h licht verkrijgen door een spiraal van platina-draad, dien de stroom wit-gloeiend en dus lichtgevend doet worden. Door een zeer eenvoudig mecha nisme belet hij het smelten van het platina, telkens wanneer het metaal zijne smeltpunt-tem peratuur staat te bereiken. De geniale Amerikaan zou dus in hoofdzaak een ouden weg betreden hebben. Reeds in 1845 werd er in Engeland octrooi verleend voor eene lampin welke wit-gloeiend platina de licht bron was. In een der jongst in Europa ontvangen nummers van de „Illustrated Australian News" wordt een beschrijving en een afbeelding ge vonden van een Eucalyptus amygdalinadoor de Australiërs beschouwd als de grootste boom ter wereld. Hij staat te Eanshaw, in het dis trict Dandenangvan den grond tot aan de onderste takken heeft de stam een lengte van 3S0 Engelsche voet en tot aan den top meet hij 430 voet of met andere woorden respectie velijk 115.8 en 131.06 meter. Stond deze reus onder de woudboomen naast den Stephanus-toren te Weenen, dan zou diens spits slechts 5 meter hooger rijzen dan de top van den boom de Straatsburher Dom zou den boom niet meer dan 11 meter overtreffen. Een inwoner van New-York, bekend als „de man met den kruiwagen", heeft gewed dat hij met een kruiwagen van New-York naar San Francisco zou wandelen. Op den 20 Juni ver liet hij New-York en kwam op 16 October San Erancisco binnen. Tegen den middag trok de man met den kruiwagen de hoofdstraat van San Francisco door, voorafgegaan door een Mexicaan in nationale kleeding en een met linten versier den wandelstok in de hand houdende. Een talrijke menigte verdrong zich om den koenen en onvermoeiden wandelaar te zien. Zijn wan deling was toch met vele gevaren verbonden vooral in de prairiën en het rotsgebergte, waar hij op 't punt is geweest door Indianen gescal peerd te worden. De man heeft 2500 gulden met zijn voetreis verdiend. Bij een boer aan den Westvoortschen dijk nabij Arnhem stierf dezer dagen eene koe. De eigenaar, die het dier te eigen bate wenschte te gebruiken, gaf het voor eene waarde van f20 in de belasting aan. De commiezen hiermede in kennis gesteld, begrepen hieraan een buiten kansje te hebben en namen het voor eigen re kening en voorde aangegeven waarde in beslag. Toen nu echter den volgenden morgen de keur meesters werden geroepenbleek het dat het dier aan miltvuur was gestorven en het werd alzoo afgekeurd. De politie dit vernemende, legde nu weder op hare beurt, beslag op het vleesch, thans echter zonder betaling en maakte liet op de gewone wijze door verbranding on geschikt voor de consumtie. Uit Sloterdijk wordt gemeld Onder de ongeregeldheden van den jongst verloopen „Hartjesdag" behoorde ook de gruwe lijke mishandeling van een onzer ingezetenen door een beschonken troep van het Arasterdam- sche gespuis dat gewoonlijk op dien dag hier zijn gemeene baldadigheid komt luchten. De belhamels zijn er niet zonder „kleerscheuren" afgekomen. Behalve dat zij zeiven dien nacht niet weinig klop hebben gehadis ook proces verbaal tegen hen opgemaakt cn zijn zij dezer dagen veroordeeld tot 15 dagen celstraf. Uit Goedereede wordt gemelddat op Ouddorp den 9n November aangedreven is de romp van een onderstboven aangespoeld schip, geladen met planken ook ongeveer 400 planken zijn aangespoeld en geborgen. Yan .de equipage of naam van genoemd schip is niets bekend, zijnde geen merken op schip of lading te vindeQ. De rector der universiteit te Palermo heeft per telegram het volgende treurig feit aan den Minister van Openbaar Onderwijs medegedeeld. Terwijl een der professoren college gaf voor een talrijk gehoorstond onverwacht een jong student op, greep een pistool, dat hij onder zijn jas verborgen had gehouden en loste vier schoten op den professor. Deze bleef gelukkig onge kwetstmaar de schrik en verontwaardiging, die deze daad onder de studeerende jongeling schap verwekte, waren onbeschrijfelijk. De dader werd dadelijk in eene afzonderlijke kamer opgesloten om hem voor de woede der anderen te beschermen, tot er een bevel tot in hechtenisneming zou zijn gegeven. Daar hij op goeden voet met den professor stond en er dus moeilijk aan persoonlijke wraakneming gedacht kan worden, vermoedt men dat hij zijne daad in een aanval van waanzin heeft volbracht. De prefect heeft terstond maatregelen genomen, om te beletten, dat de studenten op de colleges vuurwapenen bij zich dragen. Uit Ylaardingen wordt gemeld Uit mededeelingendoor den binnengekomen stuurman Taai gedaanis met zekerheid te be sluiten dat de logger „Winschoten" den 19n October in volle zee i3 vergaan. Bij deze ramp laten 11 zeelieden uit Vlaardingen het leven, onder wie 8 gehuwden. De overige 4 man be- hooren elders te huis. Uit Zwolle meldt men van 10 November Gisteren verlieten twee vaartuigen het derde schut van het kanaal naar Almelo in de rich ting derwaartsbij die gelegenheid werd het vaartuig van schipper G. Schoenmaker door het andere aan het roer beschadigd, zoodat het geen stuur kon houden, waarvan het gevolg was, dat eene het kanaal afkomende zwaar geladen turf- praam met zulk geweld tegen het vaartuig van Schoenmaker kwam, dat het, zwaar beschadigd terstond zonk. Daar de turfpraam te breed was om het schuins liggende vaartuig van Schoen maker te passeeren is de vaart ten dcele ge stremd. Het vaartuig van Schoenmaker was geladen en had zelfs belangrijken bovenlast zoodat de door het ongeval berokkende schade aanzienlijk is. De lucht is in de laatste dagen in hevige beroering geweestVrijdag-nacht liet zich boven den zuidwestelij ken hoek van ons land een orkaan gevoelen, die van schier voorbeeldelooze kracht was. De winddruk was heviger dan tijdens den bekenden Pinksterstormop vele plaatsen zijn dan ook boomen ontworteld, schoorsteenen om gewaaid, dakpannen weggeslingerd. Erger waren de gevolgen ter zee. De mailboot uit Engeland, die in den morgen van Zaterdag te Ylissingen verwacht werd, had door het ruwe weer gelukkig slechts eenig oponthoud en kwam behouden binnen. Daarentegen is het zeker, dat verscheidene andere schepen verongelukt zijn. Op verschillende punten der Zeeuwsche cn Zuidhollandsche kust is veel wrakgoed aan gespoeld, o. a. Noorsche deelen, hazelnoten, twee isscherstonnetjes met netten, een half teervat, emerkt L. D. B. enz. De Deensche schoener „Medea" is in de Noordzee door de bemanning verlaten. De man schappen werden te Vlissingen aan wal gezet, en later is daar ook het schip door visschera binnengebracht. De droevigste gebeurtenis evenwel is het met man en muis vergaan van een fregat op den beruchten Banjaard, ten westen van Schouwen. Zaterdag-middag werd van den vuurtoren het chip te midden van den storm op die zandbank gezien, men zag den eenen raast na den anderen vallen, al de opvarenden zich op het achterschip scharen, en eindelijk, lang voordat hulp gebracht kon worden, was men er getuige van dat het schip omsloeg en met allen en alles in de diepte verdween, zoodat er nu zelfs niets meer van te zien is. Aanvankelijk wist men niet welk schip het was en van welk land, doch men vermoedde reeds spoedig dat het een Nederlandsch fregat was, en thans is men door allerlei gegevens tot het vermoeden gekomen, dat het verongelukte schip het Nederlandsche fregat „Alblasserdam", gezagvoerdar J. Vroede, moet geweest zijn. Dit schip verliet den 6n Juli Pangooi met eenige passagiers en eene rijke lading koffie, (voor een waarde van een half millioen), tin, suiker en tabak. Dit alles zou, als de thans bestaande waarschijnlijkheid zekerheid mocht worden, een prooi der golven geworden zijn. De storm liet zich eerst vier-en-twintig uren later in Holland gevoelen, doch met minder kracht. Yan ongelukken is ons dan ook nog niets bekend. Te IJmuiden konden vier stoom schepen evenwel door den storm niet uitvaren. In het Eierland op Texel zijn veel platen en battings aangedreven. Ook door schippers te Oude Schild is eenig nieuw hout, van een lading afkomstig en op Texelstroom opgevischt, aan gebracht. Te Duinkerken was de storm niet minder hevig en bijna geen schip is onbeschadigd ge bleven. Vooral in de voorhaven ziet het er verschrikkelijk uit. De Engelsche stoomboot „Wolwiston", die van haar ankers werd losge rukt, heeft alle in den omtrek liggende booten en kleinere schepen aangevaren en aan de mees ten groote schade toegebracht. Ook op het land heeft de wind zijn kracht getoond. Een pas gebouwd huis achter de Kursaal te Duinkerken werd door een windstoot plat tegen den grond geworpen en het aantal in de stad afgeslagen schoorsteenen is-zeer groot. Te Galais werden drie groote schepen op de kust geslingerd. Verlies aan menschenlevens is gelukkig niet te betreuren. Vier jongelieden en eene dame, die de storm voor hun pleizier bij woonden op de uiterste punt van het Ooster havenhoofd, hebben den geheelen nacht daar tegen wil en dank moeten vertoeven en konden eerst terugkeeren toen de eb inviel. Ook op de Belgische kusten, met name te Ostende, heeft de storm groote verwoestingen aangericht. Daar is ook aangespoeld het lijk van een jeugdige zeer net gekleede vrouw. Henri De Péne berekent in Par it-Journal dat het onderhoud der Europeesche legers jaar lijks 7,200.000.000 frank kost. Het metereologisch instituut van de New York Herald meldt, dat het centrum van een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1