Engeland. BUITENLAND. Frankrijk. Turkije. Oostenrijk. Italië. Handelsberichten storm vermoedelijk den 15n dezer de Britsche, Noorweegsche e n Fransche kusten zal bereiken. l)e storm zal van veel regen en in de Noorde lijke districten van sneeuwbuien vergezeld zijn. Het weder in den Oceaan is boven 40 gr. N. B. en ten Oosten van 50 gr. W. L. zeer onstuimig. Te Elburg ontstond Zaterdag brand, welke gelukkig door de tegenwoordigheid van geest van de vrouw des huizes en met behuip der toegesnelde buren, in zijn voortgang is gestuit. De gordijnen en het bed waarop de kinderen ter rust lagen, hadden reeds vlam gevat en met moeite heeft men ze uit de vlammen gerukt. Het ongeval is weder toe te schrijven aan het onvoorzichtig omgaan met petroleum. Bij het houden van een drijfjacht door de heeren Kriek van Linschoten c. a., werd in een bosch op de buitenplaats Oostbroek onder de Bilt het lijk gevonden van een man, naar gissing oud 50 a 60 jaren, goed burgerlijk ge kleed en niet tot den behoeftigen stand behoo- rende, daar bij dat lijk, hetwelk reeds in verre gaan den staat van ontbinding verkeerde, naar men zegt, een gouden horloge, gouden ring aan een der vingers en eenig geld moet gevonden zijn. Het lijk werd gevonden in zittende hou ding tegen een boomstronk met een parapluie tegen den boom en den hoed naast zich op den grond. Men zegt, dat dit het lijk van den sedert lang vermisten ambtenaar van den Centraalspoor- weg R. is. Daar niemand door het bosch mag, zonder uitdrukkelijke toestemming, om het wild niet te verjagen heeft het zoo lang geduurd eer men het lijk ontdekte. Niet de minste teekenen van verwonding zijn bespeurdmen denkt alzoo aan vergiftiging. Wat men zooal trekken kan bij de groote verloting, die met de tentoonstelling te Parijs verbonden is een ijzeren poort, een locomotief, een toren, een smidsblaasbalg, een geschilderd raam, een levenden aap, een aambeeld, een ton zoutevisch, 1,000.000 spelden, een kanon, 12 dozijn valsche neuzen, een kerkklok, een ploeg, 50 pakjes mosterd, een levensgroot standbeeld, een boot, een molensteen. Zelfs moet een dei- twee Iiindoe's, die door de '„Compagnie des Indes" werden overgebracht, zich als prijs hebben aangeboden, daar hij geen lust heeft naar Kas- jemir terug te keeren. Waalwijk, 13 November. In hare Algemeene vergadering van Zondag 11. heeft de rederijkers- kanier „Uitspanning door Oefening" alhier, be sloten hare eerste uitvoering te geven in het hotel Yerwiel, op Maandag 25 November a. s. Wij wenschen der jeugdige vereeniging een druk bezoek en goeden uitslag toe. elk 20 frs. betaalden. De totale opbrengst ver tegenwoordigt een som van 840.000 frs. De meeste reizen werden gemaakt door de bekende actrice Sarah Bernhardt, van de Comédie-Fran- yaise, die thans met de Fransche schrijvers wil wedijveren door een beschrijving van haar lucht reizen. Men bericht van den 9n uit Carcassonne aan Le Figaro„Zoo even heeft aan het slation een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Twee lote- lingen, die aan de verkeerde zijde uit den trein sprongen, zijn door een voorbijsnellende locomo tief verpletterd". Verleden Maandag had Ch. V. die met de kar van Mej. de Wed. Oomen alhier, bier rondbracht, het ongeluk uit te glijden en onder het rad van de kar te geraken met het onge lukkig gevolg dat het been beneden de knie gebroken is. Zekere Van der Geld alhier heeft eene vreeselijke zwelling aan het hoofd gekregen zoodat hij niet buiten levensgevaar is, naar men zegt ten gevolge van het in den mond nemen van leder. Hoewel men het er niet over eens is of goed gelooid ledervan vroeger be smette huiden afkomstig, nog nadeelig werken kan is ditdunkt ons in elk geval eene waar schuwing om er niet roekeloos mede om te gaan. Delft, 10 Nov. Gister opende de politie, door de buren gewaarschuwd, de woning van een 84-jarige vrouw, in de Oosterstraat, en vond haar dood te bed. De vrouw hield zich zeer armoedig, ontving van het armbestuur en de diélconie ondersteuning, verkocht dezer dagen uit armoede haar kachel en bleek nu f692 aan geld en onderscheidene gouden voorwerpen te bezitten. De tentoonstelling spoedt ten einde en lang zamerhand keert alles tot de gewone rust terug. En zoo ook de schouwburgen, die gedurende de tentoonstelling een ontzaggelijke recette maakten. Le Figaro geeft een vergelijkend overzicht van de ontvangsten der 12 voornaamste schouwbur gen, gedurende de tentoonstelling van 1867 en die van 1878. Van 1 Mei tot 31 Oct. 1867 bedroeg de totale recette 7,571,726 fr. in het zelfde tijdsverloop van 1878 echter 9,597,432 frs., dus ruim 2 millioen meer. Het Renais sance-Theatre, dat in 1867 niet bestond is nu ook buiten rekening gelaten. Boven aan de statistieke lijst staat de Grand- Opéra met een recette van 2,082,667 frs. in 6 maanden. Daaronder de Comédie Franyaise met 1,241,190 frs. Dan de Porte Saint-Martin met 1,026,515 frs. Ook omtrent den ballon-captif is bekend, dat deze in 70 dagen 1033 opstijgingen deed en 35,000 personen medevoerde, van wie 28,000 Londen. Uit Calcutta wordt gemeld„De dagbladen berichten, dat 16,000 Mohammedanen bereid zijn zich bij het Britsch leger aan te sluiten, zoodra dit oprukt. Onder de soldaten van den Emir heerscht groote ontevredenheid wegens het niet ontvangen van hun soldij. Men beweert zelfs, dat zij van den intocht der Brit sche troepen hun bevrijding van het despotisch bestuur van den Emir verwachten". - Aan The Morning Advertiser wordt uit Berlijn geseind„De Russische Regeering is zeer teleur gesteld door de weigering van de Indische Vorsten, om den Emir met troepen te ondersteunen. Nog meer heeft het haar getrof fen, dat Salar Dschungs de Britsch-Indische Regeering zijn steun aangeboden heeft. Van dezelfde zijde seint men aan The Times dat het gerucht, als zouden verscheiden duizen den^ Russische oud-gedienden soldaten en officieren verlof gekiegen hebben, zich naar Afghanistan te begeven om daar als vrijwilligers te dienen, waarheid schijnt te zijn. Bombay, 11 Nov. Volgens den Times of India hoopt men te Simla op eene vreedzame oplossing van de Afghaansche moeielijkheid, en meent dat Rusland in die richting pressie oefent op den Emir, die bovendien heet te wanhopen aan zijne oorlrgskansen tegen de Engelscheij. De Engelsche opperbevelhebber is naar Peshawur vertrokken. De divisie onder Brown zal in geval van oorlog den eersten slag slaan. Het is zeer moeielijk, het verkeer met Quettah te onderhouden. in het Rhodope-gebergte het denkbeeld om een collectief rapport op te stellen heeft laten varen en besloten heeftden uitslag van haar onder zoek op te teekenen in een gelijkluidend rapport, hetwelk de rier overige gedelegeerden in de com missie zoowel de Italiaanscheals de Engel sche Fransche en Tnrkscheieder voor hun rekening hebben ingediend aan de hoofden der gezantschappen in hun land. Dl dagbladen van Rome bevatten het vol gend relaas van een betreurenswaardig incident, dat Vrijdag in een der zalen van het Paleis van Justitie heeft plaats gehad. Men had een bur gerlijke zaak behandeld. De advokaat van een der partijen meende, zonder zijn taak te buiten te gaan een toespeling te mogen maken op een commercieele bijzonderheid uit het leven van zijn tegenpartijen dit wel in het belang der zaak welke hij verdedigde. Na afloop der zitting naderde de eischer, een industrieel der stadden nog in ambtsgewaad zijnden advokaat en gaf dezen een slag in het aangezicht. Deze liet den slag niet onbeantwoord en 't zou tot een kloppartij gekomen zijn in dien de toegesnelde personen de strijdenden niet gescheiden hadden. De Raad van toezichtonmiddellijk hiermede in kennis gesteld is terstond vergaderd om over de zaak te beraadslagen. Rome 11 November. De Diritto zegt ge machtigd te zijn formeel het bericht tegen te sprekenvolgens hetwelk nieuwe rooversbenden in de provincie Palermo verschenen zijn. Het Vatikaan en Pruisen hebben wederkeerig voorstellen gedaan ter bezetting van de open zijnde bisschoppelijke plaatsen, maar er is nog geen practisch middel gevonden tot regeling dezer aangelegenheid. Jarige Vlaamsche Zeeuwsche Flakkeesche en Overmaassche de beste f9.50 t\ 10.30; dito min- ?A^.en a Nieuwe dito de beste f 9.80 i 10 60; dito dito mindere f7.50 a 9.60. Buitenland- sche goed prijshoudend, in sommige gevallen veel duurder betaald. B°gge. Inlandsche door meerderen toevoer tot vorige prijzen niet gemakkelijk te verkoopen. Zeeuwsche f6.50 a 7.25; Overro. Partijtjes voor De Londensche politie heeft de handen gelegd op twee vreemdelingen, die verdacht worden tot een bende te behooren van personen, die valsche Russische bankbiljetten en, naar men vermoedt, ook valsche loten in de groote Fransche Tentoonstellings-loterij hebben vervaardigd. De dagbladen van Weenen bevatten een dépêche van den 9n uit Serajewo, waarin men het vol gende leest„Een deputatie bey's heeft gisteren aan den opperbevelhebber van het Oostenrijksch leger een adres aan Keizer Frans Joseph over handigd, waarin zij verzoeken de inlijving van Bosnië en de Herzegowina bij Oostenrijk-Hon- garijede ontheffing van die provinciën van de godsdienstige jurisdictie van den Sheik-ul-Islam het vormen van een Mohammedaansche geeste lijke autoriteitde opheffing van de confessioneele scholen en de vervanging daarvan door openbare, en eindelijk een algemeene amnestie. Dit adres is onderteekend door 59 der voor naamste Muzelmansche inwoners van Serajewo. Generaal Philippovich heeft geantwoord, dat dit adres hem zeer verheugtomdat het van Muzelmannen uitgaaten dat de gevraagde amnestie reeds toegestaan is. De Pol. Corr spreekt het bericht tegen van een Engelsch blad, dat een schikking zou getroffen zijn tussclien Oostenrijk en Engeland ter zake van de ontruiming van het Turksche gebied door dé Russische troepen. Hetzelfde blad verklaart, op grond vau eene mededeeling, uit Petersburg ontvangen, dat de geruchten omtrent den gezondheidstoestand van den Czaar volstrekt onwaar zijn. Weenen, 11 November. De Polit. Corr esp. deelt den tekst mede van de proclamatie, waarin eené algemeene amnestie voor Bosnië en de Herzegowina wordt afgekondigd. In de termen der amnestie vallen diegenen, welke zich naar aanleiding der bezetting van het grondgebied hebben gecompromitteerd, doch zich weder rustig gedragen, of zich binnen veertien dagen vrijwil lig aanmelden en gehoorzaamheid beloven voorts ook zij, tegen welke een onderzoek is ingesteld of die Veroordeeld zijn. Daarentegen is de am nestie wel niet toepasselijk op de voornaamste oproerige hoofden, die reeds in hechtenis zijn genomen, maar ook voor dezulken zal, ingeval er reden voor bijzondere consideratie bestaat, gratie kunnen worden aangevraagd. Uit Konstantinopel schrijft menDe Moham medaansche inwoners van Demotico vluchten voor de voortrukkende Bulgaren. De Russen hebben Adrianopel met een tweede verdedigingslinie ver sterkt De Porte zal binnen kort de twee provin ciën aanwijzen waar de voorgenomen hervor mingen het eerst zullen worden ingevoerd. Ver scheiden hooggeplaatste Turken ïneenende dat Rusland's gedrag in Ruraelië leiden zal tol een oorlog, waarin Engeland Turkije's bondgenoot zal zijn, hebben pogingen gedaan om sir Lay- ard te overtuigendat de beste wijze om in Afghanistan oorlog te voeren deze zou zijn dat men^ Rusland in Europa bezig hield. In de onmiddelijke omgeving van den Snltan heerschen echter ideün van vrede en onzijdigheid. Des niettemin schijnt de Porte vooruit te loopen op gewichtige gebeurtenissen en wenscht dienten gevolge met Oostenrijk tot een schikking te komen. Verscheiden Ministers zijn zelfs gezind een op deel te van Bosnië definitief aan Oostenrijk af"te staanop voorwaarde dat het overig gedeelte aan Turkije worde terug gegeven. De militaire partij werkt zulk een politiek in de hand, daar zij met het oog op de toekomst ten minste Oos tenrijk's neutraliteit wil verkrijgen. Berichten uit Bulgarije melden, dat prins Dondukoff-Korzakoffdie, naar men weet. Oost—Rumelië reeds zoo „prachtig" gereorgani seerd heeft algemeen aangewezen wordt als de persoon, die bij de verkiezing van een Vorst van Bulgarije de meeste stemmen zal verkrijgen. Volgens berichten uit Constantinopel heb ben 4000 Bulgaren in het district van Demotica niet minder dan veertien dorpen in de asch gelegd. De Porte heeft aan Vorst Lobanoff eene nota doen toekomen, waarin geconstateerd wordt, dat de Russen niet bij machte zijn den Bulgaarschen opstand te onderdrukken. In een tweede nota wordt gehandeld over het niet ont ruimen door de Russen van sommige gedeelten van het Turksch gebied. Verder wordt gemeld, dat te Adrianopel een krijgsraad is gehouden, waaraan alle bevelhebbers der troepen in Bul garije en Rumelie hebben deel genomen De Russen willen de openbare kassen van Rumelie niet eer terug geven, voor hun de tamelijk be- langrijke kosten der organisatie van Rumelie vergoed zijn. De Porte schijnt bereid te zijn Podgoritza Vlaamsche en en mindere soorten 15.20 a 7.—. den zaai niet genoteerd. Gerst. Zeeuwsche Winter en Zomer met redelijken toevoer tot hooge prijzenvlug van de hand ge gaan. Mindere kwaliteiten traag. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter de beste f7.30 7.60, dito mindere f5.90 ii 7.— dito Zomer f 5.a 6.40. Haver. De beste soorten 10 cents hooger, lichte en wankleurige qualiteiten ondervinden weinig aftrek. 5 Jarige korte naar qual. f 4.50 a f 5.60lange dito f2.— a 5.10. r.Poe.^wc'k Zonder prijsverandering, doch moeie lijk alles tot genoteerden prijs te verkoopen en te vergeefs lager gelaten. Nieuwe Noordbrabantsche f 189 nieuwe Vlaam sche f185 a 190 per 2100 kilo. Paardenboonen als vorende beste f7.75 a 8 25 mindere f6.— a 7.50. Duivenboonen f8.25 u 9.—. Bruine boonen ruim toegevoerd en 25 cents lager langzaam opgeruimd Vlaamsche en Zeeuw sche de beste f 11.a 12.25, dito mindere f8. a 10.75. Ook Witte Boonen waren ruim toegevoerd meest afwijkende van kwaliteit, die moeilijk te verkoopen waren. Vlaamsche en Zeeuwsche, de beste f 11.50 a 12; dito mindere f7.25 a 9.25. Blauwe Erwten als voren goed te plaatsen. Er was redelijken aanvoer. Puike Zeeuwsche f9.75 a 10.50; Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche f9.25 9.50geringe f 7.a 9.—. Schokkers in goede soorten gevraagd, doch af wijkende niet begeerd. De beste 110.50 k 11.50 en mindere f7.50 a 10.25. Van Koolzaad en Lijnzaad is niets genoteerd. Kanariezaad beter te verkoopen en 25 cents hooger; het beste f9.a 9.50; goed en minder f6.50 8.75. Ter JAardappelenmarkt waren de prijzen al3 volgt Zeeuwsche jammen f4.—, 4.75, Geldersche ronde wolkammers f a dito kralen f4.25, stoele- matters f-.Zeeuwsche blauwe f.Pruissische f 4.Zeer veel aanvoer. Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 4000 heet., prijs f 1.70 per. liect. Zeeuwsche eieren f4.25 a 5.en Overmaassche dito f-.a de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f 10.k 15.de aanvoer was redelijk. 12 November. Beestenmarkt. Aangevoerd paarden 1, runderen 1098, vette graskalveren 250, nuchtere kalveren 0schapen ot lammeren 1265, varkens 435, biggen 219, bokken of geiten 4. De besteedde prijzen liepen als volgt Runderen le kw. 80 a 86 ct., 2de kw. 80 u 78 ct., 3e kw. 70 a ct. Kalverenle kw. 100 ct., 2de kw. 90 k ct., 3de kw. 80 a ct. Schapenle kw. 80 k 70 ct., 2e kw. 70 k 65 ct., 3de kw. 65 a 60 ct. Lammeren le kw. 80 a ct., 2e kw. a ct., 3de kw. a ct. Varkensle kw. 60 a ct., 2e kw. 58 a ct., 3e kw. 58 a 50 ct. Aanvoer van Granen redelijk. overeenkomstig de bepalingen van het Berlijnsch verdrag, aan Montenegro uit te leveren. Konstantinopel, 9 Nov. Er zijn versterkin gen naar Salonika gezonden. De gouverneur te dier plaatse, Salih Pacha, heeft eene rechtvaar diging ingezonden dat hij 5000 Mahomedaan- sche vrijwilligers wapendehij nam dit besluit wegens de nadering van Bulgaarsche benden die vreesselijke gruweldaden plegen. De Russen bezetten het district Malgare op nieuw. De Italiaansche Birritto constateert, dat, aan gezien de gedelegeerden van Rusland Duitsch- land en Oostenrijk zich onthouden hebben de commissie van onderzoek naar de gebeurtenissen Rotterdam, 11 Nov. Tarwe. Van Inlandsche witte zoo jarige als nieuwe was de toevoer weder bij zonder beperktzoodat tot lagere prijzen nog moeielijk was op te ruimen. Gorinchem 11 Nov. handel weinig. Het aangevoerde ruimde tegen vorige prijzen gedeeltelijk op. Men besteedde voor: Ristarwe f 11.ft 12. roode dito f9.50 a 10.50, witte dito f9.50 a 10.50. Inlandsche Rogge f7.a 7.50, buitenlandsche dito f 5.a 6. Gerst f4.50 a 5..50 Haver f4.- k 4.50. Blauwe kookerwten f9.— a 10, dito raesting f7.— a 8.—, dito geele f-.a -. Witte boonen fbruine boonen f 12 k 12.50. Paardenboonen f7.a 8.Duivenboonen f 9.a 10.alles naar qual. en per heet. Op de Veemarkt was heden minder aanvoer dan de vorige week, er heerschte tragen handel, lste soort kalf koeien f 275 a f330 2de soort u 225 v - 270 Kalfvaarzen- 170 -260 Melkkoeien-180 H - 230 Hokkeling Vaarzen-100 -150 Graskalveren- 35 - 75 Nuchtere Kalveren- 7 u - 16 Amsterdam, 11 November. Tarwe in loco niets ;edaan. Op levering traag. Nov. fMaart 271. Rogge in loco kleinigheden als voren verkocht; puike nieuwe Galatz f 173 jarige Taganrog f 149, nieuwe f 148 jarige Petersburger f 159, 160, nieuwe f130, 341, dito van boord f140, k compt. zonder korting per 2100 kilo. Op levering onveranderd, voorjaar iets flauwerOct. f 145,147Maart f 159, 161, 160, 158. Koolzaad fl lager; Oct. f360, April f377. Lijnzaad niets verhandeld. Raapolie dadelijk en op levering lager op 6/w f vliegend f 35'L, Nov./Dec. f 341/2, 34s/a, Mei 1879 f 35s/.,, 36. Lijnoliedadelijk dit jaar iets flauwer. Voor jaar prijshoudend op 6/w. f vliegend f 29 Nov./Dec. f 283/4 Jan./Mei 1879 f28, Maart/April/ Mei f281/.,. Raapkoeken per 1000 kilo 92 a 100. Lijnkoeken per 100 KG. f 10 a 13. Schiedam, 12 Nov. Moutwijn f 11.25Jenever f 16.75; Amsterd. proef f18.per Ned. vat en zonder fust of belasting, Spoeling per ketel f 1.50. Antwerpen, 11 Nov. Van Wol werd heden ver kocht 121 balen vette La Plata. Huiden. Verkocht 272 gezouten Buenos Ayres a fr. 6224 drooge San Nicolas tot fr. 281/.425 gez. Gualeguay tot fr. 69 a 74353 gez. Uruguay a fr. 62, alles per 50 kilo, en 109 drooge Buenos Ayres paardenvellen 5 fr. per stuk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2