nes! tol n ummer 92. Donderdag1 21 November 1878. 1®. Jaargang. :n Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. n", rs, I E- 80 BINNENLAND. 4: i c i o 4 "5 a'S W -C J> Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. 1. rd.) Qg. en, eu- ed- VOO raarvaj n. rs i» m i H N e? Q De Echo vasi het Zuiden. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door it geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukke enz., franco te zenden aan den Uitgever. ken, gelden Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgeeeven, worden tweemaal in rekening gebracht Reclames beneaen de rubriek Binnenland 15 cent per regel. •tj 60 n met in als door j zeer L en tegen ar bij: rerze- •p de diger Is. kan Het volgende adres aan den gemeenteraad an Waalwijk, circuleert ter onderteekening bij [o gemeentenaren Ondergeteekendenallen inwoners en neerendeels handelarenfabrikanten en ne- ingdoenden van WaALwux, veroorloven zich e vrijheid tot den llaad het eerbiedig verzoek e richtenom der concessie-aanvrage voor en aanleg van een Stoomtramway Waalwijk- wilburg, ondersteuning te verleenen. Met genoegen namen zij keunis van de irochure van den Civiel-Ingenieur Van den Slzen en de gunstige recensie daarvan in de ,Echo van het Ruiden" en de „Tilburgsche lourant". üe in die stukken voorkomende denk- >eelden en berekeningen hebben op hen den ndruk gemaakt, dat er redenen bestaan om e aanvrage van genoemden Ingenieur, vóór ie van anderen te steunen. Bij niet vol doende medewerking van de zijde onzer zoo jevolkte gemeentezoude eene naburige gemeentewaar een betere haven is dan tier, naar den voorrang dingen en Waalwijk n zijn vooruitgang in handelnijverheid ;n scheepvaartwaartoe het zoo uitstekend jelegen is, belommerd worden; met nadruk vijzen zij er dus op, dat de gevolgen van riet-medewerking niet zouden uitblijven vooral met het oog op den geprojecteerden spoorweg Zwaluwe-'s Boschdie dan een voor Waalwijk niet gewenschte richting zon erlangendaar de Minister er terecht op zou kunnen wijzen, dat Waalwijk's belangen door de afgevaardigden der ingezetenen niet zoodanig worden behartigdals voor een verbeterde communicatie, noodig isvooruit gang op industiieel gebied moet toch in den boezem der ingezetenen zijn oorsprong vinden, en zij zijn mede aan de toekomst verschul digd dien vooruitgang door moreelen en fi- nancieelen steun te bevorderen. Zij nemen ook deze gelegenheid te baat den Raad te kennen te geven, dat het ver- breeden en uitdiepen der havenen niet het minst het aanbrengen aan den haven mond eener schutsluis of sas een der groote factoren zou zijnwaardoor Waalwijk een niet te berekenen toekomst zou tegemoet gaan. Zij herhalen hun eerbiedig verzoek om gemeenschappelijken steun te verleenen, zoo als de Gemeenteraad van Tilburg in zijne vergadering van Zaterdag 11. met algemeene stemmen heeft besloten te doen. 'tWelk doende (Volgen de JtandteeJceningen.) De gemeenteraad van Tilburg heeft in eene Zaterdag gehouden openbare Raadsvergadering de navolgende besluiten genomen lo. De gemeenterekening van 1877 is vast gesteld in ontvangst op f 179,188,10 en in uit gaaf op f 161,449,53, alzoo met een voordeelig saldo van f 17,688,57. 2o. Is vastgesteld de gemeentebegrooting voor 1879 in ontvangst en uitgaaf op f 158,743,57 Daarop komen o. a. voor */5 der personeele belasting f 38,209 j opcenten op de grond- en personeele belasting f 22,050 hoofdelijke omslag f25,000; hondenbelasting f 670 rechten en loonen f 2495 schoolgeld f 5400; gasrechten en öeven-producten der gasfabriek f 44,000op brengst van gemeente-eigendommen f I860, enz. Onder de uitgaven treft men aan ko3ten der politie f 8842gewoon onderhoud van wegen en waterleidingen f6150; kosten van exploitatie der gasfabriek f 23,000 (ongerekend rente en aflossing van kapitaal)onderhoud van gemeente eigendommen f 5280; rente van gemeenteschuld f28,600 (de schuld beloopt f 620,000); aflos sing dier schulden f 15,500; kosten van onder wijs f 17,964 kosten van het armwezen f 21,700. 3o. Verder is besloten tot eene nieuwe rege ling van het getal hulponderwijzers en kweeke- lingen aan de openbare scholen, mitsgaders van hunne tractementen, noodig geworden, wijl door de oprichting van eene nieuwe bijzondere R. K. school voor meer uitgebreid lager onderwijs;1 het getal leerlingen op éóne openbare school voor m. u. 1. o. ra^t 60 en op eene andere met 30 is verminderd, zoodat de twee bestaande vacatu ren voor hulponderwijzers zijn vervallende yaste jaarwedden der hulponderwijzers 6 in ge tal zijn bepaald op f 500, (dat is f 50 hooger dan vroeger), met verhooging van f 50 voor eene aanteekening voor het Fransch, f25 voor elke volgende aanteekening eener levende taal of wiskunde terwijl de twee met hoofdonderwijzers- acte daarenboven respectivelijk f 150 a f 350 meer ontvangen voor het onderwijs aan de avond school, naar gelang der leerlingenvoor vier kweekelingen is f 325 uitgetrokken. 4o. De politie i3 met twee agenten, buiten gewone rijksveldwachters versterkt, en sommiger wedde verhoogd. 5o. Aan de concessie-aanvrage van den heer J. van den Elzen, civiel-ingenieur te Waalwijk, tot het aanleggen van een stoomtramway Tilburg- Waalwijk en Station TilburgKoningshoeven over de openbare straten der stad, nader aan te wijzen, is de voorkeur verleend, mat bepaling tevens, die aanvrage bij Gedeputeerde Staten en den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver heid te ondersteunen. 6o. Een adres werd vastgesteld, strekkende om bij de Provinciale Staten van dit Gewest, op het oogenblik dat zij voor eene beslissing staan omtrent een kanaal uit de Zuid-Willems vaart langs Oirschot, Tilburg, Breda, Oosterhout, Dongen enz. naar de benedenrivieren, met kracht aan. te dringen, dit plan met ruime bijdragen te helpen steunen en, des noods, met de helft in de kosten als Rijkssubsidie, s/4 half miilioen van de belanghebbende gemeenten voor rekening der provincie te nemenen, even als Tilburg niet schroomde, teneinde het kanaalplan Eind hovenTilburg niet te doen mislukken, daarover de uitvoering op zich te nemen, om de kwestie van uitvoering, de kanalisatie van Noordbrabant niet te doen onderblijven en het Rijkssubsidie van een paar miilioen niet van zich af te stooten. 7o. Nog werd op voorstel van den "Voorzit ter besloten om een adres van gelukwensching aan Z. M. den Koning aan te bieden bij gele genheid van diens echtvereeniging met Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. 4 Door de Raden der gemeenten Waalwijk, Waspik Capelle Sprang, Vrij hoe ven-Capelle, Loonopzand, Besoijen en Baardwijk is besloten, te beginnen met 1 Januari 1879, een rijksveearts aan te stellen voor gezamenlijke rekening en wel voor den tijd van zes jaren, op eene bezoldiging van f 600 per jaar. Daartoe uitgenoodigd door den burgera. van Amsterdam, kwamen Zondag ten raadkuize aldaar de burgemeesters der provinciale hoofd steden, benevens het hoofd der gemeente Rot terdam bijeen, om zich te constitueeren als com missie tot het inzamelen Yan gelden, teneinde 11, M. onze aanstaande Koningin een nationaal geschenk aan te bieden, daar Z. M. de Koning Je kennen heeft gegeven, toen hem het roorne- mr.n werd medegedeeld hem een nationaal hulde blijk te schenken, dat niet voor Z. M., maar voor H. M. zijn aanstaande gemalin, het geschenk mocht worden bestemd. De burgemeesters zullen in elke hoofdplaats sub-commissiën vormen, waarvan zij het voor zitterschap zullen aanvaarden. Gezamenlijk ma ken zij de hoofdcommissie uit, met den burgem. van Amsterdam als voorzitter, dien van Rotter dam als Secretaris en dien van 's-Hage als penningmeester. Zij zullen hunne ambtgenooten in de overige gemeenten verzoeken ook aldaar hunne onder steuning te verleenen. Door eenige reünisten van 's-Gravcnhage die deelgenomen hebben aan de feestviering bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Kon. Mil. Academie te Breda, is, als blijk van waar deering, aan de verschillende voorzitters van de nfdeeUngen der regelings-commissie voor die feestviering, een zilveren medaille ten geschenke aangeboden met begeleidend schrijven. Deze medaille, ter grootte van een rijksdaalder, bevat aan de eene zijde bet rijkswapen, terwijl aan da andere zijde een toepasselijk inschrift voor komt. Prov. Staten van Gelderland hebben een subsidie van f 3000 toegestaan voor de in het volgend jaar te Arnhem te houden nijverheids tentoonstelling. Er was nog al oppositie en met het oog op het ontijdige der expositie, Óen jaar na Parijs, èn wijl eenige leden van oordeel waren dat de provincie als zoodanig niet bij de onderneming betrokken was. Naar aanleiding van den brand der kerk te Hoorndie van twee afleiders voorzien was en toch door den bliksem getroffen werd, is onder bezitters van afleiders niet weinig onge rustheid ontstaan. Wij verleenen daarom gaarne plaat3 aan de volgende opmerking van den heer F. W. Funckler, uit Haarlem: z/Er is geen voorbeeld bekend, dat een van een goeden afleider voorzien gebouw door den bliksem is in brand geraakt, of zelfs eenige andere aanmerkelijke schade heeft geleden. Ge troffen kan het wordenevenals elk andermaar (]an getuige de groote kerk te Haarlemin de laatste jaren glijdt het bliksemvuur geheel onschadelijk langs den afleider naar beneden 0111 in den grond te verdwijnen. „Ter verduidelijking zij het mij nog vergund hierbij te doen opmerkendat door een goeden afleider te verstaan is een, die niet slechts bij het aanbrengen goed was, maar waarvan men zich ook door behoorlijke proefneming van tijd tot tijd, b. v. eenmaal in elk jaar, heeft over tuigd, dat hij niet is beschadigd geworden. Volgens mededeeling van den rechter van instructie aan de justitie hier te lande, is in den avond van 29 Oct. 11. te Santhoven (air. Ant werpen) een moord gepleegd met poging tot diefstal, door twee personen, die, op heeter daad betrapt, gevlucht zijn en, volgens nasporingen, zich vermoedelijk hier te lande ophouden. De stad Parijs laat in elk van hare ar rondissementen openbare weegtoestellen plaatsen. Deze bascules4 meter hoog en 3 breed, zullen de zwaarste voorwerpen kunnen dragen, en de maatregel heeft ten doel een einde te maken aan de bedriegerijen in het gewicht bij groote leve- rantiën. Dc beambtenmet het bedienen der basculen belast, zullen in een sierlijke kiosk beurtelings de wacht hebben. De „Nordd. Allg. Zeit." deelt mede, dat een fabrikant van horloges, te Berlijn, de hb. Zacber Co.te Berlijn onlangs den Duitschen keizer en den koning der Nederlanden een hor loge heeft aangeboden, dat gevat ia in een gewoon 5 markstuk of rijksdaalder, tot dat einde van binnen uitgehaald. De voor- en achterzijde van het geldstuk vormen derhalve de kast van het horloge. Wij vernemen uit Parijs dat er, ondanks de groote verwarring, die gedurende de tentoon stelling op het Champ de Mars heerschte, maar óón voorwerp zoek geraakt of gestolen isnl. een gedamasceerd zilveren pistoolingezonden door Z. M. den koning der Nederlanden. Een liefhebber schijnt zich daarvan meester gemaakt te hebben. Uit Winterswijk wordt gemeld De mazelen heerscben hier in hevige mate. In sommige straten zijn huis aan huis besmet. De directie der Nutsbewaarschsool, die 120 a 180 kinderen telt, heeft hare inrichting moeten sluiten. Daarbij neemt de ziekte meer en meer een kwaadaardig karakter aan. Tot waarschuwing voor andere gemeenten voe gen wij het volgende hieraan toe. Toen voor een tweetal weken de ziekte zich Yoor het eerst openbaarde en op de bijzondere christelijk school zich reeds verschillende gevallen hadden voor gedaan vervoegde zich een onzer geneesheeren bij den burgemeesterden heer baron Mackay om dezen op het gevaar voor besmetting op merkzaam te maken vóór alles aandringende op tijdelijke sluiting der aangetaste scholen. Ook van andere zijden gingen waarschuwende stem men op, doch zonder gehoor te vinden. Do geneesheer wendde zich toen tot den inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht in Gelder land. Daarop kwam de adjunct-inspecteur hier heen. Ook deze beval, na gedaan onderzoek, krachtige handhaving der wettelijk voorgesclire vsn maatregelen aanonder anderen tijdelijke sluiting der scholen; doch ook dit bleef zonder gevolg. Yele bewoners van besmette huisgezinnen deden geen aangifte, teneinde de kinderen niet ie moeten thuis houden anderen scheurden de ^esraettingsbriefjes eigenmachtig van hunne deu ren af, zonder dat het gemeentebestuur zich er mede bemoeide. Thansnu het kalf verdronken is en zelfs sluiting der scholen niet meer zou baten, schijnt men te gaan denken aan het dempen van den put. Ongetwijfeld had door tijdige maatregelen de uitbreiding der ziekte en daarmede de dood van verscheidene kinderen kunnen voorkomen worden.. Wat baten echter wettelijke voorschriften als de gemeentebesturen vrij zijn ze naar hun goedvinden toe te passen? Te Brummen is in 't hotel ,,'t Kromhout' eene gas-oline-machine van de firma Kortman fe Co. te Rotterdam in werking gesteldde heer Harting, vertegenwoordiger van die firma, gaf de noodige inlichtingen en merkte 0. a. opdat van deze machine geen brandgevaar te duchten is en de kosten van het licht ongeveer l1/» ct. in het uur of 12 cent de kub. meter bedragen. Het licht was zeer helder en zacht. Door den aanhoudende storm staan de oeverlanden tusschen MeppelZwartsluis Stap horst enz. opnieuw over eene uitgestrektheid van uren ver geheel blank. Ook de uiterwaar den aan den Overijselschen en Gelderschen zee kant zijn geheel overstroomd. De spoorreizige r door Friesland en een gedeelte van Overijssel zien tegenwoordig aan weerzijden van de spoor baan niets dan lucht en water. Stot-Taï overtroffen Zoo wordt in sommige couranten bericht. De heer K. de Vries, broodbakker te Winkel, zou zulk een sterk geheugen hebbendat hij meer dau hon derd woorden door andere personen genoemd daarna in de zelfde of andere te bepalen volg orde geheel uit het hoofd kan nazeggen. Kr zullen er zeker velen zijndie zich deze

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1