als Gevraagd Machinaal bewerkte DEUREN Utrechtsche Ijzergieterij te Utrecht VEREEHIGING „IPSIS SACRUM" der Nieuwe CONCERT-ZAAL GROOT VOCAAL ffl TOT UITIEERING bij OVERLIJDEN, Reserve-Kapitaal ZEVEN-HONQERD-DUIZEND Gulden, Snelpersdrukkerij. antooITtielen. DE SINT NICOLAAS-ÜITSTALLING bij W. COPPENS MKf, WAAfcWIo... De origineels MICKAlf- en GOODYEflfl-Machines De Ondergeteekenden Kunstboter-Machines. Het Stoomtramway-projeet Liedertafel „OEFENING EN VERMAAK" van Waalwijk en Besogen. ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING, S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. AGENTUREN Door hF. Smulders, Tilburg- Waalwijk en Station Tilburg-Koningshoeven* op ZONDAG 1 DECEMBER 1878. 's-MORGENS ten iu|2 uur. door genoemde Liedertafel. 's-AYONDSAeAeU uur. door de Liedertafel en het Strijk-ÏÏrkeat van het 2e Regiment Huzaren (20 Artisten gevestigd te UTRECHT6 December 1847. WAALWIJKSCHE Vb KinderspeelgoederenSurprises Artikelen geschikt voor CADEAUX. Een Jongmensch, fatsoenlijke Fa milie en van de beste Relatiën voorzien zag zich gaarne BELAST met eeuigc voor Amsterdam en omstreken. Brieven franco, letter D. H.Bureel van dit Blad. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste Eene nette zindelijke om dadelijk in dienst te tredentegen HOOG LOON. Adres onder letters X. Z.bij den Uit gever dezer Courant. uit een der beroemdste Zweedsche fabrieken, van zeer fijn greenenhout en eene onovertrefbare bewerking, worden zelfs voor een enkele deurop de verlangde af metingen, franco, voor zeer lage priizen geleverd. J Inlichtingen geeft de architect H. BEKKERS. Stationsstraat, Tilburg. PECIALITEIT VAN worden voortdurend de Machines voor Kunstboter-Fabrieken geleverd, waarvan reeds een groot aantal in werking zijn. De Singer-Machi nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm- raachines, Thomas Co., Elias'Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe GermaniaDe Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machinesveel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden v<5<5r de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. C. H. DE GREEFP, Leve rancier van Kledingstuk ken. y RUBBENS-KIEVITSin Leder k Schoenmakers- fournituren. BERNARD «ENDRIKS, Mecanicien. RUBBENS Co. toegelicht door J. VAN DEN ELZEN, Civiel Ingenieur. Prijs 40 cent. ENTREE vrij: voor Heeren Leden van „Musis Sacrum" en voor de Geabonneerden van de Liedertafelop vertoon van hun toegangskaart. TOEGANGSKAARTEN voor Inwoners en Vreemdelingen, geen lid of abonné zijnde, zijn ad fl,-~ verkrijgbaar hij den Heer V. J. GERRIS (Hótel „De IVee Kolommen op den dag der Uitvoering echter alleen van 's-morgens 11-12 en s-avonds van 5-7 ure. 5 Alle entreekaarten worden op naam afgegeven. Zonder kaart wordt niemand toegelaten. TEKSTBOEKJES aan het Lokaal h 10 cent. Ter voorkoming ™n mubrnikeq, behooren ,11e toegangsbewijzen, o. ver- zoek der Commissarissen van orde steeds te worden vertoond. N.B. Personen die als Gewoon Lid door het Voorloopig Bestuur wenschen te worden aangenomen, of d,e zich voor het jaar 1879 willen abonneeren, worden vmocht zich vdór 25 November e. k. schriftelijk aan te melden. WAALWIJK, November 1878, HET VOORLOOPIG BESTUUR. VAN GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Opgericht in 1848. Goedgekeurd bij Koninklijke hesluiten. Commissarissende hh. Jan ter Meulen, Mr. J. C. de Vries en E. Voute. DirecteurenP. Ludwig en W. A. Tobias. .0 f} PP^'EKERING AN KAPITALEN bij Overlijden, zoomede bij Overleving Overlijden, tijdelijke verzekering van Kapitalen op één Lijfverzekering van Ka- w*a 11 ai'os^even(^e van twee Personen benevens Overlevings-Renten of bepaalden^êft^dS1°enen Cn 2500 dadelijk ingaande als op een vooruit \ir i StatutenTarieven en verdere Informatiën gratis verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij, aan den SINGEL BIJ DE PALEISSTRAAT, E 265, zoomede bij heeren Correspondenten buiten Amsterdam. Ceneraal-Agcnt de Heer P. SCHLEIJER, Leidschegracht, No 23. Directeure n: W. P. IN6ENEGEREN en J. P. BOL. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Nadere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk en omstreken. Voorhanden een ruim en fraai assortiment der nieuwste EN Ieder wordt beleefd verzocht de Etalage te komen bezichtigen daar de prijzen aan alle concurrentie het hoofd kunnen biedenterwijl mets onbeproefd zal blijven om de geachte Begunstigers te voldoen. (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. S ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzen, zijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. ViO O R R A DIQ WALZMACfflNES1 ZOOLEN- en HAKKENSNIJM A CHINES die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden LEESTENHOUDERS, enz. Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4