immer 93. Zondag 24 November 18T8. 1'. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. m BINNENLAND. Li Uitgever: ANTOON HELEN te Waalwijk. I De Echo van het Zuiden, J luit, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden_/l,00, franco per post door het gcheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels f 0,60, daarboven S cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht Keclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Volgens eene dépêche uit Washington, dd. 7 November, zou de Directie van de „Union Pa- ciiie Spoorwegm. Hoofdlijn" in hare laatste vergadering besloten hebben de vordering van de Vereenigde Staten a 40 millioen dollars te betalen door een uitgifte vau 4 pet. obligatiën, welke verzekerd zouden zijn door dezelfde hy potheek, die de llegeering op dc lijn tegenwoor dig heeft. Of het de Maatschappij gelukken zal deze 4 pets. leening te plaatsen en andere hinderpalen boven te komon welke een dergelijk plan oplevert, wordt van bevoegde zijde betwijfeld. Het college van regenten over de Gods huizen en de algemeene armen te 's Hertogen bosch heeft zich tot den Raad dier gemeente gewend met verzoek om tot dekking van het te kort, dat het bedeelingsfonds zal opleveren uithoofde van de mindere opbrengst der ver- pfiehte landerijen, eene bijdrage of wel een ren teloos voorschot te ontvangen van f10,000 uit ie gemeentekas. In het daartoe strekkend schrijven geeft het dlege te kennen dat tengevolge van den hoo- waterstand in den voorzomer van dit jaar landerijen f10,556 minder hebbeu opgebracht dan geraamd was, dat de beperking der bedee- ling hare uiterste grens bereikt heeft en alle mogelijke en gepaste pogingen om de particu liere liefdadigheid op te wekken zijn te baat gekomen. Zij acht alzoo het geval aanwezig .dat de burgerlijke gemeente door volstrekte on vermijdelijkheid geroepen is om door eene tij delijke bijdrage in de behoeften der armen te voorzie». - Men meldt uit Weenen, dat aldaar eerst- ags proeven zulleu genomen worden met een linvoudigen toestel om gezonken schepen te ichten. De toestel is onder water zelfwerkend in maakt iedere verbinding met de oppervlakte la het water overbodig. Daardoor worden dus èle technische bezwaren en groote geldelijke jtgaven vermeden. l)e Weener dagbladen mel- [n, dat die toestel met gas gevuld is, die het rater uit het gezonken schip drijft en er de laats van inneemt, waardoor het gezonken schip itar boven komt. De uitvinder is een officier an het Oostenrijksche leger. Een staaltje van over dr ij ving. n de Londensche „Echo" leest men „De streken van Friesland en Overijsel zijn icrstrooind en vertoonen een bare zee. De Bhade is hoogst belangrijk. Het schouwipel is (jr.r interessant en kau alleen in Holland gezien >rden. Zoover het oog rijktbreidt zich een itzettende watermassa uithier en daar ver zen boomtakken, daken van huizen en spitsen n kerktorens boven de oppervlakte. Verleden ir is er o. a. een stad van 30000 inwoners Hertogenbosch geheel door het water over- kt geweest. De inwoners hadden nauwelijks d zich op de daken te bergen." De „ballon captif" gaat niet naar Enge- ad. Wel wa3 de koop'gesloten, maar hij gaat et door. Toen namelijk een Engelschman hoord had, dat het bestuur van het „Cristal ilace" te Sydenham den ballon wilde koopen, eft hij zich naar Parijs begeven en den heer iffard er een bod voor gedaan van 100,000 mes, zoo hij voorgaf, uit naam van het „Crystal lace", maar in de hoop van den ballon aan doeld bestuur met een aardig winstje te kunnen erdoen. De heer Giffard nam Het bod aan ontving 1000 francs als waarborg. Te JjOo» m teruggekomen hoorde de kooper dat men et hem geen doen wilde hebben. Daar hij nu de middelen niet bezat om den ballon te betalen liet hij verder niets van zich hooren. Toen de heer Gillard de toedraeht der zaak vernam, zond hij den kooper de 1000 fr. terug. Nadjr wordt medegedeeld, dat de gedenk penning aan dc leden der feestcommissiën der academiefeesten, te Breda, niet is aangeboden door eenige reünisten uit de residentiemaar door nagenoeg alle reünisten, die aan die feesten hebben deelgenoineu. Het is in Duitschland met de ijzerindustrie nog niet gunstig gesteld. Zoo wordt vermeld dat Berlijn en andere plaatsen bedreigd worden met de sluiting der fabrieken van Börsig. Er is een familieraadonder voorzitterschap van den Curator, gehouden, waarin deze laatste ver klaarde geen vrijheid meer te vinden, de zaken ter wille van de werklieden met een janrlijksch verlies van 600,000 mark voort te zetten. De overleden chef heeft dit reeds eenige jaren vol gehouden. Het bericht-is ontleend aan het „Berl. Frern- dehbl. 't welk er bijvoegtdat de familie zich met het voorstelom de fabrieken te sluiten vereenigde. Hoe de tijden toch kunnen veranderen Bij de hoofdredactie van het Duitsch Centraal Politieblad was na 1848 eene lijst opgemaakt van 1360 personen die aangeschreven stonden als „politiek gevaarlijk of verdacht", zelfs als „vijanden der monarchie en van het burgerlijk geluk." De Frankforter „Beobachter" heeft dezer dagen een exemplaar er van in handen gekregen en deelt een aantal namen er uit mede, in dit geval te merkwaardig om ze niet over te nemen. Nevens Louis Blanc, Jeames Fazy, Freese, Freiligratb, Moritz Hartmann, Karl Marx, Maz- zini, snz., vindt men namelijkdr. L. Bamber ger dr. Becker, thans burgemeester van Keulen prof. Bluntschlihoogleeraar in het staatsrecht te Heidelberg; Bratianu, thans minister-president in Rumenië den afgevaardigde Braun Lothar Bucher (Bismarck's ïechterhand); prof. M. Car rière den Oostenrijkschen ambassadeur te Ber lijn, graaf Karolyiden Duitschen consul dr. J. Fröbel, enz. Het bouwen van een post- en telegraaf kantoor te Dongen is bij inschrijving gegund aan den heer P. Driesseu, aldaar, voor f10,265. Het getuigenverhoor in de zaak 't Kint is afgeloopen. In zijn requisitoir heeft dc advo- kaatgeneraal het bestuur van de Banque de Belgique scherp veroordeeld. Alles zeide hij getuigde van onachtzaamheid der bestuurders. Zonder controle werd alles aan't Kint toever trouwd. Noch de raad van bestuur noch het college van commissarissen hebben ooit de be wijsstukken Yan de balans onderzocht. De commissarissen vertrouwden op den Raad van Bestuurdeze steunde op Fortamps en deze weder zag alleen door de oogen van 't Kint. De leerlingen van de inrichting voor on derwijs te Bagnole maakten dezer (lagenon der geleide van een der leeraars, een wandeling langs den weg Mercissebekend door de rotsen en spelonken die er worden aangetroffen. Terwijl de jongelieden zich daar vermaakten geraakte een rotsblok los en begroef vier hunner. Al de aanwezigen werkten met bijna bovenmenschelijke inspanning ora de verongelukten te hulp te ko men maar hoe spoedig men ook slaagde, reeds waren drie der jongelieden dood en de vierde levensgevaarlijk gewondtoen mon het blok verwijderd had. Van de beroemde scheepswerven aan do Clyde in Schotland zijn weder tweehonderd werklieden afgedankt. De lieden die in ons land over slapte en ook wel over gebrek aan ondernemingszin klagen", vergeten vaakdat de toestand in andere landen ook ver van rooskleurig is. De Amsterdamsche politie heeft de hand gelegd op een individu, die dc goederen van een aantal personen quasi verzekerde, valsche adressen opgaf, en als er schade moest worden uitbetaald, nooit te vinden was. A. Parmentier, de voortvluchtige bediende van de Crediet-Vereeniging te Amsterdam, is te New-York aangehouden. De inspecteur van politie bij de recherche B. J. P. P. van Hove en de agent van politic J. Brandt, die zich, op het vermoeden dat Par mentier naar Amerika was vertrokken, daarheen begaven, hebben niet alleen, als daartoe ge machtigd door de Crediet-vereeniging, op een groot gedeelte van het gestolene beslag gelegd, maar zijn er ook in geslaagd met den dader zeiven de reis naar Nederland te aanvaarden. De korte inhoud van de telegrammen uit New-York betreffende de zaak ontvangen, geven niet te kennen op welke wijze onze Amsterdam sche politiebeambten er in geslaagd zijn zich op Amerikaansch grondgebied van het geld en van den man te verzekeren, daar natuurlijk aan eene arrestatie in optima forma niet kon worden gedacht. Waarschijnlijk is in deze gehandeld zooals eenige jaren geleden met den voor tv tuch tigen conducteur Dikkens te Liverpool, die, na door kort proces gedwongen te zijn geweest (1e gelden, welke hij had ontvreemd, terug te geven, vrijwillig meeging, daar hem geen cent overbleef. Amerika levert bedrijvers van gewone diefstallen niet uit, zoodat de terugkeer van Parmentier ongetwijfeld vrijwillig is. Maandagavond brandde, op een half uur afstands van Aalten, bij den landbouwer W., die zich reeds met zijne huisgenooten ter ruste had begeven, eene schuur af, welke, behalve eene aanzienlijke hoeveelheid ongedorscht graan, hooi, en turf, ook nog drie wagens beladen met houts kolen bevatte, dat alles in een oogenblik een prooi der vlammen werd. Daar de schuur in de onmiddellijke nabijheid van het huis stond, is het alleen aan de richting van den wind te danken, dat dit behouden bleefde schade is aanzienlijk, en niets was verzekerde De oorzaak van den brand is onbekend. Maandag zijn te Ylissingen met de mail boot aangekomen een veertigtal Amerikaansche negers en negerinnen, uitmakende een tooneel- gezelschap, dat in Londen een stuk, getiteld //Uncle Tom", heeft opgevoerd en thans op weg was naar Berlijn om daar hetzelfde stuk te ver toonen. Eene boerendochter te Arnhem dronk Zon dagmorgen jl. onbedacht een kop gloeiend heete thee. Dientengevolge zijti hare ingewanden dus danig verbrand, dat zij eergisteren onder de smartelijkste pijnen is overleden. Zondag overleed te Arnhem eene vrouw plotseling. Het vermoeden bestaat, dat hierbij misdrijf in het spel is. Er zal een gerechtelijke lijksohouwing plaats hebben. Men schrijft uit Hoogkerk Sinds eenigen tijd hoort men in ons dorp van allerlei schandalen. Vóór eenige weken werd eene koe in de weide 's nachts tot tweemalen toe mishandeld en verwond. Daarna werden er telkens bij onderscheidene burgers glasruiten in geslagen. Ook begon men in eenen grooten appelhof te rooven en te vernielen. De pogin gen, in 't work gesteld om de schuldigen te vinden, blekeu telkens vergeefsch te zijn. De jongste Zaterdagnacht zou evenwel de kroon op t werk zetten. Een aantal hekjes werden weg genomen en in het Hoen diep geworpen. De brievenbus werd gedeeltelijk vernield. Ook andere losse voorwerpen, als potrikken en paar- dekribben werden vernield of in 't kanaal ga worpen. Ja, zelfs hebben die baldadigen een ijzeren dakgoot van een bewoond huis voor een gedeelte afgerukt en verbrijzeld. Menschen, die rustig te bed lagen, hebben ze wakker geklopt en bedreigd. Men zegt dat de politie ditmaal de schuldigen op het spoor is. Te Kerkrade is Zondagavond brand ont staan in een ledikant, waar een grijsaard van 72 jaren ter ruste lag. Hoewel spoedig hulp kwam opdagen, is de man, waarschijnlijk door verstikking, den volgeuden morgen overleden. De brand schijnt te zijn ontstaan door het ont steken van een lucifer, waardoor het bedstroo vuur gevat heeft. Men meldt uit Megen, dat de Groenen dijk onder Haren over eene lengte van 20 M. en ter diepte van ongeveer 1 M. door kwaad willigen is doorgestoken. Het water stroomt den polder 's Lands van Megen binnen, en men vreest dat door den grooten toevoer van water meer kaden zullen bezwijken. Uit Hasselt telcgrapheert men, dat de heer Buskoop uit 's Hage, behoorende tot het hof van Z. K. H. Prins Hendrik, op de terugreis van Luxemburg even uit den trein was gestapt om zich naar het buffet te begeven, en weder willende instappen toen de trein reeds in bewe ging was, gevallen is, waarbij hem de rechter voel verpletterd en het linkerbeen gebroken werd. - Dinsdagochtend ontstond te Haren brand in de woning van den arbeider Hack. In korten tijd nam die brand zoodanig toe, dat, behalve genoemd perceel, nog twee aangrenzende gebou wen door de vlammen vernield werden. De oorzaak van den brand is onbekend. Donderdagnamiddag stortte in Den Haag een metselaarsknecht, die op een hoogc ladder stond te werken aan het nieuwe gebouw van justitie, door het breken van een sport naar beneden en werd voor dood weggedragen. De persoon van C. Willink, die op 25 October 11. het ongeluk had, ter hoogte van de Kastanje-watering nabij Delft, bij het afstappen van een locomotief te struikelen, waardoor hij met het rechterbeen onder den trein geraakte, is Donderdagavond overleden. In de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam is eene vrouw, bezig met het uithangen van goed, uit het raam gevallen op de binnenplaats en onmiddellijk aan de gevolgen van dien val overleden. In de omstreken van Sittard begint het onveilig te worden. Thans is weer een meisje uit het naburige Einighausen op den openbaren weg aangerand en van hetgeen zij bij zich had beroofd. Een pas uit da gevangenis ontslagen per soon nam jl. Zaterdag te Leiden zijn intrek in een der kleine logementen en begaf zich reeds vroeg naar bed. Den volgenden morgen, onge veer ten 6 ure, bemerkten eenige mede-logé's dat zij bestolen waren, terwijl het al spoedig bleek dat H. C. W. reeds het logement had verlaten eü, volgens de schildwacht bij de artil leriekazerne, de Wittepoort was uitgegaan. De bestolenen besloten daarop den dief te achter volgen, en onder de gemeente Voorschoten riepen zij de hulp in van den veldwachter-opziener der jacht en visscherij H. v. K. Het mocht hun

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1