Nummer 94. Donderdag 28 November 1878. 1'. Jaargang. rn Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. llLiJUU Uitgever: ANT001ST TIELELI te "Waalwijk. De Echo van het Zuiden. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag arond. Abonnementsprijs per 3 maanden.ƒ1,00, franco per post door het gelieele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enzfranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk maakt bekend, dat liet 2e kwartaals-kohier voor de be lasting op de paarden, alsmede op de als trek dieren gebezigd wordende muildieren of muilezels, ezels, runderen en honden, te rekenen van heden, gedurende 8 dagen ter secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd. De Burgemeester voornoemd, VAN DElt KLOKKEN. Waalwijk, 26 November 1878. Door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd in de Staats-Courant van gisteren bekend gemaakt, dat in de maand Mei of Juni a. s. een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van adspiranten voor.de betrekking van surnumerair bij het vak der posterijen, waartoe twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld. De Staats-Courant bevat liet programma voor liet in den loop van bet volgende jaar te houden toelatings-examen voor jongelieden, die in aanmerking wenschen te komen voor eon plaatsing als kadet nan de Kou. Mil. Academie Als een staaltje, vermoedelijk boe bij de tegenwoordige slapte op werk geaasd wordt, vermeldt de Werkmansbode, dat bij de onder- handsche inschrijving voor een verfwerk van een perceel te Amsterdam, waarnaar tien per sonen mee dongen de hoogste inschrijving f 832 en de laagste f 399 bedroeg. Ter gelegenheid van 's Konings huwelijk zullen te Amsterdam van gemeentewege, in over leg met de Commissie uit de ingezetenen, volks spelen worden gehouden. Gedurende het verblijf van IIH. MM. den Koning en de Koningin te Amsterdam, zal het Damplein worden verlicht met 12 JablochkolFsche electrische kaarsen. Het gezamenlijk bedrag dat voor de na gelaten betrekkingen van den vermoorden rijks veldwachter Basting te Vollenhove ontvangen is, bedraagt reeds circa f 9000 Onder de gemeente Drongelen heeft men ter diepte van ongeveer een meter onder den grond een paar oude potten gevonden van zeer eenvoudigen vorm, zonder eenig ornament of inscriptie. Zij waren gevuld met een zwarte stof, die met half vergane beenderen doormengd is, en komen in vorm volkomen overeen met de afbeeldingen in het bekende werk van Hofdijk, zoodat men met grond vermoedt, dat het Gcr- maansche urnen zijn, waarin de asch van ver brande lijken bewaard werd. Als eene zeldzaamheid wordt uit Hees been gemeld, dat aldaar in het Oude Maasje verscheidene houtingen zijn gevangen. Ook ver leden jaar werden er van die vischsoort aldaar gevangenmen vermoedde echter toen dat zij door den lioogen waterstand verdwaald waren, hetgeen echter thans het geval niet kan zijn. De Directie van de Noordbrabantsch- Duitsche spoorweg-maatschappij handhaaft hare beschuldiging, dat de Maatschappij tot exploita tie van Staatsspoorwegen, door de lijn Boxtel Wezel van het transito-verkeer uit te sluiten, niet handelt in het publiek belang. Immers is de afstand van de Köln-Mindener stations 20 kilometer korter via BoxtelWezel dan via Venlo. Tijd en vrachtloon zouden dus door de opname dezer laatste lijn in het transito-verkeer worden bespaard. Wij vernemen dat de Nederlandsche Bank een maatregel heeft genomen, teneinde de ge.ld- be weging over de verschillende deeleu van het land te vergemakkelijken. Met ingang van 1 December e. k. zal namelijk van de zoogenaam de kasquitantiën waarbij van het eene bank kantoor op het andere aan bepaalde personen gelden kunnen worden overgemaakt niet meer de provisie van lJ4 per mille worden geheven. Die provisie zal worden vervangen door eene vaste vergoeding van 50 ets. per kasquitantie, in welke 50 ets. ook begrepen zijn de 21 ets. die voor zegelrecht zijn verschuldigd. Men boude daarbij in liet oog, dat daar waar een kasquitantie genomen wordt, in voldoening van een gelieeleo of gedeeltelijken disconto-jf-of be- leeningspost, de reeds vroeger door de Neder landsche Bank ingevoerde wijze van handelen gehandhaafd blijft, volgens welke in zulk een geval alleen het zegel van 21 cents zonder ver dere bijbetaling wordt verlangd. Een schipper, die den Banjnard bezocht heeft, waar een tot dusver onbekend fregat ge bleven is, beeft daar gedeelten van ra's en boeg spriet uit liet zand zien steken de ra's waren geel geverfd met witte nokken. Hij vond een blok met kleine stukjes steenkool er in en een stuk van een monkey-gaffel. Van het schip zelf was overigens niets te bespeuren. Men blijft gelooven dat het een groot schip moet geweest zijn het had ijzeren tuig. Vrijdag-nacht is te 's-Bosch overleden de heer H. T. J. van der Ven, oud-lid van God. Staten, oudste lid van het Coilegie ran llegenten over het R. C. Weeshuis en ridder van den Nederlandschen Leeuw. De overledene werd geboren te VBoscli den ISn October 1791. Den 22n October 1840 werd hij tot lid der Prov. Staten gekozen en ruim 30 jaren was bij lid van Gedep. Staten, tot hij den 5n Nov. jl. om zijn liooge jaren zijn ontslag aanbood. Aan alle inzenders op de Wereldtentoon stelling van 1878 zal door de Fransche Regee ring een herinderings-medaille worden aangeboden. De medaille, gegraveerd door den lieer Oudiné, vertoont aan de eene zijde liet beeld van de Fransche Republiek, kransen uitdeelende aan alle natiën. Twee geniussen, met de attributen van nijverheid en landbouw, staan aan weers zijden en onderaan ziet men een slapende vrouw, die de Seine voorstelt. Aan de keerzijde dragen twee gevleugelde geniussen een algemeen plan van de Tentoonstelling. Van onderen leest men de herinnerings-inscriptie. Elke medaille zal vergezeld gaan van een diploma, waarin de toelating van den inzender tot de Wereldtentoonstelling bevestigd wordt. Voor de rechtbank te Haarlem zal eerst daags een curieuse procedure gevoerd worden. De dienstbode van een inwoner van Beverwijk had voor hare mevrouw een snijbooncnmoleii gehuurd en dien, na gebruik, op zolder gezet. De verhuurder van dien molen hield zich stil. Eerst na verloop van drie jaren meldde hij zich aan tot het terugbekonien van zijn eigendom, en presenteerde daarbij tevens een notaatje tot liet bescheiden bedrag van f 2628 voor liet gebruik van den molen gedurende drie jaren a 10 cent per uur. Het jaar op 365 dagen gerekend. De betaling werd geweigerd, en daarop heeft de leuke snijboonenmolenaar de huurster van zijn molen in rechten aangesproken. Op anderhalf uur afstand van Bergen- opzoom heeft zich eene nieuwe gemeente, Wouw- sche Plantage, gevormd. Een achttal jar^n geleden vond men daar niets dan uitgestrekte mastbosschen, toebehoorende aan den baron De Caters te Antwerpen. De nieuwe gemeente heeft dezer dagen hare school geopend, die nu reeds door tachtig kinderen wordt bezocht. Men meldt uit 's Hertogenbosch Het water blijft alhier vallendede hoogte bedraagt thans 3.91 meter boven A. P. De gemeenschap met de gemeenten St. Michiels- Gestcl en den Dnngen over den Pettelaarschen weg zal waarschijnlijk morgen of overmorgen weder zijn hersteld. Als een staaltje hoever domheid en bij geloof in onzen verlichten tijd nog gaan deelt men 't volgende mede aan het Utrechtsc/i Dag blad ,/In de Oudwijker Dwarsstraat3 Baansteeg te Utrecht, woont zekere v. D., porder van be roep wiens dochtersinds eenigen tijd ziek heette betooverd te zijn. „Een specialiteit te 's Boschbekend door zijn gelukkige resultaten in liet onttooveren, ge raadpleegd zijndeverklaarde liet meisje zeker voor betooverd, cn gaf het bekende recept aan een levende zwarte kip met koud water in een nieuwen pot op te zetten en zoo aan de kook brengen. Daar dit middel wat forscli toescheen, raadde hij aan (zijn consult kost telkens f 6. de urine van het meisje te koken, en daar met een vork in te prikken dan noodzaakte men de heks (in dit geval eene wed. B.) te verschij nen en kon men haar dwingen de zieke te ont tooveren. „Dit is geschied. De - licks is verschenen heeft onttooverd en het meisje wordt beter. „Nochtans is men op de quasi heks zeer ge beten, en slechts de vrees voor baar houdt liet publiek terug de lynchwet op haar toe te pas3cn. „Dit is dezer dagen gebeurd en te informeeren overal in de 3 Baansteeg en Oudwijker Dwars straat te Utrecht." Op den Belgisch-Luxemburgs eb en spoor weg heeft laatstleden Donderdag een groot on geluk plaats gehad. Een kleinemaar zwaar geladen goederentrein, met eene locomotief voor en achter, kwam van Namen. Tusschen Natoye en Ciney brak een wiel van een der wagens. Deze raakte hierdoor uit liet spoor en kwam in het water terecht. Yan de andere wagens, die hierdoor los raakten, liep er een in eene weide en bleef een ander op en neer schokkende een eind naast liet spoor voortloopen. Ten gevolge van den schok raakte ook overigens de trein uit het spoor en bleef, na zoo nog een eind van 1200 meters te zijn voortgesneld in het zand tegen de rails vastzitten. Dit gebeurde des namiddags ten 5 ure. Ongelukkig moet cr toen vervolgens een verzuim hebben plaats ge had althans op het station vanwaar de trein was gekomen scheen er ten 7 ure nog niets van bekend te zijn. Vandaar dat de volgende trein, die in dezelfde richting voortstoomde in vollen gang op den ontspoorden trein stootte met het gevolg dat de locomotief en wagens van den nieuw aankomenden eensklaps tot een hoogte van ruim acht meters opeengehoopt lagen. Twee locomotieven, negen wagens en een 'rijtuig zijn totaal verbrijzeld en niet minder groot is de schade aar. goederen. De stoker van den laatstgenoemden trein is zwaar gekwetst. De machinist is van de locomotief geslagen naar het schijnt zonder letsel te hebben verkregen terwijl in liet bericht wordt gezegd dat er nie mand is omgekomen. '1 fHet metereologisch instituut van de Neut- Vork Herald meldtdat lage barometerstand vergezeld van regen en stormvlagen tegen 27 dezer op dc Fransche en "Engelsche kusten ge wacht kunnen worden. Op den Atlantischea Oceaan is het boven 40 gr. N.B. stormachtig. De Belgische bladen maken melding van het plotseling verdwijnen van generaal B. ge wezen Minister van Oorlog daar te lande. Woensdag-morgen was hij het laatst op zijn bureau. Een zeer belangrijken dienstbrief liet hij ongeopend op zijn lesscnaai zoodat bij elk oogenblik terug werd gewacht. Uit Nabresina wordt gemelddat aldaar op 15 November een onweder heeft gewoed zooals slechts in tropische gewesten voorkomt. Een "bliksemstraal vloog op de groote goederen loods van het spoorwegstation doorkliefde het gebouw, om daarna eenige telegraafpalen tegen den grond te werpen en ten slotte in de uitge strekte petroleumbergplaats van de heeren Mor- purgo Co. terecht te komen. In een oogwenk stond Let magazijn in volle vlam. Ann blusschen was niet te denken, maar nu kwam hst nut uit van een voorzorgsmaatregeldie bij groote be waarplaatsen van petroleum wel navolging ver dient.. Om de gelieele bewaarplaats heen was een tamelijk liooge aarden wal aangelegdom te voorkomen dat bij eventueelen brand het_yloe]- bare vuur zicli aan nabijzijnde. woningen en ge bouwen hier liet stationsgebouw met aan- horigheden zou mededeelen. Weldra waren de vaten gesprongen maar de uitbreiding van den brand werd door den aarden wal gestuit. Er waren op het oogenblik van den brand 800 vaten in voorraad die alle totaal zijn verbrand. De geheimzinnige spion-onderhandelaar die indertijd tusschcnpersoon was tusschen Bazaine, en Von Bismarck Regnier genaamd is dezer dagen in Diiitsohland overleden. Men zegt dat zijne gedenkschriften te Leipzig het licht zullen zien. De spoorwegverbinding tusschen Turijn en Parijs is niet ver van den Mont-Senis door de massa sneeuw belemmerd. In twee dagen kon geen trein passeeren. Een Engelschman, Paterson, heeft de IJs- landsche zwavelmijnen gepacht en verdient daar mede ongehoorde schatten. De zwavelerts bevat 95 deelen zuivere zwavel op de honderd een percentage die tot dusver nog in geen zwavel- mijn voorkwam. Er is sprake van om het Vul kanische eiland door de telegraaf aan het vaste land te verbinden. - Ten brief, inhoudende een bankbiljet van f 100 en een muntbiljet van f10, 15 November uit 's Hertogenbosch per post naar Amsterdam verzonden, is niet aan het adres bezorgd. Te Rotterdam is een valsche gulden en te Landsmeer een valsch 25-centstukbeiden met de jaartallen 1848, door de justitie in be slag genomen. Te de Lemmer vermaakten zich een paar jongens met elkander met zand en steenen te gooien. Een van hen deed echter een greep in een metselbak, de kalk kwam zijn kameraad in de oogen, zoodat men voor het behoud van zijn gezicht vreest. Naar wij vernemen, is Maandagochtend op de vlasmarkt te Rotterdam die ter beurze al daar gehouden wordt, aan iemand eene belang rijke som in bankpapier ontvreemd. Twee per sonen zijn als van dezen diefstal verdachtin hechtenis genomen en naar het politie-bureau vervoerd. Volgens de Amü. Cour. moet men A. P. den voortvluchtigen bediende van de Crediet- verceniging nog slechts op het spoor zijn. Als bijdrage tot de kennis der toestanden in Duitschland nemen wij uit een der groote bladen liet volgende over

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1