BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Italië. Rusland. Rumenië. Turkije. Het ontbreekt hi Duitschland niet aan woe keraars ten platte lande evenmin als in de ste den. Te Berlijn zijn er die prachtige huizen bewonen wier vrouwen en dochters bij de eer ste établissementen ter markt gaan wier meu bilair er echt vorstelijk uitziet en dievoor zoo ver men kan nagaanal die weelde enkel door woekerwinst schijnen te hebben verkregen. Ook wordt er niet ten onrechte geklaagd dat op de dorpen de onergderikende landman" maar al te dikwijls door „bloedzuigers" wordt beetgenomen en menig huisvader langs dien weg binnen den tijd van een jaar aan den dijk wordt gezet. Elke maand ziet men ook bijv. gewezen officieren door woekeraars ten gronde gericht naar Ame rika verhuizen terwijl anderen zich een kogel door 't hoofd jagen. Ook is het waar dat soms per advertentie aanbiedingen worden gedaan. Zoo werd er bijv. onlangs geld aangeboden tegen zestig percent. Iedereen zal zich te Berlijn ook nog wel herin neren dat er wel eens woekeraars openlijk geld hebben gevraagd, de een 1000, de andere 10,000 mark, enz., met waarborg eener rente van 80 per mille 's maands Deze feiten kunnen niet worden geloochend. Hei versehijnsel is hoogst betreurenswaardig en hseft reeds lang bij het volkvooral bij de kleinhandelaars algemeene verontwaardiging te weeg gebracht. Omtrent het spoorwegongeluk datzoo als wij in ons vorig nummer beknopt mededeel den Vrijdag tusschen Eindhoven en Best heeft plaats gehad vernemen wij nog de volgende bij zonderheden. De sneltrein die ten 4,59 van Venlo te Eind hoven aankwam, stoomde in plaats van te stoppen, in volle vaart het station Eindhoven voorbij. Op hetzelfde oogeublik kwam de personentrein uit Boxtel en op ongeveer 800 meter afstand van het station reden heide treinen in elkander. De schok was hevigde sneltrein werd op zijde geworpen en de tender van den sneltrein drong in zijne geheele lengte in den daaropvolgenden goederenwagen. De hoofdconducteur van den sneltrein (Van Wassenaar) werd zóó zwaar aan het hoofd gewond dat hij terstond dood bleef. Van een beambte werd de hiel geheel ver brijzeld twee anderen moeten deerlijk aan het onderlijf zijn verminkt. De reizigers bekwamen geen letsel, wat daar aan moet worden toegeschreven dat de passagiers van dezen trein iteeds in de achterste wagens wor den geplaatst. Het personeel was gezeten in de onmiddelijk aehter de tenders geplaatste bagage wagens die beide verbrijzeld zijn. De machinist. Harinsedoor wiens schuld naar men zegt het ongeluk gebeurd is, is, hoe wel zelf gekwetstin arrest genomen. De Diergaarde te Marseile is dezer dagen het tooneel geweest van een gevecht tusschen een leeuw en eene leeuwin. De directeur had na melijk een leeuw en eene zeldzaam prach tige leeuwin in één en hetzelfde hok geplaatst. Zoodra de dieren bij elkander waren wierp de leeuw zich op de leeuwin maar hij vond geen gemakkelijke prooi. Het stond geruimen tijd te bezienwie meester zou blijven. Beurtelings sprong het eene dier op het andere met wild gebrulterwijl klauw en tand over en weer in het lichaam drong en stroomen bloed uit de wonden voeiden. De toeschouwers ijsden. Einde lijk had de leeuw de leeuwin onder. Het scheen dat zij geworgd zou worden. Daar maakte zij zich met een sprong los, en ;toen de leeuw zich andermaal op haar ging werpen scheurde zij met haar klauw hem den kop open. Brul lende week de leeuw terug. Op dat oogenblik wierp de directeur een lap vleesch in het hok. De leeuw maakte er zich meester van en de directeur vond toen gelegenheid om de leeuwin die niet minder deerlijk gehavend wasin haar afzonderlijk hok te jagen. In een der Eransche havens (Launion) is een schip (de Amelié) met 580 vaten petroleum, voor Blaye bestemdin brand geraakt. Vreese- lijk waren de vlammen. De équipage wierp zich in zee. Gelukkig was er ofschoon hei ebbe was, door den hoogen waterstand in de rivieren, nog al sterke stroom. Daardoor bleven de andere schepen in de haven die door den ontzettenden vuurgloed schier werden geroosterdnog ge spaard. Zeer veel zelfopoffering betoonde het seheepsvolk van een Engelsch schip (de Anna- bella Clarkdie de equipage van de Antclie te hulp kwam. De manschappen werden alle ge red behalve een kajuitsjongen diete water in de touwen verward geraakt, zich vastklampte aan het schip en onder de oogen van zijn vader, die hem tevergeefs trachtte te bereikeneen vreeselijken dood onderging. Aan de Jeremibrug te Utrecht werd Maan dag-morgen door den uit Arnhem komenden trein -het kind van den aan die brug geplaatsten wachter overreden en gedood. In eene herberg te Grave had Zondag een persoon zijn intrek genomen. Maandag-ochtend miste de kasteleines een doos met gouden voor werpen die op den schoorsteen had gestaan en bespeurde tevens dat haar logeergast ook was verdwenen. Nadat onmiddelijk daarvan aan den wachtmeester kennis was gegeven spoedde deze zich naar het pontveer over de Mans en had het geluk den dief te arresteeren juist op liet oogenblik toen de pont zou afvaren. -De ge stolen voorwerpen werden in zijn bezit gevonden bij het verhoor gaf hij vier verschillende namen op. Te Steenbergen is een gerechtelijk onder zoek ingesteld naar een kindermoord die aldaar moet plaats gehad hebben. In de afgeloopen week zijn uit het land van een veehouder te Wirdum (prov. Friesland) 4 schapen ontvreemd. De dader een gewezen tuchteling, is reeds in handen der justitie. Door de Texelsche vi'sscliers is weer een begin gemaakt met het garnalen visschen. Deze bezigheid verschaft ongeveer een honderdtal men- schen werk en brood gedurende het wintergetij De garnalen worden in groote kokerijen ge kookt vervolgens in manden gepakt en daarna naar de markten in Engeland verzonden. Ver leden winter zijn duizenden zulke manden ieder 10 kilo zwaar, van Texel uitgevoerd. Op vele plaatsen in de veenstreken in de prov. Groningen, zijn de turfprijzen aanzienlijk gedaald. Een groot deel der in dezen zomer gemaaktebaggelaard. w. z. de beste turf, is nog onverkocht en zelfs tegen de helft der ge wone prijzen kunnen de verkoopers zc niet van de hand doen. Neemt men in aanmerkingdat het aankoo- pen van veen bij velen een manie schijnt te ziju zoo zelfs dat sommigen het voor den aan koop benoodigde kapitaal geheel moeten opne men dan zal men begrijpen, dat de toestand dier lieden niet bijzonder rooskleurig is. Trou wens zij zeiven hebben daaraan schuld, De groote voorraad gereedliggend geld (de gunsti ge aanbiedingen a 3 en 3Vs pCt. zijn geen zeldzaamheid meer) hebben hen verleid om de veenen tot eene onnatuurlijke hoogte op te drij ven en thans ondervinden zebij de algemee ne malaise, daarvan de nadeeligegevolgen. Omtrent het archief van Breda zegt Henri Havard in zijn Coeur du Pays „Zijn (Breda's) archivenzouden weliswaar onder de kostbaarste en belangrijkste van het geheele land gerangschikt kunnen worden maar zij zijn in zulk een ontredderden verwaarloos den toestand, dat men het vermijdt ze te be zoeken en het zou ons een wezenlijk verdriet ziju geweest om die vlieringen te doorloopen waarin zij schandelijk liggen te verrotten zon der dat iemand er naar omziet" In de Raadziting nu op 16 dezer is die zaak ter sprake gebracht een toen antwoordde de Burgemeesterop de opmerking van een der leden Dat het archief wel in orde ismaar dat men het niet in een kwartier kan overzien. Henri Havard is een kwartier op het archief geweest, maar heeft daar niets gevraagd. Ilij heeft wel over dat archief iets geschreven maar dat behoefde men zich niet aan te trekken. Die Franschman Henri Havard is een ploert, die boekjes schrijft om er geld mee te verdienen en daardoor zijn reiskosten te betalen." Wel wat kras en onwellevend van dien Bre- dasclien burgervader. Beter had hij gedaan indien hij in zijn verontwaardigingeenvoudig gezegd haddat de heer Havard ons land heeft beschreven naar den Franschen slagweliswaar beter dan Dumas en andere zijner laudgenooten maar toch slordig genoeg om nu en dan op de vingers getikt te worden waar hij het niet bij beschrijven laat maar zich afkeuring veroor looft over zaken en toestanden die hij te oppei- vlakkig heeft bekeken. (Amst. Ctf) Tilburg, 27 Nov. Zondag had er tusschen 12 en 1 ure op den dag eene hevige vecht partij plaats, waarbij enkele zwaar gewond zijn; zoo men zegt is er een niet buiten levensgevaar. Het'is te hopen dat de dader voorbeeldig ge straft worde. Waalwijk27 November. Maandag jl. gaf de Rederijkerskamer Uitspanning door Oefening alhier hare eerste uitvoering. Nooit zagen wij hier eene zoo stampvolle zaalwel een bewijs van levendige belangstelling. Het succesdat men behaalde overtrof ieders verwachtingwaartoe de keuze der stukken en de goede verdeeling der rollen voorzeker het hunne bijbrachten. In „De Giftmenger" muntte vooral Rands- horst uit door natuurlijke voordracht en duide lijke .uitspraak. Ook Bart belooft veelzijn spel was vol gevoelsoms echter scheen hij wat jeugdig. De Officier van Justitie en meer anderen gaven eveneens het karakter van hunne rollen goed weer. Verstreijen scheen hier min der op zijn plaatsmaar als Meelworm in „De Commune van Vreesveld" was hij onbetaalbaar. Ten slotte veroorloven wij ons eene enkele opmerking. Nu en dan namen de niet-sprekende personen te weinig deel in het spel en werd er gezondigd tegen eene zuivere uitspraak onzer schoone moedertaal. Maar met den bestaauden aanleg en den betoonden ijver van allen moeten deze vlekjes spoedig verdwijnen. Wij twijfelen dan ook nietof de jeugdige vereeniging zal weldra eene waardige plaats innemen onder hare oudere zusteren en in het volle vertrouwen hierop roepen wij haar een hartelijktot weer ziens toe. In de gister gehouden vergadering van den gemeenteraad ziju in behandeling geuomen, de bezwaarschriften, tegen den legger der open bare wegen en voetpaden in de gemeenteer is besloten het voetpad over de kloosterwerf op den legger te behouden als in beheer bij den eigenaarevenzoo den zoogenaamden kerk- pad en van den legger te schrappen het Melk- pad, de Platte Kade en den Richtpad. Wijders is besloten ter visie te leggen lo. De gemeentebegrooting voor 1879 tot onderzoek daarvan is eene commissie benoemd, bestaande uit de lieeren Jud. Timmermans, Van Riel en Van Heijst. 2o. De ingekomen stukken betreffende den kavemnuur en den tramweg TilburgWaalwijk. B. en W. zullen zoo spoedig mogelijk de definitieve overeenkomst met het R. C. Kerk bestuur, betreffende het locaal voor lijders aan besmettelijke ziekten in orde brengen. Tot leden van het Collegie van Zetters zijn benoemd de lieeren Van der Beek en Zijlmans. Baardwijk, 26 November. Iemand uit deze gemeente, die nogal ruim aan Bacchus geofferd had, heeft, zich, toen hij in zijne woning aan een raam de ruiten insloeg, zoodanig aan den pols gewond, dat ziju toestand niet geheel zonder gevaar is. I)e Temps meldt uit Rome, dat er 800 per sonen te Rome gearresteerd zijn. De regeering zou de bewijzen in handen hebben van het be staan van een uitgebreide samenzwering tegen het leven des Konings. Men verzekert dat de 2,500,000 lires die onlangs van de nationale bank gestolen waren, zich in handen bevinden van internationalisten. Een uitvoerige dépêche ontving The Daily News omtrent den strijd die aan de inneming van Ali-Musjid voorafging. Zij is gedagteekend uit den Khyber-pas, van Donderdag-namiddag. Des ochtends bevond generaal Browne zich op de kleine vlakte aan gene zijde van Yum- mond. Een vijandelijk cavallerie-piquet was op den top van den Shagaï-bergrug zichtbaar, hoe wel schotvrij. De voorhoede der troepen rukte rustig voorwaarts en bereikte weldra een hoogte, van waar een tirailleur-vuur op bedoeld piquet werd geopend dat daarop na zwakke verdedi- giug terugtrok. Zoo bereikte de troep den bergrug zeiven, van waar men Ali-Musjid duidelijk zag. De Sikhs gingen links om de vesting heen terwijl andere aan het linkerfront opcreerende detache menten een dorp en een toren aan gene zijde des heuvels bezetten. Des middags zond Ali- Musjid den Engelschen de eerste granaat toe, die in de lucht ontplofte. Een tweedegoed gerichte granaat vloog over de hoofden van den staf, zonder iemand te deereti. De Engelschen wachtten op hun zwaar ge schut en inmiddels voorzag de rijdende artillerie de bergengten rechts van de noodige kanonnen. Ten 1 uur waren de 40-ponders gesteld en toen begon het vuren tegelijk met dat van de 9- ponders. Deze laatste opereerden op den bergpas en 10-ponders vuurden op de verlenging van de Afghaansche positie. Plet vijandelijk geschut beantwoordde langzaam maar aanhoudend het vuur. Er werd, vooral uit 7-ponders, flink op het centraal bastion geschoten dat gedeeltelijk werd vernield. Nu avanceerde de door het ar tillerie-vuur gedekte infanterie en begonnen de tirailleurs de steile hellingen van de Rhota te beklimmen. De brigade, die de vijandelijke po sitie zou omsingelen opende nu ook haar ge weervuur. Na 2 ure rukte ook de infanterie op. De 4e brigade drong over de rotsen tot Ali Musjid doorterwijl de 3e brigade dit rechts deed. Toen de laatste bergrug op de linker helling overschreden was, strekte zich een breed plateau uitbijna tot aan den voet van den bergen had men Ali Musjid voor zich de tirailleurs rukten gestadig voort en lokten een scherp antwoord van de zijde des vijands uit, die op de hellingen verstrooid was. Het vijan delijk geschut werd gedemonteerd en bij het vallen van den avond staakte men de goed vol brachte operatie. Lahore, 24 November. In Ali-Musjid werden 22 kanonnen buit gemaakt. Men gelooft dat het grootste deel der bezetting, onder dezen een generaal en verscheidene officieren, krijgsgevan gen gemaakt werden.. Londen, 25 November. Aan de Daily Netos wordt van den 23n uit Sofia gemeld, dat Turk- sche Redifs (reserve-soldaten) 820 Bulgaarsche inwoners van het dorp Chreslitra in Macedonië vermoordden. De heden gehouden Kabinetsraad, in haast en zonder voorafgaande aanschrijving bijeenge roepen, werd door al de Ministers bijgewoond. De ochtendbladen melden, dat een Brit— sche speciale courier Zaterdag Calais passeerde met dépêches voor Lord Loftus te Petersburg. De Britsche Regeering zendt versterkingen naar de Kaap. Passanante blijft ontkennen,, dat hij mede plichtigen heeft. Voor liet overige verloochent hij geen oogenblik zijne cynische natuur. In een zijner verhooren heeft hij gezegd, dat hij alle Ministers bij de haren wenschte te kunnen grij pen om hen voort te sleepen. Ware het hem maar eens gegeven geweest om te toonen, „hoe men als Minister het volk dient!'' In het klad van een geschrift, dat bij hem gevonden is, leest men o. a. het volgende Het geluk der wereld hangt af van den dood der Keizers en der Koningen, van een zuinig bestuur der nationale familiën, van de afschaffing van alle oorlogswerktuigen, van het opruimen van de generaals, der prefecten en van den open baren veiligheidsdienst, In dit geschrift, het welk de hoofdpunten eenei nieuwe wetgeving in zijn geest bevat, eischt hij een algemeen tarief voor de levensmiddelen. Hij noemt dat „het tarief van het maximum". Geen gieraards, geen tirannen en geen bedelaars meer, heet het verder. Er moet maar ééne belasting zijn die op de successie. Hij wil den diefstal en de smokke larij wel straffen. En hoe met de galg cn den brandstapel. Er schijnt maar één ding in de bestaande orde van zaken te zijn dat hem be valtde burgerlijke stand, want deze wil hij ia zijn wetboek niet afschaffen. Naar luid van een telegram in den Temps, werden er bij 's Konings terugkeer naar de hoofdstad op elke 50 meter afstands langs den spoorweg van Napels naar Rome, gendarmes en soldaten geplaatst. l)e politie heeft onder de rails, waarlangs de Koninklijke trein moest komen eene hoeveelheid dynamiet gevonden. Home, 25 November. De Koning en de Koningin zijn gisteren te 3 ure alhier aange komen. Zij waren vergezeld van den Kroonprins, van prins Amadeus en van Cairoli. Zij werden aan het station ontvangen door de Ministers, de leden van het Parlement, de autoriteiten en vele werkliedenvereenigingen. Langs den geheelen weg naar het paleis was het één en al ovatie ter eere van het Koninklijk echtpaar. De menigte op straat was onafzienbaar. Er werden bloemen iu het Koninklijk rijtuig geworpen. Het leve de Koning leve de Koningin leve het Huis van Savooiedaverde telkens. Er is muziek uitgevoerd op de openbare pleinen, en 's avonds werd er geillumineerd. Particuliere berichten uit St.-Petersburg spre ken het gerucht tegen, dat Rusland den eisch zou hebben gesteld van een militairen permaueu- ten weg door dé Dobrudsclia. Rusland heeft er zich toe bepaald, van Ru menië te eischen, dat het verdrag van 4 April 1877 op de Dobrudscha werd toegepast overeen komstig het tractaat van Berlijn, speciaal do artikelen die geen betrekking hebben op do communicatie van de Russische troepen. Uit Bucharest wordt gemeld, dat Vorst Karei zich naar Ibraila heeft begeven, om tegenwoor dig te zijn bij het overtrekken van den Donau door de ltumeensche troepen, die de Dobrudscha willen bezetten. Dit zou op 23 Nov. geschieden. Do Russische generale staf heeft tegenbevel ont vangen en blijft voorloopig in de hoofdstad van Rumenië. De commissie voor de regeling van het admi nistratief beheer van Rumelië heeft met groote meerderheid zich vereenigd met een voorstel van de Turksche commissarissen betrekkelijk het repatrieeren der uitgewekenen van Rumelië, het behoud van hunne vroegere rechten, het teruggeven van hunne roerende bezittingen en de hun toe te leggen vergoeding voor hunne in beslag genomen goederen. Dientengevolge heeft de Porte bij circulaire de Mogendheden verzocht, dat ontwerp te willen ondersteunen. Volgens bericht uit Philippopol heeft ge neraal Totleben die stad weder verlaten, na daar een schitterende ontvangst gevonden te hebben. Een menigte Bulgaren vergezelden hem naar het spoorwegstation, onder het zingen van de volks liederen. Telegrammen van staatkundigen aard worden te Philippopol geweigerd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2