GROOT MLMdWlS bij J, H, M, WATRIN B li®, Gevraagd A-J-bhstk; DE NOTARIS lilïï St.NICOLAAS. Luie- en Fantaisie-Artikelen L edervoorraad-lijsten. VAM DEM HEUVEL St. NICOLA AS, 3. WAM 8A¥1I„ Wed. F. W. BROK. Vaste Goederen, Aanvangende 5 Dec. a. s. te Waal wij Tc. Laatste berichten. fiPUUUTllT II MINIMS. Versche Boterletters. van Kinderspeelgoederen, WAALWIJK. Bekendmaking. Voorhanden Ontvangen ANTOON TIELEN. WAALWIJK. 298ste STAATS-LOTERIJ DE NOTARIS Ai W Ter gelegenheid van DAGELIJKS DE NOTARISSEN RjSt] VERKOOPEN: VERKOOPEN: Tilburg, 25 Nov. De heden gehouden jaarmarkt was goed' bezochtmet. goeden handel. Aange voerd 300 runderen, 750 staalcvarkcns en biggen. Pc runderen werden tot hoogen prijs verkocht. Staakvarkens deden van f 10.— tot l' 25.—, biggen van f5.tot 8.—. Ook waren GO paarden aangevoerd welke tot f40 A f300 verkocht werden. Overigens was er redelijken omzet in linnen, gebreide goederen enz. Gorinchem 25 Nov. Aanvoer van Granen gering, handel weinig. Het aangevoerde ruimde tegen lagere prijzen gedeeltelijk op. Men besteedde voor: Ristarwe fll.A 11.50, roode dito f9.50 a 10.witte dito f9.— a 10.—. Inlandsche Rogge f7.— a 7.50, buitenlandsche dito f5.75 a 6.25. fierst f4.50 a 5.Haver f4.a 4.50. Blauwe kookerwten f9.a 10, dito mesting f7.50 a 8—, dito gcele f-.— a Witte boonen fll a 12, bruine boonen f 13 a 14. Paarden boonen f7.25 a 7.50. Duivenboonen f3.25 a 8.75. alles naar qual. en per heet. Op de Veemarkt was heden minder aanvoer dan de vorige week, er heerschte tragen bundel, lste soort kalf koeien 1275 a, f330 2de soort u 225 -270 Kalfvaarzen-170 -250 Melkkoeien150 p - 285 Hokkeling Vaarzen-100 -170 Graskalveren- 40 - 80 Nuchtere Kalveren- 7 - 15 Kaas 23 a 25 c. per halve kilo. Boter f0,76 a fO,S2. Eieren f 1,30 a fl,40. Rotterdam, 25 Nor. Tarwe. Van Inlandsche witte zoo jarige als nieuwe was de toevoer weder bij zonder beperkt, zoodat tot lagere prijzen nog moeielijk was op te ruimen. Jarige VlaamschcZeeuwscheFlakkccsche en Ovcrmaussche de beste f7-50 A 9.50; dito min dere f7.50 a 8.80. Nieuwe dito de beste f9.a 9.60; dito dito mindere f 7-50 a 8.80. Buitenland sche goed prijshoudend, in sommige gevallen iets minder betaald. Rogge. Inlandsche door meerderen toevoer tot lagere prijzen niet gemakkelijk te verkoopen. Vlaamsche en Zeeuwsche f0.50 a 7.Overm. en mindere soorten f 5.80 a 6.80. Gerst. Zeeuwsche Winter en Zomer met redelijken toevoer tot vorige prijzen vlug van de hand ge gaan. Mindere kwaliteiten traag. Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche Winter de beste f7.10 a 7.00, dito mindere f6.— a 7.—, dito Zomer f 5.a. 6.80. Haver. I)e beste soorten 10 cent9 minder, lichte en wankleurige qualiteiten ondervinden weinig aftrek. Jarige korte naar qual. f4.a f5.40; lange dito f2.a 4.90. Boekweit. Zonder priisverandering, doch moeie lijk alles tot genoteerden prijs te verkoopen en te vergeefs lager gelaten. Nieuwe Noordbrabantsche f 170 nieuwe Vlaam sche f181 a 184 per 2100 kilo. Paardenboonen als vorende beste f 7.50 a 7-80 mindere f 6.a 7-30. Duivenboonen f 7.75 a 8.50. Bruine boonen ruim toegevoerd en 50 cents lager langzaam opgeruimd; Vlaamsche en Zeeuw sche de beste f 10.50 a 11.75, dito mindere f8.— a 10.25. Ook Witte Boonen waren ruim toegevoerd meest afwijkende van kwaliteit, die moeilijk te verkoopen waren. Vlaamschc en Zeeuwschede beste f 10 A 11.— dito mindere f7.50 al0.25. Blauwe Erwten als voren goed te plaatsen. Er was redelijken aanvoer. Puike Zeeuwsche f 9.50 k 10.25; Vlanmsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche f8.75 a 9.25 geringe f7.a 8.50. Schokkers in goede soorten gevraagd, doch af wijkende niet begeerd. De beste f 10.50 k 11.50 en mindere f 7-50 a 10.25. Van Koolzaad en Lijnzaad is niets genoteerd. Kanariezaad beter te verkoopen en 25 cents hooger; het beste f8.50 a 9.— goed en minder f 0.50 8.25. Tor Aardappelen markt waren de prijzen als volgt Zeeuwsche jammen f 4.4.50, Gelderscho ronde wolkammers 1 a dito kralen f4.15, stoele- matters f-.—Zeeuwsche blauwe f.Pruissische f3.90. Weinig aanvoer. Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 4000 heet., prijs f 2.per heet. Zeeuwsche eieren f-.a en Overmaassche dito f a de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f 10.— a de aanvoer was weinig. 26 November. Beestenmarkt. Aangevoerd paarden 1, runderen 941, vette graskalveron 205, nuchtere kalveren 5 schapen of lammeren 847, varkens 456, bigden 206, bokken of geiten 5. De besteedde prijzen liepen als volgt: Runderen le kw. 86 a 84 ct., 2de kw. 80 a 78 ct., 8e kw. 74 a 70 ct. x Kalverenle kw. 100 ct., 2de kw. 90 a ct., 3de kw. 80 a ct. Schapen: le kw. 85 a 80. ct., 2e kw. 75 &70ct., 3de kw. 70 a 65 ct. Lammeren: le kw. 85 k 80 ct., 2e kw. kct., 3de kw. k cL Varkens: le kw. 58 ct., 2e kw. 56 a ct., 8e kw. 52 a 46 ct. Amsterdam, 25 November. Tarwe in loco niets gedaan. Op levering onveranderd. Nov. f Maart f 269. Rogge in loco kleinigheden als voren verkocht, puike jarige Galatz f 175 jarige Taganrog 1140; nieuwe f 147; jarige Petersburger f 158, 160, nieuwe f165, 163, dito van boord f156 k corapt. zonder korting per. 2100 kilo. Op levering onveranderd, voorjaar iets flauwerOct. f 146,147 Maart f 154, 155, 150, 154. Koolzaad fl lager; Oct. f360, April f380. Raapolie dadelijk en op levering lagerop 6/w. f vliegend f ÖS'/a, Nov./Dec. i' 85, Si'/a, Mei 1879 f 36l/<, 8574. Lijnoliedadelijk dit jaar iets flauwer. Voor jaar prijshoudend; op 6/w. fvliegend f29V3- Nov./Dec. f29, Jan./Mci 1879 f2874, Maart/April/ Mei f28'/,. Raapkoeken per 1000 kilo 92 a 100. Lijnkoeken per 100 KG. f10 a 13. EINDHOVEN. 75 gez. Urug. 66 170 90 85 60 30 30 34 p 32/35 p 32 p 36 p 30 p 36 p 36/38 p 28/30 p 36 (koe) dr.B.A. 24 40 60 40 50 60 50 Een partij W.-I. zoolleers. 25 p Een partij Javas 15/16 p 140 22 p 35 36 28 30 32 27 B-A dito Urug. dito B.-A. dito Urug 1 partij dr. B.A. 40/50 j u m h 30 p u 24 p 42 35 p 200 Calcutta's in het vet en ronden nerf 5 p. 200 v t, 4 p 100 u u t, 7/8 40 Java's H M 8/9 100 Calcutta's 5 15 in het smeer 8 500 v 6/8 p. 160 grauwe Calcutta's 4 p. 150 zwarte 6 p. 300 4/8 p. 100 Calcutta's ronden nerf 7/S p. 30 Inlandsche kalfsvellen. 45 Inlandsche Geiten. Verschillende partijen Inlandsch en wild paar- denleer in het smeer en- getouwd. Inlandsche rundshelften in 't smeer en getouwd. Binnen- zoolleer, lijmvlcesch en haar. Looiersbeurs den lsten Dinsdag van elke maand bij den heer P. van dk Ven op de Markt te Eind hoven, alwaar ook steeds een register aanwezig is inhoudende de voorraad der verschillende looiers. Inlichtingen geeft B. Vbimagen, secretaris der Vereeniging. P- P- P- P- •Prijzen van f 100 en daarboven. VIJFDE KLASSE. Vijfde trekking. No 10170 f25,000; No 2426, 8384 en 13045 ieder f 1000 No 12515, 15591) en 18656 ieder f400 No 637.7, 7487, 14315, 18418 en 20256 ieder f200; No 3438, 4585, 4S85, 5427, 8S94, 12849, 12933, 14480, 16739, 17164, 18812 en 20548 ieder f100. Heden Expositie der drie prachtige Prijzen. te TJDENHOTJT, zal aldaar,. Provisioneel ter herbergt; van A. KUIJLAARSDon derdag 5 December en Finaal, ter her- berge van A. DE ROOIJ, Donderdag 19 December 1878, telkens des avonds 6 ure, in het OPENBAAR VERKOOPEN Voor de Erven Willis. Sell a pendonk en Ha. van Gork]om. Onder Udenhout. ®|Erf, Tuin, Bouw land, Weiland, Schaarboseh. Moeras en Heide, samen groot 11. 8.24.70, verdeeld in 16 Koopen. Onder Waalwijk. 17e Koop. Een perceel Óisterwijk 26 Nov. Zondag 11. hadden wij het genoegen eene voorstelling bij te wonen van het alhier gevestigde liefhebberij-tooneel „Onze vrije uren". Was de keuze der stukken flink geweestde uitvoering derzclven liet ook niets te wenschen over en kan men in alle opzichten goed geslaagd heeten. Waren de ernstige stukken „Feroand de speler" en „"Bertram de cipier" in staat meni- gen toehoorder een traan van gevoel uit de oogen te persendan was de flinke voordracht van het zoo koddige blijspel „Joost Uilenspiegel" weder daar, om het publiek in eene vrolijke stemming te brengen. Wij namen afscheid van dat gezelschap met de overtuiging» dat Óisterwijk trotsch raag zijn op dergelijke acteurs. Dat het „Onze vrije uren" steeds welga. Londen, 26 November. Gister had graaf SchuwalofF een langdurige conferentie met Lord Salisbury. The Baily Neics verneemt, dat graaf Schuwaloff binnen zeer korten tijd als Russisch ambassadeur alhier zal aftreden. The Baily Telegraph spreekt stellig de ge ruchten omtrent verdeeldheid in het Ministerie tegen. The Baily Telegraph meldt in een bulletin, dat in den ochtend van den 24n de divisie— Browne te Lundi-Khana is aangekomen en ver volgens naar Dakka marcheerde, welke plaats zij dien dag ten 12 ure bereikte. De Afghanen ontruimden dadelijk het fort. De bewoners van het land komen in opstand tegen de vluch tende Afghaansohe troepen. Het gerucht loopt, dat Djellnlabad ontruimd is en dat het garnizoen de wijk naar Kabul heeft genomen. Bij Folkestone is de Duitsche stoomboot „Pommerania in aanvaring gekomen met een ander, vermoedelijk een Engelsch schip. TLn minuten later zonk de „Pommerania". Van de equipage en de passagiers werden 172 personen gered en 50 verdronken. De kapitein is omge komen. Bombay, 26 November. The Pioneer meldt, dat de le brigade van de Thull-kolonne tot Hazarpir, de 2de brigade tot Ahmadshana en de voorhoede kalverweg het fort in het Kurumdal zijn voortgerukt. De troepen zijn gezond. Lahore, 26 November. Een aantal gewonde en zieke Afghanen zijn in Ali-Musjid gevonden. De cavallerie onder Macpherson heeft zich weder met de divisie Brown vereenigd. Étalage der fijnste en ele gantste Suiker- en Cbocolaad- werken, Gezoden-, Candij-, Sucade- en Snipperkoek, enz. enz. Koek- en Bankethakker te WAALWIJK. Beneden Fabrieksprijzen. Eene nette zindelijke om dadelijk in dienst te treden tegen HOOG LOOM. Adres onder letters X. Z.bij den Uit gever dezer Courant. ter plaatse genaamd den Hove- riksectie A No 221, groot H. 1.22.00. Voor MARTINUS BERTENS. Onder Berkel. 8e Koop. De onverdeelde helft van Heide en Dennenboschop de Kreitenheide Sectie A. No. 79G, groot H. 1.48.50. Bij biljetten breeder omschreven. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, brengen ter kennis der ingezetenendat de Be grooting der Plaatselijke Inkomsten en Uitgaven, voor het dienstjaar 1879ingevolge art. 203 der Wet van 29 Juni 1851(Staatsblad No 85), den Raad aangeboden zijnde, ter Secretarie gedurende veertien dagen voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen -betaling der kosten in af schrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voorn., VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk27 November 1878. te Capjslle en te Waalwijk, zullen ten verzoeke van de Erfgenamen van den Heer TH. SCHOEN MAKERS, in het openbaar Ter herberge van Th. dl Bont, te Waspik, Provisioneel op 28 November, en Finaal op 12 Decern Der 1878, telkens des avonds ten 7 ure. Onder de Gemeente Waspik. Eerste Koop. Een perceel te Waalwijk, is voornemens in het Openbaar te De volgende toebehoorende aan de Kinderen van wijlen PIETER KRAMER te Doeveren, als Onder Doeveren gemeente Drongelen. Eerste koop. Een Woonhuis, Schuur, p,.i& ErfTuin en Bouw- land gelegen in het fMsSi Blok den Akker, in sectie B., No 163, 164, 165 en 322, groot te zamen 51 aren 10 centiaren. Tweede koop. Een perceel BOUWLAND, gelegen ten Noorden van den Eersten Koop in sectie B., No 161 groot 6S aren 60 centiaren. Derde koop. Een perceel BOUWLAND en WEILANDgelegen ten Noorden van den Tweeden Koop in sectie B.No 160, groot 76 aren 40 centiaren. Vierde koop. Een perceel BOUW- en WEILANDgelegen aan de Westzijde van den Derden Koop in sectie B.No 155 en 156, groot 73 aren 4-0 centiaren. Deze Verkooping zal plaats hebben ter herberge van de Weduwe P. KRAMER te Doeveren, Finaalop Dinsdag 10 December 1878, des namiddags om 2 uren. Buitendijks, sectie G., nos 54 en 55, groot 1 hectare 89 aren 28 centiaren. Tweede Koop. Een perceel WEILAND, Bovenkerk, in den Dellenpolder, sectie C., nos 317, 318 en 319, groot 77 aren 3 centiaren. Derde Koop. Een perceel WEILAND, genaamd Bejsterd, sectie F., nos 88, 39, 246 en 507, groot 85 aren 48 centiaren. Vierde Koop. De onverdeelde helft in een perceel HOOILAND, Bovenkerk, sectie C.. nos 417 en 418 geheel groot 2 hectaren 35 aren 30 cent. gemeen met Mej. Gez.BiNK. Eene sclioone collectie geschikt voor CADEAUA voor Dames Heeren en Kinderen. "RT T> Het nog voorhanden SPEELGOED, Al .JJ. a]s BouwdoozenKastjes enz. wordt tegen eiken prijs opgeruimd. Eene groote collectie Prentenboeken in alle soorten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3