YEREENIGING JDSIS SACRUM" der Nieuwe CONCERT-ZAAL EE GROOT VOCAAL 1 INSTR111TML CONCERT DE ST. NICOLAAS-UITSTALLING BIJ W. COPPENS V. WA&3LWMÏS, De origineels mauw- en buuurtflh'-iviacnines sa a q a s s aa TOT UITKERING bij OVERLIJDEN, Resem-Kapitaal ZEVEI-HMDERD-DUIZEID Gulden, Snelpersdrukkerij. Liedertafel „OEFENING EN VEEMAAK" van Waalwijk en Besoijen. S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Plet Stoomtramway-project ONDEBLIMGE LEYENSVEEZEKEEXNG, AATSCHAPPÜ ANTOON TIELEN. op ZONDAG 1 DECEMBER 1878. 's-MORGENS ten IV\, uur. door genoemde Liedertafel. 's-AVONDS ten G1^ uur. door de Liedertafel en het Strijk-Orkest van het 2e Regiment Huzaren (20 Artisten (^PROGRAMMA^e) Kinderspeelgoederen Surprises Artikelen geschikt voor CADEAUX. Tilburg- Waalwijk en Station Tilbarg-Koningshoeven HET FRANSCH AGENTUUR gevestigd te UTRECHT6 December 1847. WAALWIJKSCHE 1. 2. 8. 4. 5. 6. Hymn§ an die Musik. Lachnbb. Op 't KerkhofC. C. A. de Yliegh. Fragmenten uit liet Oratorium „die Scliöpfuug", gearran geerd voor piano. {Quatre Main*.)Jos. Haijdn. Donkre buijen groeijen. Concours-nummerJb. Kwast. Marino Faliero. Duo pour deux basse*Donizetti. Hollands Glorie, {Met acsovtpagnement van pianoRichard Hol. 1. Marech 2. Hymne an die Musik. Koor. 8. OuvertureDichter und Bauer 4. Beneden en Boven Con coursnummer 5. De Visscliersbruid. Tenor—Solo 6. Du und Du. Walzer 7. Solo für Bariton aus der Oper „Nabuchodonosor". 8. Finale oub „Maritana" 9. Halleluja Koor uit „Messias" met ace. van Sir ijTc- Or1-cst Joh. F. van Hkmert. Lachner. Sdppé. De Vlibgii. Beltjens. Vbrdi. Wallace. Hündel. Voorhanden een ruim en fraai assortiment der nieuwste A EN Ieder wordt beleefd verzocht de Etalage te komen bezichtigen, daar de prijzen aan alle concurrentie het hoofd kunnen bieden terwijl niets onbeproefd zal blijven om de geachte Begunstigers te voldoen. (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. S. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en La-arzen, zijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACHINES1 ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINEsf die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINESi verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERSKANTENSNIJMESSEN, enz. Aubbr. Jb. Kwast. Schumann. Jos. Haydn. Joh. F. van Hemerï. Holl. Offenbach. Willems. HALF UUR fAUZE 10. Ouverture: Les Diamants de la Couronne 11. Donkre buijen groeijen. 12. Trauinerei. Quartet 13. Die Theilung der Erde. Bas-Solo 14. Cornelia. Polka de Concert. Cornet-Solo 15. Waak over Nederland Lied voor Tenor 16. Potpourri La grande duchesse de Gérolstein 17. Neerlands Volkslied Bij afwisselingVoordrachten en Komieke Scènes. Gedurende de uitvoering der Solonummers zal de Zaal gesloten -worden en wordt er niet bediend. ENTREE vrijvoor Heeren Ledeu van „Musis Sacrum" en voor de Geabonneerden van de Liedertafelop vertoon van hun toegangskaart. TOEGANGSKAARTEN voor Inwoners en Vreemdelingen, geen lid of abonné zijnde, zijn ad f 1,verkrijgbaar bij den Heer V. J. GERRIS (Hotel „De Twee Kolommen"); op den dag der Uitvoering echter alleen van 's-morgeus 11-12 en Vavonds van 5-7 ure. Alle entréekaarten worden op naam afgegeven. Zonder kaart wordt niemand toegelaten. TEKSTBOEKJES aan bet Lokaal a 10 cent. Ter voorkoming van misbruikenbehooren alle toegangsbewijzenop ver zoek der Commissarissen van orde steeds te worden vertoond. WAALWIJK, November 1878. HET VOORLOOPIG BESTUUR. toegelicht door J. VAN DEN ELZEN, Civiel Ingenieur. PHjs 40 cent. VERZENDTvrij van Rechten Gewone Superior TAFEL WIJN a 35 Cent de flescli per dozijn. f 4.20 a 50 Cent de flescb, per dozijn. f6. MEDOC b 60 Cent; St. JULIEN a 70 Cent per flesch. COGNAC ordinaire f 1.COGNAC vieux 15,0 per flesch. CHAMPAGNE DU MARQUIS DU ROSEZ, f 1.per flesch, per dozijn f 12. CHAMPAGNE AY GRAND-MOUSSEUX f 1.50 per flesch, per dozijn f 18. VERKRIJGBAAR aan het Depot, 65 Oppert, Rotterdam. Verzendingen do°r geheel Holland, proeven op bestellingen van een dozijn. AuLNl hls worden in alle steden gevraagd tegen ruime provisie. VAN GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Opgericht in 1848. Goejdgekeurd bij Koninklijke besluiten. Commissarissende hh. Jan ter Meulen, Mr. J. C. de Vries en E. Voute. Directeuren: P. Ludwig en W. A. Tobias. VERZEKERING VAN KAPITALEN bij Overlijden, zoomede bij Overleving Of Overlijden, tijdelijke verzekering van Kapitalen op cun Lijf; verzekering van Ka pitalen op den langstlevende van twee Personen benevens OverlevingS-Renten of Weduwen-pensioenen en Lijfrentenzoo dadelijk ingaande als op een vooruit bepaalden leeftijd. StatutenTarieven en verdere Information gratis verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij, aan den SINGEL BIJ DE PALEISSTRAAT, F 265, zoomede bij heeren Correspondenten buiten Amsterdam. G e n c r a a I - A g e n t de Heer P. SCHLEI.7ER, Leidsehegracht, No 23. Directeur enW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksclie premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Nadere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk en omstreken. SlRAUSS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4