Nummer 95. Zondag 1 December 1878. le. Jaargang m Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. GEMEENTERAAD De Echo van he t Zuiden, ilIBI 111 Dit bhui verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheole rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. van Waalwijk. Openbare Vergadering van 26 Nov. nam. 5 uur. Afwezig de heeren Van der Klokken en Van Heijst. De Voorzitter opent de Vergadering. Na voorlezing der notulen merkt de heer Zijlmans op dat, zooal9 in de notulen staatde lengte van den keiweg in de Kloostersteeg op 900 meters gereduceerd is nis B. en W. eene overeenkomst dienaangaando met den Binnen- polder treffen dat er echter niet in voorkomt dat die overeenkomst aan de goedkeuring Yan den raad zal onderworpen worden dat echter uit de geheele gehouden discussie blijkt dat dit de bedoeling van den, raad is geweest en de heer Jud. Timmermans een voorstel in dien geest had gedaan. Spreker zelf heett in de vorige vergadering gezegd dat al wat de ge meente aan den polder uitkeerde een cadeau was, omdut volgens de overeenkomst de polder geheel van het onderhoud van den weg af is en het voor dezen hetzeltde is of er die 100 ellen kei- of grintweg ligt. De heer Van Es is het volkomen met vongen spreker eens en heeft ook iu dien geest gesproken in de gecombineerde vergadering van het Da- gelijksch Bestuur en Binnenpolder. De heer J. B. Timmermans deelt het gevoelen van de beide vorige sprekers ook hij meende dat B. en W. eene nadere overeenkomst met den Binnenpolder zouden maken en die aan de «•oedkeuring van den raad onderwerpen. De heer Jud. Timmermans heeft in de vorige vergadering wel een voorstel gedaan iu den geest zooais de heer Zijlmans zegtmaar de Voorzitter heeft dat voorstel gewijzigd voorge dragen hij vraagt nu den Voorzitter ot hij zich kan vereenigen met een voorstel om de over eenkomst tusschen het Dag. Bestuur en den Binnenpolder aan de goedkeuring van den raad te onderwerpen. De Voorzitter kan zich daarmede niet ver eenigen vooreerst omdat de vergadering niet voltallig is en hij prijs stelt op het gevoelen der afwezige leden van welke een het voorstel ge daan heeftwaarover nu verschil van gevoelen bestaat. Overigens hebben B. en W. het er voor gehouden dat zij gemachtigd waren bedoelde overeenkomst te sluiten en zich daarnaai ge dragen de overeenkomst is dan ook reeds ge sloten en wel zoo dat de gemeente f275 aan den Binnenpolder uitkeert voor de 100 ellen minder keiweg. Hij stelt dus voor de beslissing in deze zaak uit te stellen tot d« volgende vergadering om dan ook liet gevoelen der andere leden te kunnen hooren. De heer Jud. Timmermans verzoekt B. en VV. liet daarheen te leiden dat de verschillende opinies tot overeenstemming gebracht worden. De heer J. B. Timmermans vindt het best dan maar 1000 meter te leggen, terwijl de heer Van der Heijden met 900 meter genoegen zou kunnen nemen indien de polder zicli wilde ver binden de bedoelde f275 aan de gemeente terug te geven, indien ooit die 100 meter keiweg bij gelegd worden. Hiermede betoonen alle leden hunne ïnstem- tegen dien leggeringekomen van A. Lieshout, A. WagemiikersWed. Weijten en E. A. D. van der Klokken benevens de rapporten en conclusien van B. en W. Overeenkomstig deze conclusien wordt be sloten de Kloosterwerf en den Kerkpad op den legger te behouden als voetpadin beheer bij de "eigenaars. Ten opzichte van dit laatste vraagt de heer Van der Heijden of de Voorzitter bij gelegenheid er het Bestuur van den Binnenpol der op wil wijzen, dat het niet aangaat om op kosten der ingelanden eene ijzeren bui3 als wa terleiding te leggen onder dien wegdie het eigendom is van Wagemakerszooals dat ge schied is. Ten aanzien van het bezwaarschrift van de Wed. Weijten, over het zoogenaamde Melkpad, verklaarde de heer Van Iersel het niet zeer billijk te vinden dit pad nis openbaar op den legger te houden. Wel is dat land belast met een servituut ten behoeve van zekere andere stukken land, maar daarom nog heeft het pu bliek geeu recht. De heer Jud. Timmermans zal in algemeenen zin spreken. Het betreft hier rechten, die ééns door de gemeente zijn verkregen en waarvan onbetwist gebruik gemaakt is; hij wenschte die rechten zooveel mogelijk te behouden en dus op den legger te zien alle zoodanige wegen en voetpaden" als van ouds voor den algemeenen dienst bestemd waren. Dit is de meest alge- mcene opinie en ook de geest van den prov. Wetgever bij het tot stand brengen van de des betreffende verordening. Daarbij komt dat het regl. bepaalt dat de raad den legger opmaakt en de Staten hem vaststellen. De raad kan dus veilig al die wegen en voetpaden er op brengen en de vaststelling van den legger aan G. St. overlatendis dit niet zullen doen zonder de eventueels bezwaren te onderzoeken. De beoor deeling van die bezwaren kan mede gerust aan dat college worden toevertrouwd omdat Ged. St. moeten geacht worden meer rechtskennis en administratieve kennis en ervaring te hebben, dan de leden van den Gemeenteraad. Spreker adviseert dus om op den legger te behouden al die wegen en voetpaden, die er nu op zijn en daaraan toe te voegen de Platte Kade en deu Richtpad. De Voorzitter zegt dat nu aan de orde is het Melkpad. Hij deelt het gevoelen van den heer Van Iersel omtrent de op dat land rustende erfdienstbaarheid, maar vindt toch ook dat daar- dobr nog geen recht voor het publiek bestaat. De heer Van der Heijden zegt dat in het bezwaarschrift wel gesproken wordt van bewijzen, maar dat de raad die niet ziet. Het Melkpad is er altijd geweest, zoolang hij zich kan her inneren hij zou het dus op den legger behouden. Met de Platte Kade is dit iets anders; vroeger dit eene waterkeeringthans heeft men een recht geweest is en men dit moet behouden. De Voorzitter houdt het meer voor eene toe lating dan een recht. Na gehouden stemming wordt met ajgemeene stemmen, op één na, (de heer Jud. Iimmer- mans) besloten de Plattekade niet op tien legger te brengen. De Voorzitter wijst op de aanleiding die de Richtpad geeft tot diefstal en onzedelijkheid; daarna wordt met algeraeene stemmen besloten den Richtpad niet meer op den legger te brengen. Vervolgens zijn aan de orde de ingekomen rapporten omtrent den havenmuur, die evenals de verzoekschriften omtreut den tramweg Tilburg- Waalwijk ter visie der leden gelegd worden. De Voorzitter doet mededeeling, dat benoemd zijn tot leden van het Collegie van Zetters de heeren Van der Beek en Zijlmans. Eindelijk worden voorgelezen verschillende brieven, omtrent bet op te richten locaal voor besmettelijke ziekten, waaruit blijkt dat men in deze tot volkomene overeenstemming is gekomen. B. en W. sullen dus zoo spoedig mogelijk liet desbetreffende definitief contract in orde doen maken. Ten slotte werd besloten tot eene wijziging van de begrooting, noodig geworden door het tegen onderpand uitzetten van gelden a 3V2 pet. Niets meer te verhandelen zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering. ter tafel de Gemeente- mmg. De Voorzitter brengt begrooting voor 1879. Bij stemming wordt eene commissie tot on derzoek gekozen bestaande uit de heeren Jud. Timmermans, Van Riel en Van Heijst. De bcgrooting word ter visie gelegd. Aan de orde is De vaststelling Tan den legger der openbare wegen en voetpaden in de gemeente. De Voorzitter legt over 5 bezwaarschriften was echter den grintweg, die veel hooger isde Richtpad is ook voor niemand dienstbaar, terwijl hij diefstal en onzedelijkheid in de hand werkt. De heer Van Es zegt dat B. en W. er lang over gedacht hebben alvorens eene beslissing te nemen zij hebben toen besloten het Melkpad op den legger te houden en den raad te laten beslissen. Na gehouden stemming werd besloten met 7 tegen twee stemmen het Melkpad van den legger te schrappen. Tegen de heeren Jud. Timmermans en Van der Heijden. Ten opzichte van de Plattekade zegt de Voor zitter, dat die vroeger nut had omdat zij hooger la" dan (1e Steeg en men dus bij hoog water er0 van gebruik maakte. Dat nu echter de grind weg veel hooger ligt en dus het nut van de Plattekade vervalt. De heer Jud. Timmermans zegt dat het steeds In een brief aan het Handehbl. houdt de heer Henri Havard zeer pertinent vol, dat het Breda'sche archief in wanorde is. Zijn schrijven begint met een dankbetuiging voor (1e „reclame", dat hij van zijn pen leeft. „Merci done zoo schrijft hij pour cette réclame parfaite de tous points, saut peut-etre en un mot dont je lie comprends ni le sens ni la portée. Ce mot c'est „ploert." Pendant mon long séjour en Hollande, je ne 1 ai jamais eu- tendu prononcer. Je le crois inusitc dans la sociétc distinguée qui m'a traité en ami et j'en ignore si bien la signification, qu'on me dirait „M. le Bourgemestre de Bréda est un ploert" que je ne saurais 9i ce qualificatif est au dessus ou au dessous (1e sa réputation." Zoo een onlangs gedane ontdekking be waarheid mocht worden, y.ou het voor onze eeuw weggelegd zijn den droom der alchimisten te verwezenlijken. De natuurkundige Lockyer heeft in tegenwoordigheid van anderen koper door behulp van een sterken Voltaischen stroom ver vluchtigd, het in de buis overgeblevene in chloor- waterstofzuur opgelost en toen geen koper, maar een ander metaalcalcium verkregen. Zoo zou het dus mogelijk kuunen zijn uit het eene metaal een ander metaal te trekken. hier vóór eenige dagen ongerust over het lang wegblijven van het hier te huis behoorende loggerschip Johanna Christina, schipper J. Van der Windt, thans bestaat er alle grond om aan te nemen, dat het vaartuig, van de liaringvis- scherij naar huis zeilende, met de bemanning is vergaan." Door den brigade-commandant der maré- chaussées te Tilburg zijn twee knapen van 9 en 11 jaren in arrest genomen en aan de justitie overgeleverd, die zich schuldig haddeu gemaakt aan diefstal door middel van binnen- en buiten- braak in een bewoond huis. Behalve dat zij brood en spek hebben medegenomen^ hebben zij' eene kast opengebroken en daaruit f2. ontvreemd. Het Engelsche schip Tenasserim, kapitein Balderston, dat Woensdag te Liverpool aankwam van Calcutta, was in volle zee het tooneel van een ontzettend drama. De eerste stuurman Macphic had er over geklaagd, dat de provisie van het schip gestolen werd, en den hofmeester een neger, genaamd Sherrington verzocht beter op te letten. Enkele dagen nadat hij ge klaagd had ontstond er brand in de provisie kamer, welke gelukkig spoedig geblusclit werd en door den stuurman aan den hofmeester ge weten werd. De neger besloot zich te wreken op den stuurman en op een scheepsjongen, ge naamd Werthington, een knaap van nog slechts 15 jaren, wien hij verdacht zijn misdrijf te hebben aangebracht. Toen (1e stuurman M. iu zijn kooi sliep, naderde (le neger hem met een bijl en sloeg met zulke felheid, dat hij dezen slapende onthoofde. Vervolgens viel hij den knaap aan, dien hij in de keel een houw toe bracht, die hem zieltogend deed nederstorten, waarna de moordenaar over boord sprong. Een Duitsch blad meldt, dat in de laatste 60 jaren 31 pogingen tot moord op gekroonde hoofden en presidenten van republieken beproefd zijn, waarvan slechts twee (Lincoln en de hertog van Parma) met doodelijken afloop. Van de overige 29 bekwamen slechts weinigen zware, enkelen lichte en de overigen in 't geheel geene verwondingen. Nu men geen vee meer uit de weiden kan stelen, beproefden eenige dieven te Aarden burg het uit de stallen te halen. Bij den land bouwer A. De Smit te Oostburg werd gisteren nacht een koe uit den stal gestolen. Toen de boer des morgens een van zijn koeien miste, reed hij onmiddellijk naar Brugge, waar het juist veemarkt was eu hij vond zijn koe reeds verkocht. De beide daders, vroeger ingezetenen van Aardenburg, zijn door de politie gevat reeds vroeger hebben deze personen met het gerecht kennis gemaakt. De oYerstrooming van de Laibackervlakte trekt duizende toeschouwers. De toestand van de bewoners is wanhopend. Het water steeg zoo lioog dat het door de vensters in (1e wonin gen dringt, de bewoners moesten hun toevlucht nemen tot de vliering, in den regel nog geen 3 voet hoog. Het vee in de stallen staat tot den buik in het water. Waar zulks mogelijk was werd het in de dorschschuren geborgen. In schuiten voorziet men de ongelukkigen van levensmiddelen. Zij kunnen hunne woningen niet verlaten, omdat het vee moet verzorgd wor den. De keelziekte komt de ramp nog vermeer deren. Honderde stuks klein vee is omgekomen. Naar men mededeelt, is Vrijdagochtend in de suikerfabriek te Schoonderloo een man in den ketel gevallen hij heeft zware brandwonden bekomen. Uit Maassluis wordt gemeld „Was men Donderdag-middag omstreeks half drie ontstond te Leiden in de Aloëlaan in de stoom- kleerenbleekerij van de wed. A. Van der Spek brand, welke zoo spoedig toenam, dat in weinige oogenblikken de waschinrichting geheel was uit gebrand. Woonhuis en belendende gebouwen bleven gespaard. Vrijdag-namiddag ten 4J/j ure is in een ongenummerd pand aan de Gedempte Binnen rotte nabij de Vest te Rotterdam een schoorsteen brand ontstaan, doch met behulp van een ramo- ueur gebluscht. Maandag verrichtte de scharenslijper P. Tentman op de markt te Winschoten zijne werk zaamheden, toen (1c steen, dien hij voor de eerste maal gebruikte, in 3 stukken sprong, waardoor hij zoodanig in het aangezicht werd getroffen, dat zijn voorhoofd en neus geheel Verpletterd zijn. Ofschoon terstond geneeskun-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1