Nummer 97. Zondag 8 December 1878. Ie. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. iiu, I.miuniuuj xj Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Zijdie zich voor het volgend kwartaal op dit blad abonneer en, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. .Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgeeeven, worden tweemaal in rekening gebracht Reclames beneaen de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Omtrent (le feestelijkheden die in de hoofd stad plaats zullen hebben bij den intocht van den Koning en de Koningin kunnen wij ver melden dat deze zeer luisterrijk zullen zijn. Van alle kanten vloeien der feestcommissie daarvoor de middelen toe. Ofschoon officieel het tijdstip nog niet vast gesteld is waarop de intocht zal gehouden worden, ïs het waarschijnlijk dat dit op Maandag 20 Januari zal plaats hebben. Den volgenden dag zal alsdan de plechtige ontvangst geschieden in de Nieuwe Kerk, bij welke gelegenheid eene feestcantate van Joh. Verhulst zal worden opgevoerd. Ofschoon van wege kerkmcesteren dezer kerkin vereeniging met den Breeden Raad der Ned. Herv. Ge meente bezwaren geoppeid waren tegen het „wereldsche karakter" dezer plechtigheid, schijnen deze tot eene gelukkige oplossing gekomen te zijn. Woensdag zal ten Paleize een Cour worden gehoudenwaarbij aan H. M. de Koningin de aanzienlijken uit den lande voorgesteld worden. Dondeidag gala-voorstelling in den stadsschouw burg. Vrijdag gala-concert in Felix Meritü Zaterdag gala-bal ten paleize. Op een van de voormiddagen in het laatst dier week zal misschien ook door de hand der jonge Koningin het gepantserd stoomschip de Ruiterdat zich thans op de helling der Rijks Marinewerf bevindt, te water worden gelaten. Den daarop volgenden Zondag zal er groot diner ten hove rijn en zullen de Vorstsn op den voor middag deelnemen aan de openbare godsdienst oefening. Op Zaterdag, den 25n Januari, zal in alle schouwburgen van Amsterdam en ook in het Paleis voor Volksvlijt vrije toegang verleend worden aan een ieder. De voorstelling in den Stadsschouwburg zal alsdan bestaan uit: Een Amsterdamsche Jongen van Van Lennep. De Dam zal gedurende 's Konings verblijf aldaar electrisch verlicht worden met bougies Jablockkoff. Het Rembrandtplein, Kattenburger plein de Westerstraat, de Nieuwmarkt, de Blauwebrug en het voormalig Beursplein zullen met guirlandes van ballons en lampions verlicht worden. Op de Nieuwmarkt zal een triomfboog, op het voormalig Beursplein een tempel en el ders zullen zuilen en obelisken worden opgericht. Het Stadhuis zal met gas worden verlicht, maar van het vuurwerk is, met het oog op het jaar getijde afgezien. Bovendien zou een waardig vuurwerk meer geld kosten dan voor deze zaak uit de gemeentekas ter beschikking kon gesteld worden. - De Daily News behelst een telegram uit New-York van 3 dezerwaarin gemeld wordt dat Edison eene machine heeft uitgevonden, om de hoeveelheid verbruikte electrisch liclit te meten. De machine bestaat in een zelf registree renden toestel, die geplaatst zal worden in elk huisdat van electrisch licht voorzien wordt. Edison verklaart, dat zijne uitvinding aangaande het electrisch licht thans voltooid is. Hij houdt zich thans nog slechts bezig met proeven om de kosten van het licht zoo zuinig mogelijk te maken. Nu reeds heeft hij de zekerheid dat ze minder zullen zijn dan het gas. Zoodra hij de minimum prijzen gevonden heeft, zal hij de uitkomsten zijner uitvinding openbaar maken. De electrische verlichting van de Piazza Colonna te Rome voor het eerst ontstoken bij den feestelijken intocht van het koninklijk paar, zal nog eenige weken eiken avond blijven bran den, om het publiek zelf te doen oordeelenof deze nieuwe wijze Yan verlichting al of niet boven het gas te verkiezen zij. Het arme gas, schrijft de correspondent der Nazionemaakt inderdaad een treurig figuur en schijnt wel rood licht te geven uit schaamte. Het schijnt werkelijk, dat de Petersburger politie de moordenaars van het lioofd der ge heime politie, Generaal Mesentzoff, op het spoor is, Twee personen die in de kanselarij van het hoofdkantoor der politie als schrijver zijn aangesteld, werden door een onbekende omge kocht hem alle circulairesde van die politie uitgaan, in handen te spelen. Een geheim agent kwam daar echter achter en de twee schrijvers werden gevangen genomen. Hoewel het niet gemakkelijk was den omkooper op het spoor te komenslaagde de detective ten laatste, en nu bleek dat men met een zeer verdacht persoon te doen had. Men vond bij hem een rekening, waaruit bleek, dat zij gold de huur van het paard, dat de moordenaars in veiligheid bracht. Men vond werkelijk door die aanduidingen het paard en rijtuigen de gevangene word door personen, die bij den moord tegenwoordig waren, als de koetsier herkend. Wie in het rijtuig zaten de eigenlijke daders dus weet men nog niet maar men hoopt ze nu te ontdekken. - Het lijk van Stewart is nog altijd niet gevondenofschoon de New-Yorksche bladen melden dat de dieven iets van zich hebben laten hooren. Het schijnt dat de dieven in onder handeling zijn getreden met den rechter van instructie, Hilton. Een der dieven schreef, dat hij met hem en da weduwe eervolle onderhan delingen wilde aanknoopen dat alle middelen welke de wetenschap aangeeft, waren aangewend om de echtheid van het lijk vast te stellen en dat een millioen dollars hem een geschikte prijs voor de teruggave toescheen. Het aanbod werd afgewezen en terstond daarop ontving de heer Hilton berichtdat 50,000 dollars en geen onderzoek aangenomen zouden worden, 't Schijnt dat de dieven daarop berouw over hun aanbod hebben gekregen en mevrouw Stewart ontving een brief, waarin geklaagd werd over de ongepaste wijze waarop de onderhande lingen werden gevoerdaan het slot van der. brief werd nu 100,000 dollars geëischt. Later ontving de heer Hilton een brief van den vol genden inhoud „Waarde heerindien gij mij belooven wilt mij niet gevangen te zullen nemen en mij 10,000 dollars wilt geven, zal ik uzeggenwaar het lijk, en ook de rooverste vinden zijn. Ant woord zoodra mogelijk in de New-York Times." De brief was geteekend„Een der roovers." In hoeverre deze correspondentie door quasi roovers of door de werkelijke dieven gevoerd wordt, zal nader moeten blijken. Naar wij vernemen, heeft het ontwerp tot het heffen van een belasting op het kapitaal in de portefeuille den Raad van State reeds verla ten. Zijn wij goed ingelicht, dan zal eigen aan gifte de grondslag der heffing zijn en stelt men zich voor, uit deze belasting circa diie millioen te trekken. Bij de Woensdag te 's-Bosch plaats gehad hebbende opening van de stembriefjes ter ver kiezing van een lid van den Gemeenteraad bleek, dat waren uitgebracht 810 geldige stemmen. Yan deze bekwam de heer A. M. J. T. van Rijckevorsel-Bonnike, kandidaat der kiesvereeni- ging Noordbrabant458 stemmen op den heer G. van der Griendt waren 340 stemmen uitge bracht. Er zijn 1232 kiesgerechtigden. De nationale inschrijving ten behoeve der geruineerden door het bankroet der City of Glasgow Bank heeft thans een bedrag bereikt van 309,300 p. st. Daarvan werd 156,570 p. st. te Glasgow verzameld. De commissie voor deze zaak meende aanvankelijk aan 300,000 p. st. genoeg te zullen hebben tot hetgeen zij zich voorsteltthans echter is zij tot het besluit gekomen dat er minstens 500,000 p. st. zal uoodig zijn. Uit Eindhoven wordt dd. 2 December aan de Middelb. Ct. gemeld De machinist R., aan wien de oorzaak van het alhier op 23 November plaats gehad heb bend ongeval geweten wordt, is in zooverre ge nezen, dat hij naar zijne woonplaats (Rotterdam) is kunnen vertrekken. Het bericht in sommige bladen, als zou hij gearresteerd zijn, is dus niet juist. Zijn denkvermogen, dat door een hoofd wond geleden had, heeft hij terug gekregen. De conducteur J., die een zijner bcenen brak, neemt in beterschap toe ook in den toestand van den conducteur R., die een zware hoofdwond had bekomen, is verbetering. Het overige personeel is reeds zoo verre hersteld, dat het in de vol gende week zijn dienst kan hervatten. De dokter Anderegg uit Roosmalen, die in den trein zat, heeft de eerste geneeskundige behandeling ver richt. In strijd met de berichten, volgens welke de machinist R. dronken was, kunnen wij mede- deelen dat dit niet het geval is geweest. R. is een zeer oppassend man, die zelden gebruik, nimmer misbruik van sterken drank maakt. In een Duitsch-Amerikaansch blad deelde een lezer onlangs mede, hoe lastig het is l'em- barras de clioix te hebben. Hij leed aan rheu- matismus en ging de 4de pagina der courant consulteeren, en nu vond hij in een half uurtje, dat of jodium, óf cliinine óf Airy's pain expcller, of glauberzout, of wijn, of citroenen, of scherpe olie, of tannine, of suiker en jenever (cognac met zout is nóg beter), of Turksche bladen, of een in den zak gedragen aardappel of kastanje, of flanellen onderkleederen, of inwrijving met chloroforme, of warme limonade, of een badreis, of eenvoudig droge lucht, of mostaard-omslagen, of inwrijvingen met kamfer, of wel electriciteit het „beste en eenige geneesmiddel" is, om van tallooze andere even „beste en eenige" ge neesmiddelen niet te spreken. - Nadat het schip „Smero in het drijvend droogdok was gehaald en men bezig was het boven de stapelblokken te brengen, om daarna liet dok op te pompen, is het plat op zijde ge vallen. Het stuurboord bovenschip rust nu op de kimbedden en de onderwanten op de zijkast van het dok. De groote steng en eenige andere deelen van het tuig zijn gebroken, doch het schip is goed dicht gebleven en vrij van water, ongeacht de kiel omstreeks drie voet boven water komt. Men is onmiddellijk begonnen bram- en bovenbramra's en stengen weg te ne men en hoopt, met behulp van den kiellichter, daartoe door de heeren Jers. Meyjes Zonen bereidwillig afgestaan, het schip spoedig weder te richten. Te Bozum (Baarderadeel) stierf dezer dagen een der oudste inwoners, oud ruim 93 jaren. Op 80-jarigen leeftijd trad hij voor de 2e maal in het huwelijk, waaruit een zoon werd geboren, thans nog in leven, terwijl al de kindereu uit zijn eerste huwelijk waren overleden. Het volgende telegram uit New-York werd te Londen aan het bureau van den New-York Herald ontvangen Stormweder, vergezeld van regen en sneeuw, kan omstreeks den 8n op de Britsche, Noord- sche en een gedeelte der Eransche kust verwacht worden. In den Atlantischen Oceaan zal het deze week stormachtig zijn. In de Brusselsche Gazette wordt het vol gende verhaald Eergisteren ochtend arriveerde de eerste trein uit C. te A. om van daar de reis naar R. voort le zetten. De stations chef lag nog in diepen slaap, en daar de trein niet mocht vertrekken voordat hij hiertoe per soonlijk het teeken had gegeven, bleef er niets anders over dan te wachten. Daar hij tamelijk ver van het station woont, werd er iemand op een draf naar hem uitgezonden. Deze stormde het huis in en schreeuwde uit alle machtmijn heer de chef! mijnheer de chef, de trein wacht!" Verjchrikt springt de chef op, gunt zich geen tijd om iets aan te trekken, ijlt in zijn nacht- costuum, op bloote voeten en met de slaapmuts op, naar buiten, ziet voor een herberg een paard staan, springt er op, komt zoo het stations terrein binnenhollen en geeft het verwachte teeken. Men begrijpt welk eene vermakelijke vertooning dit aldaar opleverde. De jongste en vreeselijke epidemie van gele koorts in Amerika heeftfnogmaals bevestigd de bekende waarheiddat tusschen die ziekte en onreinheid een nauw verband bestaat. Een opstel in den Plumber and Sanitary Engineer en mededeelingen in den New-York-Herald doen zien in welk een sch romelij ken staat van ver- waarloozing de bijzondere en de publieke zinde lijkheid met name te New-Orleans zich bevond - en vermoedelijk zich nog bevindt. Zoolang generaal Butler aldaar het bevel roerde ging alles wel. Hij zorgde met kracht voor de rei niging. Met zijn vertrek hield dat alles op. Te New-Orleans zijn b. v. geen riolenal de massa's vuil van rottende dieren- en plantenover- blijfselen, die in, achter en tusschen de wonin gen en op de straten liggen spoelen bij regen in de oppervlakkige gotendie slechts weinig verval hebben. Als men de beschrijving leest van den „stal van Augias" aldaarmoet men zich verbazen, dat niet meer nog de gele koorts aldaar onder de indolente bevolking woedt. Te Scheveport en te Memphis is het niet veel beter gesteld. In een koel klimaat zou zulk een toe stand typhus veroorzaken. En kan dan in het warme klimaat iets anders er het gevolg Yan zijn dan de landtyphus aldaar de gele koorts? Uit Berlijn wordt berichtdat het plan van het Rijn-Maaskanaal zijn verwezenlijking nadert. De algemeene vergadering van belang hebbenden heeft tot het aangaan van een leening van 101/, milioen mark besloten. Te Nieuw- en Sint-Joosland is een gezin van man vrouw en twee kinderen bijna omgekomen door kooloxyde-gas. Een kachel zonder schoor steen was getookt met zg. kolen zonder walm of rook. Deze ontwikkelden echter natuurlijk in de kamer wel het reukloosmaar zeer giftig kooloxy dedes morgens ten 5 ure werd de man gelukkig nog wakkerin het bezit van genoeg besef om naar het raam te kruipen en daarna de deur te openen. De vier personen waren den dood reeds zeer nabij, doch zijn nu allen hersteld. Bij den Duitschen Bondsraad is ingekomen een ontwerp Yan wet betreffende de bescherming van nuttige vogels. Het bestaat uit 10 en sluit zich aan bij de vroegere ontwerpen op dat stuk. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regeering meent het beoogde doel te kunnen bereiken doorwat het binnenland be-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1