Nummer -98. Donderdag 12 December 1878. le. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Zij die zich voor het volgend kwartaal op dit blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. STAAT VAN BRIEVEN nationale ^militie. De Echo van hei Zuiden, m ii ik, mik wm Dit blad verschijnt Woensdag -en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. geadresseerd aan onbekenden. WAALWIJK. Gedurende de eerste helft der maand November. 1. J. Guttinger, Rotterdam. Van het hulpkantoor te Waspik: 2. D. de Jong, 'sGravenhage. Kunnende de brieven door den afzender aan het Postkantoor alhier worden terugontvangen. De Dieecteuk, BAGGERMAN. Oproeping tot Inschrijving. lo. 2o. 3o. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk; Gelet op art. 19 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no 72), betreffende de inschrij ving voor de Nationale Militie; Brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat alle mannelijke ingezeten, die op 1 Jan. van het jaar 1879 hun 19e jaar zijn ingetreden, namelijk die geboren zijn in het jaar 1860, onver schillig of zij redenen van vrijstelling hebben of niet, verplicht zijn zich in de maand Januari 1879 voor de militie te doen inschrijven dat voor ingezetenen wordt gehouden hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overledenwiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Juli 1850 (Staatsblad no 44) hij, die geen ouders of voogd hebbende, ge durende de laatste achttien maanden, den 1 Januari 1879 voorafgaande in Nederland verblijf hield hij, van wiens ouders de langstlevende inge zeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt; dat voor ingezeten niet wordt gehouden: de vreemdeling, behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienst plichtigheid het beginsel van wederkcerigheid is aangenomen, terwijl daarentegen hij, die eerst na het intreden van zijn 19e jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20e jaar ingezeten wordt, verplicht is, zich, zoodra dit plaats heeft, ter in schrijving aan te geven dat voor de militie niet wordtingeschreven: de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten dat de inschrijving geschiedt: van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont van hem, die geen vader, moeder of voogd hééft, of door dezen is achtergelaten, of wien6 voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont; van den buiten 's lands wonendeu zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land kroont, in de ge meente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd, tot het doen van die aangifte verplicht. Met waarschuwing, dat diegenen, welke zich op den 31 Januari 1879 niet hebben aangegeven, overeenkomstig de wet zullen worden gestraft. De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. Dr. D E H A A NLB. Waalwijk, 8 December 1878. lo. So. lo. 2o. 3o. 4o. Het B. v. Z. H. zegt met zekerheid te kunnen mededeelen dat de plechtige intocht van HH. MM. den Koning en de Koningin in de resi dentie zal plaatshebben op 27 Januari a. s. Bij B. en W. bestaat het voornemen om de ingezetenen uit te noodigen tot een algemeene illuminatie in den avond van dien dag. Het Handelsblad bericht dat dezer dagen te Amsterdam eene bijeenkomst gehouden is, waarin de grondslagen zijn besproken van een vennootschap voor electrischc verlich ting. Volgens een belicht uit Amerika zou het door~Edison aangevraagde patent voor de ver deeling van het electrisch licht geweigerd zijn. Aan het Patent-office te New-York beroept men zich op het bestaan van een patentbrief, in 1845 aan zekeren heer Starr van Philadelphia voor een dergelijk doel uitgereikt. Ook zou volgens het blad the Electricien door de heeren Herbert and Co. agenten van den heer J. H. Hussel, bezwaar zijn geopperd tegen het Engelsche patent van Edison. Een proses deswege zal na Kerstmis voorkomen. Voor het Ned. Nationaal Zangersfeest, in 1879 te Deventer te houden zijn geëngageerd als solisten mej. Wilh. Gips en de heeren B. J. de Goeij en W. C. Deckers, benevens verder liet Amsterdamscb Par^-orchest, terwijl met de Brusselsche Guides onderhandelingen zijn aan geknoopt. Men spreekt van electrische verlichting van de feesttent. Ten behoeve van het muziekfeest der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, in Mei van het volgend jaar, zal de groote zaal van het Paleis voor Volksvlijt in die dagen, met het oog op de acoustiek, aanmerkelijke verande ringen ondergaan. De wijzigingen geschieden op raad van den bouwmeester der bekende Tonhallete Dusseldorf. Voor die werken is een krediet van f7000 uitgetrokken. In the London Gazette zijn verschenen de bepalingen die omtrent den invoer van vee in Engeland op 1 Januari in werking treden. Omtrent het vee, in Engeland aangevoerd uit Nederlandsche havensluiden die bepalingen als volgt Deze beesten worden toegelaten op de los plaatsen voor buitenlandsch vee", in de havens van Londen en te Sunderland, Hartlepool, Goole, Grimsby en Plymouth. Alle daar aangekomen beesten moeten geslacht worden binnen tien dagen na de aankomst en zijn in dien tijd on derworpen aan streng toezicht van een inspecteur van den Privi Councildie onbeperkte macht heeft om te desinfeeteeren en zelfs te vernietigen wat hij vermoedt dat besmetting kan aanbrengen. De industrie der ganzenleverpasteien breidt zich te Straatsburg jaarlijks uit. Omstreeks 250 personen verdienen hun brood met het mesten der ganzen. Om zulk een dier volkomen te mesten heeft men 30 liter Turksche tarwe noodig, waarbij spiesglans gevoegd wordt om eene zoo groot mogelijke lever te verkrijgen. Met het zelfde doel wordt het drinkwater met zand en houtskool vermengd. De lever wordtal naar de hoedanigheid, met 5 tot 10 mark het pond betaald en is tusschen de twee en drie pond zwaar. Men telt te Straatsburg 2 3 pasteibakkers, die anderhalf millioen mark 'sjaars omzetten. Door den eigenaar van het magazijn No 39 in de Leidschestraatte Amsterdam, den heer Oostmeijeris gedurende eenige avonden de winkelgevel verlicht met electrisch licht. Deze verlichting was zóó helder en krachtig, dat in de gansche straat de invloed er van onder vonden werd. Het aanplakbord op den hoek van de beurs straat wordt thans 's avonds verlicht met sierlijke gaskronen. Eenige jaren geleden werd in Zwitserland de doodstraf afgeschaft. Sedert zijn daar de misdaden zoo onrustbarend toegenomendat op het initiatief van de meest liberale kantons een comité is gevormd voor het bijeenbrengen van de vijftig-duizend onderteekenaars, die vereischt worden om aan de Wetgevende Macht de we derinvoering van de doodstraf te Yragen. De oudste inwoner van Tilburg, Arnoldus Van Spaendonk, is Vrijdag in den ouderdom van 96 jaren overleden. Als voorbeeld welk een heilzamen invloed de toepassing van doorgaand remwerk op spoor- wegmaterieel kan hebben, deelen wij een bericht mede omtrent een ongeval dat onlangs met een sneltrein plaats vond op de lijn van Dover naar Londen. De trein bestond uit een locomotief, een ten der, een bagagewagen, vier personenrijtuigen en een eindbagagewagen. Op eenige lionderde me iers afstand van het Bickley station, toen de snelheid van den trein minstens 80 kilometer per uur bedroeg, brak plotseling de voorste tender-as. De trein was geheel voorzien van de automa tische Westinghouse-rem, en als dadelijk gevolg van het breken van de tender-as werden de rem- blokken met volle kracht aangedrukt tegen elk wiel van den gebeelen trein. Dit geschiedde zoo snel, dat de machinist eerst door het ver tragen van den trein bemerkte wat er gaande was. De trein kwam tot volmaakten stilstand in 190 meter. Evenwel, terwijl de trein nog liep, botste de voorste bagagewagen, die door den scheeven stand van den tender buiten het spoor was gewrongen, tegen den pijler van de brug, die den Zuid-Oosterspoorweg over de Lon don-Chatham en Dover-lijn voert. Door dezen schok werden de twee voorste spoorwegrijtuigen eveneens buiten het spoor gedrukt, en daardoor bekwam de conducteur in den bagagewagen eenige lichte kneuzingen, maar de snelheid van den trein was op dat oogenblik reeds zooveel verminderd, dat geen der rijtuigen omviel en geen der reizigers eenig letsel bekwam. Men vond bij nader onderzoek alle remblokken nog steeds stijf tegen de wielen geklemd, en het is bijna zeker dat, zonder de automatische werking dezer rem (eigenschap om uit zich zelve, in wer king te treden), de meeste reizigers bij dit ongeval een wissen dood zouden gevonden heb ben, of althans zeer ernstig gekwetst zouden geworden zijn. Ter gelegenheid van eene executoriale inbeslagneming te Amsterdamkrachtens eene beslissing van de Rechtbank aldaarvond de deurwaarderhouder van het vonnis Vrijdag jl. de deur gesloten van de woning der persoon tegen wie het beslag geschieddeeene bejaarde, nochtans krachtigeflink gebouwde vrouw welke sedert den dood van haren man geheel alleen woondeen noch de aanmaningen van den deurwaarder of die van den commissaris van politie in wiens tegenwoordigheid bij der gelijke gevallen de deuren ondanks den bewo ner geopend moeten wordenmochten iets uitwerken. Zij hield deuren en vensters hard nekkig op ketting en grendels en wees iedere poging om te onderhandelen afzoodat eindelijk op last van den commissaris van politie door het verbrijzelen van een vensterraam aan de mannen van (le wet de toegang kon worden verleend. Het bleek toen dat de vrouw krank zinnig wasen de ongelukkige werd nog dien zelfden middag door de politic naar het gesticht overgebracht. De gerechtelijke executie werd natuurlijk ge schorst. Te Amsterdam is een 18-jarige dienstbode reeds voor de vierde maal in staat van beschul diging gesteld wegens oneerlijkheid. Ditmaal had zij het geld, haar door de meesteres voor aankoopen ten behoeve der huishouding verstrekt, uitgegeven aan opschik en snuisterijen. Twee luie leegloopen wandelden deze week van Amsterdam naar Haarlem, om te zien of zij daar niet het een of ander konden machtig worden, want in de hoofdstad zijn de omstan- digdheden voor het dievenpak tegenwoordig^bij- zonder onvoordeelig. De expeditie naar Haarlem leverde een jas op, in eene openstaande woning gestolen. Te Halfweg werd de jas verkocht en voor de opbrengst brood en jenever gekocht. Ofschoon nu de jas zoowel als de opbrengst verdwenen was voor Amsterdam bereikt werd, hadden de heeren nauwelijks een paar schreden op het grondgebied der gemeente gezet, of de Amsterdamsche politie pakte hen op voor het geen zij in Haarlem hadden bedreven. Uit Nunspeet wordt gemeld Toen Zon dag namiddag ongeveer 4 uur de landbouwer E. De Z. met zijne huisgenooten en buren, (samen 6 personen) uit de kerk naar huis wilde rijden, geraakte zijn paard op hol, waardoor de wagen omviel en de daarop gezeten personen er afvielen en zich ernstig bezeerden een man brak zijn dijbeen en eene der vronwen bezeerde zich aam den rug, Het paard werd spoedig opgevangen, daar het met de achterpooten in een zinkput was vastgeraakteen en ander gebeurde midden in het dorp. Omtrent het vergaan van het Nederland sche schip Annaop den Teemsvernemen wij het volgende De Annakap. W. H. Korfkerkwam van St. Petersburg met bestemming naar Londen en was den 27en November op de rivier voor Lon den daar het stormachtig weder wa3, kon geen loods aan boord komen en moest de kapitein wel doorzeilen. Zoodoende is het schip aan den grond geraaktwaarbij het geweldig begon te stooten, zoodat het al spoedig zand bij de pomp kreeg. Wegens de hooge zee en den storm kon geen stoomboot het schip naderen, en daar het steeds bij het wassende water meer begon te stooten besloot de bemanning het te verlaten eerst met de groote bootdie echter omsloeg en daarna met de sloep. De equipage had zelfs geen tijd om hare kleeren te reddenen nauwelijks waren zij van boordof een der masten viel omlaag. De be manning kwam eerst den 28n November behou den aan wal te Southhead. Omtrent het zinken van de stoomboot Stad Breda wordt nader medegedeeld De boot zonk op circa 100 meter afstands van de sluizen van Mark en Dintel, tengevolge van een bekomen lekkagevermoedelijk door het stooten der boot tegen een aldaar zittend zink- stuk. Men is thans bezig haar te lichten. Van de ladinggeheel door het zoute water door trokken, zal weinig of niets terecht komen. De stoomboot is verzekerd; de lading niet. Men houdt het er voordat het stoom schip Termann Ludwig den 26n September van New-York naar Antwerpen vertokken, met man en muis verongelukt is. Aan boord waren be halve eene rijke lading, eene bemanning van 34 personen en 2 passagiers. Twee der verongelukten waren Nederlandersde kapitein J. Durt en de matroos J. Gezelle, beiden geboren te Vlissingen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1