Te Huur El MEÜW HUE - 1IHS. te TETERIHGEN bi] BREDA. RIJ MOON HELEN ii Galvanisch Koper en in Gevraagd Gevulcaniseerd Caoutchouc JUSIS SACRUM". als WAAI. WIJS INKTSTEMPELS De Ondergeteekenden A.J.BINTK ALLERLEI. M ADVERTENTIES A, M. van GLABBEEK, S Laatste berichten. AGENTUREN BOOMKEEWKERIJ TE 'Jt Het Yoorloopig Bestuur heeft de eer te berichten, dat de societeitsdagen voor de Leden vanaf heden een aanvang nemen. Yoor de Abonné's is het locaal alleen toegankelijk op de gewone concerten der Liedertafel „Oefe ning Yermaak" en op de Zon- dagsche repetities diete begin nen met 15 December, om de veertien dagen zullen plaats heb- )en. De bij hen inwonende familie eden van Gewone Leden, hebben ;oegang tot de zaalop alle Zon en Feestdagenwanneer er geene Duitengewone Uitvoeringen zijn. Waalwijk, 3 December 1878. Het voorl. Bestuur. 2 98ste STAA T S - L O T E RIJ T)E NOTARISSEN YERKOOPEN: i II. DE GREEFF, Leve rancier van Klccdingstuk- kcn. DTirmuwQ* rui MBENS-KIEVITS, in RUBBENS Co.^yw SchoMakcrs. fournituren. BEBNABD HENDRIKS, Mecanicien. voor Amsterdam en omstreken. qual. f4.— a f 5.10 lange Jarige korte naar :fn f2.— a 4.90. Boekweit. Zonder prijsverandering, doch mneie- ijk alles tot genoteerden prijs te verkoopen en vergeefs lager gelaten. Nieuwe Noordbrabantse,he f 160 nieuwe laam- *iii> f 181 a 184 per 2100 kilo. paardenboonen als voren; debeste f7.10 a 7-60; nindere f 6.'l 7 Duivenboonen f 7.50 a 8.50. Bruine boonen ruim toegevoerd en 50 cents neer weinig opgeruimd Vlaamsche en Zeeuw- de beste f 10.25 A 11.-, dito mindere f 7-50 f10. Ook Witte Boonen waren moeilijk tot vorigen iriis te verkoopen. Vlaamsche en Zeeuwsche, de. 3este f10 a 10.75; dito mindere f7.50 a 9.7o. Blauwe Erwten waren bijna niet te plaatsen. Ei was ruimen aanvoer. Puike Zeeuwsclie f8.75 a 9.50; Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassclie f8.— a 8 50 geringe f7.a 7-75. Schokkers in goede loc wiikende niet begeerd. De beste 1,10.50 a 11.50 en mindere f 7-50 5. 10.25. Van Koolzaad en Lijnzaad is niets genoteera. Kanariezaad beter te verkoopen en 2o cents minder liet beste f8.50 a 9.—; goed en minder f6.50 a 8.—. Ter Aardappelenmarkt waren de prijzen als ^Zeeuwsche jammen f4.—, 4.50, Geldersche ronde wolkammers f k dito kralen f 3^-, stoele- niatters f-.—Zeeuwsche blauwe f.—Pruissische f3.—. Weinig aanvoer. n Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 10UUU heet., prijs f 2.75 per heet. Zeeuwsche eieren f-.a -.en Overmaassclie dito f k de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f 10.k 11.de aanvoer was weinig. 10 December. Beestenmarkt. Aangevoerd paarden 0, runderen 341, vette graskalveren 186, nuchtere kalveren 2schapen oi lammeren 784, varkens 502, biggen 120, bokken of geiten .0. De besteedde prijzen liepen als volgt Runderen: le kw. 90 a ct., 2de kw. 84 A ct., 3e kw. 80 k ct. Kalveren: le kw. 100 k - ct, 2de kw. 90 a ct, 3de kw. 80 a ct. Schapen: le kw. 85 a ct, 2e kw. 80 k ct, O/lp Ir TL" 75 ft Ct. Lammerenle kw. 85 k ct, 2e kw. k ct, 3de kw. ct. KC Varkens: le kw. 60 k ct, 2e kw. 58 a ct, 3e kw. 56 a 50 ct. Gorinchem, 9 Dec. Aanvoer van Granen redelijk handel weinig. Het aangevoerde ruimde tegen vorige prijzen ^Me^bes^eeïde voor: Ristarwe flO.— ^10.50, roode dito f9.25 k 9.75, witte dito f 9.- a 9.5<h In 1 and sell e Rogge f6.25 a 6.75, buitenlandsch dito f5.25 u 6.,,ft Gerst f6.— a 6.50. Haver f3.50 a 4.50. Blauwe kookerwten f 9 a 9.50, dito mesting f7.50 k 8—, dito geele f-.— Witte boonen f k bruine boonen f 12.— a ^Paardenboonen f8.- a 9.-. Duivenbocmen f8.50 k 9.—. alles naar qual. en per heet. Op de Veemarkt was heden ruimer aanvoer dan de vorige week, er heerschte vluggen handel. 1ste soort kalf koeie* 275 a f330 2de soort 170 220 170 '*245 Melkkoeien Hokkeling Vaarzenso Graskalveren Nuchtere Kalveren Kaas 22 k 25 c. per halve kilo. Boter f0,74. Eieren fl,30 a fl,40. Schiedam, 10 Dec. Moujwün f 10.75 f 16.25Amsterd. proef f 17.50, per Ned. ^aten zonder fust of belasting, Spoeling per ketel f2.00. Amsterdam, 9 December. Tarwe in loco niets redaan. Op levering onveranderd. .Nov. i ^ogge^n ioco kleinigheden als voren verkocht, like iarige Galatz f 143; jarige Taganrog f 140, euwê f 146; jarige Petersburger f 151 150 nieuwe Dertiende trekking. No 3128, 3335 en 13250 ieder f 1000 No 1912, 44S5, 77S7, S459 en 10335 ieder f400; No 2793, 4800, 13131 en 13674 ieder f200; No 890, 174S, 2612, 3348, 3t)59, 4312, 4498, 4877, 6419, 14437, 15060, 16426, 16913, 20059 en 20324 ieder f100. men en (le geheimraad Makoff ad interim tot hoofd van bedoeld Departement wordt benoemd. Konstantinopel, 10 December. In een buiten gewonen Kabinetsraad, bijgewoond door de oud- Ministers en vele politieke notabiliteiten, is be raadslaagd over een hervormingsbesluit, dat een buitengewoon vrijzinnig karakter zal dragen. Osinan-pacha ontwikkelde liet plan van een ge- heele legerhervorming. Een wijsgeer, die een stroom moest overtrek ken, besteeg tot dat einde eene boot. Onder het varen vroeg hij aan den schipper of deze de Arithmetics verstond. „Arilhmetica?Neen, daar heb ik nog nooit van gehoord." De wijsgeer gaf hem ten ant woord «Dat doet mij leed, dan is er een vierde gedeelte van uw leven verloren gegaan." Kort daarop vroeg hij weder„Verstaat gij ook wat van de wiskunde?" De schipper lachte en gaf andermaal een ont kennend antwoord. „Ach", riep de wijsgeer uit „Een tweede vierendeel van uw leven ging jammerlijk te loor." Eene derde vraag van den wijsgeer was deze „Zijt gij ook ervaren in de sterrekunde „Och neen, lieve heer „Nu, dan is er drie vierendeel van uw leven voor u verloren gegaan." Juist op dat oogenblik stiet de boot op een blinde klip, raakte lek, en begon Je zinken. De schipper sprong op, wierp zijn buis uit en vroeg met een bedenkelijk gelaat aan den wijsgeer „Kunt gij ook zwemmen?". „Neen," was 't antwoord. „Nu", ging de schipper voort, //spring dan maar schielijk op mijn rug, anders gaan voor u de vier vierendeelen van uw leven verloren." §t5V Te bevragen bij H. VAN SCHIJNDEL, Fabriek en Magazijn van Ijzerwaren, WAALWIJK. - NAAST DE PUTSTEEG. Beveelt zich aan tot het leveren van Sier- boomen, Heesters en Planten, Coni feren, Rosen, Woudboomen, Veeren voor Dekking, enz. Boscbplantsoen en Vrucbtboomen in verschillende vormen. - 50 - 20 f 0,70 Jenever In Californië komt de knecht om 2 -uur des nachts bij een gast, en haalt41 het beddelaken van het bed. „Wat moet dat beteekenen? roept de gast woedend. t> „Mijnheer heeft gasten, ik moet tafeldekken.' „Het verheugt mij u te zien mijnheer den secretarishebt ge u gisteren bij ons nog al geamuseerd „O voortreffelijk, mevrouwin uw huis heerscht eene onberispelijke orde en overal ziet men de voetstappen van uwe ijverige hand" „En ge zijt zoo ook al een jaartje getrouwd „Och ja, Willem I" „Och ja zeg je, Hendrik Maar hebt ge een lief vrouwtje?" „Lief? Wel zeker, zooals alle vrouwen na het trouwen zijn. Mijne vrouw heet Roosje en waarlijk ze gelijkt in alles op een roosje. „Zoo waarlijk, Hendrik Nu dat is gelukkig voor je." „Maar weet je dan niet, Willem dat men geene roozen zonder doornen, die soms geducht kunnen steken, vindt Zoon „Zeg, vader, waarom hebben die huza ren toch allen zulke dunne beenen?" Vader: Opdat zij gemakkelijker in hunne naauwe laarzen zouden kunnen. zijn verkrijgbaar Eene nette zindelijke om dadelijk in dienst te treden, tegen HOOG LOON. Adres onder letters X. Z.bij den Uit gever dezer Courant. met de daarbij behoorende Metalen Stem- peldoozen en v e t v r ij e Stempelinkt in vier kleuren (roodblauwviolet en zwart. Deze stempels munten in zuiverheid van snedever uit boven gegraveerde daar zij van Boek drukletters worden afgevormd# De Caoutchouc-Stempels hebben nog dit voor, lo. dat men er zeer gemakkelijk mede af stempelt ook op harde of eenigzins ongelijke oppervlakten, hetgeen bij menigvuldig gebruik en vooral bij grootere stempels van belang is, 2o. dat hij weinig inkt verbruikt, hetgeen op den duur kosten uitspaart. De vetvrije stempelinkt heeft het voordeel dat hij de stempels schoon houdt en het vol- smeren voorkomt. Ook worden bestellingen aangenomen op groote Stempels in gelatine voor het merken van kisten enz. Eene groote Stempelproef in kleurendruk is voor ieder belanghebbende ter inzage. puike jonge v.c.^v- - flT8Wei6o!dUoavan boord Tl60 lompt. zonder korting per 2100 kilo. Op Severing onveranderd, voorjaar iets flauwer; Oct. f 146,148 Maart f153, ^Koolzaad £1 hooger; Oct. f370, April f378. Lijnzaad niets verhandeld Raapolie dadelijk en op levering lager op 6/w. f_ vliegend f 305/s. Nov./Dec. f35, 34 /3, Mei 18LijnoUe :35dadelijk dit jaar iets flauwer Voor- Noy./ü^a^^f^n./^ei'lT^^SVs^MM.rt/April Raapkoeken per 1000 kilo 90 a 96. Lijnkoeken per 100 KG. flO a 14. Antwerpen, 9 Dec. Va» Wol werdL heden ver- kocht 150 balen vette La Plata-en IJ® b. vette Chilievoor de laatste soort werd fr. .7 p ^Huidem'Verkocht 209 drooge San Nicolas van fr. 97 a 116; 142 droog gezouten Kaap A lr. »b, 54 droog gez. Paraiba tot geheimen prijs150 gtz Guafeluay tot fr. 70 a 75; 526 gez. Uruguay van fr 63 a 72120 gez. Rio Grande van fr. 57 337 EM. Kanp van fr. 56'1523 gez. B-Awes paarden- tot fr. 38, alles per 50 kilo, en 154 d*. dito a 6 fr. per stuk. In een restauratie. „Geef mij wat ^vater met wijn, maar gaauw, want ik heb haast' Buffetjuffrouw „Als u zoo'n haast heb neem dan liever wijn met water, die hebben we altijd op flesschen in voorraad". „Mijnheer, uw zoon is opzichter in een tucht huis, niet waar?" „O ja, maar daar zijn allemaal dieven uit gedistingeerde familiën". j hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn linde KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste Prijzen van f100 en daarboven. VIJEDE KLASSE. Twaalfde trekking. No 201 7867, 8850, 8992, 11982, 18438, 20340 en 20711 ieder f 1000No 17821 f400; No 1440, 4591,5753, 10993 en 18991 ieder f200; No 1377, 1428, 2386, 3150, 7663, 8528, 13925, 17851 en 19413 ieder f100. Tilburg, 10 December. In de nieuw ge bouwde, pas voltooide bierbrouwerij van den heer Van Roessel op de Veldhoven ontstond heden voormiddag brand, waardoor de kap van het gebouw werd afgebrand, terwijl ook de stokerij van binnen geheel is uitgebrand. Niets was verzekerd. Londen, 10 December. The Standard ver neemt uit Tabriz van den 9n, dat binnen 14 dagen de afstand van Khotur aan Perzie ver wacht wordt. Wecnen, 10 December. Het Huis van Af- gevaarden heeft na eenige debatten het voorstel tot het vormen eener commissie van achttien leden met betrekking tot het Berlijner verdrag aangenomen. Ook de Ministers stemden daar- voor. De heer Granitsch deed een interpellatie nopens het plan tot het aangaan vau een gemeenschap pelijke leening tot bestrijding van de bestuurs- kosten in Bosnië. De Minister Depretis ver klaarde dat de mogelijkheid tot het sluiten van een gemeenschappelijke leening niet bestaat. St.-Petersburg, 10 December. Het Regee- ringsblad behelst een rescript van den Keizer, waarbij het ontslag van den Minister van Bm- nenlandsche Zaken, Timascheff, wordt aangeno- te Capelle en te Waalwijk, zullen ten verzoeke van de Erfgenamen vau den Heer TH. SCHOEN MAKERS, in het openbaar E in aal Ter herberge van Th. de Bont, te Waspik, op Donderdag 12 December 1878 des avonds ten 7 ure. Onder de Gemeente Waspik. Eerste Koop. Een perceel I I ns.De Singer-Machi- nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm- machines, Thomas M Co., Elias Howe, Bradbury Co., IMlllfilwHwI Grover Baker, 1 Wheeler Wilson, /J De Teutonia, De Lincoln, De Germania, De r, De Union, De enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aau^de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schacbtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. Buitendijks, groot 1 heet. 89 aren 28 cent. staande op f4110.- Tweede Koop. Een perceel WEILAND, in den Dellenpolder groot 77 aren 3 centi aren., staande op f1850.- Derde Koop. Een perceel WEILAND, genaamd Beijsterd, groot 85 aren 48 centi aren, staande op f 3530. Vierde Koop. De onverdeelde helft een perceel HOOILAND, Bovenkerk, ge heel groot 2 hectaren 35 aren 30 cent., I staande op f 2600. Een Jongmensch, fatsoenlijke Fa milie en van de beste Relatiën voorzien zag zich gaarne BELAST met eenigo Brieven franco, letter D. H.Bureel van dit Blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3