Nummer 99. Zondag 15 December 1878. le. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEIf te Waalwijk. Zij die zich voor het volgend kwartaed op dit blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. OPENBARE VERGADERING Spoorweg Tilburg-Nijmegen. De Echo van het Zuiden, ta* Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, t'ranco per post door liet geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,(50, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden, de rubriek Binnenland 15 cent per regel. NATIONALE MILITIE. Oproeping tot Inschrijving. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk; Gelet op art. 19 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no 72), betreffende de inschrij ving voor de Nationale Militie Brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat alle mannelijke ingezeten, die op 1 Jan. van het jaar 1879 hun 19e jaar zijn ingetreden, namelijk die geboren zijn in het jaar 1860, onver schillig of zij redenen van vrijstelling hebben of niet, verplicht zijn zich in de maand Januari 1879 voor de militie te doen inschrijven dat voor ingezetenen wordt gehouden lo. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overledenwiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Juli 1850 (Staatsblad no 44); 2o. hij, die geen ouders of voogd hebbende, ge durende de laatste achttien maanden, den 1 Januari 1879 voorafgaande in Nederland verblijf hield 3o. hij, van wiens ouders de langstlevende inge zeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt; dat voor ingezeten niet wordt gehouden: de vreemdeling," behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienst plichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen, terwijl daarentegen hij, die eerst na het intreden van zijn 19e jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20e jaar ingezeten wordt, verplicht is, zich, zoodra dit plaats heeft, ter in schrijving aan te geven dat voor de militie niet wordtingeschreven: lo. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is 2o. de in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten dat de inschrijving geschiedt lo. van een ongehuwde in de gemeente, waar do vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont 2o. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3o. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont; 4o. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de ge meente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis Is de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd, tot het doen van die aangifte verplicht. Met waarschuwing, dat diegenen, welke zich op den 81 Januari 1879 niet hebben aangegeven, overeenkomstig de wet zullen worden gestraft. De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. Dr.DEHAAN, LB. Waalwijk, 8 December 1878. van den Raad der gemeente Waalwijk op Maandag 16 dezer, 's namiddags 51/2 uur, be legd tot lo. Vaststelling der Gemeente-Begrooting voor 1879 2o. Verpachting van het marktgeld voor 1879 3o. Innen van het havengeld over 1879. Memorie van antwoord. De werkzaamheden aan den Nederlandschen Zuid-Oosterspoorweg zijn werkelijk sedert ge- ruimen tijd gestaakt. Hoofdzakelijk is dit te wijten aan den minder gunstigen finaneieelen toestand der Maatschappij. Het schijnt wen- sclielijk om aan dien toestand een einde te maken en van Staatswege3de voltooiing der lijn TilburgNijmegenwaarvan ook de regeering het belang erkent, te verzekeren door hulp aan de Maatschappij te verleenen wat zonder be langrijke geldelijke opofferingen voor den Staat mogelijk schijnt. Daarover worden thans on derhandelingen gevoerd mogen dezegelijk de Minister van Waterstaat vertrouwt, tot overeen stemming leiden, dan zal een voorstel tot goed keuring dier schikkingen aan het oordeel der wetgevende macht worden onderworpen. De regcering achtte overdracht der exploitatie van dezen spoorweg aan dc Maatschappij Grand Gentral Beige strijdig met het algemeen belang. Zij was volkomen bevoegd hare toestemming tot die overdracht te weigeren. Zij ging hierbij natuurlijk in de eerste plaats met liet algemeen belang te rade; de minister meent echter te kunnen verklaren, dat de Zuid-Oosterspoorweg maatschappij van hem steeds elke mogelijke medewerking heeft ondervonden en dat met name de indiening van dit wetsontwerp door hem zooveel mogelijk is bespoedigd. De eindaanwijzing der te onteigenen perccelem zal, na aanneming van dit wetsontwerp, alleen dan geschieden wanneer de voltooiing van den weg redelijkerwijze verzekert schijnt. Da Minister zal gaarne ernstig overwegen op welke wijze aan het bezwaar van de gemeente Nijmegen zal zijn te geraoet te komen. MUZIEKUITVOERINGEN. Op de Repetitie der Liedertafel „Oefening en Vermaak" zullen morgen (Zondag) worden ge zongen 1. Wald-AndachtPr. Abt. 2. Kriegers-GebetLachner. 3. O PepitaMuller. Omtrent de toepassing van electrisch licht te Brussel wordt ons van goed ingelichte zijde het volgende medegedeeld Op den Boulevard du Nord aldaar hebben twee electrische lampen, systeem Jablochkoff, van 1 September 1877 tot *30 April 1878, alle avonden van 7 tot 10 urevolkomen zonder eenige interruptie gebrand. De inductie-toestel werd bewogen door een gazmoteur van Deliège et Pétu. Een Jablochkoff-kaars met ballon was een buitenlicht, de andere een binnenlicht. Door middel van het buitenlicht kon men op 400 meter afstands gemakkelijk den seconde wijzer van een horloge waarnemen. De gaslampen op den Boulevard binnen een rayon van 1000 meter maakten het effect van de van ouds bekende „gloeiende spijkers", een straatverlichting aan het tegenwoordig opkomend geslacht bijna onbekend. Bij dagelijksche volging van de proefnemingen is men gekomen tot bet volgend resultaat De intensiteit van het lichtvermogen kan men beperken naarmate van de beboette. Met de Jablochkoff-kaars kan men elke gegeven ruimte, klein of groot, verlichten. De binnen ruimte was ongeveer 40 vierk. meter, de hoogte nagenoeg 5 meterwordt de ruimte grooter dan stelt men twee kaarsen of meer op den zelfden brander. Het licht is zoo zacht, dat T het zwakste gezichtsvermogen er geen nadeeligen invloed van ondervindtterwijl de verbruiker volstrekt, niet naar het licht behoeft om te zien en 'er bij een behoorlijk ingericliten moteur ook niet op behoeft te letten. De Jablochkoff-kaarsen, die te Brussel gebrand hebben waren ingericht voor een duur van 3 uren zij zijn echter tot eiken langeren duur te bekomen, naarmate van de behoefte. De kosten voor de twee lichten te Brussel bedroegen ongeveer 2 cents per uurbehoeft men meer lichten dan wordt de inductie-ma chine versterkt en de kosten van het gebruik blijven dezelfde. (Stp.) In strijd met een vroeger telegram wordt thans gemeld dat het octrooi voor Edison's electrische verlichting Dinsdag zou zijn uitgereikt. Luidens de jongste berichten uit Amerika, heeft Edison zijne inrichting tot het nemen eener proef op groote schaal met zijne, verlich ting bijna gereed. Deze proefnemingalles cr onder begrepen, zal 20,000 pond sterling kosten. De aandeelen in de Edison Company" zijn in middels gerezen. De firma Pabri en Chancery beeft van den uitvinder het octrooi gekocht voor Zuid-Amerika en men verwacht dat Rio de Janeiro, waar liet contract voor gas-verlich- ting eerstdaags aflooptde eerste stad zal zijn, die met electriciteit wordt verlicht. Edison verklaart dat hij geen kool gebruikt, en dat hij thans met zijne machines viermaal meer licht voortbrengtdan toen bij zijne experimenten begon. In Parijs zijn thans proeven genomen met electrisch licht tijdens een felle sneeuwbui. Het effect was verrassend. Terwijl de gaslantaarns ter nanwernood zichtbaar waren weerspiegelde zich het electrisch licht op de sneeuwvlokken en dc straat, zoodat de geheele omtrek verlicht werd. Men zal nu proeven nemen zoodra zware mist heerscht. Indien het licht clan 20 meter ver doordringt, dan zullen op de drukste punten electrische; lampen worden geplaatst. In de laatste dagen is het geld te Parijs wederom zeer goedkoopgisteren werd papier „de liaute banque" tot 2l/s pet. en puik han delspapier tot 2s/8 pet. verhandeld. Die prijzen vormen een groot contrast met die te Londen waar het geld niet onder 47/g pet. verkrijgbaar is daar men vreest dat het disconto der Engelsche Bank a. 8. Donderdag verhoogd zal worden. Wel wordt er dagelijks goud aangevoerd van Parijs, waar de Engelsche wisselkoers het expor- tatiepünt (25,325) voor Amerikaansche goud dollars bereikt heeft, maar een gedeelte van dit goud wordt door de agenten van het Duitsche Gouvernement gekocht en slechts weinig vloeit in de kelders der Engelsche Bank. Opmerkelijk is hetdat men het te Londen niet voor onmogelijk houdtdat er binnenkort weder goud van New-Yotk naar Engeland zal kunnen uitgevoerd worden. De Engelsche wis selkoers te New-York is inderdaad op 4,825 voor 60 daagsch zicht papier gestegen en is zelfs voor zicht papier 4,875 betaald. In Rome bestaat nog een letterkundig ge nootschap, dat in 1689 is opgericht. De her dersdichten waren toen in de mode. Ieder lid kreeg een herder's naam en dit gebruik is nog altijd in stand gebleven. De Koiiing van Zweden, die dezer dagen lid van het genootschap werd heet nu onder zijne medeleden Poliandro Samio. In Moskou bestaat nog de gewoonte, dat de overbrenger der kennisgeving, dat den Keizer of den troonopvolger een zoon geboren is een geschenk van wege de stad ontvangt. Prins Galitzina ontving dezer dagen een massieve zil veren vaas voor de boodschap dat een erfprins werd geboren. Bovendien besloot de gemeente raad een nieuwe school voor 100 jongens te stichten als herinnering aan (leze gebeurtenis. De school zal den naam van den jonggeborene dragen. -7- Het Weekblad voor Nederland, Algemeen Industrieëel Volksblad zal (ter onderscheiding van he^ Amsterdamsche Weekblad dat met 1 Januari a. s. den naam „Weekblad voor Neder land" aanneemt) voortaan lieeten Nederland, algemeen Volksblad. De Duitsche regeering heeft 500 mark belooning toegezegd aan hem die den vermetelen dief ontdekt, die den postwagen op den spoorweg bestal. De diefstal is niet belangrijkwas de hand in een aangrenzend loket terechtgekomen, dan zou de dief zeer belangrijke waarden zijn machtig geworden. Het geluk diende hem bij zijn greep in den blinde niet. In den namiddag van den 3n dezer snelde een personentrein, op de noordwestelijke Oos- tcnrijksche lijn, tusschen Neupaka en Belohrad, in volle kracht voort, Toen plotseling de deur van een wagon openging en een meisje van 4 jaar, dat, op den schoot der moeder gezeten, uit het venster keek, op den weg stortte. De moeder bleef in de eerste oogenblikken als ver steend zitten, doch daarna sprong zij op en, onder het slaken van den jammerkreet//Mijn kind, mijn kind wilde zij uit den wagon sprin gen. De medepassagiers trachtten haar dit te beletten, en werkelijk slaagden zij er aanvanke lijk in, de moeder, die reeds aan de trede stond, met geweld tegen te houden. Er ontstond echter nu een worsteling tusschen de passagiers en de ongelukkige vrouw, die ten slotte, al haar krach ten verzamelende, zich loswrong en hals over hoofd uit den wagon sprong. Gedurende deze scène reed de trein door en eerst na eenige minuten, waarin (le passagiers door roepen en zwaaien met (le zakdoeken de opmerkzaamheid van den conducteur trokken, liet deze de trein stilstaan. Een der condncteurs liep tot het naaste wachthuis terug, doch vond op dat traject moe der noch kind, terwijl ook dc baanwachter van niets wist. De trein zette daarop den tocht naar Belohrad voort. De stationschef aldaar seinde onmiddellijd naar Neupaka en boden wer den naar het afgelegd traject algezonden. Twee uren later kwam het bericht, dat zoowel moeder als kind geheel ongedeerd en welvarend in de nabijheid van Neupaka gevonden waren. Men meldt uit Vlissingen van 11 dezer: Het Nederlandsch driemastschip Alblasserdam, gezagvoerder L. A. Willemse, den 9den dezer na eene reis van 153 dagen van Pangooi alhier aangekomen, passeerde den 44en dag de Augul- has bank en kwam den 62 n dag te St.-IIelena ten anker, van waar het 8 September weder vertrok. Den 7n October cp 16° NB. kreeg het plot seling vliegend stormweder uit het OZO., waar door alle zeilen wegwaaidenzoodat slechts eenige flarden aan de ra's overbleven het schip begon toen water te maken. Nadat die storm, die 24 uren duurde,-bedaard was, overviel het schip den 29n October op 42° noorderbreedte weder zware storm uit het Zuiden waardoor de lekkage sterk toenam, zoodat de pompiers gestadig moesten werken. Van 2 tot 4 November andermaal vliegende storm van het NNO.men moest toen aanhou dend en krachtig pompen, waardoor de equipage zoodanig afgemat geraakte, da, men besloot eene noodhaven op te zoeken, daartoe afhield naar St.-Nazaire en den 15n November arriveerde te Palais (Belle Isle). Den 13n November was een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1