Nummer 100. Donderdag 19 December 1878. Ie. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. Uitgever: ANTOOJtf TIELEN te Waalwijk. Zijdie zich voor het volgend kwartaal op dit blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. GEMEENTERAAD 1 De Echo van het Zuidea II, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnemen tsprijs per-3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regel9 j 0,60, daarboven 8 cent per regel; gr do te letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk brengen bij deze ter algemeene kennis, dat op aanstaanden Maandag den 23 December, voormid dags 11 ure, ten Raadhuize alhier, door hen het Stand- of Marktgeld zal worden verpacht over het jaar 1S79. De voorwaarden van verpachting liggen ter Secretarie op de gewone uren ter inzage. Burgemeester on Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 17 December 1878. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk roepen bij deze gegadigden op voor de betrek king van Havenmeester gedurende het jaar 1879. Zij die hiervoor weaacliau i~- uaumerKiuy te komen, moeten zich schriftelijk wenden aan Burgemeester en Wethouders voor den 23 dezer maand. 5^De instructie ligt ter Secretarie voor belang hebbenden ter inzage waarmede nadere inlich tingen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk17 December 1878. De Burgemeester der gemeente Waalwijk brengt ter kennis der ingezetenendat het supplotoir kohier van den Hoofdelijken Omslag over den jare 1878, door den raad is vastgesteld, en, inge volge art. 265 der wet van 29 Juni 1851, (Staats blad No 85), ter Secretarie gedurende acht dagen voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Binnen dien tijd kan elk op het kohier aange slagene, tegen zijnen aanslag, bij Gedeputeerde Staten, bezwaren inbrengen. De Burgemeester voornoemd, VAN DER KLOKKEN. Waalwijk17 December 1878. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk Gelet op de verordening op de invordering der plaatselijke belasting op de Honden in deze ge meente, doen te weten, dat het suppletoir kohier der belasting op de Honden voor het jaar 1878 door hen is opgemaakt en ter Secretarie der ge meente gedurende veertien dagen voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Dat binnen dien tijd, elk op het kohier aange slagene tegen zijn aanslag bij den Raad bezwaren kan inbrengenbij verzoekschrift op ongezegeld pupior. g emeegter en "Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk17 December 1878. van Waalwijk. Openbare Vergadering van 16 Dec. nm. 51/j uur. Tegenwoordig alle leden uitgezonderd de heer Zijlmans. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige worden gelezen en goed gekeurd. Aan de orde is de Gemeentebegrooting over 1879. Het rapport der Commissie, belast met het onderzoek, wordt voorgelezen, waarna de Raad besluit alleen die artikelen te behandelen, waar tegen de commissie aanmerkingen had gemaakt. Tengevolge daarvan komen in behandeling: Opbrengst der haven en kaaigelden. De commissie meende die veilig te ku nnen stellen op f 1600, zijnde het bedrag van 1S77. De Voorzitter zegt dat dit een punt van ernstige overweging geweest is bij B. en W. Dat zij echter gemeend hebben het tegenwoor dige bedrag op de begrooting te moeten brengen, met het oog op den minder gunstigen toestand van den handel en den daaruit voortvloeienden minderen aanvoer in de haven. Eenige leden meenden, dat door de verbete ring der Kloostersteeg weer meer gebouwd zou worden en dus meer aanvoer van materialen zou komen anderen deelden dit gevoelen nietten slotte werd de post onveranderd behouden. 2. Geeft de commissie in overweging een post uit te trekken voor de rente van uitgezette gelden. De Voorzitter stelt voor, om aanmerkingen te vermijden, dit niet te doen, daar die renten in alle geval aan de begrooting worden toege voegd. De heer Van Iersel is het niet met den Voor zitter eens de commissie heeft volkomen gelijk als zij voorstelt een post er voor op de begroo ting te brengen en kent de aanmerkingen niet die er zouden kunnen komen. Overeenkomstig het voorstel, van den Voor zitter niet op üe' begroóting gebracht. 3. Ten opzichte der gemeentewegen heeft de commissie geen voorstel te doen. Alleen wekschte zij bij deze gelegenheid van B. en W. te ver nemen of alles zal gedaan worden om de wegen in goeden staat te houden. De Kloostersteeg is niet iu orde er mankeert grint, maar in de eerste plaats dienen er greppels gemaakt te wor den van den weg naar den sloot, voor de af watering, De Voorzitter erkent dat de commissie gelijk heeft. Er schijnen voorbij V. d. Broek diepe sporen te zijn. Het is ech.er niet te verwon deren dat dit zoo is, daar het drie weken aan houdend geregend heeft en toen eensklaps de vorst is ingevallen. Door de tijdelijke sluiting der haven is er geen grint aangevoeld kunnen worden. Nu is er echter grint genoeg. De heer Van Riel merkt op dat ieder hande laar zijne koopwaren wel heeft moeten aanvoeren in weerwil der sluiting de gemeente had ook grint kunnen doen aanvoeren. De Voorzitter antwoordt hierop dat er aan de haven geen plaats was om de grint te lossen. De heer Van Riel zoude de grint uit het schip dadelijk op de kar hebben laten laden en dan brengen waar die noodig was. De heer Van Es zegt dat de heer Van Riel die opmerking indertijd wel eens aan het Dag. Bestuur had kunnen doen. De heer Van Iersel zoekt de voorname oor zaak van den slechten toestand onzer gemeente wegen daarin, dat het onderhoud niet publiek wordt aanbesteed. De Voorzitter zegt dat het alleen ligt aan het personeel met het onderhoud belast. De weg naar Drongelen is wel goed. De heer Van Iersel herhaalt dat, daar men ondervonden heeft dat men geen geschikt per soneel kan krijgen, men het onderhoud publiek moet aanbesteden, welk gevoelen ook door den heer J. B. Timmermans gedeeld werd. De Voorzitter brengt in herinnering dat er bij de begrooting eenigzins op gerekend is om de Steeg met boomen tc beplanten. De heer Van Iersel vraagt hoe dit kan als de post niet verhoogd is. De heer Jud. Timmermans zegt dat de post wel eenigzins is verhoogd. In 1877 heeft het onderhoud gekost f 1739 en nu is het geraamd op f 1850 daarenboven heeft men aan den kei weg geen onderhoud. De heer Van Es merkt hiertegen op, dat men uit het oog verliest, dat nu de gemeente alleen voor het onderhoud staat, terwijl vroeger de binnenpolder er aan bijdroeg. De lieer Jud. Timmermans verzocht dat men bij liet planten van booraen zou letten op de gasleiding, daar het een feit is, dat het gas zeer nadeelig op de boomen werkt. Spreker zoude ook de westzijde van de haven bestraten tot voorbij het Zwaaigat. Dit kan niet veel kosten. De Voorzitter geeft toe dat het weinig zoude kosten maar de toestand is daar nog minder goed. Hij zoude eerst de haven gelijkelijk met de beschoeiing recht maken. Overigens heeft hij den Secretaris verzocht te zorgen dat de instructies, voor de bij een vroeger raadsbesluit gedecreteerde vaste commissiesspoedig gereed zijn dan zal ieder zijn werkkring krijgen en al deze zaken flink behandeld worden. Op eene vraag van den heer Van der Heijden of de tijd niet zoude kunnen bepaald worden wanneer die instructies zullen gereed zijn, geeft de Secretaris de toezeggingdat dit binnen 14 dagen zal zijn. Na nog eenige discussie over de al of niet bestrating wordt besloten dit punt aan B. en W. over te laten. 4. De pomp op de marktdeze geeft geen water. De Voorzitter weet niet waaraan liet hgiterwijl üe lieer v an Jts ueweeriu.u er m den put water genoeg is en het gebrek dus aan de pomp zelve gezocht moet worden. Na eenige discussie wordt besloten dezen post met f 50 te verhoogen en dus te brengen op f 100, voor het maken van een nieuw koperen binnenwerk in de bestaande ijzeren pomp. De heer Jud. Timmermans vraagt of de ge meente nog het recht heeft om gebruik te maken van den put aan de Nieuwstraat tot het stellen eener pomp. De beer Van der Heijden wijst er op, dat de bewoners der Kloostersteeg vroeger water kon den halen uit den thans verlegden sloot. Hij ziet niet in dat men op de eene plaats eene pomp moet stellen ten gerieve der bewoners en op eene andere niet. De Voorz. zal onderzoeken of de gemeente het door den heer Timmermans bedoelde recht bezit. 5. Aanleg van riolen. De Commissie wenscht te vragen of, ingeval de rioleering ten N. langs de gemeente door gaat de reeds bij raadsbesluit vastgestelde rio- leeringen niet komen te vervallen. De Voorzitter zegt, datde rioleering vanaf het huis van den heer Van Overbeek tot aan de Loint toch moet doorgaanomdat de andere rioleering zich niet tot daar uitstrekt. Iets anders is het met die tusschen de huizen van de heeren Gerris en Timmermans. 6. Brandweer, De commissie wenscht ingelicht te worden waarom B. en W. noodig geoordeeld hebben f 400 op de begrooting te brengen daar de brandweer in 1877 ilechts f71,65 heeft gekost. De voorzitter zegtdat die po9t altijd f 400 is geweest. In 1877 is er weinig brand geweest, maar men kan niet weten wat er in een volgend jaar gebeuren zaldie post dient dus te blijven. Conform besloten. 7. De commissie beeft zich afgevraagd of er soms meer schuld zou kunnen worden afgelost. Met bet oog echter op uitgaven waartoe men wellicht binnen kort zoude moeten overgaan kon de commissie zich met het door B. en W. voorgesteld bedrag vereenigen. 8. Onderwijs. De commissie wenscht het traktement van den hoofdonderwijzer te verhoogen met f 50 en dus te brengen op f1000. De heer Van Ileijst is het vorig jaar toen de hoofdonderwijzer zelf om verhooging gevraagd had, er tegen geweest; nu echter is hij er voor, hij hoopt dat men hierin geen inconsequentie zal zien. Het getal leerlingen i3 omtrent met 25 vermeerderd. Dagelijks ziet hij in het School blad dat de traktementen der hoofdonderwijzers verhoogd worden het salaris van den hoofd onderwijzer is niet meer in evenredigheid met dat der hulponderwijzersdeze laatsten hebben bijna evenveel als de eerste. Hij hoopt daarom dat de raad zich zal konnen vereenigen met de voorgestelde kleine verhooging. De Voorzitter kan zich wel met het voorstel der commissie vereenigen op de door den vori- gen spreker ontwikkelde gronden. De Heer De Haan vindt het tegenwoordig traktement lioog genoegwanneer de gemeente geld wil weggeven aan die het noodig hebben dan kan men dit met veel meer reden aan an deren doende Secretaris beeft veel minder salaris dan de hoofdonderwijzer. Deze laatste heeft geen verhooging gevraagd hij schijnt dus zelf te oordeelen dat hij genoeg heeft. De heer Van Heijst zegtdat liij tweemaal doch vruchteloos heeft gevraagd. De man zal moedeloos geworden zijn. De heer Van der Heijden begrijpt niet dat dr. Van Heijstdie er vroeger tegen wasnu zoo op die verbooging aandringt. Hij vindt het wel zeer inconsequent. Dezelfde redenen ii'aahc, atoestonden vroeger ook de verhouding tusschen de tractementen van hoofd- en hulp onderwijzers is wel niet in orde, maar men moet juist de hulponderwijzers hooger salaris geven om de mindere capaciteit van den hoofdonder wijzer. De heer Van Es zegt dat de hoofdonderwijzer voor 27 jaar benoemd isde levensmiddelen zijn in dien tijd veel duurder gewordenhij vindt bet tractement wel hoog genoeg, maar zou toch voor de voorgestelde verhooging zijn met het oog op de geheime voordeelen welke de hoofdonderwijzer de gemeente aanbrengt, door zijn buitengewoon zuinig beheer der schoolbe- hoeften enz. De heer Jud. Timmermans vereenigt zich met de door den heer Van Heijst aangehaalde gronden het spijt hem echter onder de tegen standers Dr. De Haan aan te treffen iemand die eene wetenschappelijke opleiding gehad heelt als blijk van steun had hij verwacht dat bedoeld lid wel in die kleine tegemoetkoming zoude hebben toegestemd. De heer De Haan zegt dat de heer Timmer mans het door hem gesprokene uit een verkeerd oogpunt beschouwt. Deze verwart personen met zaken. Hijsprekeris een eerst voorstander van het onderwijs „maar", vervolgt hij„zijt gij voorstander van liet onderwijs geel dan De Bree zijn volle pensioen, en geef f2000 aaneen ander, die op de hoogte van zijne zaken is." De heer Jud. Timmermans zal hierop niet verder doorgaanhij zegt alleen dat de heer De Haan hem verkeerd heeft begrepen en her haalt zijn vorige gezegde. De Voorzitter merkt den beer De Haan op dat men den hoofdonderwijzer geen pensioen kan geven als hij het niet aanvraagtof hij de daartoe gevorderde dienstjaren reeds heeft weet hij niet. De heer Van der Heijden begrijpt niet hoe men die tractementsverhooging kan voorstaan. Het zal wel niemand in de gedachte komen om zijne bedienden die goed gesalariëerd worden ongevraagd meer salaris te geven. Hij oordeelt dat met het geld der belastingschuldigen niet op deze wijze mag worden gehandeld. Indien men het tractement van den hoofdonderwijzer wil verhoogen moet men dit in eene andere vergadering doennadat het op het convocatie biljet vermeld is. De Voorzitter merkt den vorigen spreker op dat het juist bij de begrooting de gelegenheid is om dergelijke zaken te behandelen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1