H de Begrooting van Nederl.-lndië te TETERIM bij BREM, Machinaal bewerkte DEUREN, Betrekking. Engeland. Handelsberichten Oostenrijk. Italië. BUITENLAND. Frankrijk. Burgerlijke Stand. WERKTUIGKUNDIG VAK voor 1879, A. M. van GLABBEEK. WAALWIJK. Correspondentie. ■emand, oud 27 jaar, bekend met het ij REDE VOEDINGEN El BOOMKEEWKERiJ Beveelt zich aan tot het leveren van Sier- boomen, Heesters en Planten, Coni feren, Rosen, Woudboomen, Veeren voor Dekking, enz. Boschplantsoen en Vruchtboomen in verschillende vormen. uit een der beroemdste Zweedsche fabrieken, van zeer fijn greenenbout en eene onovertrefbare bewerking, worden zelfs voor een enkele deurop de verlangde af metingen, francovoor zeer lage prijzen geleverd. Inlichtingen geeft de architect H. BEKKERS. Ho°- denzelfden nacht, is als verdacht van dezen diefstaldoor den wachtmeester en een marechaussee van de brigade te Waalwijk cn den rijksveldwachter Kuypers te Loonopzand zekere A. B. wonende onder laatstgenoemde ge meente aangehouden cn gevankelijk naar Waal wijk in bewaring gebracht. Loonopzand16 December. In het begin Januarialthans zoo het weder het eenigszins toelaat, zal er een begin gemaakt worden met het verbouwen onzer kerk, die in- en uitwendig geheel zal gerestaureerd worden naar de plannen van den architect Webergeheel voltooid zegt men dat zij in schoonheid zal kunnen wedijveren met de prachtigste kerken der omliggende ge meenten. 's Hcrtogenboscli16 December. Volgens het door den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat uitgebracht verslag, mag de toestand der zee- en rivierwaterkeerende dijken en kaden en van de daarin gelegen sluizen in deze pro vincie over het algemeen zeer bevredigend ge noemd worden. Ofschoon de aan verschillende dijkvakken aangebrachte beruwaardingen thans nog eenigszins te wenschen overlatenzal de uitvoering van deze in het volgende jaar, wan neer het" reglement op het onderhoud dei ri vierdijken, enz. in werking zal zijn getreden en deze werken niet langer door dijkgeslaagden, maar door de betrokken besturen zullen worden »emaakt, beter kunnen plaats hebben. Aan verschillende dijkvakken zijn verder, blijkens dat verslag, belangrijke verbeteringen aangebrachtzoowel door het aanbrengen van beslagwerken als door het bezetten van steen glooiing, enz. De correspondent der Daily ISexcs te Pesha- wur meldde dat er onder de Engelsche troepen in Afghanistan nogal ziekte heerscht. De koude werd vinnig. Uit Lahore Averd aan hetzelfde blad geseind, dat, lflldens géi achten, verscheidene van des Emir-s beambten uit Djellalabad naar het kamp van generaal Arownc Avaren gekomen, om hunne onderwerping aan te bieden. Een telegram van den Onderkoning meldde dat generaal Boberts, de hoogte van den Shatur- gardan-pas dacht t-è bereiken, om vervolgens naar Ali-Khel terug te keeren. Hij had geen tegenstand ontmoet. Er liep een gerucht, dat de acht regimenten Afghaansche troepen te Kaboel zich onwillig toonden tot vechtenen dat de Emir, na vergeefsche pogingen om de bevolking te doen te Avapen snellen, hulp zocht te Balkh, aan de noordelijke grens van zijn gebied. Het geld is iets Breda, .15 December. De heer Bikkers heeft in de Zaterdag gehouden vergadering van den gemeenteraad bij de vaststelling der notulen de zaak ter sprake gebracht van den tegen den heer Havard door den burgemeester gebezigde uitdrukking. De notulen, zoo zeide hij (volgens een verslag in de Bred. Crtbehoeven wel niet letterlijk het gesprokene Aveer te geven, maar moeten toch den geest kenmerken, Avelke daarin heerschende was. Nu werd er in de vorige vergadering door den Voorzitter een woord gesproken dat als een echo door liet geheele land had Aveer- klonken. Hij verlangt dit woord zelf niet in de notulen vermeld te hebben, maar wilde daarin toch geconstateerd zien, dat door den Voorzitter eene uitdrukking Avcrd gebezigd Avelke onaan genaam cn beleedigend was voor een vreemde lingdie, voorzien met aanbevelingen van den minister van binnenlandsche zaken en den com missaris des konings in Noordbrabant, een be zoek aan Breda brachten ons -kleine land in den vreemde in een gunstig licht stelt. Hij acht dit. ie eer Avenschelijk, omdat, to: zijne be vreemding bij bet doen dier uitdrukking nie mand der raadsleden daartegen protesteerde. Hij zelfAverd daarin verhinderd eensdeels omdat zijne gedachten vervuld waren met zijne afkeu rende stem over de begrooting, en ten andere doordien die uitdrukking hem te veel verbaasde. De Voorzitter dankt den heer Bikkers deze zaak ter sprake te hebben gebracht.. Hij had zegt hij, een Avoord gesproken, dat hij niet had moeten spreken; maar verontAvaardiging had hem driftig gemaakt. Dc heer Havard toch heeft het zoo voorgesteld alsof het oud-archief op eene vliering als een hoop vodden opeenligt. Om zich persoonlijk te overtuigen dat dit niet zoo is, noodigt hij de leden uit met hem het, oud-archiefwaaraan sedert het te Breda zijn van den heer Havard hoegenaamd niets isver anderd te gaan bezoeken. Wat overigens het verlangen van den heer Bikkers betreft niemand der raadsleden heeft het recht te eischen, dat datgeen in de notulen Ayorde opge nomen, wat door een ander raadslid gesproken is. Aan genoemde uitnoodiging Avordt hierop voldaanen verlaten alle leden onder geleide van den Voorzitter, dc vergadering, om een bezoek te gaan brengen aan het oud-archief. Na den terugkeer der leden worden de werk zaamheden herA'at. Het blijkt dus niet uit dit verslag welken indruk het bezoek aan het archief heeft gemaakt. Londen, 16 December, ruimer dan Zaterdag. De Globe maakt gewag van een gerucht, vol gens hetwelk het plan om een crediet te ver- leenen tot leniging vao den nood in het Bhodope gebergte, vaarwel is gezegd Avegens de mocielijk- ïieden, die deze zaak ondervonden heeft bij de andere mogendheden, die insgelijks gezind zouden zijn dergelijk crediet toe te staan. De Prins van Wales en prins Leopold vertrekken heden avond naar Darmstadt, om de begrafenis van de Groothertogin bij - te Avonen; bet huwelijk van den hertog van Connaught is uitgesteld, minstens drie maanden. Het comité der houders van Mexicaansche schuldbrieven heeft uit Mexico eene dépêche ontvangen, Avaarin gemeld Avordt, dat de over eenkomst door het congres goed is opgenomen. De overeenkomst is gerenvoyeerd aan eene com missie uit het congres, die er gunstig voor ge stemd is. De overeenkomst zal waarschijnlijk goedgekeurd worden. In het Lagerhuis antwoordde sir E. Hicks Beach, uit naam der regeeririgop eene vraag van den heer Courteney, dat de betrekkingen met Cetawayo, den Zoeloe-koning, avcI dreigend zijn, maar er is een gezant naar hem gezonden, geen ultimatum. Spreker hoopte dat door dezen eene vreedzame schikking zalAVorden verkregen. Sir E. Northcote gaf op eene vraag van den heer Dilwyn te kennen, dat het gerucht, volgens hetAvelk er onderhandelingen plaats hebben over eene Engelsch-Turksche overeenkomst onjuist is. Er worden met de Porte schrifturen geAvisseld aangaande Cyprus. Hij stelde vervolgens vooraan de Koningin een Avarm adres van rouwbeklag te zenden Ave- gens het overlijden van prinses Alice, groother togin van liessen-Darmstadt. Ondetrouu-d: Ephraim Poppers, van Winters- v.ijk met Naatje Zeckendorf. Bevallen: Johanna Pullens gcb. van Noort. z. Overleden: Franciscus Dielisse 37 j- Anna Maria Duquesnoy 4 jaren. LOONOPZAND. Bevallen: Adriana Maijers, geb. Blom, z. Elisabeth Moonen, geb. Spaper, z. Anna Mr Rombouts, geb. van Aart, z. Johanna van Hoven, geb. Brekelraans, z. Hendrina van geb. Dc Nijs, d. Johanna Maria van B geb. Heeffcr, z. Johanna Catliarina d< geb. van Hest, d. Overleden: Petronella van den Borg] van Hendrik Maas, 46 j. Eland Wertl Marinus Adrianus Jansen, 4 m. Elisabeth Smit, 5 j. Cornelia Jolianr Ven, 3 j. Een levenloos aangegeA'en iu.. BAARDWJK. OverledenFrancis Krol, wed. Aran Walfhera van der Krabben, 74 j. Antonie Leijtens, 14 d. Adrianus Cornel is Vermeer, 1 m. Rasuinus Ooraens, echtg. Aran Johanna van Amelsfoort, 60 j. Deliana Hansen, wed. Godefridus de Graafl", 73 j. Maria Thijssen, 4 m. Een levenloos aangegeven kind. BESOIJEN. Bevallen: A. J. Hooft, geb. Blolc,z. J.Bonis, geb. van Edimburg, z. W. den Teuling, geb. van Hemert, z. O. J. Hurkmans, geb. van Ree, d. Overleden: T. van Delft, echtg. van C. Verstij- nen. 2 levenloos aangegeven kinderen. SPRANG. Bevallen: Johanna van Dongen,geb.Nieuwen- hiiizen, z. heet., Zeeuwsclie - dito f a ut Schepkaas per 50 kilo x - was weinig. 17 December. Beestenmarkt. paarden 0, runderen 862, vette graskalverc- nuchtere kalveren 6schapen ot lammeren varkens 635, biggen 47, bokken of geiten 0. De besteedde prijzen liepen als volgt: Runderen le kw. 88 a ct., 2de kw. 70 a - 3e kw. 50 a ct. v Kalverenle kw. 105 a ct., 2de Kw. 85 a ct., 3de kw. 80 a ct. Schapenle kAV. 85 k ct., 2e kw. 80 ct., 3de kAV. 75 a ct. N Lammeren: le kAV. 85 ct., 2e kw. a ct. 3de kw. a ct. Varkenslc kw. 60 a ct., 2e kw. 08 a ct., 3e kw. 56 a 50 ct. 6lo - ct., Buda-Pest ,16 December. Het Huis van af gevaardigden heeft met verpletterende meerder heid het voorstel aangenomen tot verlenging van de Avet op de landsverdediging. "Slechts de uiterste linkerzijde stemde tegen. Rome 15 December. De heer Depretis heeft, na met cenige staatsmannen geconfereerd te heb ben de taak op zich genomen een nieuxv Mi nisterie te vormen. Generaal Grantde gewezen President der Vereonigde Staten, is te Parijs aangekomen. Hij zal er blijven tot omstreeks de helft der maand Januari en vervolgens naar Indic ver trekken waarheen zijne regeering hem de zen ding heeft opgedragen, om er den toestand van den handel te onderzoeken. Te Parijs en in gelmel Frankrijk is Za- terdag een massa sneeuw gevallen. HetsneeuAv- de bijna den geheelen dag. In de hooldstad was Zaterdag-avond het^ verkeer met rijtuigen nagenoeg gestremd. In de provincie is men om zoo te zeggen bedolven onder de sneeuw. Van 6 tot en met 13 December 1878. TILBURG, Bevallen: Sophia Helena Cools, geb. van Opstal, (1. Johanna Maria Cornelia Hamers, geb. Kolen, z. Elisabeth van Gooi, geb. Timmermans, z. Johanna Maria Crielaers, geb. Jansen, d. Hendrika Catharina Meijers, geb. Leep, d. Maria van Geloven, geb. Van de Sanden, d. Alyda Hendrika Yennix, geb. Meijer, z. Adriana There- sia van Hoek, geb. van Gooi, d. Maria Anna Graafmans, geb. van den Broek d. Wilhel- mir.a Meulesteen, geb. van Aarlc, z, Maria Catharina van Leeuwen, geb. van der Wegen, z. Johanna Maria vau Roessel, geb. Smulders, d. Anna Maria Biezemortels, geb. 'Smulders, z. Johanna Maria De Man, geb. Mutsaers, z. An- tonetta Maria Naninck, geb. van Woerkora, z. Jacoba Mansvelders, geb. van der Wegen, z. Elisabeth van den Heuvel, geb. van der Donk, z. Adriana Maria van lersel, geb. Bertens, z. Petronella van Boxtel, geb. Claasens, d. Anna Maria Vermeer, geb. Jongeneelen, z. Wilhelmina Leijten, geb. Bosmens, z. Overleden: Arnoldus van Spaandonk, wed. v. Jacoba van Erp, 96 j. Maria Anna Leenhou wers, huisvr. van Johannes Jansen, 30 j. Adri anus Swagemakers, echtg. van Angela van Gils, 80 j. Hendrika A'an den Nieuwenhuijze, 60 j. Elisabeth Ruedesuli, 5 m. Hendrika de Loos. Aved. van Michiel SAvaans, 64 j. Johannes Fran ciscus Graafmans, echtgen. van Johanna van Beers, 25 j. Peter Vlaminckx, echtg. van Maria Nor- berta Janssen, 56 j. Antonetta Maas, 12 j. Cornelis Meeuwissèn, 20 m. Norbertus Fran ciscus van Oosterhout, 14 j. Petrus van der Sande, Aved., 75 j Cornelis van Son„ 11 m. Hendrikus Wilhelmus Schellekens, 4 j. Gorinchem, 16 Dcc. Aanvoer van Granen redelijk met A'luggen handel. Het aangevoerde ruimde tegen vorige prijzen, beter op. Men besteedde voor: .Ristarwe f 10.50 k 11.—, roode dito f9.a 10.witte dito f9.a 9.50. Inlandsclie Rogge f6.50 k 7.50, buitenlandsche dito f 5.50 a 6. Gerst f4.50 a 5.50. Haver f4.a 5. Beste kookerAvten f 9.a 10.dito mesting f7.50 a 8.dito geele f-.a -. Witte boonen" f— a bruine boonen f12.— a f 13. Paardenboonen f7-a 8.Duivenbooncn falles naar qual. en per liect. Op de Veemarkt Avas heden ruimer aanvoer dan de vorige Aveek, er heersclitc vluggen handel, lste soort xalf koeien f280 u f375 2de soort - 225 - 275 Kalfvaarzen-175 y - 250 Melkkoeien-160 u - 240 Hokkeling Vaarzen- 90 -125 Graskalveren- 40 - 70, Nuchtere Kalveren- 10 w - 20 Kaas 22 a 24 c. per halve kilo. 'Boter f0,60 a f 0,70. Eieren f 1,30 a f 1,40. Schiedam17 Dec. Moutwijn f 10.75 Jenever f 16.25; Amsterd. proef f 17.50, per Ncd. vat en zonder fust of belasting, Spoeling per ketel f 2.00. Amsterdam16 December. Tarwe in loco niets gedaan. Op levering f 5.lager. Nov. f Maart f 265. Rogge in loco kleinigheden als voren verkocht, puike jarige Galatz f 143 jarige Taganrog 1136; nieuwe f 145; jarige Petersburger f 148, 155, nieuwe f159, 160, dito van boord f 163 k compt. zonder korting per 2100 kilo. Op levering onveranderd, voorjaar iets flauwerOct. f 146,148Maart f 149, Mei f154, 153. Koolzaad f 2 minderOct. f 367, April f 371- Lijnzaad niets verhandeld. Raapolie dadelijk en op levering lagerop 6/w. f—vliegend f35s/s, Nov./Dec. f34, 347* Mei 1879 f 35, 357+. Lijnoliedadelijk dit jaar iets flauwer. Voor jaar prijshoudend; op 6/w. fvliegend f273A 'Nov./Dec. f28, Jan./Mei 1879 f 2872, Maart/April Mei f277+. Raapkoeken per 1000 kilo 90 k 96. Lijnkoeken per 100 KG. f10 k 14. Rotterdam, 16 Dec. Tarwe. Van Inlandsclie witte zoo jarige als nieuwe was de toevoer weder bij zonder beperktzoodat tot vorige prijzen nog moeielijk was op te ruimen. Jarige VlaamscheZeeuwsclieFlakkeesche en Overmaassche de beste f7-50 k 9.50; dito min dere f7.50 a 8.80. Nieuwe dito de beste f9.— a 9.80; dito dito mindere f7.50 a 8.80. Buitenland sche goed prijshoudend, in sommige gevallen iets minder betaald. Rogge. Inlandsclie door minderen toevoer tot vorige prijzen moeilijk te verkoopen. Vlaamsche en ZeeuAVsche f 6.30 a 7-00Overm. en mindere soorten t'5.70 a 6.70. Gerst. Zeeuwsclie Winter en Zomer met redelijken toevoer tot lagere prijzen vlug van de hand ge gaan. Mindere kwaliteiten traag. Zeeuwsclie, Flakkeesche en Overmaassche Winter de beste f7 a 7.60, dito mindere f6.a 6.90, dito Zomer f4.50 a 5.80. Haver. De beste soorten 10 cents minder, lichte en wankleurige qualiteiten ondervinden weinig aftrek. Jarige korte naar qual. f4.k f 5.10 lange dito f2.a 4.90. BoekAveit. Zonder prijsverandering, doch moeie lijk alles tot genoteerden prijs te verkoopen en té vergeefs lager gelaten. Nieuwe Noordbrabantsehe f 159nieuwe v laam- sche f180 k 183 per 2100 kilo. Paardenboonen als voren; debeste f7.20 k 7-70; mindere f 6.k 6.90. Dui\*enboonen f 7.50 k 8.30. Bruine boonen minder toegevoerd en 10 cents lager weinig opgeruimd Vlaamsche en Zeeuw sclie de beste 1' 10.25 a 11.—, dito mindere f7.50 k flO.— Wegens plaatsgebrek hebben we Advertentien en Stukken laten een volgend nummer. liggen eenige tot 'eden overleed ons innig geliefd dochtertje MARIA, ruim acht maanden oud. Waalwijk, 15 December 1878. J. B. F. VAN GILS. C. J. L. VAN GILS-Van Nuenen. [Algemeene kennisgeving.) op de hoogte van Administratie en Italiaansch Boekhoudenzoekt eene BETREKKING. Adres met franco brievenonder No. 343 aan den Uitgever dezer Courant. Bij De Gebroeders VAN CLEEF is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld OVER in de Tweede Kamer der Staten-Gener aal op 25, 26, 27, 28, 29 en 30 November 1878, door Mr. W. WINTGENS. Prijs 60 ct. StationsstraatTilburg

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3