Puike Winter-Bootsmans-Haring, 2SÊSIS «18. Fabrieksgebouw en Leerlooierij, HET FAMILIEBLAD, Wekelijksch Stuivers Magazijn. BILJART CONCOURS BIJ ANTOOPi TIE LEA i Galvanisch Koper en in Gevulcaniseerd Caoutchouc, J. H. v. a. ZEE, Te Koop. Yerkoopen INKTSTEMPELS Betrekking. EAU DES EÉES, Laatste berichten. bij D. FR F. DE RIKS te ALLERLEI. VAN DE MORTEL INHOUD van No. 1. W. C. DE ZEEUW, WERKTUIGKUNDIG VAK COIFFEUR, Correspondentie. Ingezonden StUKKen. voorbij gaat? Gij zijt beter gevoed dan opge- DE NOTARIS Op Maandag 30 December 1878, met de daarbij behooiende Erven, Tuinen en Boomgaard, groot te zamen 47 A. 10 c. A. Ingezet opf 8050. En het perceel Bouwland op Riddershof. Ingezet opf600. Het eerste, nummer van Jaargang 1879 van dit nieuwe Weekbladis bij GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhageversche nen en hij alle Boekhandelaren ter inzage verkrijgbaar. De Hoofdredactie is opgedragen aan den heer George Kipper, terwijl in Jaargang 1879 o. a. bijdragen zullen voorkomen van Agatha, Joh. Gram, Rich. Hol, Gerard Keller, Mr. J. Schouten en andere Neder- landscbe Letterkundigen. Voorwoorwoord. - Een Maatschappe lijk vraagstukdoor Agatha - Sociaal demo cratie,*door George Kepper. Pick- nick, door Joh. Gram. Allerlèi. - Raad sels, Prohlema's enz. - Feuilleton: „Oom Gilles". Koffiehuis aan de Haven Donderdag 26 Dec. 1878. Zondag 2 Februari 1879. Dagelijks gelegenheid tot spelen. Op Werkdagen van 's morgens 10 tot's-avonds 10 ure. 's-avonds 10 ure. PRIJZEN •Gelijk het vorig jaar Premie worden uitgeloofd, een prachtige staat ook nu weder de BILJART-KEU. LpFFph in den morgen van dien dag Het Regent ligt ter b.age in het Biljart- ONTVANGEN. Eene schoone keuze bronzen Inkt-toe- stellen en Nieuwjaarskransen. Uithoofde der feestdagen zal deze courant de volgende week slechts ééns en wel Dinsdag avond uitgegeven worden. Men wordt beleefd verzocht de advertenties voor dat nummer Dinsdag vóór 12 uur te bezorgen. Iemand, oud 27 jaar, bekend met het op de hoogte van Administratie en Italiaansch Boekhouden, zoekt eene BETREKKING. Adres met franco brievenonder No. 343 aaü den «31%*ever dezer Courant. ZOMERSTRAAT te TILBURG STEEDS VOORRADIG: Brekelmans geb. Stokkermans z. Johanna Ma ria Kouwenberg geb. van den Berg d. Henrica Cornelia Maria Smits geb. Janssens z. Maria Barbara van Hooff geb. Ader d. Anna Maria Verhoeven geb. d« Bruijn d. Elisabeth van Pelt geb. van de Pas z. Maria Theresia Hameis geb. Hamers z. Gerarda Maria van der Aa leb. Reijnen z. Elisabeth Sauer geb. keizer z. Francisca Wollaart geb. van Bocxtel d. OverledenAdriana Maria Hamers S m. Jo hanna Maria van Laerhoven wed. van Cornells van Huiigevoort, 84 j. Johanna Scrwiske, wed. van Cornelia Kouseband, 75 j. Anna Maria van de Reijt, huisvr. van Johannes Pigmans 58 j. Johannes Christianus van Broekhoven 15 m. Anna Cornelia de Kinderen 9 m. Cornelia Emraenhuisvr. van Gerardus Donders, 3J j. Elisabeth de Veer 14 m. Petronella Cornelia van Brunscliot 46 j. WAALWIJK. Bevallen: Adriana van Os, geb. Leijtens, <1. Johanna Loomans, geb. Kuijken, d. Wilhelmina M&ria van der Pennen, geb. Claassen d. Overleden: Maria Francisca Antonetta van Gils, 8 ra. Josephus Boelé, 3 m. Franciscus Theodorus Schellekens, 12 w. LOONOPZAND. Bevallen: Antonia de Kort, geb. Peijnenburg, d Johanna van Wanrooij, geb. Van Laarhoven, d'. Martha Mustert, geb. Robben, z. Antonia Didden, geb. Paulisse, z. Adriana van Gool, geb. van Disseldorp, z. Andregisina Christina Stoelendreiier, geb. van den Rijken, z. Overleden: Johanna Pagie, 4 j. Johannes van Meeuwen, 15 m. Johanna Cornelia Didden, 6 m. Johannes Baptist van Gool, 2 d. Jo hanna Maria Kroot, 10 m. Johannes de Jong, 5 maanden. BAARDWJK. BevallenAdriana Verhoeven geb. Leijtens z. Hendrika van Mierlo geb. Leijtens z. Overleden: Lambertus van Cromvoirt, ecbtg. van Maria Burmanje, 45 j. SPRANG. van „De Echo van liét Zuiden" over. Wat mij betreft, ik moet u ronduit verklaren, dat zulk honorarium mij verre van welgevallig zou wezen. Een troost is het echter dat zulke voorvallen met recht witte raven genoemd mogen worden dat de meeste redactie's, ik zou haast zeggen alle, veel humaner hunne correspon denten en medewerkers behandelen. Ik hoop diflt een en ander moge bijdrage.» tot verbetering onzer Tilburgsche journalistiek in dit opzicht en het. voorbeeld der „Tilburgsche Courant" nimmer navolging moge vinden. Aristides. Wegens te late ontvangst hebben wij eenige stukken voor het volgend nummer laten liggen. 'eden overleed ons innig geliefd dochtertje. M A It I A ruim aclit maanden oud. Waalwijk, 15 December 1878. J. B. F. VAN GILS. C. J. L. VAN GILS - Van Nuenen. [Algemeene kennisgeving Londen, 20 Dec. De Parijsche correspondent van the Daily Telegraph verneemt uit zeer ver trouwbare bron, dat het bericht van the Standard omtrent het terugroepen door Rusland van het gezantschap te Kabul van grond ontbloot is. The Times zegt dat Engelands protest te St.-Petersburg een spoedige uitwerking gehad heeft. Het bevel tot terugroeping van het ge zantschap is deze week van St.-Petersburg ver zonden en kan binnen drie weken |te Kabul zijn aangekomen. Lahore, 10 Dec. De Maharndja van Kash- mere zou, naar men zegt, Khitral eu een gedeelte van Bajur en Sewat inlijven. Een deftige dorpsschoolmeester voelde zijn olliailu, .waardigheid bijzonder belecdigd door een rood- BevallenMaria Louisa Theodora van Caera wangigen dikken boerenjongen, die vroeger zijn •b. van der Boon z. leerling was geweest, en hem nu voorbijging Overleden: Catharina Johanna van Campen zonder zijn pet af te nemen. 2 m. I „Weet ge niet meer, wie ik ben vroeg de T~Tt schoolmeester, „dat gij mij zoo ongemanierd (Buiten verantwoordelijkheid der redactie). te Tilburg zal in het Openbaar des namiddags te 6 uren, ten huize van Frans Daniels aan het Goirke, FINAAL IjLrtïv/*» .4 Een welingericht thans bewoond door den Heer J. A. Ver- Meer met daarneven en daarachterstaande te TILBURGzal aldaarin den Noord- hoek, voor en ten woonhuize van JOfis. voorbij gaat Gij zijt neter gavoeu uau upgc- ^oe^. f voor en ten woonnuize van duns. voed, naar het schijnt." CORNo. VAN LIESHOUTDinsdag 24 „Dat geloof ik wel, meester hernam de boer - 1878, des namiddags ten 2 „ik voed me zelf, en gil hebt mij Prijs: per kwartaal f 0,75. HET FAMILIEBLAD wordt door de Uitgevers franco per post verzouden naar alle° plattelandsbewoners die een postwissel van f 0,75 doen toekomen aan het Bureel van „Het Familieblad." Wagenstraat 100, te 's-Gravenhage. VERKOOPEN "„Zeker. Dat meisje zal huwen." „Natuurlijk „En over een jaar weduwe wezen.' „Wat belief?" „Zooals ik zeg." „Welnu, dan zal ik haar maar met mijn ge- 1 - BIJ Uiterst zeldzaam gebeurt het, dat de Redactie grinnekend, „ik voed me zelf, en gij hebt mij van eene courant hare berichtgevers en mede- opgevoed", werkers publiek aan de kaak stelt. Zoo'n witte 1 raaf is nochtans voor eenige dagen hier gezien. Een zeer bijgeloovig jongmensch kwam bij i m* 11 1 f~% 1.. I L..1 a am Mai /la I IT nPTYl 1 n PPH lOTl.CT V Q1 BI M tl a raai is nociuana vuur wmgc 75p - Het was der Redactie ran de „Tilburgsche Cou- een somnambule en zeide „Ik bemin een jon rant" voorbehouden, om haren lezers ran zulk meisje, maar ik heb een medeminnaar Hier w^VOa.arÏAf een ongewoon voorval getuigen te doen wezen. heb ik een lok haar van het meisje. Kunt gij InboedelHerberg- en Wevei Sgenef. Zooals bekend is uit mijn voorgaand artikel, mij nu de toekomst voorspellen 1 had ik den verslaggever van het laatste concert, tw mwoiP mwm door de Harmonie „Orpheus" en hare Lieder tafel „Goirke's Zangschool" gegeven, ernstige aanmerkingen gemaakt en welverdiende berispin gen toegediend. Ik had echter nooit künnen vermoeden, dat de Redactie der „Tilburgsche. m Courant" niet alleen mijne bondgenoote zou wor- lukkigen medeminnaar laten trouwen, den, maar ook de zaak, waarvoor ik geijverd heb no" strenger zou aangepakt hebben. Te Een arme sjouwer in een der hoofdsteden minder had ik zulks verwacht, daar zij mijn kwam dezer dagen |langs een winkel, waar met vorio" artikel weigerde op te nemen. En toch, 1 groote letters te lezen stond „Lïgen Hulp watik nooit had kunnen denken, gebeurde. Zonder zich te bedenken ging hij den winkel Haar berichtgever wordt 700 erbarmlijk door binnen, nam een baaltje rijst op oe schouders, Aanvang haar toegetakeld, dat ik het niet zou gewaagd en ging welgemoed de deur weder uit, achter- SLUITING hebben haar voorbeeld te volgen. I» haar num- volgd door den^ winkelier, die hem spoedig in- mer van 8 December jl. komt zij haren lezers haalde. „He vriendje zeide deze, „wie geeft vertellen, dat de heeren H. Claassen en A. u permissie om die rijst weg te nemen. Hoozemans even als de overigan „blijk gegeven) „Wel nu nog mooier", antwoordde de sjouwer, .1 1 V 1 1 TE TE Hoozemans even als de overig.n „blijk gegeven „Wel nu nog mooier nniwooruucue SJu«u, 's-namiddags 2 hadden van muzikaal talent", terwijl haar ver- „gij noodigt iedereen uit om zich zelf te helpen, Op Zon-, en feestdagen van namiaaag slaggever verzekerd had, dat „alle" solistengij hebt mij immers niet geholpen? tot s-avonds iü Uie. waaronder ook de heeren H. Claassen en A. waaronder ook de heeren li. Uaassen en a. schoolopziener die het ongeluk heeft riiAJZlIii7,n t Hoozemans behoorden, op „voortreffelijke wijze I yoor ieder woord een b te zetten, le Prijs. Een JACHT-TOES1 EL, bestaande hunne partijen ten gehoore gebracht hadden I Qnjancrg b- een exameu op een lagere school in: Een sierlijk J acht-geweereen mooie Iedereen bespeurt dadelijk het groote verschil t woordig Een der jongens nu had in plaats lederen Weitasch. Een mooie Kruithoorn, tusschen de onbepaalde vage getuigenis der re- l "Weenen," „Weennen" geschreven, waarop Ue Prijs. Een HANDBOOG met zilver ge- dactie en de uitbundige lofspraa ran en ver- de sch00lopziener vroeg: monteerd en een fraaie ingelegde en gemon- slaggever. Zulk een „dementi zal kaar^ver ^eet niet dat ln Weenen maar een teerde PIJL. hen is 3e Prijs. Drie Mahoniehouten LEPELKIST- „Dan zijn er ook met veel eieren, mijnheer antwoordde de knaap. Behalve deze drje prijzen zal er nog als slaggever ongetwijfeld nooit verwacht hebben. En was het daarbij nog maar gebleven maar neen, nog erger moet de arme man boeten. Spotternij wordt op den koop toe ook zijn deel. „Onze berichtgever", zoo gaat de Redactie voort, „is slechts een gewoon sterveling". Alsof het ooit in het brein van een barer lezers opgeko- I XIGUaitG 'J"«I ooir in nei orem vau ecu uaici ic/,ei3 j^lle deelnemers aan het Concours, nebben men ware, om haren verslaggever voor een wezen gelegenheid Open OÏÏ1 dOOr miO- hiernaar mede te dingen. Ieder uit hooger sfeer voor jets meer da n een;gewoon del van dit blad zijne Nieuwjaars- twaa]f stooten doen en hij die de meeste eene'hoogere orde van wezens behooren om een I groeten te brengen, tegen denpunten of caramboles behaalt volgens het „rechtvaardig en juist" verslag over een eenvou- prijs van slechts 30 Cent. Reglementbehaalt de rremie. dig vocaal en instrumentaal concert te leveren? JJet nUIÏimer van 1 Januari 1879 Inleggeld 20 Cent de 25 stooten. menschelijken aanleg van haren verslaggever UyOrden bezorgd. lokaal, nimmer ingang en indien het gezegde van Buffon-yc goedige toezending Zal men „le style est l'homme" steekhoudend is, iets r wat ik ook nog zoo gaaf niet aanneem, dan J den uitgever zeer verpllCn e zou ik veeleer tot eene tegenovergestelde gevolg zijn verkrijgbaar met de daarbij behoorende Metalen Stem- peldoozen en v e t v r ij e Stempelinkt in vier kleuren (roodblauw, violet en zwart. Deze stempels munten m zuiverheid van snedever uit boven gegraveerde daar zij van Boekdrukletters worden afgevormd. De Caoutchouc-Stempels hebben nog dit voor, lo. dat men er zeer gemakkelijk mede af stempelt ook op harde of eenigzins ongelijke oppervlakten, hetgeen bij menigvuldig gebruik en vooral bij grootere stempels van belang is, 2o. dat hij weinig inkt verbruikt, hetgeen op den duur kosten uitspaart. De vetvrije stempelinkt heeft het voordeel dat hij de stempels schoon houdt en het vol- smeren voorkomt. Ook worden bestellingen aangenomen op groote Stempels in gelatine voor het merken, van kisten enz. Eene groote Stempelproef in kleurendruk is voor ieder belanghebbende ter inzage. trekking besluiten. Toen ik de aangehaalde woorden van de „Tilburgsche Courant" over haren berichtgever las, kon ik dan ook geene andere verklaring vinden, dan dat zij in een aanval van rroolijke luim met hem een loopje had willen nemen. En of nu eene zoodanige handelwijze pleizierig voor den schrijver en nobel voor de Redactie zelve is, zie mijn heer, dat laat ik aan het oordeel van de Lezers verandert OUDE HAAR WERKEN in nieuwen stijl. VERKRIJGBAAR: van af f 1.50 per llesch.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3