Nummer 102. Woensdag 25 December 1878. 1'. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. ►Gelijk het vorig jaar r.Trr staat ook nu weder de gelegenheid openom door mid del van dit blad zijne Nieuwjaars groeten te brengentegen den prijs van slechts 30 cent. Het nummer van 1 Januari 1879 zal in den morgen van dien dag worden bezorgd. Met spoedige toezending zal men den uitgever zeer verplichten. luin, Klim i Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het gehcele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,60, daarboven 8 cent per regel; groote letters naar. plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Dezer dagen ontvingen wij het volgende schrijven Mijnheer de Redacteur l In het verslag van het verhandelde van den Gemeenteraad voorkomende in het nummer uwer courant van Woensdag jl. komt de navolgende onnauwkeurigheid voor. Er staat 5. Aanleg van riolen. „De Commissie enz. „De Voorzitter zegt, dat do rioleering van af „het buis van den heer van Overbeek tot aan „de Loint toch moet doorgaan, omdat de andere „rioleering zich niet tot daar uitstrekt. Iets „anders is bet met die tusschen de buizen van „de heeren Gerris en Timmermans." Ik heb gezegd Dat een riool behoort te worden aangelegd van af bet buis van den heer Van Overbeek naar de Heul bij den beer Quirijns, terwijl van genoemde Heul af zou beginnen de groote rio leering langs den dijk, voor welke laatste f 300 opnemingskosten zijn geraamd, zoodat de betrek kelijke posten elkander niet uitsluitenook bestaat bet raadsbesluit nog omtrent de rioleering van bet buis van de heeren V. J. Gerris naar J. B. Timmermans. Ik verzoek u het vorenstaande in een volgend nummer te willen opnemen. De Burgem. v. Waalwijk, V. d. KLOKKEN. Noorden der gemeentevoor welke 300 opne- mingskosteii zijn geraamdde Commissie had over geene andere gesproken en er kon dus van geene andere quaestie zijn) daar eindigt. (Re Burge meester zegtzou beginnen Is dit nu onnauwkeurig Het antwoord laten wij gerust aan onze Lezers over. Al had de Burgemeester er nu nog bijgevoegdzoodat de betrekkelijke werken elkander niet uitsluiten dan washet nog niet noodig dit te vernieldenomdat wij veronderstellen dat onze Lezers verstandig genoeg zijn om te begrijpen, dat twee werkendie om zoo te zeggen in verband met elkander moeten worden daargusteld, elkander niet uitsluiten. Alen zal het ons niet ten kwade duiden als wijvooral in een zoo lang verslag, hier en daar iets geheel overtolligs en dat niets aan de zaak afdoet kortheidshalve weglaten Verder hebben wij geschreven „Lets anders is het met die tusschen de huizen van de heeren Gerris en Timmermans", of met andere woorden „die zoude kunnen vervallen". Re Voorzitter pretendeert gezegd te hebben: „ook beslaat het raadsbesluit nog omtrent de rioleering van het huis van de heeren V. J. Gerris naar J. B. Timmermans" Al had ZEd. dit gezegd, konden wij het toch gerust weglaten. Vooreersttoch weet de geheele gemeente dit reeds lang en Jweedens had de Commissie in hare vraag dit reeds aangehaald. Of is het soms de bedoeling van den Burge meesterdat die riooling langs de straat toch moet gelegd worden al komt die Iwngs den Rijk tot stand, en roil ZEd. dus er eene vóór en eene achter die huizen leggen dan, wij bekennen het gaarnehebben wij ZEd. op dat punt verkeerd begrepen en het door hem gesprokene onnauwkeurig weergegeven. De Redactie. Door de besturen der gemeenten uitma kende den veekring Waalwijk, is in de algemeene vergadering gehouden op Vrijdag 13 December jl. tot Veearts van den kring benoemd de beer P. C. Buijterse, thans provinciaal- en gemeente veearts te Sneek, en zulks in de plaats van den beer J. E. Hoeben die tot provinciaal veearts benoemd is in het district Oosterliout. Gaarne nemen wij het bovenstaande in onze kolommen op, ofschoon wij, met onze eigene aan- teekeningen in de hand, en behoudens allen eerbied voor het geheugen van den geachten inzender, gerust zouden durven beweer en, dat de rectificatie van onze onnauwkeurigheid, de gesprokene woorden veel onnauwkeuriger teruggeeft, dan de gewraakte zinsneden zelf. Maar dit is niet noodig. Re Burgemeester toch weet, even goed als al onze lezers, dat wij geen stenograaf zijn. W doen wij alle moeite om zooveel mogelijk woorde lijk te vertolken maar, waar dit niet doenbaar is moeten wij er ons toe bepalen den zin van het gesprokene getrouw weer te geven. En als men nu onze lezing vergelijkt niet die van den Burge meestergesteld eens dat ZEd. zich juist zoo had uitgedrukt als hij thans voorgeeftdan meenen wij, wel verre van onnauwkeurig geweest te zijn, integendeel den zin van het door hem gesprokene juist te hebben vermeld. Op de vraag der Commissie „of ingeval de rioleering ten Noorden langs de gemeente door gaat, de reeds bij raadsbesluit vastgestelde riolee- ringen niet zouden komen te vervallenlaat ons verslag den Burgemeester antwoorden „dat de rioleering vam af het huis van den heer Van Overbeek tot aan de Loint (deze zelfde woorden heeft ZEd. gebruikttoch moet doorgaan, omdat de andere rioleering (natuurlijk die ten Onder het opschrift „Booze tijden" deelt de N. R. Crt. het volgende mede In spijt Yan de verbloemende mededeeling van den minister Cross in het Lagerhuisblijkt uit berichten van alle kanten dat de nood onder een groot deel der arbeidende klasse in Enge land tot eene zorgbarende hoogte gestegen is en dit niet zoozeer onder de gewone armen, voor wie elke winter min of meer nijpend is, als wel onder den stand der ambachtslieden, die in betrekkelijken welstand plachten te leven. De Raily News zond opzettelijk een bericht gever naar Sheffield, ten einde uitvoerig van den staat van zaken -aldaar onderricht te worden. Men weet dat die stad, met eene bevolking van 280,000 zielen nog kort geleden een eldorado was voor de ijzer- en staalwerkers. Tijdens en na den Franscli-Duitschen oorlog verdienden fabrikanten en werklieden er letterlijk zooveel ••cld als zij zelf maar wilden. Doch sinds der dehalf jaar zijn de zaken er aanhoudend ach teruitgegaan. Eerst werden de werkdagen van zes tot driedaarna tot twee vervolgens tot één verminderd en op het oogenblik is 't zoo' ver gekomen, dat de meeste fabrieken er geheel stilstaan. Sheffieldeertijds kenbaar aan de wolken rookwaarmede het de omliggende landouwen in roetkleur hulde Sheffield ademt thans eene heldere luchten de sneeuw blijft blank op de heuvelen rondom een onfeil baar teeken, dat 't er binnen treurig gesteld is. Inderdaad al zeer bedeoevend is het tafereel dat de berichtgever der Raily News ophing van den toestand in de door hem bezochte woningen ran honderden knappe werklieden. De spaar penningen zoo ze er ooit waren (want de En- gelsche werkman is in dagen van voorspoed jammerlijk zorgeloos) de spaarpenningen zijn opgeteerddë muren zijn naaktwant alles, zelfs het beddegoed, verzeilde naar de bank yan lecninghet ruim kredietdoor de winkeliers verleend is eindelijk uitgeputkortom er wordt deerlijk honger en koude geleden, hoewel de winter pas even in het land is. De boven genoemde berichtgever schat het aantal van hen, die aan alles gebrek hebbenop niet minder dan 12000. De openbare liefdadigheid doet wat zij kan maar de gevers zijn schaarscli en de giften zijn magerdaar immers ook onder 5e hoogere klassen de meesten moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Zoo is het te Sheffield gesteld. In de andere groote steden mag de toestand niet veel gun stiger heeten. Te Manchester moet bedeeling verstrekt wor den aan duizenden werkmans-gezinnen niet slechts, maar ook aan families uit .den middenstand, die geen stuiver eri~ gecm 'd^en meer bezitten in de wereld. Het laat zich denken dat nu ook de armenbcdeeling, zooals zij onder de En- gelsche armenwet geschiedtte eenenmale on toereikend is. Te Salford bijvoorb. heeft de Provident Society 5800 behoeftigen op hare boeken, die onder de armenwet geene be deeling ontvangen. Te Soutliporteen badplaatsje in Lancashire, heeft de nood eene klasse bereiktdie in ge wone tijden zich niet anders dan welgesteld zou willen hooren noemen. De verhuursters van gemeubileerde kamers lijden er honger. Te Edinburgh kwamen Woensdag 1500 forsche mannen bij den burgemeester om werk smeeken. Men zette hen aan het wegruimen van de sneeuw op de straten. Te Aberdeen loopen 3000 menschen zonder werk. Te Londen zijn de armhuizen vol. Te Stockton zitten honderden gezinnen van ijzerwerkers zonder voedsel en zonder vuur. Uit Blackburn, Burslem, Birmingham, Stoke- on-Trent, Hull en een half dozijn andere steden alle eertijds bloeiende door verschillende takken van nijverheid komen benauwende berichten. Slechts in officieele taal kan men van dit alles zeggen dat het zoo heel erg niet is. Uit Noord-Duitschland komt het volgend bericht betreffende den handel in rundvee „Het uitbreken van de runderpest is dadelijk door den kraclitigsten maatregel van afmaking en af sluiting gevolgd, ja, tot op heden mag zelfs van de grootste slachtveemarkten geen levend vee weder afgevoerd worden. „Jammer dat er slechts 3 maanden gevange nisstraf tegen den smokkelhandel is vastgesteld, in plaats van de door de regeering voorgedragen 5 jaren tuchthuisstraf, want bij eene winst van 100 tot 200 pet. blijft de veehouder steeds op nieuw aan hetzelfde gevaar blootgesteld. Een nieuw gevaar dreigt tegelijkertijd van uit Bo- hemen, waar de longziekte is uitgebroken. „De stremming van invoer is thans opgeheven en mag onder controle yee worden ingevoerd, doch ieder die de longziekte kent weet, dat ook de kundigste veearts niet in staat is de ziekte te herkennen als zij in het eerste stadium is. In Nederland is die ziekte wel niet verdwenen, maar door de krasse maatregelen der regeering toch aan het afnemen, zoodat zij tot een kleiner gebied is beperkt. Voor ons is Nederland dus minder gevaarlijk dan Boheraen weshalve men is overgegaan tot gedeeltelijke openstelling der grenzen onder controle en toepassing Yan ge zondheidsattesten. In Holstein Oost-Erie9lancl en Oldenburg heerschen geene ziekten het vee is er gezond en friscli op stal gezet." Wat beteekent dal retourbiljetten voor twee dagen geldig zijn? De kantonrechter te Middelburg heeft beslist, dat daaronder verstaan worden de dag van afgifte en de volgende dag, dus niet tweemaal 24 uren na het nemen van het biljet. Een vreemdelingdie ten 7 ure 's avonds op 22 Augustus een retourbiljet 1ste klasse van Rotterdam naar Middelburg genomen had en, in de meening verkeerende daarvoor op 24 Augustus te mogen gebruik maken van den trein die ten 6.30 ure 's avonds te Rotterdam aankomt, werd veroordeeld tot f 5.boete. Tegen Mei Yan het volgend jaar heeft de Minister van Oorlog verschillende garniaoens- verwisselingen bevolen. Voor de leening, door de Rotterdamsclie Tramway-Maatschappij uitgeschreven tot een bedrag van f375,000, is ingeschreven voor bijna 71 millioen galden. Bij de volksfeesten ter gelegenheid van 's Konings komst in de hoofdstad wordt waar schijnlijk ook een wedstrijd op schaatsen ge houden indien het weder daartoe medewerkt of indien dit niet geschieden kan zal op het Jonas Daniël Meijerplein een rolschaatsenbaan van planken worden gelegd. Vijf visscherstwee uit Ammerstol en drie uit Bergambacht, die zich aan zalmstrooperij (visschen op zalm met zegens in verboden tijd tusschen 1 September on 15 November) op de rivier de Lek onder de gemeente Jaarsveld had den schuldig gemaakt, hebben daarvoor in de laatste helft der vorige en de eerste helft van deze maand in het huis van bewaring te Sclioon- hooven ieder eene subsidiaire gevangenisstraf van 23 dagen ondergaan. Zij waren niet bij machte dc aan ieder hunner door het Kantongerecht te Schoonhoven opgelegde boete van 15 gulden te voldoen, noch om de twee door hen gebezigde en verbeurd verklaarde zegens, die aan een vischliandelaar uit Ammerstol toebehoorden, ter waarde van 160 gulden, en de drie door hen gevangen eveneens verbeurd verklaarde zalmen ter waarde van 38 gulden, uit te leveren of de waarde daarvan te voldoen. Zekere Hermann Schullper, die te Baden in het huwelijk zou treden, wist den dag voor dat de trouwplechtigheid zou plaats hebben, zijn aanstaande schoonvader te bewegen hem 120,000 .fra.ik ter hand te stellen. Daarmede ging hij terstond, zonder zijn bruid, op weg naar Amerika, maar de Parijsche politie belette hem zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Bij het rangeeren aan het station te Maas tricht op den 20 dezer is een wisselwachter tusschen de buffers geraakt en inwendig geknausd. Hij is eenige uren daarna overleden. Den 20n dezer hing er zulk een dikke mist over Parijs, dat de winkels den gansclien dag gas brandden en de stoombootcff op de Seine den dienst moesten staken. Als de ijsbaan bij de Lilliebridge te Londen niet spoedig wegsmelt, zal er een wedstrijd tus schen een velocipedist op den oever en een schaatsenrijder plaats hebben. De afstand is een vierde Engelsche mijl. Men meldt uit Utrecht Onderscheidene personen zijn hier in de laatste dagen slachtoffers geworden van een sluwen op lichter. Een jongen van ongeveer 18-jarigen leeftijd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1