HET FAMILIEBLAD, Wetelijksch Stuivers Magazijn, Theeën, A. H. G. van der Heijden, WAALWIJK, tegenover lief Hel,, De Twee Kolommen MIST I PUISTIG Tl WAALWIJK. W. TIMMERMANS Zoneh, PIANO- HARMONIUM- MAGAZIJN LOUIS D'HELFT, TILBURG ca-. -TTJLlsr HTTJXjTElsr AAN DE GROOTE KEEK, Snelpersdrukker! De origineele MACKAY- en GDODYEAR-Machines De Ondergeteekendin ilS! Wed. J. Mallens te TUburg. IJVLA-GkAJSLXJN" van Kassiers en Commissionairs in Effected, TE W. GOEBEL te Stuttgart, 1. NSEUFEED Tl BERLIJN, Anneessens-Meunier a Grammant, Boutevilin Co,, a Paris, ANTOON TIELEN S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Slijm- en Maagpillen. INHOUD van No. 1. HAARDEN, KACHELS en KOOLBAKKE in alle soorten; BASCULES, BALANSEN, MATEN en G] WICHTEN, voldoende aan de wet, die in 1$ in werking treedt EABRIEK en MAGAZIJN van heeft in zijn Magazijn van MEUBELEN voorhan den Eene schoone keuze Mahonihouten Secre taires, Linnenkasten, Tafels, Stoelen, Waschtafels, Spiegels, Schilderijen, enz. Tevens een groote voorraad Wasdoek-Tafelklee- den in verschillende kwaliteit. WAALWIJKSCHE (met of zonder Stoomvermogen werkende) OER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. Het eerste nummer van Jaargang 1879 van dit nieuwe Weekblad, is bij GEBR. BELINFANTE te V Gravenhageversche nen en bij alle Boekhandelaren ter inzage verkrijgbaar. De Hoofdredactie is opgedragen aan den heer George Kepper, terwijl in Jaargang 1879 o. a. bijdragen zullen voorkomen van Agatha, Joh. Gram, Rich. Hol, Gerard Keller Mr. J. Schouten en andere Neder- landsche Letterkundigen. Voorwoord. - Een Maatschappe lijk vraagstukdoor Agatha - Sociaal democratie, door George Kepper. - Pick nick, door Joh. Gram. - Allerlei. - Raad sels Problema's enz. - Feuilleton yOom Gilles". nu li ai C. 11. DE GREEP', ',eye- rancier m KleeJfl(sluk- ken. RÜBBENS-KIEV1Sin Leder k Schoeniakers- fourniurcD. BERNARD HENRIKS, Mecanricn. RUBBENS Co. De alom Lekende geurige en goed waterhudendc (Alle soorten van Kachels worden op bestelling binnen 8 dagen geleven VAN Muziekkastjes, Metronomes, Pianolusters Pianostoelen. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzen, zijn v( NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VÉO O R R A DIG WALZMACH1NESj QOLEN- en HAKKENSNIJMA CHINES J die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINESj verkocht worden. LEESTENHOUDERSenz. j Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKE 3CHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz. kol lijk tijd dei de< hei gii- di« sm to< ter „b aai .,C Hi eei da on dr g" da ee aa de 't m m te nc P« sc vi di lij hi vi te tc m st P! Vi g o- o A n ti S k Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de SLIJM en als MAAGVESTERKEND gebruikt worden, door bare zachte werking de spijsverteering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen GAL en zeer ZACHT LAXEEREND zijn, zijn tegen 82 V2 Cent het verzegelde doosje verkrijgbaar bij Bergenopzoom. J. P. Verlinden. A. J. Janssen Gz. M. J. van Piere. Th. Sweegers. De Erven Veerman. P. J. Aerssen. J. H. van Gils. J. Kuijten. Waarschuwing. Elk doosje is verze geld met een gebruiksaanwijzing waarop de Handteekening.voorkomt van den vervaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. Men wachte zich dus voor namaaksels. Breda. Eindhoven. Geldrop. Heusden. Oosterhout. Tilburg. Waalwijk hebben de eer te berichten, dat hun Magzijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, sleds voorzien is van de beste Prijs: per kwartaal f 0,75. HET FAMILIEBLAD wordt door de Uitgevers franco per post verzonden naar alle plattelandsbewoners, die een postwissel van f 0,75 doen toekomen aan het Bureel van tfHet Familieblad." Wagenstraat 100 te 's-Gravenhage. De Singer-Mehi- nes, Jones 'o.'s Elastiques en jrm- machines, Thmas Co., Elias Hwe, Bradbury 0., Grover Babr, Wheeler Wi on, De Teutonia De LincolnDe Germanin, le RhenaniaDe Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij »oor bun uitgebreid debiet in staat gesteld sijn deze Machines aan de laagst mogelijke prizen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRA.DIG Amerikaansche Schachtenzetterfc Ma chines om Schachten te zetten) en Loler- plet- of Wals-machines, veel goedkoper en veel solieder dan de tot dusverre aiier bekende. Alle Machines worden vóór de afleveing door een Deskundige, die met het val ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven ea roor Soliditeit wordt ingestaan. uit het Magazijn van JAN VAN RE3S en ZOON te Zwolle, zijn verkrijgbaar bij de Deze Theeën worden om hunne deugdelijk heid goeden smaak en vooral zuiverhdd een ieder aanbevolen. Verlakte Blikwerken, Petroleum-kooktoesteUen. fijne Tafel-en Han lampen en Schoenmakers-gereedschappenIJzeren en Koperen Stifti gegoten en geslagen zwarte, blauwe en witte geëmailleerde Pannen en verder Ke kengerief, alle soorten van Porcelein, Kristal, Glas en Aardewerk. Reparatiën worden binnen den kortst mogelijken tijd en ZOO gOf koop mogelijk uitgevoerd. Van eene prompte en civiele bcdieniiig men verzekerd zijn. BR AND WAARBORGK ASTENHAARDEN, KACHELS, CUISINIÈRI ijzeren CYXINDERMANGELSLANDBOUW-WERKTUIGENTIMME MANS- en SCHOENMAKERSGEREEDSCHAPPEN, en verdere ijzerwan KEUKENGEREEDSCHAPPEN al»Blauwe en Zwarte geëmailleer Pannen, enz. enz. annonceerendat zij zich voortdurend belasten met den aan- en verkoop van Effecten en het omwisselen van Coupons en vreemde Muntspeciën. Door hunne relatien met verschillende eerste Binnen- en Buitenlandsche Bankiers huizen zijn zij in staat hun Clientèle de voordeeligste koersen, te berekenen. Verder behoort tot hunnen werkkringhet inkasseeren en diseonteerei van Wissels en ander Handelspapierhet verleenen van voorschot op Effecter, het openen van Rekening-COUrant met rente-vergoeding, het bezorgen van in- ei af- schrijvingen op het Grootboek der Nationale schuld en het inkasseeren der renten, het leveren en inkoopen van Wissels op Antwerpen, Londen, Parijs, Berlijn en andere buitenlandsche Bankplaatsen en vervolgens alle tot het vak behoorende operatiën. ONTVANGEN: Pianinos cordes croisées) en Orgels van de beroemdste hui onder anderen van het wereldberoemde huis Zoo ook van de beroemdste FranscheDuitsche en Belgische huizen, Al deze instrumenten worden aan de meest concurreerende prijzen verkocht en u hunne soliditeit wordt gegarandeerd. Elk begnnstiger. deskundige of liefhebber wordt beleefdelijk uitgenoodigd i Magazijn met een bezoek te vereeren, in de vaste overtuiging dat hij dit niet onvoldr. zal verlateii. -•" »r \gwwm van t kunstw briek vl

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4