Nummer 1. Zondag 1 Januari 1882. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. X 1882. X Bekendmaking. K BUITENLAND. Belgie. Spanje. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTOOI TIELEN te Waalwijk. STAAT VAN BRIEVEN bit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. A bonnetnentsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door I et geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden en*., frünco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1—7 regels j 0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal ter plaat sing c-pgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adoi.f Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg geadresseerd aan onbekenden. terzonden gedurende de 2e helft van November. Bësoijen: 1 C. Hcgen, 's Gravenhage 's Grevelduin-Capelle M. Lammerson, Amsterdam. Kunnende de briever. aan het postkan toor wor den teruggehaald. De Directeur, BAGGERMAN. Oprichting van inrichtingen welke gevaar schade hinder kunnen veroorzaken. Het gemeentebestuur van Waalwijk; Gelet op t. 6 der wet van den 2 Juni 1875 (Staatsblad 95), tot regeling van het toezicht bij het op- ohtenvan inrichtingen, 'welke gevaar, schade hinder zoude kunnen veroorzaken. Brengt ter algeineene kennis dat de volgende erzoekschrlften zijn ingekomen van 1. Th. Klören te Heusdenom oprichting eener erwerij van gemaakte kleederen op perceel, ka- Mister gemeente Waalwijk sectie C. no 644. 2. P. A. van der Lee, om oprichting eener si saren dvoogerij in een perceel staande alhier in sectie C no. 1039, 3 A. F. Coppena, alhier om oprichting eener schietinriehting met boog en pijl op een perceel 'degen alhier in sectie C. no. 1686. 4 H. Muldèrs, alhier, om oprichting eener schietinriehting alsvoorop een perceel gelegen alhier in sectie B. uo 903. Met bericht, dat de daartoe strekkende verzoek- a hriften met de bijlagen bedoeld in art. 5 der oorschreven wet, op de secretarie der gemeente ter kennisneming is ter visie gelegd en dat op den 14den dag na de dagteekening dezeszijnde d n 10 Januari 1882 door Burgemeester er. wet houders des voormiddags ten elf uur op het ge meentehuis eene zitting zal worden gehouden ien einde belanghebbenden de gelegenheid te geyen hunne bezwaren tegen die oprichting, mondeling of schriftelijk in te brengen. Waalwijk 27 December 1881. Het gemeentebestuur voornoemd P. VAN ES Lb. De Secretaris. F. W. VAN LIEMPT. Burgemeesteren Wethouders van Waalwijk Gelet op Jart. 5 der wet van 28 Juni 1881 (staatsblad no. 97) tot regeling van den klein handel van sterkendrank brengen ter openbare kennis dat dc navolgende verzoekschriften bij hen zijn ingeköraen om sterkendrank in het klein te mogen vctkoopen als van 42 Wed. C. J. Verwiei geb. van Mierop groote" straat. 5" IJ? 43 Jan Verouden grootestraat. i>. i 44 Wilhelmina Teurlings B. 144 45 Johanna Coppens Kloosters. B. 11L 46 Gerardus van Huiten gr. straat B. 168 a •17 P. J. Verschoormarkt B. 58 43 Hendriks van Klampen wagenstr. A. 4 49 Peter v. Huiten Pfc.gr. straat A. 16 50 S. Schelkens poststr. A. 35 d 51 M. Pullenswagenstr. A. 7 52 A. H. v. Bavelgr. straat A. 34 a 53 A. H. v. SchijndelA. 72 a 54 F. C. v. d. Grint kl. straat 0. 19 55 Herdina Pullens, wed. M. Trommels, gr. straat 56 C. A. v. Ree, kl. straat C. 9 l> 57 W. Govaerta markt A. 58 53 J. Schapendonk, kl. straat C. 16 59 H. PullesPutsteeg C. 68 60 Wilhelmina MaasWed J. B. Timmermans gr. straat A- 59 61 Martinus de Haan kl. straat O. 49 63 J. C. v. d. Grint, gr. straat B. 8 63 W. v. d. Ven markt B. 89 6 a, C. Vivie kl. straat B. 95 Waalwijk 27 December 1881. Burgemeester en Wethouders voorn. P. VAN ES Lb. De Secretaris F. W. VAN LIEMPT. Toen wij op den eersten Januari j*81 onzen geachten lezersonder aanbieding cizer beste wenschen een beschouwing gavemver handel en industriehadden wij hoopj dat de toekomst, al gingen wij die niet onbeorgd te gemoet, ons meer rozen zou barei dan j het voorgaande jaaren in werketyheid 1 mogen wij thans eenige beduidende icht- J punten aanstippen. In de eerste plaats kwam in '81 h zoo- lang gewenschte versnelde verbinding/met de 1 grootsche fabriekstad Tilburg en daar |i ede de directe gemeenschap met de vc aam sic. plaatsen van Noord- en Zuid-Nerie; tot stand. Ofschoon wij ons dam in nog vied; ,s korten tijd mogen verheugen, kan he.t den ipnterker nki ontgaan zijn, dat ie beiejr co jmuniea- tie gunstiger, invloed uitoefent O) de ver schillende takken van kar -h: en i Putris iïï.* onze streek. Met iederen dag komen ,vij of-tijdstip der voltooiing van den reeds hm geprojee- teerden spoorweg Zw; u 'i :n Waalwijk als hoofdstaf; euvoi r fie Damstraat., naderbij en liet valt iet te bet ,ijfclen of door al deze middelen van verkj r, vaar van wij iang verstoken bleven, en ,-aarpp wij, met het oog op de beduidendheid van den omzet in onze nijvere Langstraat, met recht aanspraak mogen maken zullen nieuw leven en daarmede nieuwe krachten oitstaan. Er begint schijn wn kans t? komen wij willen in dit opzicht nog tiet meer zeg gen dat onze illusiën om he Oude Maasje tot een geschikten waterweg herschapen te zienooit zullen worden verwezenlijkt, en met satisfactie kuninn wij ooHstateeren, dat onze gevierde kamer van koophandel geene gelegenheid laat voïrbijg.oanen al hare krachten inspant opdat aan onze rechtmatige wenschen in deze ^gelegenheid worde te gemoet gekomen. Ons geacht gemleentel sur hor. rich met prijzenswaardig n ijvt jezig om maat regelen te nemenijiat de Wialwijksche liaven in werkelijkheid éne „hjven" worde voor de Langstraat enbehalve dat wij ons door onze zelfstandige industrie reeds naam ver worven hebben zal men Waalwijk misschien nog eens de trans1 to plaats van de fabriekstad Tilburg noemen. Overbodig zal het verder zijn om de ge meente Tilburg(lie dank zij haar ener giek bestuureene periode van volkomen ontwikkeling beke 7 tot voorbeeld aan te halen. Laten wij ons aan dat voorbeeld spiegelen en de gunstige gelegenheden die ons met den dag al oreer en ïr worden aangeboden, met kracht aangrijpen om den naam, dien onze industrie niet alleen in geheel Neder land, maar ook daar buiten verkregen heeft, te doen handhaven en het terrein te her winnen dat wijhetzij dan met of zonder onze schuld misschien, gedeeltelijk verloren hebben. Zooals wij in een vorig nummer te kennen gavenis ons niets liever dan aan de be hartiging der belangen van handel en industrie in 't algemeen, maar eerst en vooral aan die der Lang Vraat en de betrokken gemeen ten een ruim aandeel te nemen en door de veelvuldige Verspreiding van ons blad licht te geven aan opmerkingen wenken en aanwij zingen in het belang dier industrie. Wij achten ons gelukkig bij de intrede van een mé/Uffen- jaarkring, waarbij wij te gelijkertijd ons 4jarig bestaan vieren, de ver klaring te kunnen afleggen dat wij ons door nieuwe contracten voor fons blad verzekerd hebben van welwillende medewerkers, wier bekwaamheid locale en algemeene kennis gepaard met hunne onpartijdigheid, voldoende garantie aanbiedendat zij het met onze welvaart oprecht en ernstig meenen. Wij willen het niet verhelendat wij met niet geringe opoffering van onze zijde er in geslaagd zijn vrienden aan onze redactie te verbindendie het er met ons op gezet hebben om met alle toestandendie den volkomen vooruitgang en ontwikkeling onzer industrie kunnen belemmeren baan te breken cw o>'/e geachte. lezers moeten het ons ten goede houdenwanneer die toestanden niet j altijd rooskleurig ->vorden geschilderd. Bij elke beschrijving echter zal „onpartij- digheid" onze leuze blijvenen wanneer i eventueel - par trop de zèie peut-être - wn j in .het- LmSGW d'GBteKTVan~7Zlik"<3tt wat streng zij!.-, vergeve men het ons, gedachtig er aan, dat j de Ifereikiijg van ons doei%: „nultig te zijn j voor de alger.eene welvaartbij alles op den j veengrond mod, f,bh hieuw tijdperk, nieuwe Krachten nieuw leven, eu aldus dubbel beslagen gaan i vrij met vollen moed en den besten ijver het j jaar '82 in, onder.aanbieding van onze beste heilwenschen aan onze lezers. De Redactie. rrrnrar Bij Trazegnies heeft op het snijpunt van twee wegen, eene vreeselijke botsing tusschcn twee treinen plaats gehad. In bijna volle vaart is een trein van achteren gereden in den anderen, die bijna het kruispunt voorhij was en bij de ontzettende verwoesting, daardoor aangericht is het als een wonder dat slechts 9 passagiers doodelijk of licht gewond zijn en het geheele treinpersoneel ongedeérd gebleteti Vs. In het hotel „Au Phare" te Ostende hield sinds eenige maanden een Ilongaarsch officier GirosY. genaamd zijn verblijf. De 27jarige jonkman kwam van Monaco, waar hij enorme sommen had verloren. Op zekeren dag begaf hij zich met twee oppassers naar den westelijken steiger aan zee, zond de beide man nen, die hem vergezelden met brieven terug ging op de leuning van het staketsel zitten en schoot zich met een revolverdien hij denzelf den morgen had doen schoonmaken, door het hart. Het lijk van den zelfmoordenaardat in zee vielwerd een half uur later teruggevonden. eigenlijk betrekking hebben op de wettige be woners des landsdie door vreemde indringers verstoord worden. Een andere stam die der Ouerquennas is ingesloten en hunne onderwerping wordt aan staande geacht. De Parijsche intransigenten stellen majoor Labordère, een der officieren die weigerde te gehoorzamen toen Mac-Mahon indertijd een Coup d'Etat voorbereidde, candidaat voor den senaat. Men bedoelt hiermede te protesteeren tegen de handhaving van Caorobert, Miribel en andere generaals, wier republikeinsche gevoelens verdacht zijn, in hunne hooge betrekkingen. Openlijk verklaren de radicale bladen dat Gam- betta die vechterebazen slechts ontziet om van den steun van het leger zeker te zijn voor het geval hij tot eer. Coup d'Eiat overgaat, wat men zeker var. hem schijnt te verwachter.. Gatrbctta drom van öppottunisteu die vroeger tot Labor-/ deref» grootste verheerlijkers behoorden, besirydcr/j thans om „opportuniteits-redenen'' diens eau- dfdutuur. jj; bladen georganiseerde buitengewone voorste Irip it; de groöl ft opera plaats gehad ten behoeve or nagelaten betrekkingen der slachtoffers van 'U'.n brand te Weeuen eti van de dezer dagen oL tr- gehad hebbende schipbreuken in het kiinaai Alle' rangen waren met uitzondering van eet of .wee loge9, dicht bezet, zoodat het na zekere' t'.id mooie'ijk - er nog een .plaats machtig ic wordee. De log:, - var. den prostu der reou- bliëk werd ingenomen door zijne (tochter, rhev.' Wilson. De voorstelling begon met de. ouverture van den Freischütz. Het ThéS,fre Eraiujais had zijn artisten afgestaan, om de Prccieuses ridiciiles te spelen. Er was voor het overige voor een groote verscheidenheid gezorgd. Nu de voor stelling was er Ua\. De goochelaar Hermann was uit Weenc-n overgeEo.r.,n 0m gedurende het bal eenige zijner vermaardste toeren te vertoonen. De opbrengst was meer dau 7o q00 fr. Dc verkooping der juweelen vou -«^'.en mevrouw de weduwe Blanc wordt te Parijs voortgezet. D© sieraden brengen fabelachtig hooge prijzen op. Zoo werd Vrijdag een ring met een brillant verkocht voor de 9om van vijf en dertig duizend francs. Te Bollène, in het arrondissement Orange, leeft een oud-tamboer die al de oorlogen van het eerste keizerrijk heeft medegemaakt. De man, wiens geestvermogens door de jaren niet geleden hebben, is thans 102 jaar oud. De Chaudordy en De Courcel zijn thans definitief benoemd tot vertegenwoordigers van Frankrijk respectively te St. Petersburg en te Berlijn. Admiraal Jaufès wil, wegens redenen, die met de staatkunde niets gemeen hebben van zijn post te Madrid worden ontheven. Bij besluit van den president der republiek 19 de ministerieele verordening bevestigd, krach tens welke de leerlingen aan de inrichtingen voor middelbaar onderwijs alleen op aanvrage hunner ouders of voogden aldaar godsdienst onderricht zullen ontvangenmaar buiten de gewone schooluren. Omtrent de espeditie in Tunis Worden de meest geruststellende berichten openbaargemaakt. Logerot i3 den 2ln naar Gabes teruggekeerden der. 24n weder naar Sfax opgerukt. Hij voerde toen een met succes bekroonde beweging naar het Zuiden uitwaarbij hij van een aantal stam men de onderwerping verkreegzoodat de prov. Gabes thans geheel van opstandelingen is „ge zuiverd" uitdrukkingen, die we gemakshalve uit de Franaehe depêche overnemen maar die De piachtige hoofdkerk van Sevilla, eene der schoonste van geheel Spanjedreigt ineen .e storten. De staat wil, het koste wat het koste, het onheil voorkomen en heeft daarom de beste bonwkundigen uit Madrid naar Se\illa gezonden om te onderzoeken, hoe de instorting kan ver hoed worden. Op den Brannelas-spoorweg der Noord west-spoorwegmaatschappij zijn twee treinen met elkaar in botsing gekomen, waarbij verschei dene personen gedood, anderen zwaar gewond werden. Aangaande het Fransch-Engelsch handelsver drag wordt vernomen, dat Gambetta dienaan gaande „de meest geruststellende verzekeringen*- aan de Engelsche regeering heeft gegeven en dat de onderteekening slechts wegens eenige quffisties van vorm vertraging ondervindt. Waarschijnlijk zal de sluiting van het verdrag reeds in de Engelsche troonrede kunnen worden aangekon digd. Hei gouvernement moet betreffende Ierland een nieuwen maatregel overwegen. De zuidelijke en westelijke graafschappen van het eiland zou men iu vijf districten willen verdeelen. In die graafschappen namelijk duurt de agitatie nog steeds het sterkst voort en neemt ze «elfs toe

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1