1 7 Duitschland. BINNENLAND, Kantongerecht Waalwijk. Ingezonden stukken. Huiden-Overzicht 1881. UITVOERINGEN. Brouwer Anchor Dordrechter. 1872 1873 1874 1875 1876 250549 378480 220939 313270 908520 st. 1877 1878 1879 1880 1881 het hoofd van eik dier districten zou Aai. ^er. resident worden geplaatst, gekozen uit de bekwaamste officieren van het leger. Deze zullen dan een aantal repressieve maatregelen nemen o n een einde te maken aan het langer voortduren der heerschappij van wanorde en wetteloosheid. De Zuidoost-spoorwegmaatschappij heeft ten behoeve van den bouw en de exploitatie van den ontworpen Kanaaltunnelspoorweg, onder den titel van Submarine Continental Railway Company, eene maatschappij van 250.000 p. st. gevormd, waaraan echter iu de eerste plaats de aandeelhouders van hare eigene maatschappij slechts deel kunnen nemen. Te Thornbav is de locomotief van een goederentrein gesprongen. De machinist en de stoker werd gedood, terwijl een voorbijkomende trein in brand geraakte, waarbij een conducteur om hpt leven kwam en twee personen ernstig gewond werden. Door de Berlijnsche politie is een duivelach tige aanslag ont.dekt op het leven en den eigen dom vati geneesheerén daar ter stede. Een gewezen slotenmaker, WUke, was de aanlegger en had met twee medeplichtigen het plan oeraamd. Hij zou zich ziek houden en te bed gaan liggen; zijn makkers zouden een dokter halen en als deze zich over het bed boog om den zieke te onderzoeken, zou Wilke hem bij de keel grijpen met een door hem vervaardigden pijnigingstoestel, dien hij onder de dekens ver borgen hield. De twee anderen zouden dan de voeten van den geneesheer in een ijzeren boei slaan. In dien toestand zou men den dokter van alles berooven, een paar aecepten laten teekenen, hem daarna, door het aandraaien van de schroef om zijn hals verwurgen en zijn lijk in het water werpen. Zij hadden daartoe opzettelijk een kamer gehuurd in een huis waar men het lijk gemakkelijk ongemerkt kon doen verdwijnen. Dr Lehrs zou het eerste slachtoffer van den afschuwelijken toeleg zijn. Maar toen het tegen de uitvoering liep, kregen Wilkes medeplichtigen berouw en gaven de zaak aan. De politie maakte bij hen en de verhuurster der kac.ar de noodige afsprakenen toen de beide mannen door Wilke om dr. Lehrs werden gezonden, kwam een inspecteur van politie in plaats van den dokter met hen mee. Hij boog zich over het bed, werd door den toestel bij de keel gegrepen en tot het teekenen van een accept gedwongen, maar spoedig uit zijn benauwden toestand bevrijd door de binnenstormende poli— tieap^njggf aie Wiike .gsxangeMSffitth Hij heeft reeds gedeeltelijk bekend. WAALWIJK. Concert te geven door de liedertafel //Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Besoijen op de zaal van Musis Sacrum op Maandag 2 Januari 1882, '8 avonds 7 ure. Zie programma's. Wegens den Nfeuwjaarsdag zal de repetitie der harmonie l'Espèrance op Vrijdag 6 Januari a. s. plaats hebben. Waalwijk - December 3 881. Bij de verleden Wo«>9dag te Amsterdam ge- nouden van 11.000 paar militaire schoenen. 500 paar laarzen voor beredenen en 700 paar~~ vetleeren laarzen was ingeschreven als volgt G. Smitste Dongen. 11.000 paar schoenen a f3.93 500 laarzen v. beredenen H 5.95 700 vetleeren 7.45 Larsen te Goes. 6.000 paar schoenen 5.000 500 w laarzen v. beredenen 7 00 vetleeren T. M. Van Grinsven te 's Bosch. 6.000 paar schoenen 4.17 6.000 4.07 500 laarzen v. beredenen 5.98 700 w vetleeren 8.25 u H n 1/ n II li ii u ii ii n 3,94 3.96 6.24 7.73 Door den directeur der Nederlsndsche fabriek verkregen worden. van lederartikelen, te Baardwijk was eene ver klaring ingeleverd, dat hij niet inschreef, omdat voor de spotprijzen, waarvoor het tegenwoordig wordt aangenomenonmogelijk goed schoeisel geleverd kan worden. Het Nieuwsblad voor Nederlandsche leerlooie rijen en aanverwante vakken, tot dusverre eigen dom van de heeren M. M. Olivier, te Amsterdam, er. Jan Philipsen, te Breda, zal voortaan worden •vvr en door genoemden heer Olivier en den .n De Echo van het Zuiden Antoon te Waalwijk die het aandeel van den neer Philipsen Keeft overgenomen. Het haven- en kaaigeld, over 1882 alhier te innen, is gepacht door W. C. De Zeeuw alhier voor f1530. Snelheid van de Telegraaf. Een telegram, Woensdag morgen om 9.16 aan het hoofdkantoor te Amsterdam aangeboden, werd reeds tegen 12 ure 's middags te Waalwijk aan den geadresseerde bezorgd Den 28n December 1881 heeft aau het ministerie van bnitenlandsche zaken de onder- teekening plaats gehad eener verklaring tusschen Nederland en Duitschland, tot wederkeerige be- tthenmnf vin handelt- er. fabrieksmerken. Het bestuur der Noordbrabantsche maat schappij van landbouw zal zich wenden tot de verschillende spoorwegmaatschappijen met ver zoek, dat een lager tarief worde vastgesteld voor het vervoer van meststoffen. De raad der gemeente Dongen heeft aan deu heer Jos. Levelt, te Rotterdam, concessie verleend tot den aanleg en de exploitatie van den stoomtramweg van Tilburg naar de haven van Groenendijk. De raad der gemeente Nieuwkuik heeft eene verordening vastgesteld, waarbij het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaar tijdens de schooluren verboden wordt. Naar meu verneemt, hebben ged. staten, met het oog op het groote belangdat voor een aanzienlijk deel dezer provincie is gelegen in eene directe spoorwegverbinding met Antwerpen, bij de hooge regeering het verzoek ondersteund van de Noordbr.Duitsche spoorwegmaatschappij, om concessie voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg van Boxtel door of langs Oirschot, Moergestel en Hilvarenbeek naar Baarle-Nassau, in aansluiting aan den spoorweg van daar naar Antwerpen. De boom in het Oude Maasje, die voor de scheepvaart gevaar opleverde, is door den timmerman G. Haspels van Babylonienbroek voor eigen rekenir g i risico daaruit verwijderd, en in een bij laag water droog gat gehaald. Dat werk ging met groote moeite gepaard. De boom heeft eene lengte van omtrent 12 meter en is p. m. een meter over kruis dik. Volgens des kundigen is het eikenhout en nog zeer gezond, maar zwart. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is op de Rechtevaart onder Kaatsheuvel brand ontstaan in een huis, bewoond door twee huis gezinnen. Het is totaal afgebrand, en van de inboedels, waarvau niets was verzekerd, is weinig gered. De oorzaak is onbekend. Te Nuland is door een onbekende oorzaak een buis met den geheelen inboedel een prooi der vlammen geworden. Het verbrande is ver zekerd. Bij arrest van het gerechtshof te 's Hertogen- bosch van den 28en December 1831 is K. deR; oud 38 jaren, brievenbesteller te 's Hertogenbosch geboren te Apeldoorm schuldig verklaard aan: het door een agent der hoorgere regeering ver duisteren van akten, en bescheiden, die .hem ter zake van zijnen post waren overgegeven of medegedeeld en met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot twee jaren celstraf en in de kogtSJk Hut door de M. t. E. v. 'S. uitgeschreven surnumerairs-examen voor dames schijnt veel bijval te vinden, althans er worden (naar men ons mededeelt) buitengewoon veel programma's aangevraagd uit alle oorden van ons land. Op de stoomtram van 's Hertogenbosch naar Vught had j. 1. Dinsdag wederom een on geval plaat9. Een der conducteurs viel, terwijl de trein in volle vaart wasachterover van het balkon met het noodlottig gevolg dat hij kort daarna aan inwendige kneuzingen overleed. Een 2 jarig kind een oogenblik zonder toe zicht gelaten is te Oosterhout in een mestput geraaktwaarin het jammerlijk verdronk. Aangaande de arrestatie van den commies der posterijen C. op het Zwolsche postkantoor verneemt men naderdat hij heeft bekend in de 14 dagen tijd dat hij aldaar dienst heeft gedaan (de andere 10 dagen van Dec. is C. met verlof naar 's Hage geweest) drie brieven met geldswaarde te hebben geopend en de waarde zich te hebben toegeeigend. Verder heeft C. bekend te Hage den vermisten aangeteekenden brief un Jen postamOfowjjjir Vissering aldaar te hebben ontvreemd en de waarcfaruim f 900 zich te hebben toegeeigend. De gearresteerde wordt in bet huis ven arrest dag en nacht be waakt. (0'. JX> tuuruwijk, 28 December. De vereeniging tot bevordering van de belangen der schoenmakerij hield gisteren hare eerste algemeene vergadering. 23 der voornaamste schoenfabrikanten zijn als leden toegetreden, vast besloten elkaar de hand te reiken en te beproeven wat door samenwer king, zoowel op technisch als oeconoraisch gebied 1 Jan. 1882. Heden herdenkt de brie vengaarder A. Greven den dag, waarop hij voor 25 jaar als zoodanig in dienst der posterijen trad. De eenvoudige jubilaris onderscheidde zich steeds door ijverige en trouwe plichtsbetrachting en geniet in zijne betrekking ieders achting en vriendschap. Hij volgde destijds zijn vader op, die vanaf 2 Mei 1826 in dezelfde betrekking werkzaam was. Capelle, 30 December. De raad dezer gemeente beeft, met opheffing van de thans plaats hebbende jaarmarkten, besloten tot het houden van twee jaarmarkten en wel de eerste op den laatsten Donderdag in Maart en de tweede den eersten Woensdag in November. Uitspraken in strafzaken van den 29 Dec. 1881. 1. C, v. K., te Drunen, voer wezen geldboete van f 3 of 1 dag gevangenisstraf. 2. C F., te Nieuwkuik, voerwezen, geldb. f3 of 1 dag gevangenisstraf. 3. C. H., te Huizen voerw., geldb. van f 3 of 1 dag gev. k C. D., te Niuwkuik voerw. geldb. van f' 3 of jl dag gev. 5 C. M., Nieuwkuikvoerw. geldb. van t 3 of 1 dag gev. A. N., te Mij menvoerw. geldb. van f3 of dag gev. 7 J v. d. H., 's Boschvoerw. geldb. van f 3 if 1 dag gev. j 8. A. B., Waalvijk openbare dronkenschap en 'jfichtgerucht, f5j.50 of 3 dagen en f 3 of 1 dag gevangenisstraf.; 9. J. P., te Drunen, voerw. geldb. van f0.50 of 1 dag gev. 10 P. v. B., Loonopzandloopen over een anden in «oogst staande grond, geldb. van f 3 of 2 lagen gev. 11 J. v. d. W., Drunen, diefstal geldb. van f 0.50 of 1 dag gev. 12 1. H., Drunen, voerw. geldb. van f8 of 1 dag gev. 13 V. P., Baardwijk jachtovertr. geldb. van f 20 o; 5 dagen gev., met verbeurdverklaring der wil strikken. 14 V. v. N., Baardwijk vischdelict, 2 geld boeten ider van f 3 of 2 dagen gevangenisstraf voor ieiere boetemet verbeurdverklaring der aalschaai, betaling van f 0,50 of 1 dag gev. 15 J.3. v. R., te Waalwijk, openbare dron kenschap geldb. van f 3 of 1 dag gev. 16 A. H., te Sprang, vischdelict 2 geldb. ieder f 3 >f 2 dagen gevangenisstraf, voor iedere boete. 17 L'X, te Loonopzand, jachtdelict geldb. van f 12 i 4 dagen gev. 18 A. r. B., te Drunen, herijk, vrijgesproken. 19 C. K, Vlijmen openbare dronkenschap geldb. van *3 of 1 dag gev. 20 P. N Loonopzandherijk, 2 geldboeten van ieder f».50 of 1 dag gev. 21 L. J! Waalwijk, openbare dronkenschap geldb. van 13 of 1 dag gev. 22 M. J.van H. Besoijen openbare dronken schap geldb. van f 3 of 1 dag. 23 0. v. 1, Baardwijk, orde verstooring en dronkenschap geldb. van f 6 of 3 dagen gev. 24 C. V., Drunen, voerw. geldb. van f L of 2 dagen gev. 25 ]3. D., lesoijen 2 geldb. ieder van f 0.50 of 1 dag gev. 26'P. V., {prangopenbare dronkenschap, van fof 1 dig gev. 2; A. R., lr lij menopenbare dronkenschap, van f 3 of 1 d«g gev. 28 1 J. v. L, te Baardwijk2 V. H. 3 H. H. en 4 T. var D. allen te Waalwijk nachtge- rucht veroordeel! sub. 1 en 4 ieder eene geldb. van f3 of 2 d*gen gevangenisstraf, die sub 2 en 3 ieder eent geldb. van f 5.50 of 3 dagen wv. ieder. lu 'e vf-r-«-.".;eldeii-;n de kosten. 5®@e (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) •kte naam, drama in vijf it-Indie, blijspel in één Woensdag 28 deer gaf de rederijkerskamer //Vriendentrouw", b Capellehare eerste uit voering. Alhoewel iet van plan een uitvoerig verslag hiervan te given kan ik dezelve niet stilzwijgend voorbijgain en verzoek daarom een plaatsje in uw blad. -■ - -4- Het programma 1 tuide: 1. Een geschand bedrijven; 2. De neef uit O bedrijf. Behoudens eenige keine aanmerkingen kan de opvoering dezer stukken uitmuntend genoemd worden; de pauzen, hoogst aangenaam afgewis seld door den verdienstelijken 2<inger Fr, De Cortie van Waalwijk nrmden hei alles tot een geheel, waarover het ui'yelezn 1 uibiiek, dat üe zaal vulde niet «rncfersdan tevreden kan zyn. Vo<v zoover de uitvoering; 't programma be* vatte echter meer. Nauvelijks ziji. de tonen der laatste melodie van bovengenoemd en zanger weg gestorven of het toöneel is gedeelt elijk afgebro ken en de tribune ingetorr.en door dames en heeren welke de zaal ontruimen want het na afloop aangekondigde bal zal beginnen. Niettegenstaande het luk aal vtor de vele dansende paren wel wat k'ein wat werd deze omstandigheid ruimschoot, verged door den goeden geest er. de ongeilwonge iheid, die er heerschtedit laatste gedeelte wc iral deed eer aan den titel der kamer riende i rouw", met andere wnorden 't was een waar iendenfeest. Het late uur deed allen scheiden voorzeker niet zonder de verwachting te koesteren dat deze scheiding niet van langen duur zal zijn en //Vriendentrouw" weldra eene tweede uitvoering zal aankondigen. U, geachte Redacteur, dankzeggende voor de plaatsing, noem ik mij Uw dv. dienaar N. N. Door de Makelaars AMSTERDAM1 Januari t882. Het afgeloopen jaar heeft zich, dooi? de vaste stemming waarin het Oost-Indisch artiï *1 ver keerde zeer gunstig van velen zijner voor gangers onderscheiden. De aanzienlijke transacfies op zeilende cmdities afgesloten soms van partijen die nog ni et eens waren verladen getuigden niet slechts di*n gun- •tigen toestand van de marktmaar ik bet vertrouwen dat de koopera stelden in de kwali teiten van bekende merken. De treurige ondervingdie men vroeger mepr- malen bij aankomst van zeilend gekochte partijen opdeed behoorde in den laatsten tijd gelukkig tot de hooge zeldzaamheden. Het is te hopen dat men in Indië blijft zorgen dat de kwaliteit van het zeilend verkochte den kooper niet teleur stelt en hem doet afzien op deze coulante den verkooper aqimeerende wijzeverdere zaken af te sluiten. Wij overdrijven niet met te zeggendat m het afgeloopen jaar 2/5 der aanvoeren zeilend reeds in andere handen overgingen nagenoeg alle Batavia en Samerang runder- en buffelhui den bij hunne aankomst direct konden worden geëxpedieerd, en zoodoende niet bezwaard werden met de diverse kosten voor heeren impofteurs aan verdere behandeling verbonden. Haalden wij in ons overzicht van 1880 de zware runderhniden aan als uie soorten, waarvan de grootste rijzing viel te constateeren nu kun nen wij niet nalaten dit van de buffelhuiden^ te vermelden en voornamelijk te wijzen op Batavia s Soerabaya's en Samarangs, die 10 a 16% opkwamen. Deze laatste soortdie vroeger toch onder de mindere kwaliteiten buffelhuiden gerangschikt werd heeft als gevolg van hare betere behan deling in den verschen toestandzooals frissche vleeschzijde en vlakheideene betere plaats weten in te nemen en wordt nu meestal boven Soerabaya soorten geprefereerdwaaraan nog niet devereischte zorg bij vleezing en drooging is besteed. Makasser buffelhuiden die bij kleine partijen werden aangevoerdvielen meestal in kwaliteit zeer tegen; de nonchalante behandeling ter plaatse de versche huid is hiervan alleen de schuld. Padangsdie eveneens bij geringe hoeveelhe den aankwamenvonden bij goede kwaliteit tot verhoogde prijzen afnemers. Dat men ook op Sumatra de goede behande ling der versche huid verstaatbewijzen ons niet alleen de runderhuiden maar ook enkele verleden jaar aangevoerde partijtjes buffelhuiden In tegenstelling met 1880 zijn het thans onder de runderhuiden de lichte soorten waarop de meeste aandacht valt. Samarangs van 3% a 4 kilo in de eerste plaats en vervolgens Soerabaya's en Passaroeans in de lichte gewichtenvonden steeds zeilend nieuwe eigenaars en toonen eene prijsverhooging aan van 5 tot 8%. De zware kwaliteiten van 5 a 7 kilovoór- namenlijk aanwezig onder de Soerabaya soorten, zijn loco flink te plaatsenmaar ongezien op zeilende conditiën trekken zij nog weinig reflec tanten. Batavia's en Padings maken echter hierop eene uitzondering. Van vreemde kwaliteiten trokkon Arabische runderhuiden de aandacht en kunnen wij met genoegen constateeren dat deze soorten mits goed behandeldeen ruim débouché op onze markt vinden en dan allengs zullen ophouden door hunne tot nog toe lagere marktwaarde, bij hooge noteeringen van Java's en Calcutta», deze in de looierij te vervangen, In de hoorns ging zeer weinig om. Het aan de markt gebrachte vond meestal tot vasten prijs koopers. De toestand van het inlandsoh artikel was nagenoeg het geheele jaar door sleepende en toont voorloopig geen verbetering aan. Wij laten hier een overzicht volgen der tegen woordige noteeringen van O. I. huiden in ver- gelijking met die van vóór een jaar. Noteering. Noteering. RUNDERHUIDEN. 1880-81. 1881-82. Samarang 3 a 4 kilo 60/63 63/65 dito 4 H 7 li 50/54 52/56 Soerabaya Passoeroean 2 II 4 ii 60/72 63/74 Sumanap dito dito 4 H 7 u 55/64 58/67 dito Batavia 8 H 9 li 60/62 62/66 Padang 5 H 7 li 55/66 58/67 Bali 6 II 10 ii 40/52 45/58 Macassar 6 H 10 u 35/48 40/45 BUFFELHUIDEN. Batav. transparant7 a 12 kilo 47/50 51/56 dito ongevleesehd 7 H 12 H 38/40 40/49 Cheribon 8 H 12 ii 35'36 36/42 Soerabaya Tjilatjap II 11 ii 30/34 34/37 Samarang 8 H 10 ii 30/32 85/38 Macassar 8 H 14 ii 20/27 20/25 Padang 9 II 14 ii 27/33 29/36 In 1881 werden aangevoerd 146666 Oost-Indische runderhuiden. 77032 n buffelhuiden. 8168 Arabisehe runderhuirien. 509 w kameelhuiden. 12169 schapen- en bokkenvellen. 37000 Oost-Indische buffelhoorns. In 1881 werden verkocht 155141 Oost-Indische runderhuiden. 80330 w buffelhuiden. 8168 Arabische runderhuiden. 509 a kameelhuiden. 12869 schapen- en bokkenvellen. 36743 Oost-Indische buffelhoorens. Voorraad op den eersten Januari 1882. 500 Oost-Indische runderhuiden, 1363 dito buffelhuiden, 4483 dito buffelhoorns. Huidenaanvoeren gedurende de laatste 10 jaren. H H U H 140346 st. 196839 254068 256710 292976 fi

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2