IJS ^Aanbesteding. Nieuwe en Oude BILJARTBALLEN De notaris Rant, A..T-Ï^A^IsrT a. m Mï Steenhouwer. - 's-l Stoomtramweg-Maatschappij. Steenkolen, - en GRIENDLAND EEN HUIS, Lederberichten. Nieuwjaarswenschen. De Notaris LANBRÉ. Berigt van Inzet. G L. VAN HILSTr De Notaris A. J. RANT. Burgerlijke Stand Handelsberichten. J. H. M. WATRIN. DeWed. C. J. VERWIEL. •ADVERTENTIËN.& Margarine-Boterfabriek AAN TE BESTEOEN H I S M E UB E L S h nu m Fabriek en Magizijn MARMEREN COUPONBOEKJES, P. C. A. KUIJPERS, J. S. JISKOOT, 1 p. f. De Administratie der Firma VAN GEND LOOS. AAN DE op Maandag 9 Januari 1882, PUBLIEK VERKOOPEN. te WAALWIJK, is Het leveren van 84 nieuwe en het herstellen van 75 oude school banken en verder het leveren van andere schoolmeubelen. Steeds voorradig J. A. Dooremaal-Luijten. op Dingsdag 10 Januari 1882, op Woensdag 11 Januari 1882, Publiek te Verkoopen Eene partij goed onderhouden J8fihnftretoo*»nr*n+£»lei NOORDBRAE.ANTSCHE inhoudende 12 Kaartjes le Klasse, Kaatsheuvel-Waalwijk -3. DE DIRECTEUR. te Waalwijk heeft in lossing eene lading pnike op Dinsdagen 3 en 17 Januari 1882 Publiek Verkoopen Verdeeld in drie koopen, als KOOP I. koop rri. op Maandag 2 JSauanj 1832, Finaal op Maandag 16 Januarij 1882, Van 23 tot en met 30 December. WAALWIJK. Ondertrouwd: Reinier Antonius van der Lee, wed, van Maria Elisabeth van Riel, en Maria Clara Lamers, wed. van Bernardus Gerhard»* Mohrmaun. T zUf.nJohanna Catharinu Heeffer, geb Covers l mna Pieternella Maria van Hul ten, geb. -Ti der Heijden z. Geertruijda Lansman geb. d. Adnana Pennings geb. Snaphaan z. ten: Adrianus Heijhuurs, 12 m, BAARDWIJK. Carolina Kleiiberg geb. Minke Irian a Dekkers geb. Van Beek d. ten Melis Glavimans 3 m. Petrus ■^ust" ick 3 m, Adrianus van Ilulten 72 jaar Mar an Gerwen 3 weken. iPrtrouwdChristiaan Eibers jm. 25 jaar en ,ara Leijtens jd. 26 jaar. SPRANG. Vren Alida d. van Gerrit Nieuwenhuizen neliu Klootwijk, Maria d. van Johanna Adriana en Antonia 2 d. van Antonius uurei en Elisabeth Sprangers Dingena Arnonie Klootwijk en Cornelia van Heijst - ".sabeth d. van Antonic Goedhart en Maria v -uhuir.en. ledtu Hendrika Kruijf 2 m. - Josijna i a de Rooij 23 m. Huibert Muilwijk 1 m. i )OS aangegeven kind van Hendrikus de Bie <- ria Bogers. Vflf! d, Voorraad te EINDHOVEN. verssenmakers-Simonis. Gez. B.-Ayres 30 a dito 35 k 40 p., dito 40 k 45 en dito in i>0 p. .heliekens. 70 Banden tuigleer in 't vet. t H. Pessers. Gez. B.-Ayres 32 a 36 p., drooge ft.-Ayres en Kaap 24 a 32 p., Paardenhalven. Gebr. Keunen. 40 gez. B.-Ayres 34 p., 30 dito p., gr. kalfsvelleu en zuigers, zwarte runds- heltten. li. Verhagen. Gez. B.-Ayres 38 a 40 p., drooge B.-Ayres 35 p., paardenleer in 't smeer en paardenstuiten, 20 Buffels. deraans. 50 Kaapsoolleers 16 p., paardenhal- -v. gr. zw. overleer, paardenhaar. GESTEL. 60 Daccas ronde nerf 6 p., 50 Daccas w 5 p., 50 Daccas graauw 2 a 3 p., 50 An icnzoolleers 5 p., Looiersbeurs den eersten Dinsdag van elke nd bij den heer VAN DER LEENDEN, att' onskoffiehuis, alwaar ook steeds het voor- r u i8boek ter inzage ligt. WAALWIJK, 30 December, n granen was de aanvoer tamelijk ruim, prij- zei onveranderd. )e hendel in vee was nogal geanimeerd, doch niet groot. !\aiikoeien golden f190 f230 Kalfvaarzen f190 f220 Biggen, bij redelijken aanvoer, f 11. f 13 per y Stik. Boter aangevoerd 1630 kilo van f 1.15 i f 1.44 per kilogram. Eijeren f6.00 a f6.50 per 100 stuks. Udenkout, 28 Dec. Boter. A&ngevoerd 1178 kilo van f 1.39 tot f 1.59. Oisterwijk, 28 Dec. Boter. Aangevoerd 1810 kilo van '1,40 a fl,66. Eieren f5.00 per 100 stuk Waspik, 28 Dec. Boter. Aangevoerd 200 kilo van f 1.16 tot 1.39. Bij het intreden des Nieuwejaars worden Vrienden en Begunstigers mijne beste heihvenschen aangeboden, hen tevens dankende voor de genoten gunst. Bij voortduring blijf ik mij in de gunst beleefdelijk aanbevelen, belovende eene goede en prompte bediening. A. J. VERHOEVEN. Waalwijk1 Januari 1882. Aan al mijne Begunstigers, Vrienden en Bekenden, een voorspoedig en winst gevend iaar. A.N. VAN RIEL Harmoniezênh Januari 1882. BrWlJE, T\e Werkende LedeD der Harmanie FEspé- rance wenschen de Heeren Honoraire Leden dier Harmonie veel geluk en voorspoed bij bet intreden van bet Nieuwjaar. Het werkend personeel der Harmonie VEspérance van Waalwijk Namens de Directie, VAN OLMEN. IJlen voorspoedig Nieuwjaar wordt alle •^Vrienden én Begunstigers toegewenscht door P. J. VERSCHOOR. Waalwijk, 1 Januari 1882. ei en aegen aar», al mijne Begun- eri, ^Vrienden en Bekenden bij den het Nieuwjaar. q. P. VAN HILST, Mr. Smid. Vaalwiji/ 1 Jamiari 1882. "öij den aanvang van het nieuw begonnen ^jaar wenscht ondergeteekende aan al zijne Begunstigers Vrienden en Kennissen zoo binnen als buiten de gemeente veel heil en zegen. C. HOLTGREFE, handel in commestïblessigarentabak enz,verhuurder van paarden en rijtuigen. Waalwijk, 1 Januari 1882. ■JUTijren Vrienden, Begunstigers en Be- ^■"■^kenden heil en zegen in bet Nieuwjaar. JACQ, MADIOL, Huis- Hout- en Marmerschilder. Waalwijk, 1 Januari 1882. Voorspoed en heil bij het intreden dezes jaa*s wordt aan alle Vrienden en Be- gunstigeis toegewenscht door FRANS DE CORTIE f Marchand- Tailleur. Waalvijk1 Januari 1882. —4 A an alle Vrienden en Bekendenzoo ^■binien als buiten de gemeenteden wensch vin den dag. G. C. VAN DER HORST. Waalwjk, 1 Januari 1882. "ïyrijnii Vrienden en Begunstigers alles *^wft wenscbelijk is. ANTOON TIELEN. ■6V Heden behaagde het, tot onze! diepe droefheidden Algoede I het eerste der ons nog kort geleddi geboren tweelingdochtertjes tot I zich fc nemen. A. C. Z1JLMANS. A. M. ZIJLMANS- Van der Heijden. Waalwijk, 30 Deeember 1881. van ••Teil eu voorspoed wenscb ik amijnen Vrienden, Begunstigers en Bekenden d de intredè van bet Nieuwjaar. V. J,. GERRIS, Hotel i/Ut Twee Kolommen.1'- Waalwijk, 1 Januari 1882. Heilwensch aan alle mijne Vrienden en Begunstigers. D. LEFFMANN Representant van het huis S. Mannsbach te Keuten. Aan al inijne VriemenBegunstigers en Bekenden de wensdi van den dag. H, P HAMAKERS >}orlogiemaker. Waalwijk, 1 Januari 1?82. Voor ïe vele bewijzen van deelneming, gediende de ziekte en bij bet overlijden y*n vtaL -fjdje.fdi'R vaderden Heer CORNELIS VERWIEL betuigt de ou- dirgeteekende; nan:ens. de geheele familie den oprechtsten dank. J. VERWIEL. Besoijen j 23 December 1881. te Vlijmenzal op Maandag 2 Januari 1882, ter herberge van W. Loepe, k; Nieuwkuik, bij INZÉT en ter herberge van P. Van der Ven, te Vlij men, bij TOESLAG, telkens destavonds te 6 uren verkrijgbaar bij hoeveelheid van omstreeks een emmer a 50 CENTS contant 's morgens van 8 tot 10 uur. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk zijn voornemens, op Dinsdag 10 Januari 1881 voormiddags 11 ure, ten raadbuize aldaar, Bedtek ligt ter lezing op de Secretarie en is op aanvraag a 25 Cent verkrijgbaar. aan Concureerende prijzen. Alsmede KEPER- of INSTOOTBOR- DEN in alle nummers, voor Heeren Leer looiers. Tilburg, Zomerstraat M. 230. te Waalwijk, maakt hekend: dat de VASTE GOEDEREN, gelegen te Kaatsheuvel en toebehoorende aan de Weduwe en Kinderen van JUDOCUS BUK MAN JE Willemszoon, aldaar, zijn ingezet Koop I. Het Huis, Erf, Tuin en Zui delijkst deel van bet daar achter liggend Bouwland op f1460.— Koop II. Het Noordelijkst deel van voor meld Bouwland, groot 43 aren op f 560. Koop III. De Heide, groot 76 aren 60 centiaren, op. f9. Ten kantore van genoemden Notaris kan gehoogd worden tot aan den dag der finale verkooping, die plaats zal hebben ten herberge van Huibert MuskenS te Kaatsheuvel, als wanneer de vaste goede ren ook in massa zullen worden afgeslagen. DE NOTARIS te Waalwijk is voornemens om ten verzoeke en ten woonbuize van den Heer JOHANNES WALTHERUS VAN LOON, te Waalwijk, des morgens om 10 uren, om Contant geld bestaande in Mahoniehouten Tafel?,, Stoelen en Kasten, ge Spiegels, Schilderijen, c Kachels met toebehoo- reu Koper-, Tv;>-, Blik-, IJzer-, G1 Por* celeni- en Aardenwerk. Snijtafels en Leesten met ander Schoen makersgereedschap. Enkele en dubbele. Jachtgeweren. Sene partij Brandhout en wat verder te koop zal worden aangeboden. Kijkdag op Dinsdag 10 Januari 1882, 's morgens vau 10 tot 12 ure en des namid dags van 2 tot 4 uren. ErvenBouw- land, Griendland en Heide, gelegen onder Nieuvvkiiik en Prunen, te zamen groot 3 neet oren 70 a»"*n 7n van zijn voor onderstaande trajecten en prijzen te bekomen ten kantore der Maatschappij te Tilburg te Waalwijk bij den Heer ANTOON TIELEN en verder, op aanvrage, bij de beambten der Maatschappij, Tilburg-Waalwijk ad f8. Loonopzand - 3.75 Kaatsheuvel - 5.50 Sprang b - 6.50 tegen 60 cent per mud afgehaald aan de schuit65 cent franco aan huis voor Waal wijk en 70 cent franco aan huis voor Drunen. DE NOTARISSEN te Drunen, en te Veen, zullen telkens 's voormiddags ten elf ure, in het rechthuis te Veen, publiek Veilen en Verkoopen 21 Hectaren 53 Aren 20 Centi aren onder VEEN, WIJK en ANDEL. Breeder bij biljetten omschreven. Gemiddelde jaarlijkselie opbrengst f2113.— Nadere inlichtingen worden door voor noemde Notarissen op aanvrage verstrekt. te Waalwijkzal ten verzoeke van den Heer JOHANNES WALTHERUS VAN LOON te Waalwijk Een hecht en sterk goed ter nering staand en geriefelijk ingerigt DUBliELIIFIS, met groof Schocnmakerswcrkplaatsen, Winkel, Scburet en andere Bergplaatsen, met ERF en W IN en ARBEIDERSWONING aan de Noordzijd*.' van de Keistraat te Waalwijk, kadastraal bekend in sectie C., Nos 300, 911 en 626, tezamen groot 16 aren 36 centiaren. en Ert met Tuin, ka daster sectie C., No 30. en afgepaald Zuid-Westelijk deel van No 626 KOOP II Een Winkelhuis, met Schuur, Erven^f- en Tuinten Oosten naast den vorigen koop, kadaster sect's Cv "iVx* 'iW, ■*-!. -*%jpiala Zuid-Oostelijk deel van No 626. - Een HTJISJE, Erf en Tuin aan den Dijk, ten Zuiden achter de vorige knopen, zijnde hel Noordelijkst gedeelte vai» -..ctie C., no 626, door de nog kort geleden stich ting nog niet afzonderlijk gekadastreerd Deze verkooping wordt gehouden ten her berge van Mej. de Wed. Ver wiel te Waa).w i»k Provisioneel telkens des avonds om 7 uren. Voorschreven vaste goederen zijn in gebruik te aanvaarden bij de betaling der koopsom, worden bij Hen toeslag in massa ter afmijning aangeboden en zijn inmiddels uit de hand te koop. De helft der koopsom kan als le hypotheek op het verkochte gevestigd blijven. Voornoemde Notaris, alsmede de Verkor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3