Nummer 3. Zondag 8 Januari 1882. 5< Tl! Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLET ON. De Verstootene. BUITENLAND. Frankrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Zijdie den laatsten iJtlHHBp» tijd eenige exemplaren van deze courant op zicht ontvingen en geen abonnement verlangen, worden beleefd verzocht dit nummer terug te zenden. Wij zullen zoo vrij zijn hen anders als abonnés te beschouwen. De Echo van het Zuiden, 1 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3inaal ter plaat sing opgegeven, worden 2mnal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. In ons nummer van 18 December hebben .wij den geachten inzender „N." uitgenoodigd, om op de vroeger toegezegde détails voor de oprichting van vakscholen en daaraan te ver binden inrichtingen in 't belang van den werkman, nader terug te komenalsook om èen programma te ontwikkelenwelks uit voering, volgens hem, een reorganisatie van den tegenwoordigen toestand der schoenen industrie zou ten gevolge hebben. Wij zien in ons blad van den 25sten daaraanvolgende,/aux grands mauxles grands remedes" alleen slechts eene herhaling van hetgeen hij ons vroeger te lezen gaf en opnieuw een uitvoerig betoogdat werkelijk „les grands reraèdes" wij zijn dat met hem eens noodig zijnom op den weg van herstel te geraken. Maar eene voldoénde definitie gaf hij ons niet. Er moeten vakscholen worden tot stand gebrachtgoed maar Mr. N Op welke wijze wenscht gij rekening houdende met den financieelen toestand der fabrikanteneen kapitaal of kapitaaltje te vormen tot oprichting daarvan Hoe moeten die vakscholen worden inge- MMBBMPWBBWBMMWWBOWW1B— llll IIlil UB» LXXVIII. Stilte voor den storm. In deze gedachten verdiept verliet Ttouth het venster en begon in de kamer weder op en ne^r te loopen. Zijn somber gelaat helderde op, zijn blopd steeg hem naar het hoofd en de wangen en zijn oogen schoten een onheilspellend vuur. Het wanhopige middel waartoe hij den vorigen dag zijne toevlucht had moeten nemen, gaf hem tijd, en tijd was het eenige, wat hij noodig had om zijne plannen ten uitvoer te leggen. George kon nu eerst na lang uitstel de ontdekking doen, en eenmaal gedaan, dan was Routh's zegepraal reeds lang verzekerd de gevolgen der misdaad konden hem niet meer bereiken hij leefde in weelde en genot en geen verontrustende ge dachten konden zijn geluk meer verstoren. De overigen, die er in betrokken waren, liet hij aan het lot over. Zij kouden zien, hoe zij de moeie- lijkheden welke voor hen ontstonden zouden kunnen overwiunen en er zich uit redden. De tijd was wel kortmaar dat verhoogde slechts zijn moed en zijn zelfvertrouwen. Het was de moed der vertwijfelingwelke Stewart Routh bezielde. „Ik kan nog altijd op veertien dagen rekenen," zeide hij tót zich zeiven terwijl hij bezig was met de meeste zorg zijn toilet te maken, „en in dien tijd heb ik bij haar mijn doel bereikt, of ik moet George Dallas in het verderf storten. Mislukt het mij bij haar maar waarom zou ik aan mislukken denken ik moet zegepralen." Hij liet een boodschap aan Harriet achter, haar berichtende dat hij dien middag niet te huis zou eten daarna vertrok hij. richt en in stand gehouden en liet kapitaal doen ren deer en om hun bestaan te verzeke ren Er moet zelfstandigheidveerkracht en vastheid van wil gebracht worden in den werkmande werkman moet beter gevoed worden volkomen waar er moeten ge legenheden zijn waar hij bij eene gepaste uit spanning zijn vak wat hij lief heeftbe- studeeren kan ook dat zou zijne nuttige zijde hebben maar op welke wijze wenscht gij bet bestaan en den duur van dergelijke gelegenheden mogelijk te maken P Gij zoudt voorstellen zooveel per paar in te houdenom van de opbrengst daarvan een fonds te organiseeren. Welke bedoeling hebt gij ook daarmede Daartegen wilt gij eene strengere controle invoeren op de knechts wij beamen ook hiervan de noodzakelijkheid maar nog eens welke controle en hoe moet die worden uitgeoefend om het gewenschte succes te hebben Ziedaar een paar vragen, die wij iu uwe welwillendheid aanbevelen. Gij hebt u bereid verklaard om de kwestie, der schoenindustrie nader te behandelen. Gij hebt wel wat satyrisch somtijds ions gewezen op toestanden wier voortbestaan, ivolgens uvoor de ontwikkeling der schoen industrie in de toekomst de slechtste gevol gen zouden hebben, en steun gevraagd aan hendie het met de welvaart goed meenen en in de schoenindustrie belang stellen. Op grond hier ran verineenen wij van u te mogen verwachtendat gij ons de be- „Ik kan niet zeggen dat de redenen, welke gij meenen zoudt mij te moeten weerhouden, om u aan mijne moeder voor te stellen, geldend qijn", zeide George tot Harriet. Mrs Carruthers was hen juist in een open rijtuig voorbij gereden en George had voorgeslagen de beide dames met elkander bekend te maken. „Als ge er een weinig over nadenkt zult ge inzien dat, ik gelijk heb", hernam Harriet met een matten, treurigen glimlach. Bover. alles is het uw plicht eiken onaangenamen indruk van uwe moeder verwijderd te houden, en bovendien zou het eene dwaasheid zijn, uwen stiefvader reden tot ontevredenheid te geven." „Wat dit laatste -aangaat, verzeker ik u, dat mr. Carruthers tegenwoordig mij zeer genegen is," hernam George. „Het doel mij genoegen zulks te hooren, maar dnarom moogt gij niet aan verkeerde voorstel lingen toegeven. Houd u verzekerd, zijn karak ter is hetzelfde gebleven, ofschoon zijn gedrag veranderd is. Hij zal steeds bezield blijven met don afkeer van hen, met wie gij vroeger om- gipgt, en daartoe heeft hij ook, zooals gij zult moeten erkennen hei volste recht. Zoo rij daarom aan mijn raad nog eens wilt gehoor ge ven, Georgelaat dan het verledene geheel verleden blijven. Beproef nimmer uw tegen woordig leven aan iets of iemand uit het ver ledene vast te knoopen, tenminste niet aan ons." „Wat bedoelt gij, mrs. Routh vraagde George met vuur. „Wilt gij daarmede zeggen met mij te willen breken Routh heeft het gedaan dat weet ik want hij heeft, sedert hij hier is, nog geen twaalfmaal met mij gesproken maar gij, wilt ook gij mij loslaten Zij aarzelde een oogenblik met baar antwoord. Moest zij ja zeggen en daarmede aan alles een einde maken Moest zij aan die verstandelijke en lichamelijke afmatting toegeven, welke zich van haar had meester gemaakt, en de dingen staanbaarheid van de dcor u gewenschte in richtingen zooveel mogelijk zult kunnen bewijzen en hopen wijdat gij met uwe details binnenkort zult voor den dag komen. Wij twijfelen er dan niet aanof onze naar vooruitgang strevende fabrikanten zullen O O van uwe wenken een dankbaar gebruik maken. Red. Het ministerie Gambetta heeft besloten het door de senaats-commissie ongunstig ontvangen ontwerp terug te nemen, waarbij de studenten in de godgeleerdheid tot den militairen dienst worden verplicht. Het kabinet wil deze aange legenheid geregeld zien, tegelijk met de voorge nomen inkrimping van den diensttijd. Majoor Labordère, die de candidatuur voor den senaat heeft aanvaardhield dezer dagen in eene kiesvereeniging eene toespraak. Deze Labordère werd uit den dienst ontslagen (later hersteld) wegens verzet tegen Mac Million's voorbereidende maatregelen tot een coup d'étnt. Welnu, hij wenscht thans aan zijn candidatuur een beteekenis te zien gegeven, en wel deze, dat voortaan duidelijk wordt afgebakend de grens tusschen het geweten des mans en den plicht van den soldaat, met andere woorden, dat eene vet moet worden ingevoerd, die den soldaat verplicht, tot blinde gehoorzaamheid alleen aan wertelijke bevelen en die in zekere gevallen voor ongehoorzaamheid verontschuldiging nanneemt. De minister van eeredienst zal bij de her vatting der parlementaire werkzaamheden een ntwerp bij de kamer indienen, strekkende om de bepalingen van het concordaat aan te vullen met maatregelen van algemeene politic ter rege ling van (1g betrekkingen tnsschen de geestelijk heid en de regeering, zóó dat deze werkzamer kan optreden bij overtredingen van gene. laten loopen, zooals zij wilden Zou zij een nieuwe drangreden trachten te vinden, om haren echtgenoot tot de vlucht te bewegen, terwijl zij hem van het eenige middel tot. redding beroof de, een vriendschapsbreuk met Dallas bewerkte en het alzoo onmogelijk maakte toezicht op lmm te behouden De verzoeking was groot, maar de haar eigen voorzichtigheid weerhield haar. "Nog wil ik het niet doen", dacht zij, „maar eerlang." George herhaalde zijne vraag „wilt. gij mij ook verlaten „Neen, dat wil ik nietGeorge", hernam zij. „Ik wenschte slechts dat gij uwen stiefvader recht doet wedervaren, daar hij zich zoo groot moedig tegenover u gedragen heeft." „Dat wensch ik ook", zeide George met vuur. „Maar ik ben nieuwsgierig, hoe ver hij zijne vriendschap voor mij drijven zal Ik ben nieuws gierig a De naam van Clara Carruthers zweef de op zijne lippen, maar neen, die naam mocht Harriet nooit in de ooren klinken. Zij had blijkbaar zijne laatste woorden niet gehoord zij was verstrooid en uitgeput. „Ik moet naar huis", viel zij hem eensklaps in de reden. „Wij zijn in de nabijheid van de woning uwer moeder en ga gij tot haar, want zij is van haar toertje teruggekeerd." „Vergun mij u eerst naar huis te geleiden", zeide George. „Neen, neen", hernam zij driftig, „laat mij alleen gaan. Gij zult mij morgen bezoeken en verder van uwe plannen sprekeïi." Zij bleef staan en reikte hem de hand. Haar toon was zoo bepaald, dat hem geene andere keus overbleef, dan afscheid van haar te nemen. Toen zij zich met haren gewonen snellen tred verwijderde, zag George haar eenige oogenblikken met kommervolle blikken na. „Zij is verschrikkelijk veranderd", zeide hij tot zich zeiven. „Nooit heb ik iets dergelijks De minister van binnenlandsche zaken zal zijnerzijds der kamer onverwijld een ontwerp doen toekomen tot regeling van het recht van vereeniging. Te Versailles zonden reeds toebereidselen worden gemaakt voor de eventueele vergadering van beide kamers in congres. Gambetta schijnt dus haast te willen maken met zijne voorstellen tot herziening rier grondwet en de invoering der depariementgewijze verkiezing der afgevaardigden. De prinses Troubetskoi was Maandag haar huis te Parijs uitgegaan, hare bedienden gelas tende in huis te blijven. Toen zij tegen zes uur 's avonds terugkeerde, bemerkte zij dat de deur harer slaapkamer, die zij bij het heengaan op het nachtslot gedaan had, geopend was geweest en dat al hare in een kistje vervatte juweelen en andere kostbaarheden gestolen waren. De prinses ondervroeg hare kamenier, die verklaarde dat zij van niets afwist. Zij erkende dat zij met eene andere vrouwelijke bediende was uit gegaan nm eenige bezoeken af te leggen, en gedurende liare afwezigheid moet de dief de kamer zijn binnengedrongen. Hij moet zich van een valschen sleutel bediend hebben, want er is geer. braak gepleegd. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in 't buitenland is van den belangrijken diefstal bericht gezonden. Donderdag had de minister Rouvier eene bijeenkoms met dei. heer Crowe Engelsch gevolmachtigde voor liet liandelstractaat. Men gelooft dat Frankrijk concessien heeft gedaan ten aanzien der wollen goederen, maar dat ze Engeland niet voldoende zijn voorgekomen. Engeland weet dat Gambetta uit staatkundige overwegingen liet afbreken der onderhandelingen voorkomen wil; maar Crowe doet als bestond er voor Engeland geen lioop op goeden uitslag. De begrafenis van Ilerold heeft met groote statie plaats gehad. De weg, langs welken de stoet trok, was als bezaaid met menschen. Aan het hoofd bevond zich dc republikeinsche garde te paard, vervolgens de garde te voet, met den siaf en de muziek. De troepen werden gekorn- mar.deerd door de generaals Rolland en Maugin. Aan weerszijde van den s'oet insgelijks republi- gezien. Sedert ik naar Amsterdam geweest bsn, is zij twintig jaar ouder geworden. Zou mijn oom wellicht gelijk hebben en Routh zich jegens haar misdragen Ik zou wel eens willen weten ol' er iets waar is van hetgeen men van hem en Mrs. P. Ireton Bern bridge vertelt. Het zou schande zijn." Hierop opende George de tuin deur en trad binnen. Zijne moeder knikte hem van net venster toe en hij nam met een vroolij- ken lach zijn hoed af. Zijne stemming was spoedig veranderd. De tijding, dat mrs. P. Ireton Bcmbridge Arthur Felton eerstdaags stellig hier venvnehtte had zijne gedachte afleiding gegeven. Hij was tevreden met zijn novelle, welke bijna geëindigd was de gezondheid zijner moeder werd met den dag beter. Niets dan goede vooruit zichten. De verschrikkelijke herinnering van Deane en de ongelukkige gevolgen dier daad geraakten meer en meer op den achtergrond en hij vergat ze somtijds geheel en al. Gelukte het hein, liet vertrouwen zijns stiefvaders te winnen en vergeving voor zijne geheime kennis making met Clara te ontvangen, dan ontbrak er niets meer aan zijn geluk. Hoe helder en schoon was het weder. „Een heerlijke namiddag, moeder", zeide hij. toen hij bij zijne moeder in de kamer trad. „Uw toertje zal u zeker genoegen gegeven heb ben." „Zeer veel", hernnm mrs. Carruthers, „maar liet schijnt dat de lucht, sedert ik in huis ben, veel drukkender geworden is. Ik vrees dat wij onweder zullen krijgen." „O neen," antwoordde George. „Mag ik u het laatste hoofdstuk mijner novelle voorlezen?" vervolgde hij. „Ik moet het heden nog op de post bezorgen. Ik heb er den ouden zonderlingen boekverkooper in doen optreden, van wien ik u wel eens gesproken heb." Wordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1