Aanbesteding. VIER KLEIILOOIWEN, inzet. A. J. RANT, Steenkolen, De notaris Kant, Nieuwe en Oude BILJARTBALLEN Stoomtramweg-Maatschappij, Politie-Nieuws Duizend Bloemengeur IH7IZEND- ANTOON TIELEN. Huidenberichten. De Notaris LANDRÉ, HOEFNAGEL Cie., Berigt van Inzet. JL-- J". ZR,_AJSn? T- O. BOLDOOT, f 1.25 per Flacon, per stuk f 0.45, 3 stuks f 1.20, dozijn f 4.60, sADVERTENTJÉJV.^ WEI-, BOUW- EN GRIENDLAND P. C. A. KUIJPERS, J. S. JISKOOT, AAN TE BESTEDEN Burgerlijke Stand. Handelsberichten. fe f 37.250.— HUIS MEUBELS, COUPONBOEKJES, GEÏLLUSTREERD is te WAALWIJK verkrijgbaar bij ONDERTROUWD Reinier Antoon Van der Lee, Maria Clara Lamers WIJK, VEEN EN ANDEL. DE NOTARISSEN te Drunen, en op Dinsdag 17 Januari 1882, s voormiddags ten. elf Ure, in het rechthuis te Veen, Finaal Verkoopen 21 Hectaren 53 aren 20 Centi aren Burgemeester en Wethouders van Waalwijk zijn voornemens, op Dinsdag 10 Januari 1882 Het leveren van 84 nieuwe en I hot herstellen van 75 oude school- onzeH banken i en verder het leveren van I andere schoolmeubelen. i le Koop op 2500.— 2e Koop op ƒ3000.— 3e koop op 950.— Dat de TOESLAG zal plaats hebben ten huize van Mejuffrouw de Wed. G. J. VENWIEL, te Waalwijk, op Maandag 16 Januarij 1882, te Vlijmen, zal op Maandag 9 Januari 1882, ter herberge van P. Van der Ven, te Vlij menbij TOESLAG, des avonds te 6 uren PUBLIEK VERKOOPEN. W te Waalwijk maken bekenddat zij in de Haven in lossing hebben eene lading beste op Dingsdag 10 Januari 1882, ten herberge van Huibert Musken s te DE NOTARIS op Woensdag 11 Januari 1882, des morgens om 10 uren, om contant geld Publiek te Verkoopen Eene partij goed onderhouden Steeds voorradig J. A. Dooremaal-Luijten. TilburgZomerstraat M. 230. NOORDBRABANTSCHE inhoudende 12 Kaartjes le Klasse, Tilburg-Waalwijk ad f8. Loonopzand - 3.75 Kaatsheuvel - 5.50 Sprang -6.50 Kaatsheuvel-Waalwijk -3. DE DIRECTEUR. Zij die zich met 1 Februari van van rustig lagen te slaper.. Gelukkig werd de rook, die zich door de dakpannen reeds een weg baande, 's nachts om 1 uur gezien door twee daar pas- seerende personen die daarop de bewoners wekten. Hoewel de vlammen reeds door den zolder tot het dak waren genaderd is het aan de huisgenooten en buren gelukt ze te smoren. Men beweert dat eene katdie zich in de kamer bevond met vuur in aanraking is ge weest, en dat daardoor de brand is ontstaan. Toen de brandweer kwam was het gevaar reeds geweken. In den afgeloopen nacht is te Monnicken- dam, tijdens een kort onwudervergezeld van eene hevige hagelbuide bliksem geslagen in de boederij van den heer Sligher in de Monnickmeer. De boerderij is verbrand. Het veecirca 50 stuksis gered. Er hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. In den Nieuwjaarsnacht is zekere V. te Tegelen door onbekenden aangevallen en gevaar lijk verwond. Te Venloo werd gisteren avond zekere J. v. W. ernstig verwond een gevolg van het overmatig gebruik van sterken drank. Boxtel. Bij de aanbesteding van ccn nieuw te bouwen school met ondcrwijzerswoning alhier waren veertien biljetten ingekomen als van M. De Koning, 's Bosch, f 11287. W. Nieuwenhuizen, Sprang, „10150. Ph. v. d. Heijden, Boxtel, 10290. J. Verkuijlen Oss 10090.— J. Smulders Oisterwijk 9998,- J. Vriensen Oisterwijk, 9986, P. A. Bloem Boxtel9900.— P. Van de Pas Waalwijk 9950. M. llezemans, Eindhoven, 9780. P. H. Versteijne Oisterwijk, 9780.- Ant. WillaertBoxtel9660. Wouter Jansen, Besoijen 9750. C. VcrrijtTilburg, 9632.- J. Van RijtOisterwijk 9460.- In de Zaterdag gehouden raadsvergadering is, behoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten, het werk aan den laagster, inschrijver gegund. Loop der bevolking in het jaar 1881. SPRANG. Geboren 30 m. 43 v. totaal 73. Gevestigd 37 r 28 65. Waalwijk, en Rotterdam. Januari 1882. Heden behaagde het, tot diepe droefheid, den Algoede het eerste der ons nog kort geleden geboren tweelingdochtertjes tot I zich te nemen. A. C. ZIJLMANS. A. M. ZIJLMANS Van der Heijden. Waalwijk, 30 December 1881. onder tc Veen, zullen voormiddags 11 ure, ten raadhuize aldaar, Vermeerdering 67 m. 71 v. totaal 138. Overleden 24 m. 18 v. totaal 42. Vertrokken 41 25 66. Vermindering 65 m. 43 v. totaal 108. De bevolking vermeerderde dus met 30 personen en bestond op 1 Januari 1882 uit 938 mannen en 894 vrouwen. Totaal 1832, verdeeld naar de gods dienstige gezindheden in 1481 Ned. Hervormden, 179 R. Catholieken, 152 Chr. Gereformeerden en 20 Israëlieten. In 1881 zijn elf huwelijken voltrokken en zes levenloos aangegeven kinderen ingeschreven. Van 30 December 1881 tot en met 6 Jan. 1882. WAALWIJK. OndertrouwdJosephus Johannes Van den Hout wed. van Adriana Verhoeven, 63 j. met Johanna Van Iersel, wed. van Johannes Cornelis Roosen, 61 jaar. Bevallen: Cornelia Maria Van Steensel, geb. v. Ree, z. Adriana Pieternella Bos, geb. Leijten z. Adriana Fievie, geb. Van Oudhoven, d. Adr. Kuijten, geb. Van Hemert, z. Gerardina Heij- huurs geb. Meijs, z. Overleden: Petronella Maria Josepha Cornelia Zijlmans, 12 dagen. Cornelis de Rooij, 15 d. Cornelis Johannes Van Huiten, 6 w. SPRANG. Géboren: Hendrik, z. van Will. Haverhals en Catharina Braspenning. Arnold us, z. van Sebrecht Arnold Van Vuuren en Jacoba de Bie. Maaike, d. van Cornelis van Beek en Christina Craaijo. onder VEEN, WIJK en ANDEL. (Jaarlijksche opbrengst ƒ2113.op 2 dezer in 13 perceelen ingezet en gehoogd tot Nota's der perceelen met den inzet en alle verdere inlichtingen geven genoemde Notarissen. WAALWIJK, 5 Januari. Ter veemarkt was weinig aangevoerd. Prijzen stationair. Kaltkoeien golden f 190 f 230 Kalfvaarzen f 190 f 220 Biggen, bij redelijken aanvoer, f14. f00 per stuk. Boter aangevoerd 1542 kilo van f 1.25 a f 1.41 per kilogram. Eijeren f5.Ö0 a f5.50 per 100 stuks. Udenhout28 Dec. Boter. Aangevoerd 1178 kilo van f 1.39 tot f 1.59. ROTTERDAM. Bericht van de raak. Breukelman 4 De Monchy VERKOOP BIJ INSCHRIJVING voor rekening van Assuradeurs op Dinsdag den 10 Januari 1882, ten 12 ure, van ca. 1000 stuks Passoeroeang runderhuiden, door zeewater min of meer beschadigd, aangebracht per het schip „Ottolina" van Passoeroean. Iedere serie afzonderlijk als Serie 6. 101 stuks, weinig beschadigd. 134 stuks weinig beschadigd. 127 stuks meer Beschadigd. 96 stuks meer beschadigd. 165 stuks veel beschadigd. 219 stuks slecht beschadigd. 43 stuks stukkesrot beschadigd. De gezonde wicht dezer huiden is volgens factuur 28'/100 ko. Serie 3. 20 stuks gezonde, gewicht ca. 5'/< ko. 67 stuks gezonde gewicht ca. 4 k., samen 87 at., bestaande in53 stuks B. S. I. 17 B. S. II. 6 a B. S. III. U B. S.IV. Serie 7. Serie 8. Serie 9. tie k:oop. Wegens vertrek uit de hand TE KOOP: hardsteenen en houten Vleeschboomeil met toebehooren koperen Pomp, Goten, Schragen Manden Schorszakken, hardsteenen en houten Touwtafels, Bascu le, Looiersgereedschappsn, enz., enz. Te bevragen bij AUG. B I E R E N S te Gilze-Ryen. Notaris te Waalwijk maakt bekend Dat de VASTÉ GOEDEREN, onder Waalwijk, op den 2 Januarij 1882, ten verzoeke van den Heer J. W. VAN LOON tc Waalwijkopgeveild, met de verhüogiu- gen staan als volgt des avonds om 8 ure, tot welken dag toe dagelijks de gelegenheid tot verhooging~blijft bestaan. Informatiën geeft voornoemde Notaris. Jg? en Erven Bouw- land, Griendland en Heide, gelegen onder Nieuwkuik en Drunen, te zamen groot 3 hectaren 70 aren 70 cen tiaren. Bestek ligt ter lezing op de Secretarie en is op aanvraag h. 25 Cent verkrijgbaar. Aanwijzing zal plaats hebben op Zaterdag den 7den dezer des voormiddags ten elf uur in de openbare school. Prijs, franco aan huisvoor Waalwijk en Besoijen f0.62 per mud, contant. te Waalwijkmaakt bekend dat de VASTÉ GOEDEREN, gelegen te Kaatsheuvel en toebehoorende aan de Weduwe en Kinderen van JU DOC US BUR- MAN JE Willemszoon, aldaar, ziju ingezet Koop I. Het Huis, Erf, Tuin en Zui delijkst deel van het daar achter liggend Bouwland op f1460.— Koop II. Het Noordelijkst deel van voor meld Bouwland, groot 43 aren op f 560.— Koop III. De Heide, groot 76 aren 60 centiaren, p. fa- Ten kantore van genoemden Notaris kan gehoogd worden tot aan den dag der finale verkooping, die plaats zal hebben Kaatsheuvel, als wanneer de vaste goede ren ook in massa zullen worden afgeslagen. te Waalwijk is voornemens om ten verzoeke en ten woonhuize van den Heer JOHANNES WALTHERUS VAN LOON, te Waalwijk, bestaande in Mahoniehouten Tafels, Stoelen en Kasten, ^=1=? Spiegels, Schilderijen,Ife; Kachels met toebehoo- *-I ren. Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, Pcr- celein- en Aardenwerk. Snijtafels en Leesten met ander Schoen makersgereedschap. Enkele en dubbele Jachtgeweren. Eene partij Brandhout en wat verder te koop zal worden aangeboden. Kijkdag op Dinsdag 10 Januari 1882, 's morgens van 10 tot 12 ure en des namid dags van 2 tot 4 uren. aan Concureerende prijzen. Alsmede KEPER- of INSTOOTBOR- DEN in alle nummers, voor Heeren Leer looiers. zijn voor onderstaande trajecten en prijzen te bekomen ten kantore der Maatschappij te Tilburg te Waalwijk bij den Heer ANTOON Tl EL EN en verder, op aanvrage, bij de beambten der Maatschappij. op het abonneeren, ontvangen de nog in deze maand verschijnende nomuiers gratis, van deze zoo interessante en onderhoudende populaire cou rant. Vroeger verscheen slechts een nummer per week. Vanaf 1 October verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de abonnementsprijs als vroeger blijft voor Am sterdam f 1.—voor daar buiten f 1.15 per drie maanden franco aan huis. Voor hen die liet GEïLLlJSTR. POLITIE-NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat het blad steeds alle belangrijke gebeurtenis sen op het gebied der justitie en politie bevat, benevens een plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, varia, keurige feuilletons enz. Verder komische voorvallen voor den rechter, een rubriek: „De Amsterdamsche lantaarn", waarin zaken van den dag worden besprokenenz. Bovendien wordt aan alle geabonneerden rechtkundig advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. Men abonnee! t zich bij eiken boekhande laar of .postdirecteur, voor buiten ook door het toezenden van een postwissel h f 1.15 aan den uitgever. Voor Amsterdam aan het bureau Molsteeg 12, bij alle boekhandelaren en kiosken. E. F. EDEN. Bloeiiicngeiir-ZM»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3