Nummer 6. Donderdag 19 Januari 1882. 5e Jaargang. rn Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. ilLl BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. De Verstootene. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk V De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertcntiën 17 regels 0,00. daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal tf>r plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Ad verter tiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van A DO LP Steikek, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Vrijdag avond is te Brussel van een goe derenwagen op den weg naar een spoorstation een kistje gestolen inhoudende: 7 obhgatiën der stad Antwerpen; 6 idem var. de Vieille Montagne; een paket, bevattende ringen, armbanden, broches en oorbellen; een pakje juweelen; eene enrelbppe bevattende 63 francseen doos met zilveren horlogiën. De minister-president heeft Zaterdag het her- zier.ings-voorstel in de Kamer gebracht. De inhoud komt in hoofdzaak hierop nederlo. Afschaffing der senatoren voor het leven door uitsterving. Voor iedere openvallende plaats tengevolge van het overlijden van een senator voor het leven of door het nemen van ontslag zal een opvolger gekozen worden door de beide kamersiedar afzonderlijk stemmende in haar eigen vergaderzaal. Door een gemengde com missie van stemopnemers zullen de stembiljetten dooreengeraegd worden vóór (ie opening. De nieuwe aldus gekozen senatoren zullen benoemd worden voor 9 jaren en evenals de andere senatoren verdeeld worden in drie serieën, waar van er ééne aftreedt om de drie jaren. 2o. De senatoriale kiezers. De twee honderd vijf-en- twintig andere senatoren zullen gekozen worden door een kiescollege, waarin de gemeenten zullen worden vertegenwoordigd door één gemachtigde op iedere vijfhonderd kiizers. Voor Parijs en eenige andere groote steden zal echter eene andere regeling worden gemaaktzoodat zij in minder verhouding vertegen woord zullen zijn in het kies college. 3o. De scrutiu de liste. De verkie zingen voor de kamer van afgevaardigden zullen voortaan plaats hebben volgens den scrutin de listein geval van ontbinding dezer kamer vóór het einde van haar mandaatzouden de alge- meene verkiezingen echter nog geschieden volgens den scrutin d'arrondissement. 4o. Financieele bevoegdheid der kamers. De hrondwet zal LXXX. Een spoor. //Naar Londen hernam zijterwijl zij hem lachend aanzag. „En ga nu weder zitten en laat ons verstandig daarover spreken." Bouth gehoorzaamde haar nog altijd zwij gende maar zijn gelaat was geheel anders. Men kon het hem aanzien dat hem een last was afgenomen hij had hulp ontvangen van eenen kantvan waar hij ze niet verwacht had. Het was nog altijd donker in Harriets woon kamer toen Routh tehuis kwam. Maar er hing eene lamp in de voorzaalwaaraan hij een licht aanstak en er mede in de kamer trad. Harriet zat nog altijd aan het venster, maar zij stond niet op of wendde het hoofd niet om, toen hij binnentrad. Routh dacht dat zij sliep en naderde haar. Eerst nu opende zij hare oogen en stond op. //Waart gij hier in het donker in slaap ge vallen Harriet vroeg Routh. „En gij hebt geen vuur aan den haard Hoe ouvoorzichtig en dwaas," /.Ik ben niet koud," hernam zijterwijl zij bevende ineenkromp. Routh nam haar shawl die op een stoel lag en sloeg haar dien om de schouders. Zij zag hem bedaardmaar strak aan, z/Wees maar niet bang Harriet, ik ben heden geheel nuchter," zeide hij. Ik ben heden ge lukkig geweest met het spel en ook heb ik over ons gesprek van heden nagedacht Hier zweeg hij een oogenblik stilm vervolgde toen met een eenigszins beklemde stem„Ik geloof dat zoodanig veianderd worden, dat er geen conflict tussehen de beide kamers over financieele be voegdheid meer zal kunnen plaats hebben. De senaat zal wel het recht behouden kredieten goedgekeurd door de kamer, te verwerpen, maar hij zal niet bevoegd zijn kredieten te openen die niet goedgekeurd waren door de kamer. De zaak van Eudesgeneraal der com mune wegens hel oproertje bij de mani festatie op den vejaardag van Blanqui's overlijden, is Donderdag bij de corrcctioneele rechtbank van politie behandeld. Eudes is veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf. De regeering houdt zich bezig met een wetsontwerp ter verzekering van werklieden tegen ongelukken, in den dier.st van hunne patroons bekomenen tot vaststelling van vergoeding door de patroons in dergelijke gavellen hun uit te keeren. In eene vergadering van de radicalen der linkerzijde, heeft raeti beslote het ministerie bij zijne wetsherzining te steunen. Tevens werd besloten eene commissie aan Garabetta af te vaardigen om hem te verzoeken van den scrutin de liste geen kabinetsquaestie te willen maken. De radicale groep zou tegen hem stemmen indien hij gexne verklaring in dien zin wilde afleggen. Zeer de aandacht trekt te Parijs eene brochure van den levenslangen senator d'Haus- sonvillewaarin een ernstig beroep wordt ge daan op de mannen van goeden wil om wat het bi nenland betreftsamen te werken ten gunste van den vrede op godsdienstig en bur- geilijk gebied en voor het buitenland een staat- kundr van voorzichtigheid en bedachtzaamheid te volgen. Vrijdag hebben te Parijs de bij art. 2 der constitutioneele wet van 16 Juli 1875 uifgeschre- vene openbare gebeden voor de werkzaamheden der kamers plaats gehad in de Notre Dame. De n:is werd gelezen door <ien kanunnik Guioux. in tegenwoordigheid von den kardinaal-aartsbis schop Guibert. Detachementen infanterie en cavalerieouder bevel van generaal Lecointe gij gelijk hebt dat wij zoo spoedig mogelijk van hier vertrekken. Al het overige zullen wij nader bespreken wanneer wij te Londen zijn zullen." Hart iet zag Item nog even strak aan maar sprak geen woord. „Ik zie dat gij te vermoeid zijtom heden nog over dergelijke dingen te 9preken, Harriet," zeide Routh, op opgeruimde» doch geen natuur lijken toon, „Wij zullen er nu niet meer van spreken. Maar zou hel u misschien mogelijk zijn, morgen vroeg reisvaardig te zijn „Ja," hernam Harriet, zonder de minste verwondering te verraden. „Ik zal reisvaardig zijn." Homburg had nog eenige dagen het geluk de schoone Amerikaansche binnen hare muren te huisvesten. Het hittenspan de Fransche rijknechthet elegante schitterende visioen van juweelen atlas en kant was op zekeren dag op eens verdwenen. Men vernam dat Mrs. P. Ireton Bembridge naar Parijs teruggekeerd was. „Parijs schijnt voor die Amerikaansche in elk jaargetijde iets aantrekkelijks te hebben," zeide een trctsche Brit, die zich door het plotseling vertrek der weduwe heimelijk beleedigd achtteofschoon zij van hem niet de minste notiiie genomen had „Parijs trekt haar aan als een magneet." „Zij had waarschijnlijk niets van Arthur ge hoord anders had zij ons zeker oericht g< geven," zeide Mr. Fclton tot zijn neef, terwijl hij George daarbij met een angstig gelaat aanzag. Ook George kon zijne vrees niet verhelen, „Ik wenschte dat uwe brieven reeds aange komen waren oom hernam hij. „Ik begin te vreezen, dat wij Arthur hier niet zien zullen, en dat wij dat wij reeds te veel tijd verloren hebben." gouverneur van Parijswaren aanwezig om de plechtigheid te verhoogen. De regeertng heeftovereenkomstig den uitgesproken wensch van het congre3, gehouden ter gelegenheid van de electriciteits-tentoonstel- lingbesloten de maritieme staten uit te noo- digeii tot eene diplomatieke conferentie ter regeling van het internationale recht betreffende de or.der- zee9che teh graakabels. De regiering heeft besloten in alle gemeenten des lands den tekst van het herzieningsontwerp te doen aanplakken. De baron de Courcel, de nieuw benoemde gezant te Berlijn zal in den loop dezer week naar zijn post vertrekken. Aan de Daily New9 wordt t it Marseille berichtdat gestrenge koude heerscht aan de grenzen van de Sahara, waardoor de Fransehen zwaar lijden, zoodat vele manschappen dood vroren en omkwamen in den sneeuw. De compagniën zijn voor het meerendeel gedecimeerd eene ko- lonnc verloor op écu dag 400 kameelen. Aan de Standard wordt uit Tm.is geseind dat de notabelen te Sl'ax niet in staat zijn de krijgs- schatting te betah n generaal Logerot stelde den betaaldag rast en gijzelde intusschen acht notabelen. Te Perijs i3 nog een juweelen-diefstal ge pleegd, in den winkel van een juwelierster. Rue des Capacities. Daar kwam iemand die zich voor een Amerikaanse!) kolonel, Gaston, uitgaf, juweelen koopen. Hij sloot wat hij gekozen had in een lederen reiszak, en bood der winkelierster eon kasbri-fje in betaling aan. D'ze weigerde echter dit aan te nemen en de kolonel ging terwijl hij zijn valies met den sleutel er in ach terlietden winkel uit, om het briclje tegen geld in te wisselen. Hij was echter een uur daarna nog niet terug, en toen de juweiiersterongerustden reiszak openmaakte, bevond zij dat die niets dan houten doosjes en vodden bevatte. Zij herinnerde zich nu dat terwijl zij den kolonel hielp nog een ander peraoou in den winkel gekomen was om naar iets te vragen maar terstond weer was heen gegaan. Vermoedelijk was dit een mede plichtige van den dief, die ongemerkt de reis- Een weck later schreef George Dallas uit Parijs den volgenden brief aan Harriet Routh. „Hotel du Louvre," PatijsOctober. „Geachte Mrs. Routh „Tegenwoordig ben ik met mijn oom hier. Mijne moeder er. Mr. Carruthers reizen lang zamer en eerst in Londen komen wij allen weder bij elkander. Iutussciien is hier iets gebeurd dat voor Mr. Frlioti en mij van het hoogste gewicht isen ik kom daarom uwe hulp in roepen welke gij mij zekerlijk met uwe gewone goedheid en hulpvaardigheid wel zult willen verleenen. Gij moet dan weten dat ik mij dezen morgen door mijn oom vergezeld naar den winkel eens juweliers begaf, in de llue de la Paix, om den tl bekenden armband mijner moeder weder te doen herstellen zooals hij oorspronkelijk geweest was. Ik had het pakje (lat de turkooizen en den gouden band bevatte nog niet open gehad, maar liet was nog juist zoo als gij liet toen verzegeld in uw schrijftafel bewaard en het mij in Homburg ter hand gesteid hadt. Ik opende het paket op .ie toonbank van dm ju welier schudde de turkooizen in een doosje dat hij mij daartoe gaf, en reikte hem den gouden baud over om dien te zien toen mijn oom die intusschen het papier bekeken had plotseling op eenige daarop geschreven woord"» wees en uitriep: „Dat is Arthurs schrift." Het waren slechts enkele woorden blijkbaar een memorandum van aankoopen welke hij doen moest (inleggend copie er van;, maar ook ik herkende de hand van mijn neef en besloot het allereerst u te schrijven om inlichtingen van u in te winnen, liet komt mij voordat mijn neef zich onder een anderen naam te Londen heeft opgehouden en dat gij en Routh hem wellicht gekend hebt. Het papier draagt onder anderen den datumvan den 10 April 11. Gy tnscli met juweelen voor een andere verwisselde. Do waarde van het gestolei e bedraagt f 2,246,000. Van de beide dieven heeft men nog geen spoor ondekt. In een fabriek te Havre is een stooom- ketel gesprongen, waardoor verscheidene personen gedood eji een aantal andere gewond werden. Figaro maakt melding van drie priester- moorden iu een enkele nacht en in verschillende plaatsen; bij alle drie werden de priesters bij een stervende geroepen en door den persoon die hen haalde onderweg vermoord en beroofd. In Ierland blijven moord doodslag enz. enz. aan de orde van den dag. Te Laugh Mask zijn de lijken van twee deurwaarders gevonden en vijf personen op vermoeden in hechtenis genomen te Ederderry heeft de geheele bevol king ongeveer zich tegen de politie vtrbaricadeerd; bij Cork werden twee hoeven in brand gestoken en te Rathgannon een nieuwe politiepost. Elders werd op pachters geschoten, vee verdronken, enz. enz., terwijl te Cong wtêr twee deurwaarders, die uitgegaan waren om een uitzetting aan te kondigen, vermist werden. Ook zijn neder vier leden der vrouwen-Land-league ingerekend en tot eene maand gevangenisstraf veroordeeld. Eenige Engelsche notabelen, onder welken hooge geestelijken tier protestantsche en katho lieke kerk, stellen zich voor een fonds te stichten tot ondersteuning van joden die verdreven worden. Men rekent een millioen pondsterling noodig te hebben. Volgpns the Thimes staan de kansen op liet totstand komen van het Frausch-Engelsch handelsverdrag weer beter en kan mendank zij der toenemende wederzijdsche verzoenende gezindheid, binnen drie weken de onderteekening tegemoet zien. Luidens een officieel bericht heeft aan boord van de Triumph, liKtvlnggeschip van het Engel- sche eskader in de Stille Zuidzee, op 22 Nov. nabil de Chileensclie kust eeue ontptoffing plaats gehad waardoor drie man gedood en zeven g>kwetst werden. hebt het papier uit het onderste loket van uw schrijftafel genomen. Misschien zijt gij in stnat ons op eens uit onzekerheid en angst over Arthur te verlossen en ik verzoek u daarom mij per omgaat.de te antwoorden. Ik schrijf niet aan Routh omdat mijn oom en hij zich altijd op een afstand van elkander gehouden hebben en omdat het mij ook natuurlijker toeschijnt mij met mijn aanzoek tot n te wenden. Hoe vreemd, dat gij en Routh misschien al dien lijd met Arthur in aanraking geweest zijt. Misschien wel dat ook ik hem in tnijn omgar.g met u ook Wel ontmoet heb. In elk geval zult gij wel zoo goed willen zijnons zonder verwijl mede te (leelenwat gij weet. wij hopen binnen acht dagen te Londen te komen en in staat te zijn u Arthurs portret te toon en. Deze brief is zeker geen meesterstuk van stijlmaar ik ben ook nog zoo geheel door het zeldzame van den samenloop van omstandigheden vervuld. Wees zoo goed en schrijf onmiddelijk." Altijd de uwe George Dallas. PS. Dc juwelier in de Rue de la Paix schijnt zelf een juweel in zijne soort. Hij neemt niet alleen aan de steenen er weder in te zetten maar hij vraagt ook voor even zulke schoone diamanten als die welke ik te Amsterdam ver kocht hebeen derde minderdan ik er van dien joodscheti handelaar voor ontvangen heb. Ik gevoelde eerst lust het hem te zeggen, maar daarna bedacht ik wederdat ook de eerlijkste juwelier altijd nog mensch blijften dat ik hem in verzoeking mocht brengen der. prijsai is het niet de waarde der steenen te doen rijzen. Ik geloof zekerdat hij meent in mijn oom een kenner te hebben gevonden." Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1