NAAI- STIKMACHINES. Wolberichten. I8* Huidenberichten. J. W. Van Loon, J. B. Verwiel. 3e Onderwijzer, Geroutineerden Provisiereiziger Stoomtramweg-Maatschappij, Politie-Nieuws ae echte Knoopsgatenmachine Porcelein-, Cristal-, Glas-, Aardewerk, Luxe-Arti kelen, enz., Handelsberichten. Een perceel best Hooiland Een perceel Bouwland, GEÏLLUSTREERD FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BER3M \NS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Willem Adr. Al. Brokken, Hermina Arnolda Arts, Leonardus Van der Bijl, I in den ouderdom van 74- jaren. Onder verwijzing naar bo venstaande advertentie neem ik de vrijheid mij beleefdelijk in de gunst van het publiek aan te bevelen, belovende alles te zul len doen wat mogelijk is ieders vertrouwen waardig te worden. op Maandag 6 Februari 1882 finaal, ter herberge van Jac. v. Woensel, te Baardwijk VÈR K O O P EN: Besoijen 2.5 Sprang 2.15 Sprangschevaart 2.19 Kaatsheuvel (N.weg) y' ^"95 Loonopzand 2.42 Tilburg (Station) 3.20 Tilburg (Heuvel) 3.25 Zij die zich met 1 Februari Laatstleden Vrijdag avond is bij den brood bakker J. Fransente BesoijVu uit de winke- lade ontvreemd eer.e soin van ruim f 15 I)e politie heeft den dader nog uiet kunnen ont dekken. Een paar dagen geleden ontving iemand in de Plantage te Amsterdam per post een ge- teekenden brief, waarin hem door den schrijver een som van f50 gevraagd werd, met bedreiging dat, zoo hieraan niet voldaan werd, het buis van den geadresseerde in brand gestoken zou worden. Het geld moest in een aangewezen logement bezorgd worden, doch de politie werd van den brief in kennis gesteld en zij vond den schrijver op de aangewezen plaats. Hij was werkelijk genaamd ^ooals de onderteekening luidde een ontslagen kolonist en een behuwdneef van den geadresseerde. Zaterdag li. moest een klerk der Nederland- sche Zuid-Oostcrspoorweg-Maatschappij te Nij megen eene sont van f 500 in bankbiljetten en eenig goudgeld overbrengen naar het directie bureau dier maatschappij naar het station aldaar. Hieraan voldeed hij evenwel niet maar verdween er mede. Hij werd reeds den volgei.dan dag te Venlo gearresteerd, nog in het bezit van het grootste gedeelte van het hem vertrouwde geld. In de laatste week zijn te Venlo niet minder dan 3 uit Pruisen gestolen paarden ver kocht, waarvan één naar den rechtmatigen eige naar is teruggegaan en één herkend is, terwijl over het derde het onderzoek nog loopt. De dief weet zich echter schuil te houden. Te Haaften heeft een treurig ongeluk plaats gehad. Eenige personen, bezig zijnde met een laag bij den grond loopenden wagen houtblok ken te vervoeren, werden door een veertigtal jongens, die pas uit de school kwamen, geholpen in het voorttrekken van het voertuig. Door de groote kracht die nu aangewend werd, kwam de wagen in te snelle vaart, waardoor een der jongens struikelde en onder den wagen raakte. Het voorwiel van hei zware gevaarte ging hem ever de borst. Hij was terstond dood. VERSLAG van het verhandelde in de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te Waalwijk op 14 Jan. '82. Tegenwoordig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd. Aan de orde lo. Onderzoek der geloofsbrieven van de in Novembér jl. herkozen leden der kamer, de h.h. Zijlrasns, Fano en Timmermans. De stukken worden in orde bevonden en tot toelating der heeren als lid besloten. 2o. Benoeming ran een president en vice- president in de plaats van de heeren Timmer mans en Fano. Herbenoemd de heer Timmermans tot voorzit ter en de heer Fano tot ondervoorzitter. 3o. Wordt besloten zich te abbnneeren op het weekblad „De Nederlaudsche Industrieel." 4o. Ingekomen, c-en afdruk van een adres der kamer van koophandel tc Schiedam betreffende het nieuw FransenNedcrl. handelstractaat. Aangenomen voor kennisgeving. 5o.De voorzitter brengt ter tafel een concept adres aan de tweede kamer over hetzelfde onder werp. Na voorlezing en eenige gcdachtenwisseling wordt het ontwerp goedgekeurd. Het adres is van den volgenden inhoud Aan de tweede hamer der staten- generaal. Het bij uwe vergadering ter ratificatie ingekomen nieuw handelstractaat met Frank rijk heeft de algemeene en bij onze kamer de bijzondere aandacht getrokken. De kamerniet willende uitweiden over de bedragen van het invoerrecht der diverse handelsartikelen in het tractaat begrepen zal zich bepalen tot de lederindustrie, de voornaamste in deze en naburige gemeenten. Hoewel deze industrie, naar het schijnt, wel niet direct wordt benadeeldziet de kamer desniettemin in de verbintenisdie art. 3, in verband met tabel B., voor minstens 10 jaren aan ons land oplegt, een indirecte verwerping van het verzoek om instelling eener commissie van onderzoek der vraag wat tegenover het protectionisme in het bui tenland kan worden gedaan, op de bekende meeting te Utrecht behandeld en bij adres door verschillende kamers van koophandel in den lande aan de hooge regeering gericht. Onze kamer ziet daarin verder eene on middellijke verwerping van haar verzoek, om invoering van een reciprociteitsrechtgedaan bij adres aan den minister van waterstaat, handel en nijverheid dd. 6 April 1880 waarbij zij de gegronde vrees uittedat de actueele toestand de lederindustrie zou doen wegkwijnen. immers wanneer wij ons met Frankrijk voor 10 jaren verbinden, om volgens tarief B,} ons invoerrecht van 5°/0 op manufacturen en gemaakte kleederen, enz., niet te verhoogen welk uitzicht zal er dan bestaan voor de lederindustrie om gedurende het lOjarig tijd vak invoerrecht op leder en een verhoogd invoerrecht op schoenen en gemaakt ledergoed te verkrijgen het behoeft niet gezegd dat hierop wel geen de minste kans zal bestaan. Redenen waarom de kamer uinijne beeren eerbiediglijk verzoektom het daar heen te leidendat bij het onderhavige FranschNederlnndsch handelstractaat gun stiger voorwaarden bedongen worden. De kamer van koophandel enz. NATIONALE MILITIE. Burgemeester en wethouders der gemeennte Waalwijk. Gelet hebbende op de artt. 26 en 99 det wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no 72). Brengt ter kennis der belanghebbenden, dathet inschrij- vings-register en de alpliabetische lijst der lote- lingen voor de lichting der nationale militie over liet jaar 1S82, ter secretarie dezer gemeente ter lezing zal liggen van den 18 tot den 26 Januari aanstaande van des voormiddags 10 tot des mid dags 12 ure, zullende een ieder die daar tegen bezwaren mogt hebben in te brengendezelve gedurende het voormelde tijdstip cij een aan den lieer commissares des konings gericht, op ongeze geld papier geschreven verzoekschrift, bij den burgemeester dezer gemeente kunnen indienen. En zal deze woiden afgekondigd en aangeplakt waar zulk9 gebruikelijk is. Waalwijk, 17 Januari 1882. Burgem. en wethouders voorn., VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT ONDERTROUWD Besomen en ANTWERPEN, 14 Januari. Wol. Doordien de voorraad heden slechts 5700 balen La Plata bedraagt, is do aanst. veiling thans definitief vastgesteld op 31 Januari en zal beginnen met Australische soorten. De aan te bieden hoeveelheid zal den 20 dezer worden bekend gemaakt. Appeltern. 12 Januari 1882. Voorzien van de H. H. Sa-| cramenten der stervenden over- leed, in bet gesticht Coudewater, te Rosmalen de Heer i J. VAN HELVOIRT, E. T.J Baardwijk, 15 Januari 1882. ROTTERDAM, 17 Januari. Bericht van de Makelaars BREUKELMAN en DE MONCHY. In de heden gehouden inschrijving werden tot geheime, doch hooge prijzen verkoeld FE 1467 Passoeroean runderhuiden No 2. 280/ioo kilo. 467/100 kilo. P FE 132 Passoeroean runderhuiden P B No 3. FE 429 dito dito 357/100 kilo. P en uit de hand ca. 300 gezouten Uruguay ossen 27/32 k. a 36y2 en 200 drooge B.-A. (inservibles) ca. 91/2 k. Onder dankbetuiging voor het O zoo ruimse.lioote genoten vertrouwen heeft onderge- teekende de eer liet geachte publiek mede te deelen dat hij zijne zaak in beeft overgegeven aan den Heer J. B VER WIELMr. Bakker, alhier, dien hij bij deze minzaamst aan zijne geachte begun stigers aanbeveelt. Waalwijk, Januari 1882. DE NOTARIS Waalwijk, Januari 1882. SCHIEDAM17 Jan. Moutwijn per HL. zonder fust of belast, f 12.50 Jenever H js.oo Amsterdamsen proef. 19.25 Spoeling per ketel, f2 00 GORINCHE.M, 16 Januari. De aanvoer van gruncn was heden ruim, handel redelijk zoodat bet aangevoerde gedeeltelijk ge makkelijk plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men besteidde voor: ristarwe f 10,75 ft 11.25 roode dito f9 25 a 10.25 witte dito f 9 25, a 11.00 ink rogge f0,00 a 0.00 buitenl. dito f 0.— li 0.00 gerst 1*5.50 a 6.00, haver f2.80 4.00 be.-te kook- erwten f9 75 a 10.00, beste mestingerwten f8, 1 8.2» duivenboonen f8.50 a 8.75 paardenboouen 1*8.00 a 8.25 koolzaad fOO.UO a 00.00, alles naar qual. en per heet. lste soort Kalfkoeien 2de Kalfvaarzen Vare koeien Guiste Vaarzen. Melkkoeien Tweejarige Ossen Pinken Hokkeling ossen h stieren Graskalveren Nuchtere Kalveren f230 f320 f000 f000 f 140 f 220 f 000 f000 f 00 f000 f160 f210 f 00 rooo f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 00 f 8 f 24 Varkens: zware van 150 kilo golden 52 ft 54 ct minder zware 00 tl 00 c. per kilo fokvorkens van 6 a 8 weken 1' 0.00 a f 0 per stuk. Boter f 1,46 f 1.56. Eieren fl,25 a 1.35 de 26 stuks. ROTTERDAM, 16 Januari. De aanvoer van de naastbij gelegen plaatsen was wederom klein en de kooplust niet groot, zoodai de gesteldheid flauw was en eenige prijs verlaging ten gevolge had. Tarwe. Voor nieuwe inlandsche bestond weinig vraag en ging 25 cent lager gedeeltelijk langzaam van de hand Jarige, waarvan niet veel meer voorkomt, in een doen. Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Over- maassche de beste f 11.75 a 12.75; dito goede f 10.00 a 11.50; dito mindere f7.75 a 9.75. Jarige dito, de beste f 10.25 ft 13.25; dito min dere fO.OO a 00,00. Rogge. Voor Inlandsche nieuwe was weinig begeerte en verkeerde in flauwe stemming. Nieuwe Vlaams., Zeeuwsche en Overm.de beste fS.40 a 8.80 dito mindere f6 60 a 8.30. Gerst. De uanvoer van Inlandsche winter- en zomer was iets g.ooter ee bleven de prijzen on veranderd. Nieuwe Zeeuwsche, Flakk. en Overmaasche Winter de beste f 7.10 ft 7.60; mindere f5.25 ft 7.00; Zomer de beste f6.20 a 6.60 mindere f5.00 ft 6.10. Haver flauw als voren. Inlandsche dikke van f3.00 5.00, dito lange van f2.a 4.50. Paardenboonen beste f7.50 k 7,S0; mindere f6.00 a 7.40. Duivenboonen, ofschoon onveranderd, konden toch niet ter volle vorige prijzen opbrengen. De beste f 7.80 h 8.20; mindere 1*7 a 7-70. Bruineboonen. De beste partijtjes f 10.50 a 11.50 goede en mindere f8,25 k 10.25 tWegens, overlijden wordt, zoo spoedig mogelijk aan de open- bore school voor L. Ondpr\vijs te Waalwijk, GEVRAAGD een op eene jaarwedde van f600.Er bestaat aldaar gelegenheid tot bijwoning der Nor maal- en Voorbereidingslessen. Aan tekening voor de Fransche taal strekt tot aanbeveling. Stukken uiterlijk voor den 5den Februari e. k. in te zenden aan den Burgemeester. Een Machinale Schoenfabriek zoekt ro r Holland een clienteele goed met liet vak zoowel als met bekend zijnd Diegenen, welke goede getuigschriften kun nen overleggenvervoegen zich met franco brieven, onder motto „reiziger" aan het bureau dezer courant. te Waalwijk zal voor de Erfgenamen van ADR. v. HULTEN, overledente Baardwijk, op Maandag 23 Januari 1882 provisioneel, ter herberge van Jac, Van Bkijnkn en Onder Baardwijk. in de „Vrijt7', sectie A.No 173, groot 71 aren 50 centiaren, en gelegen over de le Zeine, sectie C., No 293, groot 1 hectare 01 are 70 centiaren. NOORDBRABANTSCHE De DIRECTIE maakt bekend dat van af 20 Januari a. S. trein No V., die tot heden ten 3.20 namiddags van Waalwijk v.-rtrektdes namiddags ten 2 ure zal vertrekken, en den volgenden loop hebben Waalwijk 2. terwijl de treinen 21 en 22 inplaats van ten 3.33 en 3.45 respectivelijk ten 2.12 van Kaatsheuvel (dorp) en 2.25 van Kaatsheuvel (nieuwe weg) zullen vertrekken. DE DIRECTEUR. op het abonneeren, ontvangen de nog in deze maand verschijnende nomuiers gratis, van deze zoo interessante en onderhoudende populaire cou rant. Vroeger verscheen slechts een nummer per week. Vanaf 1 October verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de abonnementsprijs als vroeger blijft voor Am sterdam f 1.voor daar buiten f 1.15 per drie maanden franco aan huis. Voor hen die het GEïLLlJSTR. POLITIE-NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat het blad steeds alle belangrijke gebeurtenis sen op het gebied der juslilic en politie bevat, benevens een plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, varia, keurige feuilletons enz. Verder komische voorvallen voor den rechtereen rubriek: „De Amsterdamsche lantaarn", waarin zaken van den d.ig worden besprokenenz. Bovendien wordt aan alle geabonneerden rechtkundig advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. Men abonnee t zich bij eiken boekhande laar of postdirecteur, voor buiten ook door het toezenden van een postwissel a f 1.15 aan den uitgever. Voor Amsterdam aan liet bureau Molsteeg 12, bij alle boekhandelaren en kiosken. E. F. EDEN. te WAALWIJKhebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd clan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mécanicicfc»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3