Nummer 7. Zondag 22 Januari 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking. BUITENLAND. Belgie. De Verstootene, Frankrijk. Spanje. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Echo van het Zuiden 1 Dit blad verschijnt Woensdag en Znterday avond- Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, tianco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te /.enden aan den Uitgever. Advertentiön 17 regels J 0,00, daarboven 8 cent per re^cl groote letters naar plaatsruimte. Advertentiön, .Imaal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiön voor Duitseiiland worden alleen aangenomen door het advertentie, bureau van Adolf Steinek, Hamburg. Ueclames 15 cent per reg. Het gemeentebestnnr van Waalwijk; gelet op art. 8 der wet van 2 Juni 1875 Staatsblad No 05) tot regeling van het toezicht bij het oprichten von inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken maakt bekend, dat de vol' gende vergunningen zijn verleend aan 1. A. F. C'oppens alhier, tot het oprichten eener «chietinrichting met boog en pijl op een perceel in deze gemeente gelegen in sectie C No 16S6: 2. H, Mulders, alhier, alsvoor op een perceel in deze gemeente gelegen in sectie B No 903. 3. P. A. van der Lee, alhier, tot het oprichten eener sigaren-drogerij in een perceel staande alhier iu sectie C. No 1039. en afwijzend beschikt op een verzoekschrift van Th. Klören te Heusdenom oprichting eener chemische ververij van gemaakte kleederen en stoffen op een perceel alhier gelegen in sectie C. No 644. Waalwijk17 Januari 1882. Burgem. en wethouders voorn., VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Het mysterieuse verdwijnen van den Antwerp- schen advocaat Guillanme Bernays is in zoover opgehelderddat zijn lijk te Brussel gevonden is. Maar de omstandighedenwaaronder dit geschied iszijn zoo geheimzinnig dat het nog een raadsel blijftof hij het slachtoffer tan een misdaad is dan wel zelf een einde aan zijn leven gem akt heeft. Het huis no. 159 in de Rne de la loi te Brussel wordt bewoond door een Engelschman die sedert eenige dagen op reis isvan zijne hand werd een brief uit Bazel octvangeD welke de raededeeling inhield dat het lijk van den heer Bernays in zijne woning te Brussel gevonden zou worden. Onmiddellijk heeft het parket zich naar die woning begeven, welke onbewoond bleek en waarvan de deur dus moest worden opengebrokenen weldra bleek de juistheid der mededeeling van den bewusten LXXXI. Het vertrek. Mrs Carruthers was geheel onbekend gebleven ÏTVhetgeen haar zoon et) broeder verontrustte en bezorgdheid gaf. G-lukkig <1 ><>r eeuv ver- eetiiging van aller liefde, zoo als zij die zelve nimmer had durven hopen tegen elke aandoe ning of lederen schok zorgvuldig behoed was zij snel in beterschap toegenomen. Echter scheen zij g-durejide de weinige, maanden van hare jiiekte een tiental jaren ouder go vordeu te zijn en de verandering van haar gelaat was niet alleen eeTte inwendigemaar ook eene physieke ver andering. Met de ziU. ivn haren tusschen hart schonne zwarte lokken had zich tévens eene gemoedsrust iu haar verspr- id welk- liet moge lijk. maakte haar van de zorgen en bekommer nissen der haren onkundig te laten. Ook had de omgang tusschen George's moeder en Mr. Carruthers eerie geheele verandering, ondergaan. De ziekte zijner vrouw had ook de geheime ziekelijke toestanden verzacht., die yróeger de vrede van Mr. Carruthers oudermijn den en zijne stemming verbitterden. Zijn vroegere jaloerschheid was verdwenen. De bieeke teedere vróuw-, die zich slechts met moeite vroegere voorvallen herinnerde wier vreedzame gedachten ïich r.u slechts met het tegenwoordige bezig jijejdephad uiets meer geulen met het jonge meisjedat vroege,r een ander toebehoord had. Zoó als zij thans was, hi'ld Mr. Carruthers zich overtuigddat hij nu in hare schatting de eerste en voornaamste persoon in haar leven was en alle groote en kleine opofferingen die hy thftw o» haar zich oplegde,,, overtuigden Engelschman. Verdere bijzonderheden waren er te Brussel nog niet bekend. Een dief «lie in «ie gevangenis zit is door gaans zoolang hij «laar blijft onschadelijk. Maar iu een Belgische gevangenis heeft zich ohlaiips het geval oorgeilaan dat een dief van «laar uit een aanlig sommetje wist te stelen. Hij gedroeg zich zeer ordentelijk en maakte zich een «Ier opzichters tot vriend «lie iiem in vertrouwen meedeeldedat hij bij een bankier te Parijs een som van 20,000 fr. had staan en slechts op een gelegenheid wachtte om dat geld te beleggen. Den dag na de mededeeling vroeg de gevan gene zijnen vriend den opzichter verlof, diens naam te mogen gebruiken voor eenige brieven, die hij te schrijven had en doorzijn bemiddeling «le antwoorden te ontvangen. De argelooze ge vangenbewaarder gaf zijn toestemming, en weldra kwamen ook eenige brieven aan zijn adres, die hij zijn vriend ter hand stelde. Door een toeval ontdekte de man echter hoe bij bedrogen werd. Een brief aan zijn adres was verkeerd bezorgd bij iemand van denzelfden r.aam die eerst bij het lezen de vergissing be merkte en hem den brief open ter hand stelde. Dit schrijven was van zijn bankier te Parijs en bevatte het bericht, dat 13,640 fr. van zijn geld in obligariën aar. toonder hem volgens ortler, toegezomlen warenen det men de stukken zooals hij verlangd had gesteld had op naam van zijn gevangen vriend. De bedrogen opzichter gaf onmiddellijk kennis van het gebeurde aan den directeur«Ie gevan gene werd onderzocht, en men vond de obliga- tiën met de correspondentie van den bankier onder zijn kleederen verborgen. De slimme diefstal werd r.ng juist intijds ontdektwant in de volgende week zou de gevangene ontslagen zijn. llij zal nu natuurlijk opnieuw terechtstaan. Reeds zijn bij de Fransche kamer een tiental amendementen ingekomen op het rcgeerii.gs- ontwerp tot herziening der grondwet. De Indépendant verklaait dat het kabinet hem meer dan hare vroegere onderworpenheid «lat. hij haar geen vrees innar liefde inboezemde. Ook op George was hij me» meer jaloersch integendeel was hij inet hein ingenomen. Wel bezat George talent en Mr. Carruthers minachtte eigenlijk mannen van talent ook had hij altijd gehoord dat meuschen die zich met lettcrkun- gen arbeid bezig houden in geen groot aanzien slaan en George's vroeg- re levenswijze was niet •geschikt om hem van die meenii-g terug te brengen dncii de jongeling verveelde hem niet met zijne talenten. Hij sprak nooit van den „M»rcurius" of de „Piendellij" maar bespaarde zijne gesprekken over deze voor zijne moeder en zijn oom. Ge noeg Mr. Carru'hers was tot de overtuiging gekomen dat meest alles wat hij gevreesd en bem verontrust luid, zonder grond geweest was. Hij zag, dat Mrs. Carruthers iu den omgum» met baren zoon gelukkig was, dat zij hem voor zijne goedheid j-gens dien zoor. dankbaar was en ziel» «iaarorn in zijne nabijheid gelukkiger gevoelde dan weleer. Van deze nieuwegerusttellende overtuiging doordrongen ging hij op zekeren morgen te Homburg met krakende laarzen den trap af naar de kamer ziju.-r vrouw. Hij vond George en Felton bij haar. Het was een koudesombere dag en juist geschikt om vergelijkingen te maken tusschen de gemakken van een bekoorlijk Engelseh landgoed en die van een Duitsch hotel, George had zijne moeder juist een shawl om gehangen en was bezig met de (lichtheid der ramen »e onderzoeken, /.Mark spreekt daar juist over Poyuings," zeide Mrs. Carruthers terwijl zij zich lacheud tot haren echtgenoot wendde. Hij zeide nimmer iets fraaiers gezien te hebbenofschoon hij er 9Uch(8 een vluehUgeu blik op heeft kwmeu het amendement Fabre niet aanneemt, en voegt er bij«lat lift kabinet de quaestie van ver trouwen zal stellen elke wijziging in zijn ont werp verwerpende. Op verzoek van de Fransche regeering zal de keizer van Marokko krachtige maatrege len nemen tegen alle leiders die op liet grond gebied van Marokko pogingen aanwenden om een vijand-lijken aanval te wagen tegen de Al- gierschc stammen. li'. Tunis i9 eene samcuzweering ontdekt van Taïel) lwy tweeden broeder van den bey teg*n de regeering van den bey. Da schuldige is «ioor deti minister van oorlog en dien van marine persoonlijk overvallen en iu hechtenis g nomen. Men heeft hein voorloopig iu een vertrek van het bardo opgesloten. Du Standard verneemt uit Tunis, dat Roustan Taïtib bey's arrestatie veroorzaaktetewijl de bey zelf hardnekkig weigerde zijn hroeilers inhechtenisneming te nutorisecren. De Frniischen gronden de arrestatie op Taih's anti-dynastische kuiperijen; maar de ware grom! is «leze, dal Tail) op-i.lijk verklaarde dat de beruchte me vrouw Musali hem den troon aanbood voor anderhalf nullioen fr. Tail) verzocht te Parijs vergunning om over te komrn, ten einde ophel deringen te geven. In de suikerraffinaderij van Fresnoy te Valenciennes in Frankrijk lieH't een lievige brainl gewoed, waarbij de g-licele fabriek en eo.i groote hoeveelheid suiker vernield werden. Du schade wordt op ruim Zeshonderd duizend francs geschat, Gelukkig zijn geen persoonlijke onheilen te be treu re? Generaal Campenon, minister van oorlog, heeft iu de kamer van afgevaardigden medege deeld dat liij haar eene reeks van ontwerpen zal aanbieden tot algehele wijziging van de militaire wetgeving. Vooreerst zal een ontwerp de kamer bereiken tot invoering van den drie jarigen diensttijd en tot eene meer g-lijke ver deeling «lar militaire lasten dat isafschaffing van het 9telsel van vrijwilligers voor een jaar. Vervolgens zal eene diep ingrijpende verandering gebracht worden in de samenstelling van het Algerijnsche leg.jr. Du jongste gebeurtenissen slaan." Mr. Carruthers was zeer verheugd ofschoon het hem zeer natuurlijk scheen dat Mr. Felton nooit cetie plaats gezien had die aan menschcn van goeden smaak moer bevallen k~ti dan Poy- uiligs. Hij voegde er bij te hopen «lat George voor zijne moeder eenige barer lievelingsplekjes «»p liet doek brengen zou. „De terrassen bij voorbeeld, George, en liet boschjewaar uwe moeder zoo gaarne liaée zo mernamiddagen doorbrengtde groote allee en eene menigte andere punten, die tl bevallen mochten. Het spijt mij maar," voegde hij er kleurende bij „dat gij er nu eerst kennis meile maken zult." Dit zeggende reikte hij George op echt Eu- g«'lsche wijze de hand. De jongeling greep ze aan niet liet gevóel van oprechte schaamte on zonder de tegenwoordigheid zijner moeder, zonder de gebiedende noodzakelijkheid haar voor elke aandoening te laborden, zou hij thans zijn stief vader zeker de geheele waarheid gezegd hebben. Welken indruk de woorden van Mr. Carruthers op zijne moeder maakten konden hij noch Mr. Felton zien daar zij haar gelaat afgewend had. „Ik wilde li en Laura juist mededeelen wat ik had besloten haastte Mr. Felton zich te zeggendie het thans ongaarne tusschen ijn neef en zwager tot eene "erklnring wilde doen komen. /,lk begin mij hoe langer hoe meer over Arthur ongerust te maken en geloof niet dat hij. hier komen zal. Wat dunkt u zoo ik met George naar Parijs ging, en daar alle mogelijke nasporingen naar hem ded, om u daarna weder te Londen tc ontmoeten „Ik houd dit plan voor zeer doelmatig zeide Mr. Carruthers. „Or.ze manier toch van reizen zou u en George niet bevallen liet was k aldig om te zien met welk een ernst Mr. Carruthers deze zaak besprakeu welk een bui- in Nooni-Afrika hebben doen zien dat men daar kwalijk jonge soldaten gebruiken kan. liet moeten geharde militairen zijn, gewoon aan het klimaat en aan ontbering. Derhalve zal hij een ontwerp aanbieden ter verkrijging van een ko loniaal leger, samengesteld uit oude soldaten. Verder zal hij eene organisatie voorstellen waarbij de regeering gemachtigd wordt om op een geg'ven punt in Frankrijk, waar dit noodig mocht zijn dadelijk een legerkorps ie mobili- seercu zonder ver-Ier eenige verandering te brengen in den toestand der armee, mei andere woorden, zonder al de strijdkrachten des lauds aan te spreken. Ook stelt de minister zich voor da artillerie te organiseeren hoofdzakelijk met liet oog op «ie vesting-artillerie, eu wil hij .le in fanterie bezoldigen gelijk de andere wapens. Vooris zullen bij de kamer eenige andere, minder belangrijke voordrachten inkomen. ll«t ontwerp op de administratie van het leger, zon»Is de senaat het heelt goedgekeurd, werd reeds dade lijk bij de kamer ingediend. De minister ver/, clit «Ie kanier om ni t liet oog op deze mededing Int ontwirp wm den lieer Armen tot verandering «Irr leg-rwct van 27 Juli 13/2 vooreers: te laten rusten. Du kamer heeft alzoo besloten. De telegrammen omtrent «Ie ontva- g.|, die den koning en de koningin van Sp»i«j Ie Li-suhi n is lell (lei 1 gi-ValSell ga-en Fi g geest drilt Welke de Involkii g ..an -I- i< «lag ii - t geleg«l. Dweil liet blijkt dat de hl-grammen, «lie zeer zeker door - fficieele handen zijn g. gaan, irit. (ie waarheid iu liet licht stelden. In latere berichten van verschillende kantin ontvangt ii wordt bepaald, lijk gezegd «lat koning Alfonso cn zijne g.-maliii d«jor «Ie Lissabnm-elie In v.dkirg lllet eene in 'l oog vallei (lu koelheid zijn lej-g-nd, en dat dit de waarheid is, kan men opmaken uit «Ie Madridsciie bladen. Deze h eli bi klagen zich over du koele ontvangst en vinden dat de Portugeczen Spatij- 's t«g. moetkomingslecht heb ben benutwnoid. Het denkbeeld der Iberische eenheid, dat ten geliefkoosd denkbeeld is van een menigte Spanjantdeii maar dat men in ter.gewoon gewicht hij hechtte aan een rris, die Mrs. Carruthers van Poyuings,onneriiciilfu zou. „Wij zullen ons eenige dagen te Londen ophou den om aldaar geneeskundigen inad in te win nen vervolgde hijeu dan gaan wijhoop ik té zamen naar Poyniegs." „Ik heb voor George en mij kamers besteld want liet «ou voor twee jonge, ongehuwde hoeren niet zeer passin, bij Sir Thomas B-Idero zoo inaar iu huis te vallen," zeide Mr. Felton op zijn gewonen opgeruimóen loon. „Zoo is liet beter, zelfs in geval wij Arthur niet op het spoor konden komen voegde hij er bij, terwijl zijn gelaat betrok. „Maar ik hoop ik hoop dat wij hem te Londen vinden sullen." Mr. Carruthers was Zeer onhandig, wanneer hij trachten wilde beleeidheid met valschheid te verbinden. Hij had de vaste overtuigingdat de neef zijner vrouw een deugniet waseen deugniet van veel erger soort, dan zijn stiefzoon ooit geweest kon zijn en hoe zeer hij wenschtc Mr, Felton van zynè onrust 'over zijn zoon bevrijd te zien toch geloofd-* hij vastdut liet uitblij ven van dien jongeling voor de vrede en de rust van de familiekring niets anders dan ge- wenseht kon zijn. Echter deed 'hij in dit geval eene inspanning en drukte met een vrij ernstig gelaat de hoop uit, dat Mr. Arthur zijn vader naar Poynings geleiden mocht. iiitusschen had George de gelegenheid gehad zich weder een weinig te herstellen. Nu trok hij een stoel bij zijne moederen begon met haar over den duur der reis te spreken terwijl Mr. Carruthers met behulp van zijn gouden lorgnet een reisgids bestudeerde. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1