Engeland. Duitschland. Zwitserland. Oostenrijk. Rusland. Amerika. BINNENLAND. UITVOERINGEN. Portugal veelal zoo verwerpelijk mogelijk acht heeft hier blijkbaar gewerkt als een soort koud- waterbad. Engelands invloed in Portugal is ook nog steeds te grootom er dat denkbeeld makelijk te maken. Aan de Daily News wordt uit Madrid gemeld dat de ontvangst, die Spanje's koning en koningin te Lissabon van de zijde der bevolking genoten hebben niet halen kan bij die, welke den prins van Wales aldaar in 1876 te beurt gevallen is. Naar men uit Kaïro meldthebben de Fran- sche en Engelsche controleurs in Egypte bevel gekregen om volstrekt elke concessie te weigeren aan de Egyptische regeeringbetreffende het verzoek der kamer van notabelen om de begroo ting aan te nemen. De werkstaking der Londensche penny- bootjes op de Theems is geëindigd. De stoom bootmaatschappij en de Conservancy Board zijn het over de aan leggelden eens geworden en de bootjes doen nu weder al de aanlegplaatsen langs de rivier aan. In het zuidelijk gedeelte van Londen schijnt de lente reeds weergekeerd te zijn. De wilde rozen en andere struiken beginnen reeds blad te zetten en op den laatsten dag van het vorige jaar behoefde men niet ver te loopen om boter bloempjes en dergelijke grasbloemen in vollen bloei te zien. In de boomen hoort men de vinken en lijsters vroolijk zingen en de oudste menschen kunnen zich niet herinneren ooit zulk een zachte Januarimaand gehad te hebben. Voor liefhebbers van schaatsenrijden zijn dergelijke berichten minder opwekkend en voor hen zal dan ook wel de grootste kans verkeken zijn om eens naar hartelust op de spiegelgladde banen te glijden. Het gevolg der keizerin van Oostenrijk die naar Combermere Abbey in Cheshire gaat om te jagenzal daar versterkt woiden door een vijftigtal geboycotte Iersche vossenjagers, die in hun land wegens de tegenwerking der land- leaguers hun jachtvermaak moesten opgeven. Het bevestigt zich dat de regeering niet voornemens is de gevangen genomen Iersche afgevaardigden los te laten wanneer het parle ment weder bijeen komteen daad waarover de a dere Ieren haar onmiddellijk zullen interpel- leeren, en naar aanleiding waarvan een votum van afkeuring zal worden voorgesteld. Reeds dadelijk zal er dus weder een massa kostbare tijd worden verdaan. Het voornemen van Staf ford Northcoteom zich opnieuw tegen de eedsaflegging van Bradlaugh te verzetten, maakt de vooruitzichten in deze niei gunstiger. De gemeenteraad van Dublin heeft nu zijn verzoek om een paar dagen vrijaf voor Parnell en Dillon (teneinde hun het eereburger- diploma der hoofdstad te kunnen overhandigen) geweigerd is, den onderkoning verlof gevraagd, het hun in ne gevangenis te mogen overhandigen. Waarschijnlijk wordt ook dit geweigerd. Bij Limerick hebben weder op groote schaal gevechten plaats gehad tusschen het volk en de politie. Dezer dagen overleed te Londen de Schot- sche millioenair Andrew Jardike, die het be nijdenswaardig vermogen van 1,371,000 pond sterling naliet. Hij was een der vennooten van de groote firma Jardine, Matheson Co, te Londen die door haar uitgebreiden handel op China bekend is. De regeering heeft aan verschillende keizerlijke waardigheidspersonen het koninklijk schrijven van 4 Januari toegezonden. De progressisten hebben hierover gediscussieerd bij de derde lezing van de begrooting in den rijksdag. De heer Windthorst heeft Donderdag, ter gelegenheid van zijn 70n verjaardag, ruim 300 telegrammen en eenigc honderden brieven ont vangen. Bij zijne komst iu den rijksdag vond hij op zijne plaats een bouqueten door den afgevaardigde Sonnemann werd hem een prachtige bloemenkorf aangeboden. Volgens bericht uit Berlijn aan de Köln. Zeitung heeft het domkapittel te Breslau afge zien van de verkiezing van een bisschop, en den pau3 verzocht er zelf een te benoemen. De strenge vonnissen der Badensche recht banken in gevallen van wijnvervalsching hebben, blijkens eene Badensche correspondentieeen heilzamen schrik onder de wijnfabrikanten te weeg gebrachtvooral nu zij zien dat zij met een beroep op het rijksgerechtshof niets winnen. Hierbij komt dat de vervalscher zoowel wegens de vervalsching zelve als wegens de qualificatie van bedrogmet boete, gevangenisstraf en ver nietiging van den wijn kan worden gestraft, zoodat dan ook de veroordeeling soms volgt krachtens de wet op den verkoop van levens middelen soms krachtens de algemeene straf bepalingen op bedrog. Daarbij zijn er reeds vele groote voorraden kunstwijn vernietigd. Her bergiers en andere uitverkoopers worden bij levering van valschen onder den naam van echten wijn niet minder streng gestraft dan ds fabrikant van wien zij dien hebben gekocht. Die strenge maatregelen, zoo eindigt de berichtgever, vinden algemeene toejuiching. Te Hamburg was het den 17n dezer winter. De Elbe was vol drijfijs waardoor de kleine scheepvaart bijna geheel werd belemmerd. Een groote massa volks had de schaatsen reeds aangebonden op het lage land, en reed ook 's avonds schaatsen om van den winter zoolang hit duurt te profiteeren. Bij den landdag is door den minister van finantien de begrooting voor het loopende jaar ingediend en toegelicht. Van het vorige jaar is een overschot van 28,862.485 marken het nieuwe jaar opent met de gunstigste vooruit zichten des ondanks zal een deficit van vijf millioen niet te vermijden zijn. De gewone uitgaven bedragen 905,727,373 mark en de buitengewone 34,079,249, meest strekkende tot bevordering van de ontwikkeling des volks. Door de regeering wordt voorgesteld liet over schot der zegelbelasting te gebruiken tot afschaf fing van een gedeelte van al de categoriën der Klassen-Steurvan een verder deel van de laagste zes categoriën dier belasting en van de vijf laagste klassen der inkomstenbelasting. Dit is te zamen 6.670.900 mark. Het aandeel van Pruisen in de opbrengst van de in- en uitvoerrechten en van de tabaksbe lasting geeft een overschot van 8.890,200 Mk. Verder herhaalde de minister, wat reeds in de troonrede werd gezegd aangaande het nood zakelijke eener „kleine leening tot bevordering van voor de volkswelvaart gewichtige zaken." De kosten van het gezantschap bij den Paus, dat hersteld zal worden raamt men op 90.000 M. Door den rijksdag is een aanvang ge maakt met de beraadslagingen over een voor stel dat aan het initiatief van de liberale fracties te danken is en dat strekt tot uitbreiding der wetwaarbij patroons enz. aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door onge lukken aan hunne werklieden in hun bedrijf overkomen. Men herinnert zich dat in de vorige zitting door Von Bismarck een ontwerp van ongeveer gelijke strekking werd ingediend, maar dat dusdanig veranderd of verminkt werd dat de bondsraad weigerde het goed te keuren. Het tegenwoordige ontwerp is eene zelfstauuige om werking, soms ook een tegenhangervan het gewijzigde ontwerp des rijkskanseliers. Het bepaalt in hoofdzaak, dat de werkgever, in geval van kwetsuren door den werkman in zijn bedrijf beloopen de verpleegkosten, benevens eene toelage moet betalen en in geval van over lijden de begrafeniskosten en eene toelage voor de achtergeblevenen. Ingeval van opzet van den werkman vervalt het recht op vergoeding, maar wordt opzet of verzuim bij den werkgever be wezen dan is hij tot ruimere vergoeding ver plicht. Dezer dagen heeft in den St-Gothardtunnel een ernstig onheil plaats gehad. De werklieden hadden de lont aangestoken om eene mijn te doen springen en verwijderden zich toen. Daar er een geruime tijd verliep zonder dat zij een ontploffing hoorden, dachten de mijnwerkers dat de lont uitgedoofd was en zij begingen de on voorzichtigheid wat te vroeg bij de mijn te komen. Die onvoorzichtigheid moesten zij duur betalen want nauwelijks waren zij bij de mijn of deze ontplofte. Een der werklieden bleef op slag dood en twee anderen werden ernstig ge kwetst. Met een enkel woord is reeds door ons melding gemaakt van de bergstortingwelke bij Lütschenthal heeft plaats gehad. Hieraan kunnen wij nog het volgende bijvoegen De bergstorting, welke van dezelfde soort was als die van Ebn doch gelukkig van geringer beteekenis, had in den vroegen morgen van den 27 December plaats. Het dorp Lütschenthal ligt niet ver van Grindelwald en iederdie van Interlaken naar Grindelwald gegaan is, zal zich een groep herinneren van vrij ver van elkander staande huizen op den heerlijken weg, die Grin delwald en Zwei-Lüf.schinen verbindt. Zooals men weet is Zwei-Liitschinen het gehucht dat gevonden wordt waar de weg van Interlaken zich in tweëen splitst een zuidwestelijke naar Grindelwald. Volgt men nu de noordoostelijke richting dan komt men eerst bij Lütschenthal en daarop te Grindelwald aan. De Lülschine stroomt door het dorp, dat ten noorden en ten zuiden door hooge steile rotsen begrensd wordt. Op den genoemden datum nu, scheidde zich een groote rotsmassa van den noordelijken rots wand af, stort'e in het dal en vernielde een huis en een se'nuur. Het huis werd door twee broeders en hunne huisgezinnen bewoond, waar van, wonderbaarlijk genoeg, niemand door het ongeluk om het leven kwam. Het was omstreeks twee uur of half drie aldus verhaalde de eene bewoner van het huis, dat hij gewekt werd door een geweldig gekraak en een dof gerommeldat weldra herkend werd als veroorzaakt te zijn geworden door een berg storting. Hij bleef echter in bed, omdat hij toch wel de onmogelijkheid inzag van zich door de vlucht te redden. Ook duurde het niet lang of het geheide huis werd onderstboven geworpen en met al wat er aan huisraad in was, in een puinhoop veranderd. Hij kroop nu naar de legersteden van zijn vrouw en kinderen en ook deze waren evenmin als hij gewond en konden, hoewel met groote moeite, zich kruipende door het mengelmoes van hout en steen een uitweg naar buiten banen. Intusschen waren de buren toegeschoten en slaagde men er eindelijk in ook de andere familie uit haar benarden toestand te voorschijn ta brengen. Ook deze waren allen in leven de vrouw was tamelijk ernstig gekwetst doordien zij tegen een muur was gedrukt, terwijl de man eenige schrammen van minder beteekenis had gekregen. Het geheel bood zooals men zich begrijpen kaneen treurigen aanblik aan. Hat huis', dat oorspronkelijk op een afstand van ruim vier meter van den weg stond, was nu tot op deze vooruit geschoven en onder die beweging vol komen ir stukken geslagen. Al het houtwerk was uit elkander gerukt en zoo te zeggen tot splinters geslagen, en lag als een knibbelspel door elkanderhoewel er eveneens van lie» weinigje meubilair, waarover dergelijke huisge zinnen in den regel kunnen beschikken, niets was heel gebleven. Zonderling genoeg, de bed steden waarin de bewoners sliepen waren ge heel vernietigd en toch brachtzooals gezegd isde eerste familie het er zonder de geringste verwonding af. Was de balk, die boven de bedsteden het dak steundeslechts anderhalven duim verder doorgedrongen dan waren hoogst waarschijnlijk zoowel de man als de vrouw et- de kinderen hetzij zwaar verwond of gedood geworden. De schuur, waarvan boven sprake, was, werd eveneens geheel vernield, doch daar deze slechts hooi bevatte, was in deze de sehade gering. Dichtbij de puinhoopen van het huis ligt thans een rotsblok dat negentien meter lang cn dooi elkander vier meter breed eti drie meter lioog is. Waar deze steen langs gegleden is, is zeer duidelijk op der. grond zichtbaar door de diep." groef, die hij er in geploegd heeft. Een weinig verder vindt men nog een groote menigte van groote en kleinere rotsblokken en daartuss- hen ontwortelde boomen gedeelten van takken en stammen terwijl zelfs nog op grooten afstand ile sneeuw overal zwart en vuil is tengevolge van de aarde en de stof die tegelijk met de steenen naar beneden is gekomen. Tegenover de plaatswaar eens het nu ver woeste huis stond, en dus dichter bij de Lülschine, staat een groote schuurwaarvan alleen een klein gedeelte van het dak vernield is. Er is namelijk een rotsblok van ongeveer twee meter lang en een meter breed en dik op gevallen hetwelkna eerst deze verwoesting te hebben aangerichtden geheelcn hooihoop die zich in de schuur bevond in schuinsche richting heeft doorboord. De personendie door dit ongeluk schade geleden hebben, behoorden allen tot de minder gegoede klasse. Thans echternu zij zoo goed als allesnamelijk huis en meubilair verloren hebben, en hun land bijna geheel verwoest is behoeven zij althans in de eerste tijden gelde lijke ondersteuning. Intusschen blijft het een groot geluk en wel onbegrijpelijk dat met dat al geen enkel menschenleven verloren ging. Uit den Boeche di Catarro wordt omtrent een aanval op zes gendarmes bij Kameno het vol gende medegedeeld De patrouille was uit Castelnuovo vertrokken, om een verkenningstocht naar Kameno te doen. Toen zij in de nabijheid var. de plaats kwamen, ontmoetten zij eene vrouw en vroegen haar, of de weg tot Kameno veilig was en of zij ook verdachte personen in den omtrek had gezien. Het antwoord der schijnbaar oprechte vrouw was zeer geruststellendde weg was vrij tot Kameno en zij had niemand ontmoet. Maar nauwelijks waren de gendarmes een paar schreden voortgegaan of zij werden door een sa'vo van geweerschoten uit de onmiddellijke nabijheid begroet. Niemand werd echter getrof fen. Nu vormden vier der gendarmes een carréterwijl de twee anderen een gedekte stel ling in de nabijheid opzochten en zoo verdedigden zij zich een uur lang tegen de opstandelingen, die ongeveer veertig in getal waren. Eindelijk waren de vier mannen, die het carré gevormd haddenbezwekenen de aanvallers stormden verwoed op de lijken los die de beide overgeblevenen uit hunne stelling door een aan houdend geweervuur trachtten te verdedigen. Hunne ammunitie raakte echter uitgeput, en een der gendarmen gaf zijn patronen aan zijn mak ker over cn snelde heen naar den naastbijzijnden gendarmeriepost, o r versterking te halen. De alleen achtergeblevene was er nu getuige van hoe de lijken zijner makkers afschuwelijk verminkt werden. Hij verdedigde zich dapper, maar was toen eindelijk eene afdeeling gendar mes aankwam en de opstandelingen de vlucht namenop het punt van te bezwijken, en moest zwaar gewond naar het hospitaal te Calstelnuovo gebracht worden. Het voorgevallene heeft te Castelnuovo een diepen indruk gemaakt, en bij de begrafenis der vier gendarmesdie het slachtoffer hunner plichtsbetrachting waren, legde de geheele stad liare deelneming aan den dag. Men beschouwt het algemeen als eene onver antwoordelijke roekeloosheid om in een zoo gevaarvolle streek een afdeeling van sleehts zes gendarmes uit te zenden terwijl in (ie Boeche di Cattaro 350 gendarmes, of 300 meer dan in gewone tijden, aanw;zig zijn. Uit Weenen wordt gemeld dat er eene voortdurende ontroering heeracht ter beurze ondanks officieuse geruststellende berichten. Elf kleinere beurs-firma's failleerden. Het Frem- denbladt raamt de zuidwaarts gezonden troepen op 25,000, en het bedrag van het extra krediet op 28 milloen. Het wijt de onlusten aan Rus sische kuiperijen. Openlijk beschuldigt men Aksakoff, den president van het Russisch Pan- slavistisch comité. Oostenrijk oordeelt Monte negro's kordontrekking onvoldoende. Montenegro weigert de uitlevering van de geïnterneerde op standelingen omdat het die beschouwt ah po litieke overtreders. De kroning van den czaar zal tegen het einde van Juni te Moskou plants hebben. Met de toebereidselen wordt Ijverig'voortgang gemaakt en de plechtigheid sal met veel pracht plaats hebben. Wilhelmdo zoon vau den Duitschen kroonprinszal waarschijnlijk zijn grootvader bij die plechtigheid vertegenwoordigen. Uit St. Petersburg wordt aan de Times geschre ven dat er aldaar en te Moskou in den laatsten lijd verscheidene belangrijke aanhoudingen hebben plaats gehad maar de bijzonderheden daarom trent nog niel uitgelekt zijn. Natuurlijk tracht men te weten te komen wie de personen zijn uie in den val geloopen zijn maar wat daarvan gemeld wordtweet men slechts bij geruchte. Alleen schijnt het waar te zijn dat onder de gearresteerden een van de hoofden der nilrilitische samenzwering is„die in geheel Europa goed ■lekend is en die het onlangs gewaagd heeft naar Rusland te komen." Waarom de berichtgever die deze raededeeling per brief aan den Berlijn— schen correspondent van de Times doetden naam van dezen welbekenden nihilist niet noemt, verzuimt hij op te helderen. Misschien gelooft hij zelf wel niet aan de juistheid van dit gerucht. Verder deelt hij mede, dat nu reeds omvangrijke voorzorgsmaatregelen met 't oog op de kroning van den czaar te Moskou genomen worden, van welke gelegenheid de politie namelijk vreest dat de nihilisten gebruik zul en maken om weder van zich te doen spreken. Niettemin heet hetzegt hij dat het keizer lijk hof reeds spoedig naar Moskou zal vertrek ken en daar tot het voorjaar verblijf houd- n zal. Het hof te Washington heeft nu weer wel verlof aan Guiteau gegeven om te spreken. Hij beloofde bedaard en eerbiedig te zullen wezen en verlangde vrijspraak op grond va» waanzin. Daarna kwam de verdediger aan het wooord. Bij gebrek aan betere stof weidde hij uit over de partijdigheid en onbeleefdheid van het open baar ministerie. Uit New-York meldt men aan the Standard, dat 2000 werklieden aan het Panama-kanaal den arbeid hebben gestaak en troepen zijn afge zonden uit vrees voor ongeregeldheden. Te Galveston in Texas heeft volgens een telegram uit die plaats een hevige brand gewoed. De daardoor veroorzaakte schede wordt op een millioen dollars geschat. Nadere bijzonderheden ontbrekeu nog. De Times verneemt uit Odessadat de emigratie van Russische joden naar Amerika mislukte. De Alliance Israélite verzocht da plaatselijke comités desbetreffende hare bemoei ingen te staken. WAALWIJK. Door de Liedertafel „Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Besoijen zullen, op de repetitie a. s. Zonndag de volgende stukken worden ge zongen 1. Omhoog G. Heinze. 2. De Rots in zee. R. Hol. 3. 4. Abendglocken Abt. Waalwijk, 2L Januari 1882. Bij de verkiezing te Roermond voor een lid van de tweede kamer der Staten generaal zijn uitgebraclit 1316 stemmen geldig 1228. Ge kozen de heer rar. H. Brouwersmet 1162 stemmen. In de Donderdag gehouden zitting der tweede kamer is de heer Van Heeckeren van Keil beëedigd en geïnstalleerd. De hecren Buma en Thooft hebben hunne geloofsbrieven inge zonden, die in handen zijn gesteld van de heeren Van WasseraacrVan der Feltz en van Blom. Ingekomen zijn ontwerpen tot goedkeuring der consulaire overeenkomst met Portugal en tot aanwijzing der gestichten, waarin gevangenisstraf of hechtenis moet worden ondergaan. De Voorzitter deelde mede dat, daar het eindverslag over het Fransche handelstractaat eerst morgen door de commissie van rappor teurs kan worden uitgebrachtnog niet beslist kan worden over het tijdstip, waarop de beraad slaging daarover aan de orde kan worden gesteld. Besloten was den volgenden dag tegen 1 uur te behandelen de conclusie-De Jong (Suriname) en na afloop duarvan de interpellatie-Gleichman over de houding onzer Regeering omtrent de maatregelen betreffende de kustvaart met 1 Jan. iu Duitschland in wi rking getreden. Naar men uit den Haag aan de Zutpb. Ct. schrijftis Z. K. H. Alexander prins van Oranje weder ziekelijk en ligt Z. K, H. in de laatste weken zelfs het grootste deel van den dag te bed. Met 1 Februari wordt ie Waspik een rijkstelegraafkantoor met beperkten dagdienst geopend. Het kantoor zal open zijnop werkdagen van van 9 tot 12 ure voor- en van 2 tot 5 ure namiddags. Op het verkeer van dit kantoor met alle overige kantoren in Nederland is het uniforme tarief van f 0,15 per telegram, vermeerderd met f 0.01 per woord van toepassing. Omtrent de tarieven voor de berichten-wisseliug met het buitenland zullen inlichtingen aan het genoemde kantoor kunnen worden verkregen. Hét gerechtshof te 's Hertogenbosch heeft -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2