Nummer 10, Donderdag 2 Februuari 1882 5e Jaargang. rr UI, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. De Verstootene. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTTOON TIELEN te Waalwijk. De Echo van bet Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, tianco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,00, daarboven 8 centf er re^el groote letters naar plaatsruimte. Adv<rteiitiën.3nia»l ter plaat sing opgegeven, worden Smaal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steinek, Hamburg. Reclames 15 cent per reg. Te Brussel werd verzekerd, dat door de recht- terlijke autoriteitin overleg met het gouver nement eene premie vau 20,000 francs zal worden uitgeloofd op de ontdekking van den moordenaar van Bernays. Blijkens de verdere berichten heeft het patket te Brussel uit Bazal bericht ontvangen dat men aldaar geen enkel spoor van Vaughan had kunuen vinden. De nasporingen worden ijverig voortgezetthans vooral in Zwitserland en ook in Engeland. Nog iets Den 8 dezer, derhalve daags nadat Bernays uit Antwerpen was vertrokkenheeft een reizigergelogeerd in het Hotel du Grand Miroirzijn naam ir. het register geschreven. Dij naam was William Vaughau. «Wiiliam" en niet Henry. De rechterlijke experts hebben echter verklaard, daarin het schrift van den zich noemenden Heriri Vaughan te herkennen. Wat betreft Vanghan's brief van 28 December, waarvan de photolithographische afdrukken zijn verspreid daarin heeft de naam van Bernays een verkeerde spellingnamelijk Berneys. De correspondent der Nieuwe Rotterdamsche courant schrijft over deze zaak nog het volgende Volgens mijne inlichtingen die ik geloof dat nauwkeurig zijn is het parket hoegenaamd niets nader te weten gekomen omtrent den moord van Bernaysen de rechter van instructie heeft dientengevolge de directeuren der Brusselsche bladen in zijn kabinet genoodigd om hun te verzoeken hem door bekendmaking van al het geen zij te dier zake te welen mochten komen in zijne taak behulpzaam te zijn. Men zegt voorts dat de regeering een belooning van 25000 francs zal uitloven voor de ontdekking van den moordenaarmaar de uitloving laat wel wat lang op zich wachien. Doch dit daargelaten zal zij uitkomst geven Op zijn best hei ft men een vaag signalement van Vaughan altoos in de onderstellingdie niet gewaagd isdat hij of die zich als zoodanig be'iield heeft, de moor denaar is. Zijn toupetjezijn knijpglaszijne LXXXIV. Paul Ward. Clara had nog nooit over de reden van Mrs. Carruthers ziekte ernstig nagedacht. Zij had iti den beginne gemeend dat deze door verdriet over haar zoon veroorzaakt was en het gedrag der oude huishoudster had haar in deze mee ning bevestigd. Dat verdriet scheen haar zoo heilig, dat zij er zelfs niet aan durfde denken. Doch nu was dank aan Mr. Felton immers alles voorhij en later zou de toekomstwelke zich met zulk een rozenkleur voor haar oog vertoonde, haar door den mond van Mrs. Car ruthers zelve de geschiedenis van het verledene bekend maken en zij vernemenvan welken aard het verdriet geweest washetwelk haar op het ziekbed geworpen had. «Ik neem Thomas mede naar Londen Mrs. Brooks en wenschte maardat gij ook mede- gingt zeide Claraaan het slot van een lang durig gesprek met de oude vrouw. Clara was in eene goede stemmingwant Mrs. Brooks die het jonge meisje tot nu toe als de vijandin van George beschouwd en haar daarom niet lief gehad had was heden vriendelijker tegen haar dan ooit. «Het is beter dat ik hier blijf, Miss Carruthers, want ik oen overtuigddat zij ik bedoel Mr. en Mrs. Carruthers niet lang te Londen zullen blijven. GijMiss Clara zult dan nog wel een weinig bij Mrs. Stanhope vertoeven niet waar?" „Oneen zeker niethernam Clara met een naïf gezicht. Ik kom met oom en tante knekels, dit alles was er naar ingericht om hem onkenbaar te maken en ongetwijfeld zal hij reeds lang al dat goedje aan kant gedaan hebbet Onwaarschijnlijk ook is 't nietdat zijne bruine gelaatskleur eene gemaakte kleur was. De brieven die men van hem bezit en die men heeft laten litographeeren, zijn blijkbaar met eene verdraaide hand geschreven, en eindelijk kan de hoed, dien men overal zien laatin het huis van de Rue de la Loi opzettelijk gelaten zijn, one de justitie op het dwaalspoor te brengen. Men heeft den koetsier ontdekt die den zoogennamden Vaug han onderscheidene malen gereden heeft. Uit zijne verklaring blijkt dat de geheimzinnige on bekende vergezeld was van eene gesluierde vrouw. Maar wie was die vrouw Haar gelaat heeft men niet gezien. Vau dien kant dus alweer geen aanduiding. Een vreeselijk ongeluk heeft in de staal fabriek van Angleur bij Luik plaatsgehad. Een retorthetwelk ongeveer 5000 kilo gesmolten staal inhoudt, is bij het overgieten in het waterreservoir gesprongen, waardoor 17 w.:rk- lieden vreeselijke brandwonden bekomen hebben. Vijf waren onmiddellijk dood en een viertal verkeert in hoogst zorgwekkenden toestand, terwijl ook de overigen niet buiten gevaar zijn. Bij de Belgische Kamer is ingekomen een brief van den procureur-generaal te Brussel waarin machtiging wordt gevraagd tot gerech telijke vervolging van het lid Olin (liberaal vertegenwoordiger van Brussel) wegens het uit dagen tot een tweegevecht van zijn clericalen collega Coremans welk feit stralbaar is gesteld bij artikel 423 van het strafwetboek. Freycinet heeft de opdracht aai.genomen tot het vormen van een kabinet. Tusschen hem ien Léon Say is overeenstemming bereikt over het economisch programma der n g-ering. Dien tengevolge heeft Say de portefeuille vau finantien aanvaard. Het ministerie zal, zonder onvoorziene omstandigheden aliius samengesteld 'zijn: Fn-y- cinetbiiitenlandsohe zaken en president; Ld >n Say financiën Ferry onderwijs Goblet, bin- iienlandsch.j zaken; Humbertjustitie Billot, terug. Mijn oom schrijft mij dat wij Londen verlaten zullenzoodra de geneesheeren het goed achten." «En zal Mr. Felton ook medekomen Miss Carruthers «Ja en Mr. Dallns ook. Dat verheugt mij zeer, Mrs. Brooks gij kunt er niet meer blijde om zijn." De tranen stonden Clara in de heldere oog^n. Zij droogde ze af en vatte de hand der oude vrouw. «En nu mongt gij mij ook niet langer haten, Mrs. Brooks," ging zij met kinderlijk*n moedwil voort«want wij beiden Mr. George en ik zullen g;ede vrie. den zijn." «U haten. Miss Carruthers! zeide Mrs. Brooks die te oud was om te kunnen blozen doch in wie echter het gevoel om te blozen nog niet verstompt was. «Hoe kunt gij zoo iets denken? Wie zou u kunnen haten «En toch deedt gij het soms, goede, lieve, Mrs. Brooks maar dat is nu geheel voorbij voegde zij er ernstig bij. «Ik ben overtuigd dat wij deze gelukkige verandering aan Mr. Felton te danken hebben. Zoodra ik dien man zagwist ik dat wij van hem veel goeds kon den verwachten. Mijn oom schrijft mij voorts breedvoerigdat men nog geen tijding van der. zoon van Mr. Felton heeft ontvangen. Hebt gij dien zoon nooit gezienMrs. Brooks «Neen Miss Clara. Zelfs heb ik zijn vader niet gekend voordat ik hier kwam, Mr. Arthur is in Amerika geboren." «Er. is hij vroeger nooit in Engeland geweest? Heeft Mrs. Carruthers hem ook nooit gezien «Nooit. Hij beloofde zijn vader, dat zijn eerste reis op liet vaste land naar zijn tante zijn zoumaar hij kwam niet. In elk geval is hij een schandvlek der familieMrs. Carruthers." oorlog Jaurégniberry marine Varroy open bare werken Tirard, koophandel en landbouw; Cochery post en telegraafwezen. In de kam»r heeft Gamb-tta zijn plaat9 als depute aan de linkerzij !e ingenomen. Bij het ontwerp tot verlenging der bestaande trac- taten met 3 maanden vraagt Gambetta verzen ding naar de afdeelingendaar geheel Europa met de tarieven bezig w is en er urgentie bestond om dadelijk te beslissen. De urgentie is aan genomen. Na hervatting der zitting werd een ontwerp aangenomen waarbij de handelstracta- ten verIengd word m tot 31 Maart met bevoegd heid voor de regeering om ze tot 15 Juni te verlengen. Daarna werd de zitting gesloten. De heer Bouzeaudde echthenoot van de bekende zangeres Christine Nilssonis krank zinnig geworden tengevolge van zijne beursspe culaties r.iet uit wanhoop over verliezen, maar uit opgewondenheid over buitengewone winsten. Op den ongtduks4ponrweg de Paris-Lyon Mediterrannée is nu en moord gepleegd. Aan het station Tarascon heeft men iu een coupe tweede klasse het lijk van een rijken handelaar vinden liggen met gespleten schedel er. van al het geld dat hij bij zi'h had beroofd. De mis daad moet tusschen Toignon en Tarascon vol bracht zijn. De moordenaar is waarschijnlijk ontvlucht terwijl de trein nog in gang was. Reeds beginnen de zelfmoorden de Fran- sche «Krach" te volgen. Een bankier te Lvop, die ongelukkig gespecu'eerrl en hij de laatste financieele ramp alie& verloren - had kon daj ,l<-ed maar niet verzetten. Donderdag nacht stond hij heimelijk op en sprong uit de tweede ver dieping van zijn woning, zoodat hij op'een marmeren plaats te land kwam en daar dood bleef. Uit Ierland woei dezer dagen het gerucht over, dat er in het graafschap Clare toebereid selen ontdekt waren tot een opstand op groot»; sch iai. Dit gerucht, dat .1»; regeering besluiten d-ed om terstond nog twee regemeiiten t roepui naar den overkant te zenden blijkt nu naar «Dat zou ik om zijn vader niet wenschen hernam zij. In hare gedachten vervolgde zij «Ar thur Felton is nooit hier govecst. Mrs. Car ruthers heeft hem nog nooit gezien. Emoogen- tilik verbeeldde ik mij, dat het Paul War.l kon gewe-6t zijn." «Ik ben nieuwsgierig, hoe George Dallas mij zal bevallen dacht Clare, toen zij 's namiddags naar huis reed. «Ik ben ook nieuwsgierig, hoe hij over mij denkt. Ik zou haast gelooveii, dat hij wel eenigizins tegen mij is ingenomen ten minste geloof ik zoo ik in zijnt plaats ware dat zulks met mij het geval zijn zou." l)en volgenden dag vertrok Miss Carruthers, door hare kamenier en den lakei Thomas be geleid naar Londen. Mrs. Stanhope haalde haar van den spoorweg af. Thomas werd naar het huis van Sir Thomas Boldero op Ciierham- Place gezonden. In den loop van den namiddag kwam hij naar <le woning van Mrs. Stanhope om Miss Carruthers te spreker». Hij had van Oir. Felton in last om Miss Carrnth *rs te vr»g.*n of zij dezen den volgenden dag in Cher ham-Place koude ontvangen en op welk uur. liet antwoord moest Thomas naar de woning van Mr. Felton overbrengen. «En wanneer zijn de heeren aangekomen?" vraagde Miss Carruthers? Thomas wist dit niet juist, maar hij meende dat zij kort te voren aangekomeu waren. Zij waren beiden nog in hun reiscostuum. Clara liet Mr. Felton zeggendat zij den volgenden dag ten twaalf uur het genoegen heb ben zou lieni in Sir Boldero's huis te ontvangen. Den volgenden morgen met klokslag van twaalf stapte Clare Carruthers uit het rijtuig van Mrs. Stanhope aan het huii van Sir Boldero af. «Mr. Dallas is reeds eenigen tijd bier zeide Thomasdie de jonge dame aan de deur out- «Daily News" verneemt, uit de lucht gpgrepen te zijn. Minister Granville is Zaterdag naar Os- bot ne vertrokken, om de besluiten der jongste kabinetsraden aan de koningin ter teekenii g aan tc bieden. Stafford Northcothe, i'e leider der conser vatieven iu liet lagerhuis, heeft andermaal e* ne zeer dringende uitnoodiging tot zijn pirtijgenoo- ten gericht, om vooral bij de opming der zit— ling tegenwoordig te zijn, daar alsdan de zaak Bradlaugh z.il worden beslist. Niettegenstaande Gladstone's verk aring «lat een tusscheukomst «Ier r« geering ten gunste «Ier Russische Israëlieten op he' oogenblik meer kwaad dan goed zou doen, zal een der geadelde j uien, die in het parlement zitting hebben de baron Harry* de Worms, voorstellen, dat door de regeering een protest worde uitgevaardigd. Dillon, Parncll en andere lersche afge vaardigden, die op dit oogenblik gevangen zitten, zovden voornemens ivezeu hun mandaat neder te leggen, oplat hunne opvolgers iu staat inn- en wezen aan den parlementairen arbeid deel te nemen. Uit Dublin m ld» men een nieuw failliet met een passief van 200,000 pond sterling. Men vreest dat nog andere zullen volgen. Volg-as berichten uit Londen heeft zich daar ectie maatschappij gevormd, die ten doel heeft den eersten spoorw*g in West-Afrika te leggen. De lijn moet lonpen van de goudkust naar het Eognlsche mijudistrict Wassan en de naburige Eigdsche koloni.-n. Met de e?r9te boot zal een ingenieur vertrekken om de noodi- ge opmetingm voor den spoorweg te maken die daar, met het oog op den handel in palm olie, guttapercha enz. een dringende behoefte is geworden. De snelste overtocht tusschen Amerika en Europa (New York en Qneenstown) is onlangs volbraeht door de Servia, vau de Cunard-maat- schappij, in den tot dusver ongeëveuftaul korten tijd van zeven «lagen, zevtn uren en veertig mi nuten («werkelijken" tijd, wel te verstaan). Binnen een gering aantal jaren is de duur ving. «Mr. Dallas!" zeide Clara, terwijl zij een oogenblik bleef staan «is Mr. Felton niet ge komen «Hij zal dadelijk weder hier zijn, mejuffrouw. Hij kwam met Mr. Dalles doch is nog voor een oog. nhlik heeng-gaan. Ik heb Mr. Dallas m de bibliotheek gelaten miss." Clara gevoelde zich niet op haar ge rak. Zij wenschte dat Mrs. Stanhope bij haar was zij wenschte dat Mr. Felton gebleven was tot zij zoude gekomen zijn of dat hij zijn neef met zich genomen had. i Iet was zoo ongepast zich aan Goorge Dallas die haar geheel vreemd en wien zij even vreemd was voor te stellen. Zij aarzelde. Wat moest zij doen Z mi het niet het verstandigst zijn naar de receptiekamer tc gaan en Mr. Dailas iu de bibliotheek te laten wachten tot Mr. Felton teruggekomen zou zijn? Maar was dat wel de immmcudstc wijze om deu zoon van Mrs. Carruthers te ontvangen? De ramen der bibliotheek zagen op de straat uit. Hij had haar waarschijnlijk zien komen en hare stem gehoord. Was het niet beleedigend zoo zij hem liet wachten. Clara aarzelde niet langer. Zij ging door de vestibule, opende de deur «Ier bibliotheek en zag daar een man voor liet. v<*ii9ter staan. Zij sloot de deur eu naderde hein cenige schreden. «Mr. Dallas, het verheugt mij u te ontmoeten!" zeide zij met hare liefelijke aangename slem welke eene barer voornaamste bekoorlijkheden uitmaakte. Bij deze woorden keerde de aangesprokene zich om en Clara bevond zich tegenovt^r Paul Ward. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1