BINNENLAND. Duitschland. Griekenland. Rusland. Oostenrijk. Egypte. Amerika. Italië. der reis van de Oude naer de Nieuwe wereld al bijna tot op de helft ingekort. Toch meenen de deskundigen dat ook hiermede da uiterste grens van stoomvaartsnelheid nog niet bereikt is. Een nog nooit gekende mist hing Donder dagavond boven Londen en gaf aanleiding tot menig ongeluk. Zoo stoomden twee treinen in vollen gang tegen elkander, waardoor verschei dene wagens vernield, een arbeider en een meisje gedood en twintig personen zwaar gekwetst zijn. De verwarring moet onbeschrijfelijk geweest zijn en bet duurde lang, voor men de doodeu en gekwetsten van onder de wagens gehaald had, want ondanks alle licut bleef de mist de baas. Hij was zelfs zoo dik, dat de machinist ver klaarde dat hij den schoorsteen van zijn eigen machine niet had kunnen zien. In den schouwburg te Limerich ontstond dezer dagen eon paniek door een brandgeroep, aangeheven wegens het vallen van de gaspijp der voetlichten. Sommigen van de toeschouwers in de volle zaal drongen naar de uitgangen, een paar vrouwen vielen flauw, maar het grootste gedeelte van het publiek bleef kalm; er hadden dan ook volstrekt seen ongelukken plaats en de gaspijp was binnen weinige ooger.blikken weder in orcle. Geheel anders gedroeg zich het publiek in vergadering ter beraadslaging over hervorming der landwet, te Bloerasbuiry gehouden. Ook daar ontstond paniek tengevolge van een valsch brandalarm. In plaats van zich bedaard te houden drongen hi^r allen naar den uitgang en in het gedrang werden verscheiden personen waaronder een paar zeer ernstig gekwetst. Rassam, de bekende ontdekker van Assy- rische oudheden, beweert niet ver van Bagdad, bij het diep graven in de ruïnen van eeu oude, tot dr.sver onbe' ende stad in een woeste streek, een schoon gebouw met talrijke opschriften te hebben gevonden. In een van de vijf kamers van dat gebouw vond hij een vloer van asphalt. Onder dien vloer vond men een gewelf ook met vele op schriften, eu deze zouden naar de meening van Rassara de «belangrijkste en oudste vondst van de wereld zijn In overeenstemming met de Assyriologen van het Britsch museum schrijft hij die toe aan niemand minder dan aan Noach, die daar de geredde antcdiluviaansche opschriften zou hebben begraven. Men heeft een duizendtal beschreven tafels gevonden, die allo naar Engeland gebracht zul len worden. Men zal er dus te zijner tijd wel meer van hooren. waarin hij zich beklaagt over de al te ijverige katholieke dagbladen die de zaak van het katholicisme willende verdedigen de gematigd heid de gezellin van alle deugden, uit het oog verliezen. Geen verstandig manschrijft hij zal de heftige taalof de boosaardige aantij gingen of wat ook in roekeloosheid afwijkt van den eerbied en de zachtmoedigheid jegens de personen goedkeuren. In de eerste plaats moet het karakter der bisschoppen heilig zijn voor de katholieke schrijvers. Bijzondere personen rao- g n zich niet gerechtigd achten hetgeen de bis schoppen als zoodanig besloten hebben, ter toetse te brengen. Hieruit toch zou eene groote wan orde en eene onduldbare verwarring ontstaan. En die eerbied waaraan niemand mag te kort doen, moet vooral in acht. genomen worden door de redacteurs der katholieke dagbladen. Zij moeten er het voorbeeld van gevenwant de dagbladen zijn van niet weinig invloed op de meening eu «le zeden der menigte. Leo XLII geeft aan 't slot van zijn brief den wensch te kennen dat de jaugd doordrongen worde van de leer van den heiligen Thomas die altijd weldadig heeft gewerkt ter be strijding der dwaalbegrippen welke zooveel nadeel in de maatschappij teweeg gebracht hebben. Waalwijk, 1 Februari 1882. Door de Noordbrabantsche maatschappij van Landbouw, gevestigd te Tilburg, is een adres gezonden aan de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, aan de Hollandsche- Rijn- Ouster- Centraal- Z. O.- Boxtel-Wezel en Gr. Central Beige Spw. maatsch., waarbij zij te kennen geeft dat door de stadsreiniging te Am sterdam verkrijgbaar gestelde meststoffen van groote waarde zijn voor de zandstreken in deze provincie, doeh dat, alhoewel zij voor geringe som verkrijgbaar zijn, de transportko:ten een groote hinderpaal zijn, omdat onze streken het voordeel missen, met Amsterdam door een wa terweg te zijn verbonden en het vervoer dus per spoor moet geschieden, om welke redenen zij op aandrang van landbouwers zich tot gemelde maatschappijen wendt, met verzoek de vracht voor het vervoer der mestspecien bij een speci aal tarief met 50 pet. te verminderen. Een nieuw staaltje van wijnvervalsching op groote schaal. De wijnhandelaar Herbsterte Salzburg in Baden is door de rechtbank te Freiburg veroordeeld omdat hij 300 hectoliters wijn zoodanig met andere bestanddeelen had vermengd (lat hij 52,000 hectoliters van dat fabrikaat had verkochten wel alles onder den naam van echten wijn. Tot de door hem ge bezigde bestanddeelen behoorde ook wat tot nog toe niet het geval scheen te zijn geweest cene zeer groote hoeveelheid zout. Hij had zijn mengsel afgeleverd tot verschillende prijzen van 45 tot 80 mark per hectoliterofschoon het hoogstens eene waarde van 14 a 15 mark had. Het vonnis luidde500 mark boete en twee maanden gevangenisstraf. In den schouwburg St. Giovani te Parma barstte voor eenige dagen op het tooueel brand uit. Het gezicht der opstijgende vlam veroor zaakte zulk een paniek onder de toeschouwers dat zij allen onmiddellijk naar de uitgangen drongen die weldra versperd waren. De brand werd spoedig gebluschtmaar reeds hadden verscheidene personen kneuzingen bekomen. Er zou een complot ontdekt zijn tegen het leven van Koning George van Griekenland. Men zou Z. M. hebben willen vermoorden op een voorgenomen spoorwegreis van Athene naar den Piraeuseen van de havens der hoofdstad. Onderscheidene personen moeten reeds in hech tenis zijn genomen. Uit Sarajevo meldt de kommandant-generaal: Op 23 dezer heeft een kort gevecht zonder ver liezen plaats gehad ten zuiden van Kraiselich tusschen een uit Kalinovic gezonden compagnie en 150 opstandelingen die zuidwestelijk aftrok ken. Op 24 Januari trok een kleine troep uit Kalinovic voor een bende var. naar beweerd wordt 700 opstandelingen naar Foteha. Den 25sten wilden de opstandelingen Rangenkula bezetten om Gorezda van Serajevo af te om singelen doch daartegen werden maatregelen genomen. Den 26sten werd gemeld dat 500 opstandelingen bij Paorice aan de Drina met platboomde vaartuigen naar den rechteroever der rievier overstaken om Fo cha bij nacht te be dreigen. Op 23 dezer besloten 200 opstande lingen van Kula uit een verkenningspatrouille naar den Vrabacberg te zenden en des avonds beproefden 150 hunner een aanval op Konjitza, doch zij werden teruggeworpen. Den 24sten trok een bende gewapenden die bij Lugten oosten var Jeblanitza, zich vertoonde, zonder gevecht voor een militaire patrouille naar Reeica terug. Benden die den 25sten des avonds op de hoogsten ten N.-O. van Konjitza verschenen werden door zes compagniën van het negende regiment over den Vrabecberg teruggedrongen en tot Borke vervolgd van waar men bij Gla- ticevoSpeta en Cnlaze 30 kampvuren ontdekte. Djn 26 sten keerden de soldaten te Konjitza terug. In de delegatie diende Kalnoky een ont werp in voor buitengewone uitgaven voor het leger, tot een bedrag van acht millioenten behoeve der militaire maatregelen om de bewe ging in het ztdden der monarchie en in het be zette gebied te onderdrukken. Het ontwerp werd naar een commissie verzouden. Een werkelijk tragisch voorval heeft onlangs in Samaraeen van de bloeiendste steden in het gebied van de Wolgaplaats gehad. In een van de kerken predikte de aartspriester over keizer en volk en over den moord, op Alexander II gepleegd. Het opgewonden volk verliet de kerkschreeuwendedat het zich zou wreken. Allen, die Europeesche kleederen droegen, werden mishandeld. Het nihilisten-comité aldaar besloot 's nachts daaropdat de aanstokerde aarts priester, zou gedood wotden. Het lot viel op een 19 jarig meisjedat pas tot de partij was toegetreden. Het meisje verbleektedoor den uitslag der loting, maar zeide dadelijk, dat hel comité tevreden zou zijn. Twee dagen daarna werd de pope gewekt door een schot, dat uit de kamer van zijne dochter kwam. Zij had verkozen liever zich zelve dan. haren vader om te brengen. Zij heeft de namen van de mede-samengezworenen niet bekend gemaakt. Petersburg30 Januari. Bij de heden ge houden trekking van de 1872er premieleening is de hoofdprijs 200,000 roebels op een aandeel te Amsterdam gevallen. In een lange samenkomst gisteren avond tus schen Cherif er. een deputatie van 7 leden uit de kamer van notabelen is een verstandhouding verkregen over 48 der 52 clausules van het nieuw ontworpen reglement. Betrekkelijk het budget is Cherif door de deputatie gemachtigd onder handelingen met Frankrijk en Engeland te openen. Koning Johannes van Abessenië zou met 1500 man Egypte?. zuidgrens bestoken, eene lastige omstandigheid nu de regeering het juist met de notabelen te kwaad heeft en men met eene Fransch-Engelsche interventie bedreigd wordt. Door de consuls van beide mogendheden is aan Cherif-pacha te kennen gegeven dat in het tegenwoordig regeeringsstelsel geene verandering mag plaats hebben zonder hunne toestemming. Zij wachten dusbij eventueele voorstellingen tot wijzigingmededeeling daarvan aan hunne regeeringen. De paus heeft aan de bisschoppen vau Mi laan Turijn en Veroelli een brief gelicht Tijdens het requisitoir van het openbaar mi nisterie heeftgelijk thans blijkt Guiteau zich weer op de meest ergerlijke wijze aangesteld. Vooral scheen hij het den heer Porte kwalijk te nemen dat deze Wilkes Booth, den moorde naar van Lincoln een vaderlander noemde vergeleken bij d«n laffen moordenaar van Garfield. ,urgll,5 ¥rtl In tien minuten was de jury het reeds eens. G adresseerde Het publiek begroette het «schuldig 1" met toe juichingen en jouwde Guiteau uit, die schreeuwde, dat «God deze schanddaad wreken zou." Een telegrafische dépêche van Trescott aan Freilinghuijsen deelt mededat Chili de goede diensten der Unie aanneemten een sa menkomst van Trescott met elk voorloopig be stuur van Peru behalve dat van Calderon zal vergemakkelijken. De vredesvoorwaarden van Chili's zijde zijn onvoorwaardelijke afstand van het district van Tarapaca aan Chili, dat Arica bezet zal houden zoo de oorlogschatting niet betaald wordtafstand van Aricaterwijl Chili dan tevens de guanolagen van Lebos zal nemen. Als Peru de voorwaarden weigert, zal Chili elk nieuw aanbod van vriendschappelijke tusschenkorast van de zijde der Unie afwyzeD. De voorschriften van het konii.klijk besluit betreffende art. 6 en 10 der wet op ded post pakkettendienst zijn van den volgenden inhoud Art. 1. Door de afzenders kan tegen betaling van een recht, boven het gewone port, eene bespoedigde bestelling van de pakketten worden verlangd. Onder bespoedigde bestelling is te verstaan onmiddellijke en afzonderlijke bestelling na aankomst ter plaatse van bestemming. Het recht bedraagt 25 cent, wanneer de localiteit, waar de geadresseerde woonttot den gewonen kring der bestelling van een postkantoor behoort. Indien de localiteit echter niet tot den recht- streekschen bestellingskring van een postkantoor behoort wordt voor eiken afstand van 2.5 kilo meter waarover de bestelling geschieden moet, of voor elk gedeelte van 2.5 kilometereen recht van vijf en twintig cent geheven. Dit recht wordt eventueel vermeerderd met de veer gelden of dergelijke buitengewone onkosten die op de bestelling vallen. Het rechtin dit artikel vermeld, wordt door den afzender bij vooruitbetaling voldaan. Dit is mede het geval ten aanzien der veergelden of andere buitengewone onkosten. Is het bedrag van die buitengewone onkosten op het afzen- dingskantoor niet bekenddan wordt onder voorbehoud van latere afrekeningdoor den af zender daarvan eene voldoende som op dat kantoor gestort. Art. 2. Van de verzending met de pakket- post zijn uitgesloten a pakketten waarvan de inhoud 25 kubieke decimeter te boven gaatof welke op een hunuer vlakken een grooterr af meting dan 80 centimeter hebbenb. levende dieren c. voorwerpen of zelfstandigheden die aan ontploffing of zelfontbranding blootstaan of op eenigerhande wijze gevaar kunnen opleveren. Art. 3. Al wat met de pakketpost wordt verzonden en aan breken of ander letsel onder hevig ismoet zorgvuldig worden ingepakt teneinde zoowel de voorwerpen zelve, die in het pakket gesloten zijn gedurende het vervoer voor schade te vrijwaren als om te voorkomen, dat aan andere pakketten door lekken als anderszins schade wordt toegebracht.. Vloeistoffen in kruiken of flesschen en in 't algemeen licht breekban- voorwerpen moeten in manden of op andere wijze goed ingepakt zijn. Art. 4. Bij verzending van voorwerpen met aangegeven waarde in doozen of kisten, moeten deze behoorlijk dicht gemaakt zijn en voorts toegebondendoor middel van een kruistouw zonder knoopen en van zegels in lak of lood, in voldoend aantalvoorzien om te voorkomen, dat de doos of het kistjezander de zegels te schenden, geopend wordt. Geschiedt de ver zending in een omslag van papierlinnen of dergelijke stof, dan wordt mede verzegeling vereischtop den voet als bij het vorig lid is bepaald. Als zegels mogen alle.en stempels wor den gebezigddie van een geslachtswapen naamcijfer of ander merk van den afzender voorzien zijn. Art. 5. Elk pakket moet met een duidelijk adres worden voorzien. Bovendien is door den afzender bij elk pakket te voegen eene adreskaart, volgens eeu door den minister van waterstaat, handel en nijverheid vast te stellen model. De adreskaarten zijn tegen betaling van een hal ven cent voor twee stuks aan alle kantoren der posterijen verkrijgbaar. Op die kaart moe* onder anderen nauwkeurig worden vermeld, waaruit het pakket bestaat. Zij kan tevens voor schrifte lijke, den inhoud van het pakket betreffende, mededeelingen worden gebezigd. Art. 6. De postbeambten zijn bevoegd, bij het ter post bezorgen der pakkettenvan de afzenders te verlangen dat zij hun gelegenheid gevenzoo noodig door het open maken der pakketten zich te overtuigen dat er iu strijd met het bepaalde bij art. 2 der wet geene samen voeging van pakketten voor meer dan een ge- heeft plaats gehad en dat daarin geene voorwerpen zijn geslotenwaarvan de verzending met de pakketpost verboden is. In dien de afzender bezwaar maakt aan dat verlan gen te voldoenkan de verzending van het pakket worden geweigerd. Art. 7. Aan den afzender van een pakket wordtdesverlangendetegen vooruitbetaling van een recht van vijf cent een bewijs van ontvang uitgereikt. Wegens de pakketten met aangegeven waarde wordt dat bewijs aan den afzender kosteloos ter hand gesttdd. Tegen voor uitbetaling van een recht als vorenkan de afzender van een pakketmet of zonder aange geven waarde mede verlangen dat hem door tusschenkomst der postadministratie bericht van den goeden ontvang door den geadresseerde worde gegeven. Art. 8. De afgifte der pakketten aan de geadresseerden gesehiedt tegen ontvangbewijs op de adreskaart, bij art. 5 vermeld. Die kaart blijf* onder de postadministratieberusten be houdensdat de strook schriftelijke mededeelingen bevattendedoor den geadresseerde daarvan afgescheiden en door hem behouden kan worden. Art. 9. Wanneer de geadresseerde van een pakket onbekend isof de aanneming daarvan weigert, wordt dit aar. den afzender medege deeld, met uitnoodiging binnen tien dagen op te geven welke bestemming hij verlangt dat aan het pakket gege»en wordt. Indien hij aan die uitnoodiging niet voldoetwordt het pakket aan hem teruggezonden. Art. 10. Voor de terugzending van een pak ket aan den afz :nderalsmede voor elke ver zending aan een nader adres, is opnieuw het bij art. 2 der wet van 21 Juni 1881 (Staatsblad uo 70) vastgestelde port verschuldigd. De minis ter van waterstaat, handel en nijverheid is echter oevoegd om zoo daartoe bepaalde reden bestaat, kwijtschelding van dat port te verleenen. Het bij art. 3 dier wet bepaalde recht wordt echter ie voor een tweede maal geheven. Art. 11. Alle onbestelbare of geweigerde pakketten dieingevolge art. 9 hiervoren, niet aan de afzenders zijn kunnen worden uitgereikt <>f door deze geweigerd zijn worden gedurende zes maanden bewaard. Na verloop van dien lermijn worden zij in de Staatscourant aange kondigd. Indien zij eene maand na deze af kondiging niet zijn opgevraagd wordt tot den verkoop overgegaan op de wijze door den minister van waterstaat, handel en nijverheid te bepalen. Pakketten als voren, waarvan de inhoud aan bederf onderhevig is, kunnen door de postbe ambten aanstonds op de best mogelijke wijze worden verkocht. De opbrengst van der. verkoop wordt in de hierboven vermelde gevallen, na aftrek van alle kostenin de consignatiekas gestort. Up verzoek van de Nederlandsche regeering is te Ljnden aangehouden en is de uitlevering aan de justitie daar te lande gevraagd van dr. E. N. G., die in den afgeloopen zomer geruiraeu tijd te 's Gravenhage vertoefdeom zooals hij verzekerde en ork herhaaldelijk toonde, propa ganda te maken voor de sociaal-revolutionaire beweging. Later is aan het licht gekomen, dat de roode mantel slechts gebruikt werd om heel andere beginselen te bedekken. Kort na zijne afreis uit Nederland toch is gebleken dat dr. G.» onder de valsche namen van Wijprecht en Steinmannquasi een pak huis van koloniale waren te Rotterdam gevestigd had welke onderneming te doel had om tegen vooruitbetaling door middel van een postwissel handelsartikelen zooals thee koffie suiker boter enz. af te leveren. Verschillende buiten- landsche neringdoenden voornamleijk Duitsche, verlokt door den buitengewoon lagen prijs waar voor de goederen in advertentiën werden aan geboden zonden het geld vooruit aan den koopman Wijprecht te Rotterdam in de hoop binnen enkele dagen de reeds betaalde artikelen aan het adres te zullen ontvangen. Na de afzending der sommen vernamen zij echter niets meer, zoodat men tot de zekerheid kwam het slachtoffer van een sluwen bedrieger te zijn geworden. Aangezien deze oplichterijen hier te lande gepleegd zijn zal de verdachte voor den Ne- derlandschen rechter moeten terechtstaan. Uit Hellevoetsluis deelt men ons mede dat door Z. M. den Koning eene som van f700 geschonken is ter verdeeling onder de beman ning van het stoomschip Zeemeeuw voor redding van het op de kribben gestrande Zweedsche barkschip Solid. Op initiatief van de maatschappij tot Exploi tatie van staatsspoorwegen zijn met de verschil lende daarbij betrokken spoorwegmaatschappijen onderhal delingen aangeknooptom met den aanstaanden zomerdienst in de nachttreinen tus schen Amsterdam en Parijs slaapwagens te laten loopen. Naar wij vernemen bestaat er alle kans, dat deze voor het publiek zoo belangrijke maatregel zal worden aangenomen. (U. D De heer J. A. baron Van Harden broek te Utrecht is door de maatschappij tot exploi tatie van staatsspoorwegen benoemd tot haren algemeenen agent voor vee vervoer. De diensturen van het op 1 Februari a. s. te openenen Rijks-telegraafkantoor te Waspik zijn thans geregeld als volgtop werkdagen van 8 tot 12 ure voor en van 2 tot 4 en 6 tot 8 ure namiddags op Zon- en fe^atdugen van 8 tot 12 ure voormiddags. Door een aantal belanghebbende ingezete nen der gemeente Drunen is een adres ingezonden aan den minister vau waterstaat, waarin zij te kennen geven dat het verkeer met rij- en voertuigen over den ontworpen overweg van den spoorweg Zwa- luwe's Bosch over den rijks-dijk aan den Baardwijkschen overlaatdoor de ophooging welke aan dien dijk plaats heeftsteeds eene moeielijkheid voor hen zal blijven dat, indien een ondeiweg langs de Oost- of binnenzijde van dien dijk werd daargesteld, over den zoogenaaraden molenwegmet een oprit of stoep over denzelvenin aansluiting met het reeds verlengde gedeelte rijksweg in den overlaat, de moeilijkheid geheel zou worden weggenomen; dat door het daarstellen van dien onderweg niet al een adressanten maar ook de bewoners der aangrenzende gemeenten zouden worden ge baat en de veiligheid van het verkeer er veel bij zou winnen daar over dat punt iu den na zomer dagelijks veel vee naar de weide gedreven wordt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2