li/Ir, Steenhouwer, - 's-t EEN HUIS -A.. o\:bi:£t:k:, 17 heet. Hooi-, Wei-en Bouwland, -A_. er. ■Biisric, SU,III E IUSPILLH Waalwijk alleen bij J, Kuiten, De Firma RUBBENS COMP, van JULIUS GUIMAN voor linnen en gebreid werk voor naaisters, Huidenberichten. Lederberichten. Schoorsteenmantels Te huur gevraagd Bericht van Inzet de echte KNOOPSGATENMACHINES LAATSTE BERICHTEN Handelsberichten. Fabriek en Magazijn MARMEREN >ADVERTENTIEMÊ EINDHOVEN. Willem Adr. Al. Brokken, Hermina Arnolda Arts, tegen Mei met pakhuis of zolders, te Waal wijkgunstig gelegen voor vervoer per boot of tram. DE NOTARIS op Vrijdag 3 Februari 1882, Publiek Verpachten voor den tijd van 4 jaren: onder Waalwijk, Baard w jk euBssoijen Notaris te Waalwijkzal voor de erfgenamen van Adr. van Hui ten te Huur da: ijk op Maandag 6 Februari 1882, des avonds ure ter herberge van Jac. van Woensel te Baard wijk Finaai verkoopen onder Baardwijk. Een -perceel hooiland in de Vrnjt sectie A. Nummer 176 groot 71 aren 50 centiaren Ingezet en gehoogd op 900. Een perceel bouwland over de le Zeine sectie C No. 293 groot 1 hectare 1 are 70 centiaren Ingezet en gehoogd, op i 1200 (SCHREUDERS PILLEN) llensdenErven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de. bekende Depöls. Men wachte zich voor na maaksels. berichten hunne geëerde afnemers, dat bij hen (JANSEN) voor H.H. Schoenmakers te bekomen zijn, zoomede die Bovengenoemde machine JANSEN, door ons afgeleverd en die in alle opzichten naar wcnsch voldoet, is in werking te bezichtigen bij don heer J. VAN BLADEL en bij B. 11ENDÜ1KS, Mécaniciën. dat adressanten om opgeme'de redenen den minister dringend verzoeken om door het daar- stellen van een onderweg en de veiligheid te bevorderen en de moeielijke passage te voorkomen hetgeen gemakkelijk kan geschieden daar me de uitvoering der werken ten behoeve van het spoor binnendijks nog geen begin is gemaakt. Naar wij vernemen zijn de besturen der na burige gemeenten verzocht dit adres te steunen Doi d rdag avon-l heeft teAms'erdam een ernstig ongeluk plaats gehad nabij het station Toen trein 31die 9.15|naar Rotterdam ver trekt pas van het station was afgereden, legde zich een welgekleed heernaar men zegt uit Arnhem met het hoofd op de rails, zoodet d trein over hem heen reed en hij onmiddellijk een lijk wa9. Bij onderzoek bleek, dat hij een brief in zijn zak had, waarin hij zijn wensch te kennen gaf dat zijn lijk in Amsterdam begraven en niet naar zijn huis overgebracht zou worden Nader verneemt men dat de ongelukkige was zekere M2e klerk aan het station van de Rijnspoor te Arnhem Financieele moeielijk- heden schijnen de reden tot deze wanhopige daad te zijn. Hij was weduwnaar en laat twoe kinderen na. Een vreeselijk ongeluk had Zaterdagavond te Amsterdam plaats. Een drietal werklieden steken onder het naar huis gaan de Czaarpeter- straat over waarop de rails van een spoorweg liggen. Nu wilde het toeval datjuist terwijl zij die straat overstakeneen trein aankwam. Een der manschappen had de tegenwoordigheid van geest zich achterover te werpen, zoodat hij er met den schrik afkwam. Den tweede werd de arm uitgerukt terwijl bij den derden ongelukkige het lichaam middendoor gereden werd. Deze laatste was de zoon van een der nog vermiste schipbreukelingen van de koning der Nederlanden en verdiende voor zijn moeder het brood. Die omstandigheid maakt het ongeluk nog droeviger. De andereen stokeris in het Binnengast huis gebrachtwaar zijn arm is afgezet. De toestand van den lijder is op bet ooganblik niet onbevredigend, Aan den Dieskant onder ne gemeente Erapel heeft eene hevige brand gewoed waar door een huis gedeeltelijk werd in de asch gelegd. Bijna alle meubelen en landbouwge reedschappen zijn verbrand, terwij de schade aan vischtuig mede aanzienlijk is* Alleen het ge bouw was verzekerd. Men vermoedt dat de brand in den schoorsteen is ontstaan. Te 's Hertogenbosch heeft een treurig ongeval plaats gehad. Door het omvallen eener petroleumlamp wernen eene vrouw en een kind van vijf weken dermate verwond dat zij naar het ziekenhuis-gasthuis moesten worden over gebracht. Men vreest voor het leven der onge- lukkigen. Te Maasticht zijn twee werklieden in het zijkanaal naar Luik gevallen met het gevolg, dat een hunner levenloos daaruit werd opgehaald. Misbruik van sterken drank schijnt aan dit ongeval niet vreemd te zijn geweest. In den laatsten tijd hebben te Breda vele iubraken bij nacht plaats gehad. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is o. a, op het kantoor der gemeente-reiniging ingebroken doch, dank zij de tijdigs ontdekkingwerd er niets ont vreemd. Eenige dagen geleden drong men in een huis en ontvreemdde uit een voorkamer eenige kleedingstuKken die echter in de gang werden achtergelaten toen de vrouw en (ie dochter des huizes gerucht hoorende den dief nazaten. De indringer bleef onbekend. Ook de bedrijvers van den schoenendiefstal zijn nog onbekend. Vrijdag nacht is te Delfshaven ingebroken in een kantoor op de Schans door een tuin van de v oning gescheiden. Door een jaloezie op te lichten en een raam open te schuiven viel het nachtelijk bedrijf zeer licht. De sloten van lessenaars en kasten waren geforceerden drie zakjes gevuld met cententot een geza- bedrag van f 13,50 verdwenen. Verder was er gelukkig geen geld te vinden, en moest m*n zich overigens vergenoegen met voorwerpen v.u» weinig waarde. Op den weg naar Schiedam werd een opengebroken kistje gevonden, waarin zich een weegtoestel bevond voor den dief blijk baar van geen waarde. Een heerdie dezer dagen met zijn hond des avonds te Rotterdam de laan van Nieuw Oosteinde passeerdewerd door een man aan gesproken die hem om een sigaar verzocht. De heer wilde juist aan dat verzoek voldoen, toen zij hond plotseling den ander naar de keel vloog, maar tegelijkertijd tan den aangevallene eee messteek in den hals ontving. Uit dezen zoo snel tojgebrachten steek meent men het vermoeden te moeten putten dat de 8igarenliefhebber een open mes in de hand hield, toen hij zich tot den heer wendde, en de hond, dit bemerkendewellicht zijn baas het leven gered heeft. Dagblad.) Men meldt uit Ven ray van 28 Januari Op de Smaktin deze gemeente, viel gisteren een huismoederbezig met 't schoonmaken van darmen, te water. Wel daagden er redders op, doch deze nauwgezette lieden zouden zich niet vermeten meer te doen dan de vrouw op den kant te trekken om zein weerwil van haar bewusteloozen toestand bij dit vriezend weder, op de traditioneele wijze tot nader order aan haar lot over te later». Nadat de vronw daar misschien een paar uren den doodstrijd gestreden hadkwam toevallig een heer in de buurt, die het verkleumde lichaam in huis liet brengen ten einde nog de uiterste redmiddel te beproeven. Helaas 1 slechts kon de dood geconstateerd worden. Sedert in den Haag de sergeanten S. en v. Z. de plaat gepoetst hebben en niets meer van zich lieten hooren schijnen de militairen allen wel van zin te zijn heen te willen gaan. Sedert veertien dagen wordt de „groene jager" K. ver mist terwijl voor 8 dagen de grenadier v. d. V. ook op den loop is gegaan. Parijs, 31 Januari. Het Journal Ofliciel be vat de namen der nieuwe ministers. Eeredienst is met binnenlandsche zaken verbonden land bouw en koophandel blijven gescheiden Mahy is minister van landouwoverigens zijn de namen reeds vroeger opgegeven. Tot onder-secretarissen van staat (vice-mini ster) zijn benoemd bij binnenlandsche zaken Develle bij justitie Varambon bij Marine Berlet en bij openbare werken Rousseau. AMSTERDAM 31 Januari. Bericht van de makelaars Brouwer, Ancher Dordregter. Verkoop bij inschrijving op 7 Februari 1882, namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 7e afdeeling. Per „Almora." No 27. 11 Batavia runder 5l/6 k. Tax. 63/64 28. 486 29. 62 30. 261 buffel 102/5 k. 10*/6 k. k. 31. 296 Batavia 2/3 Cheri- bonaard buffel ca. 82/5 k. 32. 27 Batavia-aard do 41/8 k. Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Almora." 33. 168 Batavia en Balaviaaard buffel 101/s k. 55/56 54/55 48/49 43/44 45/46 45/46 Voorraad op 30 Januari 18S2. PESSERS. Licht en zwaar zoolleder, paarden- halzen en gr. overleder. Gebr. KEUNEN. Zwaai zoolleder 40 p., dito 34 p, gr. zuigers 5 a 51 /2 p. VERHAGEN. Gez. B.Avres 38 a 42 p., dito 33 a 34 p., dr. B.Avres 35 p., buffels 35 p., pnardenleder. ANT. KERSSEM A KERS-S 1MONIS. Gez. B.A. 45 a 50 pdito 35 a 40 p. GLAUDEMANS. Paardenleder, stuiten en haar. WOENSEL. M. II. VALENS. 100 kaaphuidjes in het vet 8 p., 30 getouwde Java's 9 p. VOSTERS. 70 B. Ayres 35 a 37 p. GESTEL. P. v. d. LAAK. 50 Java's in 't smeer 7 a 8 p., gezouten paardenhalzen in 't smeer en getouwd. P. J. VAN LU1JTELAAR. Gezouten B.Ayres 32 a. 36 p., puike Javas ronde nerf 8 a 11 p.. grauw Java's 6 a 8 p. M. KUIJTEN. 100 paardenhalzen in 't smeer en getouwd 100 stuiten 25 overleers ronde nerf 5 p., 50 binnen zool leers. Looiersbeurs den eersten Dinsdag van elke maand bij den heer v. d. LEEDEN stations koffiehuis, alwaar ook steeds het voorraadboek ligt. ROTTERDAM 30 Januari. Tarwe. De aanvoer van witte inlandsche was wederom niet groot, doch de kooplust ook ge ring, zoodat vorige prijzen slechts voor een ge deelte en dan nog niet ten volle te bedingen waren; jarige komt weinig meer voor. Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Over maassche de beste f 11.75 a 12.75; dito goede f 10.00 a 11.50dito mindere f7 75 a 9.75. Jarige dito, de beste f 10.25 13.25; dito min dere fO.PO a 00,00. Rogge. Voor nieuMe inlandsche, die wat rui mer was toegevoerdbestond weinig vraag en vorige prijzen niet ten volle te bedingen. Nieuwe Vlaams., Zeeuwsche en Overm.de beste f8.20 a 8.60 dito mindere f6.50 a 8.10. Gerst. Van inlandsche winter en zomer was de aanvoer niet groot, die tot nagenoeg vorige prij zen opruimde. Nieuwe Zeeuwsche, Flakk. en Overmaasche Winter; de beste f 7.00 7.50; mindere f5.25 6.80: Zomer de beste i'6.2ü a 6.60 mindere f5.00 h 6.00. Haver flauw als voren. Inlandsche dikke van f3.00 A 5.00, dito lange van f2.20 a 4.50. Paardenboonen beste f7.50 A 7,80; mindere f6.00 a 7.50. Duivenboonen, ofschoon onveranderd, konden toch niet ter volle vorige prijzen opbrengen. De beste f 7.80 a 8.20 mindere f 7 a 7.70. Bruineboonen. De beste partijtjes f 10.50 A 11 50 goede en mindere f8,25 A 10.25 Wittebnonen. De beste partijtjes f 11,00 a 12.50; de mindere en geringe 1*9.00 a 10.75. Voor blauwe erwten was wederom weinig be geerte en konden de prijzen zich nauwelijks staan de houden. Walchersche en puike Zeewsclie f9 50 A flO.OO Zeeuwsche, Flakkeeeche en Overmaassche f8.75 a 9.25; dito mindere f7 a 8.50. Van Lijnzaad is niets genoteerd. Hennepzaad van f7.5Ó& 8.50 Kanariezaad 00 ct. hooger. Het 'beste f 9.75 h 10.50; minder f8.50 a 9.50. ROTTERDAM30 Januari. Beestenmarkt. Aangevoerd: paard 0, rundei" ren 210, vettegraskalv. 14, nuchtere kalveren 9. schapen ol lammeren 149 varkens 273 biggen 000, bokken of geiten 1. De bestede prijzen liepen als volgt Runderen le kw. 00 a 00 ct2de kw. 00 a 00 ct. 3e kw. 49 a 00 ct. Kalveren: le kw. 000 a00 ct.2de kw. 00 a ct.3de 00 kw. a 00 ct. Schapen le kw. 00 a 09 ct., 2e kw. 00 AOOct. 3de kw. 00 a 00 ct. Lammeren: le kw. 00 a 00 ct., 2e kw. 00 a ct. 3de kw. 00 a ct. Varkens: le kw. 30 a 31 ct., 2e kw. 28 a29 ct 3e kw. 25 a 25 ct. Anrdappellen. Spnische jammeo f3.h 3.50, Hamburgers f2,90 a 3.Saksische jam men f2,SO a 2,90, Duitfche roode 1*1,50 2— Zeeuwsche poters tl.ij 1.30 alles per hectol. Vlas. Op het land was de vraag vrij goed en de omzet nog al belangrijk. Heden bestond d aanvoer uit ongeveer 51000 steen, waarvan een groot gedeelte koopers vond tot goed vorige prijzen. AMSTERDAM, 30 Januari. Tarwe in loco zonder noteering; oP levering onveranderd Maart f326, Mei 1*318. Rogge in loco bij kleinigheden als voren; Pcter'sburger f218; Taganrog fOdlnts f218; Odessa f212, puike dito f215; op levering iets lager: Maart 1*205, 204. 203, 201; Jlei f197 198, 197. Koolzaad per April f4 en Oct. f3 lager; per April 1362: Ocs. f362. Lijnzaad zonder hendel. SCHIEDAM, 31 Jan. Moutwijn per HL. zonder fust of belast, f 12.50 Jenever H H -18 00 Amsterdamsen proef. u -19.25 Sjoeling per ketel, f2 00 GORINCHEM, 30 Januari. De aanvoer van granen was heden ruim, handel geringzöodnt het aangevoerde met moeite plaatsing vond tegen vorige prijzen. Men beste«dde voor: ristarwe f 11,25 h 1160 roode dito 1*9 25 a 10 25 witte dito f 9 25, a 11.25 inl. rogge f0,00 a 0.()0 huitenl. dito f 0.n 0.00 gerst 1*5.50 a 6.00, haver f2.S0 4.00 beste kook- erwten f9 00 a 9.75, ln-ste mestingerwten 1*8,— f8.2") duivenboonen f7 75 a S.23 paardenboonen f7-25 a 7.75 koolzaad f00.00 a 00.00, alles naar qual. en per heet. Bij een aanvoer van slechts 60 stuks vee was de handel heden vooral in kalfdragende koeie n zeer geanimeerd. lste soort Kalfkoeien 2de Kalfvanrzen Vare koeien Guiste Vaarzen Melkkoeien Tweejarige Ossen Pinken llokkeling ossen stieren Graskalveren Nuchtere Kalveren f230 f335 f175 f225 f125 f220 f 000 f 000 f 00 f 000 fooo f000 f 00 f OOo f 00 I' f 00 f f 00 f f 00 f f 6 f 00 00 00 00 12 van Varkens: zware van 150 kilo golden 45 a 52 ct minder zware 00 A 00 c. per kilo, fokvarkeiis van 6 a 8 weken 1O.OO a f0 per stuk. Boter f 1,46 f 1.64. Eieren f 1,10 a 1.20 de 26 stuks. t5V GETROUWD: Besoijev, en Appeltcrtiy die mede namens weder/.ijdsche familien hunnen harteüjken dank betuig 11, voor de, vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van hun huwe lijk or.drrvonden. 31 Januari 7882. Aanbiedingen met opgaven ten spoedigste ingewacht bij den uitgever dezer courant. te Waalwijk, zal des namiddags 1 ure, in het Hotel „De Twee Kolommen" van den Heer GERUIS, te Waalwijk \oor de Godshuizen van VBusch en andere eigenaren AGENTEN en AGENTESSEN gevraagd voor een zeer net courant artikel. Voordeelen daaraan verbonden f4 a f6 per week. Goede referentien vereisehte. adres MJGII VAN DITMAIt Rotterdam. Letters BL'A zijn Mnngversterkend zacht H xeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. SiD/a Cent per doos verkrijgbaar te Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCI!REU DER, Apotheker. Meiiilniakiiig.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3