Nummer 11 Zondag 5 Februari 1882. 5e Jaargang. rr Li Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. De Verstootcne. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Echo van het Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, lianco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertcntiën 17 regels J 0,00. daarboven 8 cent per re;.el groote letters naar plaatsruimte. Adverteiitiën, .lumal ter plaat sing opgegeven, worden 2inaal berekend. Advertentiën voor Duitsciiland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Hamburg. Ueclaines 15 cent t>er reg. De Br«3selsche rechtbank lieeft overeenkomstig de conclusie van het openbaar ministeriein het geding Van Beers crontra Solwayden eischer niet ontvankelijk verklaard hem zijn eisch ontzegd er. hem veroordeeld in de kosten. Ook zij was van oordeeldat de criticus ter goeder trouw was en zijn opvatting wel de aes- thetische waarde kan verminderen van de schil derijen van Van Beers maar de eer van den kunstenaar onaangetast liet. De weduwe van den advocaat Bernaya heeft verklaard zelve de uitgeloofde premie van frs. 25,000 te willen betalen aan hemdie den moordenaar van haren echtgenoot aan de justitie overlevert. Naar 't schijntzoekt men nog altijd te vergeefs zijn spoor. Te Antwerpen is Dinsdag middag het grootste zeilschip der wereld vooi de stad aan gekomen. Het is de Three brothersmetende 100 M. lengte en een diepgang hebbende van 28 voet. De Opinion zegt dat Antwerpen er trotsch op mag zijn, dat een schip van zulke afmetingen geladen niet 68,000 zakken graan niet slechts lot voor de stad kon komer. maar zelfs vastgemeerd kon worden aan de Zuiderkade. Daar zal het schip een deel zijner lading iu lichters lossen, om vervolgens in het Kattendijck- dok gesleept te worden. De senaat heeft het ontwerp aangenomen waarbij de regeering gemachligd wordt de be staande handelstractaten te verlengen overeen komstig de beslissing van de kamer vati afge vaardigden. De Times en de Daily News gev »n verschil lende lezingen op voor den termijn die aan de regeering is toegestaan tot verlenging van de ♦ractaten. Volgens de Times zou de verlenging LXXXV. Een ander tooneel der herkenning. Dezelfde dag, toen Mr. en Mrs. Carruthers Homburg verlieten om naar Londen terug te keeren onderscheidde zich in deze laatste stad door prachtig weder. De zon scheen warm en helder en de zachte herfstlucht gal' aan de an ders zoo prozaïsche straten etne bijna poëtische bekoorlijkheid die zich aan de prozaïsche be volking zelfs scheen mede te deelen. Menschen, die door geen zaken weerhouden werden wan delden reden te paard of in een rijtuiguit gelokt door de zeldzame schoonheid van den dag. Vrouwen en kinderen waren in het park en zonder de vallende bladeren en het eigendom- raelijke, het den herfst eigen ruischen en zuchten in het geboomte, zoude men gedacht kunnen hebben nog midden in den zomer te zijn. De prachtigste straatPiccadelly, v elke naar Hyriepark leidt, zag er met hare in den zon neschijn schitterende vensters en hare ongewone drukte van menschen en rijtuigen buitengewoon vroolijk uit. Green Park was met groepen van menschen bezaaid als in den zomer en alle banken waren bezet, van welke eenige bezoekers met een boek of met eene sigaar, andere met kleine kinderen zich bezighielden. Ook aan kinderwagens en stuursche oude heeren die zich zeer over deze laatste ergerden, ontbrak het niet. Die buitengewone schoone dag had zijn schit terendst schoon bereikttoen Harriet Routh de straatin welke zij waondeafkwam, en door de straat Piccadelly hare schredan naar het park richtte. Zij was 'als gewoonlijk, zeer eenvoudig |ekleed en hare houding hfed nog niets van hare zijn tot 7 Maart met machtiging aan de re geering, om te gaan tot 15 Mei ten behoeve dier mogendheden welke het tractaat op 7 Maart zullen geteekend hebben. De Daily News meldt dat de eerste verlenging is toegestaan tot 31 Maart. Uit de hedjn ontvangene Parijsche bladen blijkt echter dat de termijn is bepaald op 1 Maart. Volgens een telegram uit Parijs, zijn Bon- touxde presidenten E'eder'Ie directeur van de Union generale te Lijon in hechtenis genomen op eer. vergadering van den raad van administratie. Naar men verzekert is tegen verscheidene administrateurs rechtsvervolging in gesteld. De toestand is zeer gespannen. Verscheidene speculanten die beloofd hadden een gedeelte hunner schuld te voldoen verklaarden zich on machtig. De Union Generale is in slaat van failissement verklaard. Het Credit Provincial heeft zijne betalingen gestaakten tengevolge daarvan vijf kleine cou- lissi» rs. De liquidatie is moeilijk en zal ver scheidene dagen duren. Hei geld is duur; voor staatsfondsen 12, voor sommige banken 20 per cent. Over den val der Union wordt nader bericht, dat bij de huiszoeking in haar localen geschied, geen stuk metalen geld voor den dag is geko men. Haar gansche reserve bestond uit 50,000 Van haar eigen gedeprecieerde aandeelen. Een onderzoek der boeken bracht een tekort van 96 thillioen aan liet licht.. Het schijntdat groote ongeregeldheden zijn geschild, op de vergade ringen onjuiste opgaven zijn gedaan en door ëen kleine groep financiers 75 millioei. is verdiend. De naaste aanleiding tot de staking van de betalingen moet zijn de weigering der Lauder- bank om de belonfdde 17 millioen te betalen, die de Union moesten helper, haar verplichtingen bij deze liquidatie na te komen. Haar kantoren te Lyoti zijn door troepen afgezet om te voor komen dat hrt g 'peupel ze plundert. Te Rome geelt, haar val tot weinig verliezen aanleiding daar verschillende barer Italiaansche scheppingen zich reeds sedeit geruimen tijd van haai l«s haar bij alle gobeiirtenissen bijblijvende kalmte verloren. Nochtans zou een opmerkzaam bi- schouwer opgemerkt hebben dat zij er uitzag als iemand die dringend brhoelïe heeft aan versche lucht en beweging en wie plaats en omgeving, ofschoon zij er geheel ongevoelig voor scheengoed deden. Zij ging niet over het gras maar vervolgde langzaam en met neerge slagen oogeti het voetpad. Nu en dan ag zij opals wilde zij zooveel mogelijk de Irissche lucht inademen daarna verviel zij weder in hare vorige hondirg sn vervolgde haren weg. Haar gelaat droeg dc uitdrukking van diep nadenken. Zij zag er uitals had zij voorge nomen een plan, dat hare gedachten bezighield, ten uitvoer te brengen. Met gebogen hootd en gesloten lippen ging zij rechtuit zonder ter rechter- noch ter linkerzijde om te zien. Ein delijk na den weg eenige malen op- en neder te zijn gegaan bleef zij staan n zag rond naar een bank welke niet bezet was. Zij ontdekte er eenein welker nabijheid niemand zieh be vond dan een armoedig gekleede knaap, die op zijne ellebogen geleund, in het gras lag, en met de grootste aandacht in een Pennyblad las, waarvan de inhoud hem geheel scheen te boeien. Harriet sloeg geen acht op den knaap, die haar ook niet scheen te Ijsmerken toen zij op de bank plaats nam. Zoo zat zij daar eenigen tijd bewegetdoosmet gevouwen handen en met het hoofd op de borst gezonken en met diep afgetrokken blik die haar tegenwoordig eigen was, rondom zich starende. Na eenigen tijd zag zij op haar horlogie en stond op. Haar zijden kleed raakte de ver strooide bladeren aan in welke de knaap lag. Verschoonend zag zij op hem neerterwijl hij gelijktijdig naar haar opzag, en op hetzelfde oogetiblik was Jim Swain opgestaan en maakte eetie bewegingdie by hem ceue buigiug be- teekende. hadden gemaakt. Ook te Weenen is de beurs door haar val Weinig getroffen. Door den val van dc Union generale heerscht er gronte verslagenheid vooral in de katholieke en legitiinistische krirgen. De opbrengst van den St. Pieterspenning, de kapitalen van de uiteengedreven geestelijke orden en het. bijeen gebrachte geld voor de kerk van het Heilig Hart. op Montmartre waren, naar men meldt, bij de Union bewaard. De aristocratische wijk van Saint Germain heeft millioeiieii en millioeneu verloren. Vele legitimisten zijn geruïneerd. In de kamer van afgevaardigden heeft de heer Andtieux een voorstel ingediend, bet riff tide de lipuidatën van wissel a gen ten te Lyon. De heer Viet te betreurde hetdat er geen vvisselagenteti waren gearresterd. (Toejuiching). De prealablc quaestie werd aangenomen. De heer Humbert beloofde, dat op ieder streng recht zou worden toegepast. (Toejuiching). In de senaat is de heer Leroyer met 16S tegen 7 stemmen iot voorzitter gekozen. Er werden 5S blanco biljetten ingeleverd. Ken Fratische kolonne heeft na een mnrsch van 125 kilometer in drie dagen eetic gronte razzia tegen de in verzet gekomen stammen naar de zijde van Mecheria gehouden waarbij 10,000 schapen en 600 kameelen zijn buit ge maakt. Van de opstandelingen zijn 90 man gedood. De gelukkige winner van het lot van vijf honderd duizend francs in de Algic-rsche loterij, dat in -'e vorige week uitkwam is een bediende te Marseille. Het. lot behoorde echter niet ge- hei 1 alleen aan hem met nog liegen makkers had hij vijl'-en-zeveiitig loten gekocht en op een van deze was de hoofdprijs gevallen. Elk van de vrienden had dus etn rond sommetje van vijftigduizend francs gewonnen. ilet tiental heeft zieh naar Parijs begeven om daar misschien een deel van het gewontietie op te maken. Aan het spoorwegstation te Asnières heeft men een man iu hechtenis genomen die bezig was met de wissels te verdraaien. Op de vraag waarom hij dat deed antwoordde hij met een „Ha, zijt gij het Jim?" zeide Harriet.Hebt gij van daag geen werk Neen niet rouw," hernam Jim, «Mr. Routh iieeft dezui morgen niets voor mij te doen en d->k kon ik bij ander n niets te doen vinden." Nu, het is zulk mor.i weer, dat gij blijde zijn mongteen weinig vrijer, tij 1 te hebben. Ik hoopdat gij alles wat ik u heb gelastbe zorgd hebt?" „Ja mevrouwzekeren ik bedank u wel zeiita Jim. Harriet had, toen zij Londen ver liet aan den knaap gedacht en aan de dienst boden bevolen hem werk '.e geven. Zij had van het menigvuldig gebruik dat R"Uili van Jims diensten maakte, niet het allerminste vermoeden. Harriet verwijderde zich en Jim Swain zag haar ern eind weegs na. Dit was de tweede maal dat Jim Mrs. Routh zagsedert zij van hare reis was teruggekeerd, die zooals nieti zeidehoofdzakelijk voor hare gezo dheid ondernomen was. De eerste maal had hij haar gezien als zij terugkwam, toen hij dadelijk bij de hand geweest wasom bij het vervoer der koffers behulpzaam te zijn. Ook Jim verwijderde zich nu langzaam, ter wijl hij llairiet steeds in liet oog hield die juist het hek dat naar Piccadelly leidde door ging en g<wecd stond naar de «ndere zijde over te steken. Zij stond een oogenhlik besluiteloos stil, keerde zich toen om, trad weder het hek binnen ei» wenkte Jim. De knaap snelde naar haar toe. „Jim," zijde zijop een der kleine maar elegante huizen aan de andere zijde der straat wijzende. „Jim, ziet gij daar da! huis met die spiegelruiten dat nette balkon en die groote deur „Ja, mevrouw, ik zie liet," antwoordde Jim. „Ga daar heen, vraag, of men ook .iets yau diepzinnig gezicht, dat li ij „ertis zien wilde, welke uitwerking liet verzetten van de wissels op «I li gang van de treinen zou hebben. Men houdt den man niet zonder grond, voor krankzinnig en zal daaromtrent een onderzoek instellen. Er is waarlijk, ook zonder zulk opzet gelegenheid te over om de g volgen van ver keerde wisselstandeii waar te lijmen. Te Sr. Pierre les Calais is een der water reservoirs van Calais, dat 15 in.-ter boven den grond was en 500,000 liter water bevatte, in gestort waardoor een school en twee huizen overstroomd en vernield werden. Acht kinderen die dc school nog niet verlaten hadden en een vrouw werden dood ouder de puinhoopen vandaan gehaald. Dc andere kind ren waren een half uur van tc voren naar huis g'gaan. Verschei dene personen werden meer of minder errs ig gewonden drie mannen moeten nog vermist worden. Een ander reservoir bleekbij onderzoek mede gevaar te loop.mi van in te storten. Men heeft liet daarom voorzichtig geoordeeld het geheel ledig te laten loopen zoodat Calais en St. Pierre-les Calais zich een «lag of acht lang op andere wijze van water moeten voorzien. Blijkens eene door het Fransche ministerie van marine gemaakte lx rekening, grootendeels ontleend aan de rapporten van de verschillende assiirantiemaatcchappijeiiis in het afgeloopen jaar door zeerampen aan schepen en lading een schade geleden van 7 milliard francszijnde ongeveer 2.5 milliard meer dan in 1880. Er hadden 2039 schipbreuken plaats, waarbij 4131 menschen het Ieren verloren, dus per «lag gemiddeld 5 schipbreuken cn een verlies van 11 menschen. Van die schipbreuken hadden er 100 plaats ten gevolge van aanvaringen. In Parijs is tegenwoordig de quaestie var. liet al of niet aanleggen van spoorwegen in de stad zelve aan «le or«le van den dag. liet ver keer dat dagelijks toeneemt, neemt in «le volk rijkste gedeelten zulke groote afmetingen aan «lat «le noodzakelijkheid van het aanbrengen van hetere verkeersmiddelen zich meer cn meer begint te openbaren. Mr. Fel top gi li oord heeft. Vraag, wanneer men hein verwacht hij heeft «laar kamers gehuurd en ot er ook nog een ander heer met hem koinl. En vraag «l.in nog, Jim, of men ook brieven voor Mr. Felton heeft ontvangen en ze lirin heeft nagezonden." Jim Svvaiti zag Harriet aan. Er lag be wondering «ui tevens geheime verstandhouding iu zijn blikdoch zij bemerkte alleen dit laatste. „Gij meent misschien «lat men u «leze vraag i.iel gaarne zal lx antwoordt n vervolg«lc zij, „maar gij kunt het zeggen, uit naam van de zustrr van Mr. F. lton." Jim bleef haar aanstaren en Harriet gevelde zijnen blik, ofschoon zij haar oog van h"2l liiild afgewend. „Ga «lus ?p>e«lig en breng mij op gind-che l ai k hel antwoord." Hierop keerde zij Jim «leti rug toe «Mi ging voort. „In kan niet anders, „zeide zij, in zich zelve. „II. f waagstuk is iu Int ergste geval slechts gering en ik moet het op mij nemen. Ik kun llarriis er niet onder een of Huiler voorwendsel heen zendenen den knaap kan ik ten minste in zoover vertrouwen, dat hij mijn iivam niet zal noemen. Ik kan het zoo niet langt r uithouden ik moet het weten hoeveel tijd mij., nog rest. De onzekerheid maakt mij krankzinnig." Zij had «le bank weder bereikt en nam plaats. „Er was eens een tijd dut ik dacht waanzin nig te zuil *it worden," fluisterde zij zacht, „en toch g voelde ik mij toen niet zoo na aan den waanzin als thans. Te «lier tijd wist ik ten minstewat hij deeil ik had hem geheel en al begrepen maar nu weet ik het niet nu weet ik het! ik tast iu Int donker rond en dc vloeil is aan het wassen Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1