4, Engeland. Oostenrijk. liusland. Amerika. liLNNENLAND. UITVOERINGEN. Aan het ministerie van openbare werken heeft nu onlangs een conferentie plaats gehaden daarop schijnt men besloten te hebben tot het onderzoek betreffende vijf groote lijnen die in de hoofdstad zouden moeten aangelegd worden. De eerste var» deze vijf moet Saint-Cloud verbinden met de Gare de Lyon en zou onder anderen loopen langs de Place de l'Operade Place de la République en de boulevards Bour don en Dideroteen and.ru is geprojecteerd langs den Pont de 1'Alma naar den Square Cluny over de quai d'Orsay en den boulevard Suint- Geimain. We noemen hier deze twee en geven er de richtingen van aanom onzen lezers die in Parijs min of meer bekend zijn een denkbeeld te geven van de moeielijkheden die zicli zullen voordoenwanneer werkelijk deze richtingen gehouden worden. Maar hoe zullen die spoorwegen nu gebouwd worden Zooals vanzelf spreekt kunnen zij niet op de gewone wijze over den grond of beter gezegd op de straten aangelegd worden. Er blijft dus alleen nog maar overonderaarsch evenals in Londen of wel men zou er luchl- spoorwpgen van kunnen maken. De onderaardsche spoorwegen hebben veel in hun nadeel en zullen waarschijnlijk in een stad als Parijs met zijn groote riolen, zoo goed als onmogelijk aan te leggen zijn. l)e luchtspoor- wegen daarentegen zouden gemakkelijk en in alle geval met veel minder kosten gebouwd kuunen worden. Zij hebben wel het uadeel dat de locomotieven zeer hinderlijk zijn, omdat de rook en de stoom in de hoogere verdiepingen der huizen dringt, doch er is geen enkele reden om te vooronderstellen dat de toepassing van electriciteit als beweegkracht hier onmogelijk zou zijn. Inderdaad de resultaten die reeds be kend zijn betreffende de electrische spoorwegen, geven vasten grond aan de hoop dat deze na tuurkracht ook in het groot aan de zoogenaamde luchispoorwegen dienstbaar zal kuuueu gemaakt worden. Indien dit werkelijk het geval is, dan zouden wij bijna het ideale bereikt hebben. Wij zouden dan voor onze groote steden een gemakkelijk gevaarloos en niet hinderlijk verkuermiddel be zitten dat het andere verkeer (zoowel voetgan gers als rijtuigen en 'arren) in geen enkel op zicht zou belemmerer. En dit laatste blijft toch natuurlijk altijd hel geval voor de verschillende soorten van spoorwegen die op de straten zijn aangelegd al worden de wagensdie zich over de rails bewegen door paarden door stoem door electriciteit of door wat dan ook voort bewogen. Tot de komische zijde van de ministerieele crisis in Frankrijk behoort de teleurstelling van den minister van koophandeldie ten gevolge van de nieuwe verdeeliug der departementen een nieuw gebouw moest zoeken twee maanden lang te vergeef naar een geschikte localiteit uit zag en juist op den dag, toen hij eindelijk iets gevonden hadmet zijn ambtgenooten moest aftreden. De heer Weisswiens benoeming tot hoofd der politieke afdeeliiur van buitenlandsche zaken zoo heftigen tegenstand uitlokte, heeft een maand lang met onbezweken ijver gewerkt om zich op de hoogte te stellen van zijn nieuwe taak en verliest nu zijn ambtzonder een centime trak tement te ontvangen daar hij volgens het re glement het geheele salaris van de eerste maand in liet pensioenfonds moet storten. Aan de Times worrit uit Parijs geschreven, dat Gambetta De Frcycinet heet medegedeeld, hoe Engeland zijn voorstel tot gewapende in menging als in Afrika anarchie ontstond, aan genomen had en dat bepaald was hoe dan zou worden gehandeld opdat voor een conflict tus- schen de Westelijke mogendheden geen gevaar zou zijn. Fransclie troepen staan in het Zuiden van Frankrijk gereed om met Eugslsche troepen aan den Nijl op te treden. Volgens Gambetta's zeggen was met het aftreden van Clierif pacha werkelijk anarchie ontstaan, en het oogenblik voor krachtige bemoeiingen der Westelijke mo gendheden dus gekomen. Op een schrijven waarin werd aangedrongen op de invrijheidsstelling der gevangene Iersche parlementsleden heeft de heer Gladstone zeer duidelijk geantwoord dat de r.geering, nadat ze de gevangenen in hechtenis had genomen omdat zij den wil en de macht hadden om de orde en wet storen hen ook niet in vrijheid kon stellen eer duidelijk was gebleken dat zij min stens of deii wil óf de macht daartoe verloren hadden. Woensdagavond had op Mansion House te Londenonder voorzitterschap van den Lord Mayorde aangekondigde joden- meeting plaats. Onderscheidene ledun van beide huizen van het parlement voerden het woord en verklaarden herhaaldelijk dat de beleediging en vervolgingden joden in Rusland aangedaan een hoon is voor de beschavingen dat de Russische wetten ter» aanzien der joden van dien aard zijn dat zij het land in minachting brengen bij de christelijke bevolking en de joden bloot stellen aan de uitbarsting dcr h ntsiochten van eene dweepzieke en domme menigte. Ru- solutiën in dezen geest zijn aangenomen eu aan Gladstone en Granville nicd.gedeeld. Simiriige Londensche bladen hadden al ters'ond (terwijl zij de joden-vervolging in Rus land ten strengste laakten) het vermoeden geuit dat de berichten omtrent de gepleegde mishan delingen tamelijk overdreven zouden blijken. De felle Rassenhaat van een aanzienlijk deel der Eugelsche pers zon (meenden zij) zich hierbij wel niet onbetuigd hebben gelaten. Dit vermoeden schijnt inderdaad bevestigd te worden door een uitvoerig schrijven van een Engelschman aan de Daily News een Engelsch- man die sedert zestien jaren te Odessa woonachtig is, en die terstond na het oproer tegen de joden aldaar een onderzoek in loco instelde. Hij las het sterk gekleurde verslag in de Times van 11 Januarien verklaart het daarin meegedeelde „grootendeels zoo niet in hoofdzaak, apocrief". Deze verklaring wordt door hem punt roor punt met bewijzen gestaafd. Naar aanleiding van de invrijheidstelling van Johnson en Clowes, de luide mannen uit Stafforddie wegens een moordaanslag ge vangen zaten maar onschuldig veroordeeld ble ken te zijnwordt nu opnieuw de zaak ter sprake gebracht van een dienstmeisjeAmelia Jordakdie vier jaren geleden tot 14 jareu tuchthuisstraf veroordeeld werd en mede naar mer. beweertonschuldig zou zijn. Het meisjede dochter van een braaf Lon- denseh handwerksman, diende bij kolonel Lane, die op een landgoed bij Boxhill, zes mijlen van Hastingswoonde. In de kamer der dochter van den kolonel werd op zekeren avond brand ontdekten nadat die gebluscht wasbevond men dat het juweelkistje der jonge dam.-, dat bewezen was tijdens den brand op zijn gewone plaats te hebben gestaan verdwenen was. Men verdacht Amelia van den diefstalzij vluchtte naar haar vader, maar werd aan het station te Croydon in hechtenis genomen. Er kwamen nu nog cenige andere beschuldigingen van diefstal tegen haar in. Zij werd eerst vrij gesproken maar later, toen de juweelen in een der privaten van het sta'ion te Croydon gevon den werden, weer gevat, en eindelijk veroor deeld tot 14 jaren tuchthuisstraf Het meisje bleef echter steeds volhouden dat zij onschuldig wasen de bottelier en eenige andere bediende:: van kol. Lanedie niet verhoord werden bij het proces, bevestigen die verklaring. Een paar weken na Amelia's veroordeeling, siierl" hare moeder, wier dood werd toegeschreven aan de smart, over de schande harer dochter. Thans tracht men te bewerken dat de zaak opnieuw onderzocht wordewaarbij naar men zegt belangrijke onthullingen gedaan zullen worden. 't Is te hoper. dat die pogingen slagen zul len. Maar als ook hier een onschuldige ver oordeeld blijkt zijn de twee gevallen van feil baarheid der menschelijke gerechtigheid, die zoo kort na elkander ontdekt werden waarlijk on rustbarend en doen zij de vraag rijzen, hoevele dergelijke vergissingen begaan worden, die nim mer aan het licht komen. Verhalen van geheimzinnige moorden volgen elkander in de laatste dagen, helaas met groote snelheid op. Terwijl de onderzoekingen omtrent den moord op den advocaat Bernays, te Brussel, in vollen gang zijn berichten de Eugelsche bladen een nog afschuwelijker misdaad, die voor eenige dagen aan het licht kwam. Ongeveer zeven weken ge'eden was de kleine Elisabeth Hunter te Londen een lief zeven jarig meisjeplotseling verdwenen. Zij was 's morgens als gewoonlijk naar sch >ol gegaan kwam 's ïnidiiags tusschen schooltijd gezond en wel bij een vriendin harer moederwaar deze dien dag te visite was, ging van daar weer naar •chool en werd seder niet teruggezien. De politie deed nauwkeurige nasporingen, de ouders onbemiddelde burgerlieden, loofden een belooning van pst. 5 (f 60) uil voor hem die eenige inlichtingen verschaffen zoude secre taris van staat voegde daar pst. 10 en een menschlievend buurman nog pst. 25 bij, maar alles was te vergeefs er werd geen spoor van het meisje gevonden, en de arme ouders, voor wie hun kind erger dan dood was, brachten weken van onbeschrijflijken angst en droefheid door. Thans heeft men te Yaldingeen dorpje in Kent, uit de rivier de Medway het lijk de: arme kleine opgehaald, een zak met steenen om het middelen blijkbaar niet verdronken, maar eerst geworgd en daarna in het water geworpen. Bijzondere mishandelingen bleek het kind niet te hebben ondergaan. Hoe het meisje daar gekomen is en wie de dader is van den afschuwelijken moord daar- o i.trtu t verkeert men nog in onzekerheid. In- tusschen is zekere Mrs. Pay, een gewezvn buur vrouw der ouders van het meisje die onlangs te Yalding is komen wonen in hechtenis genomen onder verdenking van de kleine uil wraakzucht tegen hare moederom het leven te hebben gebracht. Te Portsmouth is Maandag het 92e regi ment Hooglanders teruggekeerd nadat het 13 jaren aehtereen in den vreemde heeft doorge bracht, waarvan de laatste 3 jarjn in Afghanistan en de Transvaal. De manschappen werden bui- t< ngewoon hartelijk ontvangen. Officieel wordt gemeld dat een groot com mando onder den overste Hotzjuit Serajevo afgezondenden 29 Januari een kort gevecht heelt gehad tegen ICO opstandelingen, die naar Dombrogalje zijn teruggeweken, liet gros der opstandelingen is naar Krebeljina teruggetrokken. Bij hel gevecht zijn twee kapiteins zwaar ge wond een man gesneureld en een gekwetsi. l)e opstandelingen verloren 5 man. 1 lot ze ma noeuvreert thans in vereetiigiug met het garnizoen van Taiieu3. Den 28sten heelt er eene botsing plaats gehad tusschen Pandoeren uit Zlebcj en roo/ers, welke laatstei. na een gevecht van eenige uren naar de hoogere bergstreken werden ver dreven. Hierby werd een Crivoscier gedood en een gawond. Bij Korito heeft 80 Januari pen onbedui dend gevecht van anderhalf uur plaats gehad van twee compagniën tegen 140 insnrg -nten, die over de Montenegrijnscho grens werden terug geworpen. De troep mi leden geen verliezen. Des namiddags overvielen 200 opstandelingen een proviandtri in van een particulier onderne mer eu namen naar beweerd worpt 4 stuks vee weg. Een compagnie en eenige get.dartnes wierpen de opstandelingen naar Dobrostica terug zonder verlies van de troepen terwijl van de opstandelingen 3 gedood «n 3 gewond waren. Des namiddags opereerden 400 lot 500 insur- genten tegen <ie door een compagnie bezetie plaats Krusevice. De compagnie tastte ze aan terwijl een tweede ze in den rug viel. Na een gevecht van 3 uren vluchtten ze naar Kameito. Ben soldaat werd gedood er. een licht gewond, 'erwijl het verlies der opstandelingen aanzienlijk was. Negen dooden werden door hen mede genomen. De houding der troepen was zeer flink. E-'ii sterke afdeelingonder bevel van o/erste Hotze, was voornemens, na het Rogoy- gebergte bestegen te hebben in het front van Scherjagags stellinghet gros der opstandelin gen dat op den Krbyma gelegerd is om te trekken en zich te verbinder, met het garnizoen te F''cn. Te Varos vernam Hotze dat een aan zienlijk aantal opstandelingen zich bevonden tusschen Mrezica en Susjesronadat er tus schen de opstandelingen en de bezettingen van Fuca. Susjesne en Jokue Brod kleine gevechten waren voorgevallen. Hotze vedreef nu die op standelingen en kwam den 2en te Foca aan. Te YVeeiren stond dezer dagen een oplich ter terechtdie onder den naam van Graaf Tsbherna.lieu in 0>steiirijk, Dnitschlaml, Italië en vooral ook in Frankrijk talrijke bedriegerijen pleegde. Hij was van Israëlietische ouders, maar werd gedoopten nam toen den naam Tschernadieu aan. Geruimen tijd was hij theehandelaar te Dresden doch zijn zaken raakten in de war en hij vluchtte in 1S79. Later trad hij als Graaf Tschertiadieu te Patijs op, waar hij zich zoo veel crediet wist te verschaffen, dat hij in staat was er op groot en voet te leven, te Genève een fraaie villa te huren, een eigen stoomboot, een stoeterij van 18 paarden te houden enz. Maar zijn crediteuren te Parijs begonnen eindelijk lont te ruiken. Toen ging mijnheer de Graaf naar Milaan waar hij hetzelfde leven ieidde als in de Frausche hoofdstad. Van naar leed hij verscheidene uitstapjes o. a. ook naar Weenen, waar hij een aantal oplichterijen pleegde en eindelijk in handen der politic viel. Hij werd door het gerechtshof tot 2 jaren tuchi huisstraf veroordeeld. Het onderzoek, op last van het openbaar ministerie der arrondissementsrechtbank te Wee nen ingesteld naar de oorzaak enz. van d» n brand in het Ringthealeris thans geëindigd. Naar men verneemt zullen acht personen des wege worden vervolgd. Het zijn de directeur van den schouwburg, de lieer Jauuer, de dezer dagen afgetreden onder-burgemeester der hoofd stad de heer Newald de raad van politie Landsteinerdie de toesnellende brandweer tjdelijk in de waan bracht dat haar dienst niet meer werd gevorderdde inspecteur Nitsche die den gasmeter slooteen der stedelijke in genieurs wegens zijn houding bij het redden der slachtoffersen eenige personen van het schouwburgpersonesldie bij liet uitbarsten van den brand niet op hun pust stonden aan de waterkranen. Petersburg1 Febr. Alhier kwam bericht uit Irkutsk van 20 Januari, dat luitenant Dan- hatier aldaar niet 9 matrozen aankwam, en dal hij zich weldra naar de noordkust tusschen de mondingen der Kolyma en Olenek zal begeven, om insgelijks nasporingen naar De Long te doen. Een ontzettende brand wordt per telegraaf uit Nieuw-York gemeld, waarvan de omvang nog niet bekend is. Een blok huizen tusschen Pur- krow en de Nassau- en B :ckmanstraat is Dins dagavond een prooi der vlammen geworden. De brand is zoo schielijk uitgebarsten dat de bewo ners ternauwernood den lijd hadden uit hun üed te springen en door het raam te on'vluchten terwijl helaas, verscheidene slachtoffers in de vlammen omgekomen zijn. Eerst sprak men van 100 a 150 verongelukte:», maar die cijters zul len naar men hoopt, wel overdreven zijn, De schade wordt op I a l1/» niillioon gulden ge schat. Gelukkig dal een der hoekhuizen zoo stevig gebouwd was dat het als 't ware eeu slagboom voor het vuur bood, anders waren alle naburige huizen in de asch gelegd. Algemeene verslagenheid heerscht in Nieuw-York. Uit de ergerlijke tooneelen bij de behan deling van het proces tegen Guiteau zou mei: allicht opmaken dat in de Verecnigde Staten de rechttrs slralfeloos beleedigd kunnen worden. Dat deze echter wel degelijk de macht hebben om zulke beleedigiugen ti straffen en daarvan gebruik maken, bleek uit een geval dar. onlangs te Mount Vernon in Kentucky voorkwam en als eeu tegenhanger der behandeling van Gar field's moordenaar Kan dienen. E n der getuigen in een proces wegens moord, John Mullins genaamd, kwam beschonken in de zaal en gaf dea rechter onbeschaamde antwoorden. Toen deze iiem daarvoor beboette werd hij nog brutaler, en toen hij nog hooger boeten kroeg, eindelijk zoo onbeschoft, dat de rechter bevel gaf hem in hechtenis te nemen. Daarop nam John de vlucht, gevolgd door een paar gerechtsdienaars, die hein ondanks de schot» n, waarmede hij zich verweerde, weldra gevat hadden. Nu kwam John's vader, een bijzonder krachtig man hem te hulp, en het publiek raakte in do grootste opschudding. De rechter riep alle aanwezigen op om te helpen bij het in hechtenis nemen van de mannen en hielp zelf mede. Er werden schoten gelost, de gerechtsdienaars girgen met getrokken sabel er "P in en eindelijk slaagde men er ir do beide Mullins te arresteeren. Zij zullen nu hun straf niet ontgaan en zeker zal vooreerst niemand het wagen voor de rechtbank te Mount Vernon zulke grappen uit te halen. Merkwaardig genoeg, werd bij het rumoer in de gerechtszaal niemand gekwetst. WAALWIJK. Door de Liedertafel „Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Busoijun zullen, op de .repetitie a. s. Zondag de volgende stukken worden ge zongen 1. Glockentönen Burtelsman. 2. Hymne De Vlitgh. 4. Vineta Abt. Waalwijk, 4 Februari 1882. Gaarne voldoen wij aan het verzoek der Ver eniging tot bevordering van de belangen der schoenmakerij, te Baardwijk, tot opname van het volgende overzicht. De „Monitenr de la cordonnerie" geeft de volgende cijfers aan omtrent Frai krijks in- en uitvoer van schoeisel 1879. 1880. 1881. Francs. Francs. Franc9. invoer 620.436 822.393 1.028.192 Uitvoer S7.695.232 99.42S.064 99.428,493 De onbeduidend vermeerderde uitvoer in 18S1 verklaart de „Moniteur" door de groote krachts ontwikkeling der schoenmakerij in de oude en nieuwe wereld en vooral door hare toenemende uitgebreidheid in Engeland Oostenrijk Spanje «ti Italië. Frankrijk voert vooral uit naar Bra zilië Algiers, Engeland, Belgie, Zwitserland enz. Bij de groote veiling van schelhout wordt te Ede slechts weinig meer gemaakt dan de helft van hetgeen deze stammen voor 8 jaar opbrachten. Wij vernemen dat de ministers in den jong-iten ministerraad besloten h bben van de veranderde politieke gebeurtenissen in Frankrijk ei», de verlenging van den termijn van ratificatie gebruik te maken, om nieuwe onderhandelingen over een handelstractaat met Frankrijk te openen. Hiermede wordt de overkomst van onzen gezant te Parijs, baron Van Zuylen van Nyevelt, die in de residentie is aangekomen in verband gebracht. Met het oog op de ongelukken, die zich van tijd tot tijd op tramweglijnen voordoen is een veiligheidstoestel uitgevonden waarmede de heer Guichard directeur der Rotterdamsche tramwegmaatschappij dezer dagen een proef heeft genomen. Bedoeld toestel, dat onder den tram wagen bevestigd wordt, bestaat uit een aaneen schakeling van stalen banden, waardoor alle voorwerpen welke zich op de rails bevinden worden verwijderd en het bijna onmogelijk ge worden is tusschen of onder de raderen beklemd te worden. De proef is uitmuntend geslaagd. riet ebctrisch licht wekt aller belangstel ling daarom deelep. wij ook gaarne mede wat «Ir. Ja val te Parijs oidangs iu de Société de medicine ptiblique sprak over dat licht uit een hygiënisch oogpunt beschouwd. Hij was tot het residtaat gekomen dat wij er vooi onze oogen slechts voordeel van te wachten hebben. Hoe meer het kunstlicht met het daglicht overeen komt, hoe natuurlijker en hoe beter voor de oogen. Gele glazen om het licht zijn beter dan blauwe, omdat juist die lichtstralen, welke na- deelig zouden werken, door het gele glas worden geabsorbeerd. Andere vooriteelen voor de gezondheid moet men onk niet te licht, tellen. De temperatuur iu de, electrisch verlichte kamer, zal onder ove rigens dezelfde omstandigheden, niet zoo hoog zijn als in een kamer, waarin men gaslicht ge bruikt. Gaslicht ontneemt aan de lucht betrek kelijk veel zuurstof, die voor iL ademhaling onontbeerlijk is, maar het electrisch licht zet zeer weinig zuurstof om. De voorwerpen in de kamer worden door electrisch licht helderder verlicht, waardoor de oogen zich, bij het lezen en schrijven b. v., minder behoeven in te span nen. Prof. Blasius en dr. blappe in Duitseh- land zijn tot ongeveer dezelfde resultaten ge komen. Men schrijft uit Middelburg Bij het alhier gehouden verhoor van een tien tal Belgische getuigen moet de verre ordelijke dader «an den Veerschen moord alles hebben geloochend, niettegenstaande du verplelterendste bewijzen tegen hem werden aangevoerd. Den horlogemaker, aan wien hij het aan den ver moorde ontroofde horloge verkocht had, maak'e hij voor een 1 ugei aar uit, niettegenstaande hij «laar, een ring kocht, in ruil voor het ickochte. Met belai gsti'lling verwachten wij den uitslag, wanneer die, bij du geheimhouding die de justitie in acl l neemt, bekend zal worden. Te Arnhem hing een heer zijn jas op, waarin geborgen was eene poitefeuille, inhoudende een bankbiljet van f 40, in de kast. Zijne dienst-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2